Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4717 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego dokumentowania tego wszystkiego, co składa się na moja codzienną pracę nauczycielską. Uwzględnia także moją dotychczasową wiedzę, umiejętności i doświadczenie wynikające z 9 – letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela j. polskiego i historii w szkole podstawowej .
Będąc w grupie nauczycieli mianowanych mam szansę awansu i uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego. Nie ukrywam, ze jest to dla mnie szczególne wyzwanie, a jednocześnie okazja do autorefleksji i zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem.
Myślę, ze praca według niniejszego planu podniesie moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze, a przede wszystkim przyniesie korzyści uczniom, rodzicom i szkole.

mgr Agnieszka Zygmunt Rzeszów, 01.09.2005 r. Szkoła Podstawowa nr 11a
w RzeszowiePLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2006


czas trwania stażu : 01.09.2006 - 31.05.2009

nauczany przedmiot : język polski i historia

plan został sporządzony w oparciu o : ,,Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 r.  w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli”


………………………………….. ……………………………………….
podpis nauczyciela podpis dyrektora

Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego dokumentowania tego wszystkiego, co składa się na moja codzienną pracę nauczycielską. Uwzględnia także moją dotychczasową wiedzę, umiejętności i doświadczenie wynikające z 9 – letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela j. polskiego i historii w szkole podstawowej .
Będąc w grupie nauczycieli mianowanych mam szansę awansu i uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego. Nie ukrywam, ze jest to dla mnie szczególne wyzwanie, a jednocześnie okazja do autorefleksji i zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem.
Myślę, ze praca według niniejszego planu podniesie moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze, a przede wszystkim przyniesie korzyści uczniom, rodzicom i szkole.


Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania
Formy, sposoby realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.Zapoznanie się z procedurami

awansu zawodowego

?Analiza aktów prawnych (czytanie literatury, korzystanie z Internetu, w szczególności z portali edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieliCały okres stażu

Zaświadczenia, notatki

2.Odbycie stażu dotyczącego własnego awansu zawodowego

? Opracowanie planu rozwoju zawodowego

? Dokumentowanie realizacji planuwrzesień 2006

Cały okres stażu

Plan rozwoju zawodowego

3.Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy

? Organizowanie klasopracowni j. polskiego

? Doposażenie w potrzebne pomoce dydaktyczneNa bieżąco

Potwierdzenie
Dokumentacja fotog.

4.Udział w opracowaniu dokumentacji szkolnej określającej zasady funkcjonowania szkoły i ewaluacji

? Zespołowe prace nad WSO, statusem szkoły, …

? Udział w pracach zespołu przedmiotowego

? Układanie planu pracy wychowawczej na podstawie planu wychowawczego szkoły

Podczas stażu

Potwierdzenie dyrektora

5. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej

· Opracowanie narzędzi badawczych do diagnozowania problemów edukacyjnych ( testy humanistyczne do mierzenia postępów ucznia )

· Konstruowanie programów naprawczych po sprawdzianie w oparciu o analizę wyników sprawdzianu

· Prowadzenie dodatkowych zajęć dla ucznia zdolnego / słabego w oparciu o plan pracy z uczniem zdolnym / słabym

· Pedagogizacja rodziców na zebraniach rodzicielskich

· Doskonalenie współpracy z rodzicami

· Organizowanie wycieczek

2007

Cały okres stażuOkres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Cały okres stażu

Przykładowe testy

Program dokumentuPotwierdzenie

Potwierdzenie dyrektora

Plan współpracy z rodzic.

Potwierdzenia

6. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

? Prenumerata biuletynów informacyjnych wydawanych przez portale edukacyjne

· Udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych

· Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych; dostępnych programów edukacyjnych (encyklopedii multimedialnych, słowników )

· Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, materiałów do gazetek szkolnych )

· Stworzenie i prowadzenie własnej strony internetowej, przesyłanie materiałów zainteresowanym nauczycielom drogą elektroniczną

· Organizowanie konkursów przedmiotowych (np. prace literackie, książeczki w wydruku komputerowym) z wykorzystaniem techniki komputerowejOkres stażuWg potrzeb

Wg potrzebNa bieżąco

2006/2007

Cały okres stażuPrzykładowe egzemplarze

Scenariusze lekcji

Potwierdzenie opiekuna pracowni komputerowejPotwierdzenie dyrektora

Adres internetowy

Regulaminy, przykładowe prace

7. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, rodziców, stażystówOpracowanie scenariuszy lub konspektów

Cały okres stażu

Scenariusze, konspekty

8. Pełnienie funkcji opiekuna stażu

Prowadzenie zajęć otwartych dla stażysty, hospitowanie i ocenianie zajęć, prowadzenie i kontrolowanie dokumentacjiWg potrzeb

Dokumenty świadczące o pełnieniu tej funkcji

9. Aktywny udział w posiedzeniach RP

Wygłaszanie referatów ,prowadzenie szkoleniowych RPOkres stażu

Protokoły zebrań, referaty

10. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów przedmiotowych, wychowawczych i dydaktycznychDyskusje, wygłaszanie referatów, prowadzenie szkoleniowych RP

Okres stażu

Protokoły zebrań, referaty

11. Opracowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą
  • Prezentacja autorskiego scenariusza imprezy żeglarskiej w biuletynie ,,Kwartalnik Młodych Humanistów”
  • Opublikowanie w polskim portalu Edukacyjnym lub innym serwisie edukacyjnym ,,Planu Rozwoju Zawodowego” , scenariuszy zajęć z j. polskiego i historiiOkres stażu

Zaświadczenie , certyfikat potwierdzający


Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Opracowanie i wdrożenie programu miedzyprzedmiotowego

,,U źródeł kultury europejskiej (greckiej)”? Program międzyprzedmiotowy

? Ewaluacja

2007 r.

Program

2. Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu edukacji regionalnej.? Opracowanie i wdrożenie programu ,, Podkarpacie – mój region. Rzeszów – moje miasto” w kl. IV-VI

3-letni cykl edukacyjny

Program, uchwała RP, opinia Rady Szkoły, zaświadczenie dyrektora

3. Realizowanie programu Fundacji ABC ,,Cała Polska czyta dzieciom „? Prowadzenie w jego ramach konkursów, lekcji, propagowanie czytelnictwa

Cały okres stażu

Zaświadczenie dyrektora

4. Opracowanie programów szkolnych wycieczek turystyczno-krajoznawczych? Analiza dokumentów kuratorium oświaty, opracowanie dokumentów

Cały okres stażu

Programy, zaświadczenia dyrektora

5. Organizacja tygodnia

czytania Dzieciom w corocznej

edycji ,,Cała Polska czyta

dzieciom „? Pełnienie funkcji lidera Fundacji ABC, organizowanie

konkursów tematycznych, literackich związanych z czytelnictwem

Cały okres stażu

Zaświadczenie Fundacji , lista liderów organizacji , zaświadczenie dyrektora

6. Współudział w opracowaniu programów artystycznych dla potrzeb szkoły i środowiska? Scenariusze akademii szkolnych

? Przedstawienia teatralne o różnorodnej tematyce

Wg potrzeb

Scenariusze imprez

7. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole oraz podejmowanie dodatkowych działań

? Pełnienie funkcji opiekuna kółka teatralnego ,,Minki” (kółka polonistycznego, dziennikarskiego)

? Przygotowanie uczniów i udział w różnorodnych konkursach (m.in. olimpiadach przedmiotowych)

? Współorganizowanie konkursów szkolnych, przedmiotowych, interdyscyplinarnych promujących szkołę

? Organizacja międzyszkolnych imprez integrujących lokalna młodzież – współpraca ze szkołami regionu noszącymi imię Gen. Maczka (konkurs recytatorski pt. ,,Poeci – żołnierze Polsce)

? Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole przewodnika dotyczącego Patrona Szkoły i naszej miejscowości pt. ,,Szlak Gen. Maczka na Podkarpaciu”

? Udział w dniach otwartych szkoły

? Przygotowanie wieczorków (biesiad) poetyckich, zabaw językowych, itp.

? Zorganizowanie kiermaszu (festiwalu) w związku z promocją szkoły w środowiskuCały stażCały stażOkres stażuV 20072009

Cały staż

Wg potrzebWg potrzeb

Plan pracy, kółkaLaureaci, finaliści konkursów

Regulamin konkursuRegulamin konkursuEgzemplarz przewodnika

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektoraPotwierdzenie dyrektora

8. Aktywna współpraca ze strukturami środowiskowymi

? Stały kontakt i współpraca z :

- biblioteka szkolna, osiedlową

- osiedlowym DK

- domem opieki społecznej

- Komisją Rozwiązywania Problemów AlkoholowychCały okres stażu

Potwierdzenia

9. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie? Organizowanie lekcji tematycznych, spotkań

? Spotkanie z policjantem, lekarzem

Cały okres stażu

Przykładowe dokumenty, zaświadczenia

10. Prowadzenie zajęć przedmiotowych poza szkołą? Lekcje muzealne, teatralne, biblioteczne

Cały okres stażu

Zaświadczenia

11. Współpraca z Fundacją ABC realizującą Program Zdrowia Emocjonalnego? Wykorzystywanie wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń i spotkań do pracy pedagogicznej

Cały okres stażu

Zaświadczenia


Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły


Zadania
Formy, sposób realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
  1. Uczestnictwo w różnych

formach doskonalenia zawodowego wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły

Refleksje po odbytych szkoleniach, wykorzystanie wiedzy w praktyce

Cały okres stażu

Zaświadczenia

2. Uzyskanie dodatkowych uprawnień

? Ukończenie kursu kwalifikacyjnego pt. ,,Gimnastyka mózgu” i zdobycie umiejętności pracy z uczniem dyslektycznym

2006

Zaświadczenie

3. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE w Krakowie

? Udział w szkoleniach dla egzaminatorów do szkoły podstawowej

? Poprawianie prac w trakcie sesji egzaminacyjnych

2008-2009

Zaświadczenie OKE

4. Przygotowanie i opracowanie systemu próbnych egzaminów wewnętrznych w szkole podstawowej

? Opracowanie standardowych testów egzaminacyjnych

? Udział w pracach wewnątrzszkolnych komisji egzaminacyjnych

? Opracowanie wyników i przygotowanie wniosków do dalszej pracy

Cały okres stażu

Zaświadczenie dyrektora, przykładowe testy


Opracowała : Agnieszka Zygmunt

…………………………………………

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie