Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kółko przyrodniczo-ekologiczne

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 20485 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program "Kółko przyrodniczo-ekologiczne" jest programem zajęć pozalekcyjnych dla klas IV-VI. Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody - to pojęcia, które nabierają coraz większego znaczenia i stały sie sprawą całej ludzkości. Na zajęciach Kółka przyrodniczo - ekologicznego uczniowie naszej szkoły będą mogły porzeszać swoją wiedzę przyrodniczo - ekologiczną oraz podejmować praktyczne działąnia na rzecz ochrony przyrody i ekologii

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH KOŁA PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZEBINIU DLA II ETAPU KSZTAŁCENIA

Autor: mgr Ewa Krus

Wrzesień 2006r.

WSTĘP

     Coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. Człowiek zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma moralnego prawa do niszczenia przyrody – jest przecież jej częścią. Dlatego też ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów to problemy, które stały się sprawą całej ludzkości. Aby w przyszłości nie dochodziło do tragedii edukacje ekologiczną należy rozpocząć już od najmłodszych lat. Dzieci są, bowiem bacznymi obserwatorami środowiska, tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje i mogą podejmować na równi z dorosłymi walkę o ochronę środowiska.

     Na zajęciach kółka przyrodniczo-ekologicznego dzieci naszej szkoły będą mogły poszerzać swoją wiedzę przyrodniczo-ekologiczną oraz podejmować praktyczne działania na rzecz ochrony przyrody i ekologii.

CELE PROGRAMU

CELE OGÓLNE:
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką ekologiczną.
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody.
 • Propagowanie ekologicznego stylu życia.
 • Wzbudzenie chęci i motywów do działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń potrafi
 • Poszerzyć wiedzę z zakresu ekologii i ochrony przyrody.
 • Rozpoznać pospolite i chronione gatunki zwierząt.
 • Rozpoznać symbole ekologiczne oraz znaki organizacji ekologicznych.
 • Rozpoznać po liściach odpowiednie gatunki drzew.
 • Posłużyć się kluczami do rozpoznawania roślin.
 • Konstruować schematy łańcuchów pokarmowych.
 • Zna formy ochrony przyrody.
 • Zlokalizować parki narodowe na mapie Polski oraz przyporządkować im charakterystyczne okazy flory i fauny chronionej.
 • Konstruować schematy obiegu węgla i wody w przyrodzie.
 • Zna metody i sposoby ochrony środowiska.
 • Potrafi współpracować w grupie.
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie.
 • Uczestniczy w konkursach.
 • Uczestniczy w akcjach organizowanych przez szkołę na rzecz ochrony przyrody.
 • Zna tereny chronione w najbliższej okolicy.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Założone cele edukacyjne zostaną osiągnięte przez:
 • Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi.
 • Przygotowywanie gazetek tematycznych dotyczących zagrożeń przyrody, ochrony zdrowia.
 • Uczestnictwo w konkursach i akcjach organizowanych na rzecz ochrony przyrody.
 • Organizowanie zajęć w teranie.
 • Wycieczki tematyczne połączone z działalnością proekologiczną.
 • Dokarmianie zwierząt w czasie zimy.
 • Wyrażanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych.
 • Prezentowanie piękna otaczającej przyrody w inscenizacjach, wierszach piosenkach.
 • „Podpatrywanie” przyrody z aparatem fotograficznym.
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Prowadzenie prostych badań w terenie.
TEMATYKA ZAJĘĆ

PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA UCZNIA

PROPONOWANE PRZYKŁĄDY DZIAŁĄŃ EDUKACYJNYCH
 1. Poznawanie zakątków najbliższej okolicy
  • poznaje ciekawe zabytki przyrody.
  • potrafi zachować bezpieczeństwo podczas wycieczki.
  • potrafi pracować w grupie.
  • wie, co to jest „pomnik przyrody”.
  Zwiedzanie pomników przyrody w miejscowości Prądy.
 2. Odpady są wszędzie – czyli parę słów o śmieciach.
  • poznaje rodzaje odpadów.
  • dostrzega potrzebę sortowania śmieci.
  • podaje rady na zmniejszenie ilości śmieci.
  • wie, na czym polega recykling.
  Metaplan – „Jak zmniejszyć ilość odpadów?”
 3. Sprzątanie Świata.
  • podnosi swoją świadomość ekologiczną.
  • prezentuje piękno przyrody w wierszach, piosenkach.
  • aktywnie uczestnicz w sprzątaniu śmieci.
  Zorganizowanie apelu, przygotowanie części artystycznej.
  Czynna akcja sprzątania.
 4. Święto pieczonego ziemniaka.
  • rozpoznaje rośliny uprawiane na polu.
  • docenia pracę rolnika.
  • wymienia szkodniki naszych pól.
  • podaje przykłady wytworów z ziemniaków.
  Spotkanie przy ognisku.
 5. Sporządzenie sprawozdania z akcji „bocian”
  • potrafi sporządzić sprawozdanie z prowadzonych obserwacji.
  • wie, na czym polega ochrona bociana białego.
  • przedstawi legendę lub historię głoszoną przez starszych ludzi o bocianach.
  • wykona pracę plastyczną.
  Napisze sprawozdanie.
  Konkurs plastyczny.
 6. Poznajemy las w najbliższej okolicy.
  • poznaje znaczenie lasu.
  • podaje przyczyny znaczenia lasów.
  • rozpoznaje pospolite gatunki drzew.
  • poda kilka rad „Jak chronić las?”
  Wycieczka terenowa do lasu.
  Spotkanie z leśnikiem.
 7. „Rola Lasu w środowisku i gospodarce człowiek”
  • potrafi korzystać z dostępnych źródeł wiedzy.
  • selekcjonuje wiadomości.
  • opracuje szatę graficzną.
  • sporządzi gazetkę.
  Wykonanie gazetki tematycznej.
  Współpraca z biblioteką szkolną i pracownią komputerową.
 8. Święto „Drzewa”
  • dostrzega znaczenie tego święta.
  • czynnie uczestniczy w akcji sadzenia drzew.
  • współpracuje w grupie.
  • wykona pracę plastyczną.
  • konkurs plastyczny „drzewo moim przyjacielem”
  • współpraca z Nadleśnictwem w Koszęcinie.
  Sadzenie drzew na boisku szkolnym.
 9. Na czym polega ochrona wód?
  • poznaje źródła zanieczyszczeń wody.
  • korzysta z dostępnych źródeł wiedzy.
  • przedstawi skutki zanieczyszczeń wód ich wpływ na zdrowie człowieka. Przygotuje referat.
  Sporządzi gazetkę.
  Współpraca z biblioteką szkolną o pracownią komputerową.
 10. Badanie czystości wody w najbliższej okolicy.
  • dostrzega związki działalności człowieka ze stanem czystości wód.
  • podaje sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
  • wykona proste pomiary czystości wody.
  • lokalizuje dzikie wysypiska.
  Wycieczka nad rzekę.
  Wykonanie mapy mentalnej, „Dlaczego rzeka w naszej miejscowości jest zanieczyszczona?”
 11. Jak rośliny i zwierzęta przygotowują się do przetrwania zimy?
  • dostrzega zmiany w otaczającej nas przyrodzie.
  • wymienia przystosowania zwierząt.
  • wymienia przystosowania roślin.
  Wycieczka terenowa po okolicy.
 12. Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę?
  • zaplanuje pomoc zwierzętom.
  • przygotuje materiał do wykonania karmników.
  • wykona lub zreperuje karmnik.
  • zbiórka karmy dla zwierząt.
  Aktywne prace przygotowawcze.
  Zbiórka karmy.
 13. Dokarmiamy zwierzęta zimą.
  • dostrzega znaczenie akcji dokarmiania zwierząt.
  • rozwiesi karmniki.
  • ustali dyżury do systematycznego uzupełniania karmy.
  • współpracuje w grupie.
  Czynna akcja dokarmiania zwierząt.
  Współpraca z Nadleśnictwem w Koszęcinie.
 14. Wędrówki tropami zwierząt.
  • potrafi zachować się w lesie.
  • dostrzega potrzebę niesienia pomocy zwierzęta leśny w czasie zimy.
  • rozpoznaje tropy zwierząt leśnych.
  • rozwija ekspresję twórczą.
  Wycieczka do lasu.
  Dokarmianie zwierząt leśnych.
  Wykonanie plakatu „Zimowy las”.
 15. Na czym polega ochrona powietrza?
  • poznaje rodzaje zanieczyszczenia powietrza.
  • dostrzega związki zanieczyszczenia powietrza z gospodarczą działalnością człowieka.
  • rozumie skutki i wpływ tych zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.
  • korzysta z dostępnych źródeł wiedzy.
  Przygotuje referat.
  Wykona gazetkę tematyczną.
  Współpraca z biblioteką szkolą i salę komputerową.
 16. Badamy zanieczyszczenie powietrza w naszej okolicy
  • wymienia rodzaje zanieczyszczeń powietrza.
  • wykonuje proste pomiary czystości powietrza.
  • wskazuje sposoby ograniczenia emisji pyłów i dymów.
  • wie, co to jest smog.
  Wycieczka terenowa.
  Prowadzenie badań terenowych
 17. Poznajemy kierunki ochrony środowiska w Polsce.
  • zna kierunki środowiska w Polsce.
  • dostrzega przyczyny ochrony wód, powietrza i gleby.
  • wie, na czym polega ochrona gatunkowa i obszarowa.
  Korzystanie z czasopism – „Ekoświat” , „Zielona liga”.
 18. Poznajemy obszary chronione w Polsce.
  • zna parki narodowe w Polsce, ich symbole, charakterystyczne rośliny i zwierzęta.
  • dostrzega znaczenie obszarów chronionych w zachowaniu różnorodności biologicznej.
  • potrafi wskazać parki narodowe na mapie Polski.
  Opracowanie folderów.
  Wykonanie gazetki.
  Współpraca z biblioteką i pracownią komputerową.
 19. Poznajemy rośliny chronione w Polsce.
  • zna rośliny chronione w Polsce.
  • potrafi wskazać nazwę rośliny do rysunku.
  Ćwiczenia praktyczne w oparciu o Czerwoną Księgę gatunków chronionych.
  Współpraca z biblioteką szkolną.
 20. Poznajemy zwierzęta chronione w Polsce.
  • Zna zwierzęta chronione w Polsce.
  • potrafi dobrać nazwę zwierząt do ich rysunku.
 21. Poznajemy „Las zimą”
  • poznaje walory przyrodnicze lasu zimowego.
  • wymienia przystosowania rośli w czasie zimy.
  • poznaje znaczenie działalności ZPKWŚ.
  Zajęcia terenowe na obszarze ZPKWŚ w Kalinie.
 22. Zakładamy słowniczek ważnych pojęć ekologicznych.
  • zna ważne pojęcia ekologiczne.
  • korzysta ze słownika ekologicznego.
  • selekcjonuje wiadomości.
  Sporządzi słowniczek.
  Rozwiąże krzyżówki.
 23. Obserwacje pierwszych zwiastunów wiosny.
  • prowadzi obserwacje fenologiczne i ornitologiczne.
  • dostrzega piękno otaczającej przyrody.
  • rozwija szacunek do przyrody.
  Wycieczka terenowa.
 24. Poznajemy przyczyny i skutki skażenia gleby.
  • poznaje przyczyny i skutki skażenia gleby.
  • dostrzega związki skażenia gleby i niszczącej działalności człowieka.
  • podaje sposoby ochrony gleby przed skażeniem
  • prowadzi obserwacje przyrodnicze – rola dżdżownicy.
  Sporządzenie referatów.
  Wykonanie gazetki tematycznej
 25. Budki lęgowe dla ptaków.
  • potrafi wykonać budkę lęgową dla ptaków.
  • rozumie potrzebę pomocy ptakom dla przetrwania gatunków.
  • prowadzi obserwacje ornitologiczne.
  Czynna akcja „Budki lęgowe”
 26. Szkolny Konkurs Ekologiczny.
  • bierze udział w Konkursie Ekologicznym.
  • wykazuje się dużym zasobem wiedzy ekologicznej.
  • potrafi rywalizować w grupie.
  Konkurs Ekologiczny.
 27. Gospodarka odpadami w moim domu.
  • dostrzega potrzebę segregacji śmieci w naszych gospodarstwach domowych.
  • wie, jak ograniczyć ilość śmieci.
  • podaje przykłady, jak oszczędzać wodę, energię elektryczną.
  • wie, jak wykonać ekologiczne zakupy.
  • wie, na czym polega recykling.
  Ankieta „Czy twój dom jest ekologiczny?”
 28. „Dzień Ziemi”
  • bierze udział w konkursie plastycznym.
  • podejmuje akcję zbierania zużytych baterii.
  • uczestniczy w konkursie „Drzewko ekologiczne”.
  • przygotowuje apel z okazji „Dnia Ziemi”
  • bierze udział w Powiatowym Konkursie Ekologicznym.
  • przedstawi inscenizację ekologiczną.
  • zaprezentuje wiersze i piosenki o tematyce ekologicznej.
  • wykona transparenty z hasłami proekologicznymi.
  Konkurs Plastyczny.
  Zbiórka baterii( współpraca z firmą REBA).
  Powiatowy Konkurs Ekologiczny.
  Konkurs „Drzewko Ekologiczne”.
  „Zielony marsz” ulicami naszej okolicy.
 29. Poznajemy tereny chronione w najbliższej okolicy.
  • poznaje tereny chronione w najbliższej okolicy.
  • właściwie zachowuje się na terenie chronionym.
  • rozpoznaje napotkane rośliny i zwierzęta chronione.
  • korzysta z atlasów do rozpoznawania roślin i zwierząt.
  • dostrzega walory przyrodnicze.
  Wycieczka terenowa do rezerwatu przyrody „Jeleniok Mikuliny”.
 30. Rozpoznajemy drzewa w najbliższej okolicy.
  • potrafi rozpoznać pospolite drzewa najbliższej okolicy.
  • wykorzystuje klucze do rozpoznawania roślin.
  • potrafi pracować w grupie.
  Zajęcia terenowe.
 31. Wyprawa na łąkę.
  • podaje nazwy roślin występujących na łące.
  • nazywa zwierzęta mieszkające na łące.
  • korzysta z atlasów do rozpoznawania roślin i zwierząt.
  • zbiera rośliny do zielnika.
  • wie, dlaczego niewolo wypalać traw.
  Zajęcia terenowe.
 32. Jakie współzależności występują w przyrodzie?
  • wymienia współzależności występujące w przyrodzie.
  • potrafi konstruować łańcuchy pokarmowe w wybranych ekosystemach. Ćwiczenia.
 33. Regionalny Konkurs ekologiczny w ZPKWŚ w Kalinie.
  • prezentuje swoją wiedze ekologiczną.
  • reprezentuje szkołę w środowisku.
  • potrafi rywalizować i nawiązywać kontakt z rówieśnikami.
  • poznaje nowe doświadczenia i zadania.
  Udział w konkursie.
 34. Poznajemy walory przyrodnicze naszego regionu.
  • poznaje ciekawe miejsca w regionie (stanowisko różanecznika katawbijskiego).
  • przestrzega zasad BHP podczas wycieczki.
  • wykazuje wiedzę przyrodniczo-ekologiczną.
  • docenia walory przyrodnicze naszego regionu.
  • sporządzi sprawozdanie.
  Wycieczka na ścieżkę dydaktyczną : „Na brzozę” w miejscowości Lubecko.
 35. Wykonujemy zielnik.
  • potrafi zebrać rośliny do zielnika i prawidłowo je zasuszyć.
  • wykonuje zielnik.
  • pozyskuje dodatkowe informacje o zebranych roślinach. Prezentacja zielników.
 36. Promujemy zdrowie.
  • przygotowuje referaty o szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków.
  • wie, że alkohol, narkotyki i palenie tytoniu to zagrożenia dla zdrowia.
  • potrafi być asertywny.
  • wykona plakat.
  Gazetka „Jak zdrowo żyć?”.
  Konkurs plastyczny pt.: „Dziękuję- nie palę”, „Narkotyk i alkohol twój wróg”.
 37. Zdrowe odżywianie.
  • potrafi zdrowo się odżywiać.
  • zna oznakowania na produktach spożywczych.
  • wie, co to znaczy profilaktyka
  • wykona hasło dotyczące profilaktyki zdrowia.
  Mini konkurs na najciekawsze hasło o PROFILAKTYCE.
 38. Dzień środowiska i zdrowia.
  • dostrzega wpływ środowiska na zdrowie człowieka.
  • propaguje wiedze na ten temat wśród najbliższego otoczenia.
  • zaprojektuje ulotki.
  • przygotuje wiersze, inscenizację i piosenki.
  Zorganizowanie apelu.
 39. Podsumowanie pracy koła.
  • uczestniczy w spotkaniu przy ognisku.
  • podsumuje zdobyte wiadomości.
  • aktywnie uczestniczy w grupie.
  Ognisko, pieczenie kiełbasek, gry i zabawy.
EWALUACJA PROGRAMU:
 • Obserwacja i analiza zachowania dzieci podczas zajęć oraz cieczek terenowych.
 • Rozmowy, dyskusje i aktywne słuchanie.
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Analiza udziału uczniów w konkursach.
 • Ankietowanie uczniów.
 • Wystawy prac dzieci.
EWA KRUS

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie