Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - matematyka w SP

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2739 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Szkoła musi sprostać rosnącym potrzebom i dawać realną i atrakcyjną ofertę całej młodzieży. Aby wyjść naprzeciw tym wymaganiom, kadra musi „otworzyć się” na nowe technologie informacyjne, a więc musi zmienić styl nauczania, odnieść się do bogatej już literatury oraz „otworzyć się na dokształcanie i samokształcenie”. Duży nacisk należy kłaść na rozpoznanie potrzeb i „dobrych stron” każdego ucznia i na tym budować i planować jego rozwój oraz rozwijanie u uczniów umiejętności kluczowych ( a nie jak dotychczas wyposażenia uczniów w pewien zakres pojęć i wiedzy encyklopedycznej ). Wymaga to również ode mnie wypracowania stylu i dobrania odpowiednich metod pracy. Ciągłego, nowego poszukiwania i lepszego organizowania i wykorzystania jednostki lekcyjnej w procesie kształcenia matematycznego.

Reforma szkolna jest bezustannie pobudzana przez trzy czynniki:
- rosnące aspiracje młodzieży i nauczycieli,
- potrzeby rynku pracy,
- rozwój technologii informacji.
Szkoła musi sprostać rosnącym potrzebom i dawać realną i atrakcyjną ofertę całej młodzieży. Aby wyjść naprzeciw tym wymaganiom, kadra musi „otworzyć się” na nowe technologie informacyjne, a więc musi zmienić styl nauczania, odnieść się do bogatej już literatury oraz „otworzyć się na dokształcanie i samokształcenie”. Duży nacisk należy kłaść na rozpoznanie potrzeb i „dobrych stron” każdego ucznia i na tym budować i planować jego rozwój oraz rozwijanie u uczniów umiejętności kluczowych
( a nie jak dotychczas wyposażenia uczniów w pewien zakres pojęć i wiedzy encyklopedycznej ). Wymaga to również ode mnie wypracowania stylu i dobrania odpowiednich metod pracy. Ciągłego, nowego poszukiwania i lepszego organizowania i wykorzystania jednostki lekcyjnej w procesie kształcenia matematycznego.
Jako wychowawca chciałabym pogłębić wiedzę o swoich uczniach i wykorzystać ją celem uzyskania lepszych efektów wychowawczych, jak również w porę zapobiegać negatywnym zjawiskom i problemom wychowawczym.

I. PLAN DZIAŁAŃ
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły §8 ust.2 pkt 1)

Planowane zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Nawiązanie współpracy
z doradcą
metodycznym
i dyrektorem szkoły


- Rozmowa
- Konsultacje
X.2003
Obserwacja zajęć lub wdrażanie sugestii dotyczących metod
i zajęć do działalności dydaktyczno- wychowawczej
Uczestniczenie
w pracach szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji wynikających
z nich zadań
- Współpraca z rodzicami
- Wdrażanie wewnątrz-
szkolnego systemu oceniania
- czynny udział w pracach zespołów przedmiotowych
Cały okres stażu
Akceptacja uczniów
i rodziców, zapis
w dzienniku o ich realizacji
Uczestniczenie
i czynny udział
w WDN oraz pracach zespołów problemowych
- Udział w warsztatach WDN, szkoleniowych radach pedagogicznych
- Opracowanie kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych
Cały okres stażu
-stosowanie wypracowanych metod
Ankiety wśród uczniów
i rodziców
Opracowanie testu dla ucznia rozpoczynające-go II etap edukacyjny oraz przedstawienie wyników badań
z wykorzystaniem technologii komputerowej
- Przeprowadzenie testu wśród uczniów klas IV
- Analiza wyników testu
- Zweryfikowanie i ułożenie planu rozkładu zajęć dla poszczególnych klas IV
z uwzględnieniem treści podstawy programowej

Wrzesień każdego roku
-publikacja drukiem wyników testu dla rodziców i uczniów zainteresowanych klas
Opracowanie
i wdrożenie
do realizacji programu autorskiego
do indywidualnej pracy z uczniem
o specyficznych potrzebach edukacyjnych (uczeń
z dysfunkcjami, uczeń zdolny)
- paca z uczniem zdolnym zgodnie z opracowanym planem
- praca z uczniem „słabym” zgodnie z opracowanym planem

wrzesień każdego roku
-prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych
publikacja drukiem planów pracy
z uczniem zdolnym
i z uczniem „słabym”
Opracowanie cyklu zajęć
w oparciu
o autorskie scenariusze
- prowadzenie lekcji wg opracowanych scenariuszy
i monitorowanie wyników pracy
Cały okres stażu
- gromadzenie scenariuszy lekcji
- hospitacje realizowanych lekcji
- publikacje na stronach www lub w ogólnopolskich czasopismach
Prowadzenie koła matematycznego
- opracowanie planu pracy
- przygotowanie do konkursów przedmiotowych
Cały okres stażu
- na bieżąco

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust.2 pkt 2)
Tworzenie narzędzi do pomiaru jakości nauczania matematyki z wykorzystaniem technologii komputerowej
- opracowanie testów kompetencji po klasie IV,
V i VI
- wspólna z dziećmi
i nauczycielami uczącymi w danej klasie, analiza wyników testów
Cały
okres stażu
- przeprowadzenie testów
i sprawdzianów
- gromadzenie przykładowych testów kompetencji
- publikacja wyników dla zainteresowanych
Opracowanie
i wdrażanie
do realizacji autorskiego programu ścieżek edukacyjnych
w nauczaniu matematyki
-praca z zespołem klasowym według opracowanego planu
- monitorowanie pracy
Cały okres stażu
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
3.Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć ( §8 ust.2 pkt 3 )

Prowadzenie rad szkoleniowych

-rada szkoleniowa na temat: „Ścieżki edukacyjne
w nauczaniu matematyki”

-przedstawianie sprawozdań i wniosków
z przeprowadzonych sprawdzianów po klasach V i VI.
1 lub 2 rok stażu
- zgromadzenie materiałów do rady
Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem
z nowymi pracownikami
-prowadzenie lekcji otwartych dla młodych stażem nauczycieli
1 raz
w roku
-gromadzenie scenariuszy lekcji
Publikowanie na stronach internetowych własnych opracowań
- publikacje scenariuszy zajęć na lekcjach matematyki
lub wychowawczych, konkursów i innych opracowań.
Cały okres stażu
- publikacje na stronach www
- wycinki z gazet
Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem
z nowymi pracownikami
- prowadzenie lekcji
otwartych dla młodych
stażem nauczycieli
- prowadzenie szkolenia pt. ”Aktywizujące metody w pracy z uczniem mającym trudności w nauce matematyki”
Cały okres stażu
- scenariusz
zajęć
- scenariusz
i ankieta
z przeprowa-dzonego szkolenia
Organizacja
i realizacja imprez
i uroczystości z udziałem rodziców i uczniów
-organizacja imprez klasowych-okolicznościowych
-organizacja imprez ogólnoszkolnych
-organizacja cyklicznego konkursu ogólnoszkolnego
„1 z 10”, czy „Origami”
-organizacja wycieczek krajoznawczych
Cały okres staż
Scenariusze
i sprawozdania
z imprez
4.Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich ( §8 ust.2 pkt 4a):
Opracowanie programu koła zainteresowań matematyką

- opracowanie planu pracy
przygotowanie do konkursów przedmiotowych
Cały okres stażu
-na bieżąco
Współudział
w tworzeniu
i realizacji ogólnoszkolnych programów: wychowawczego, profilaktycznego
- opracowanie planów wychowawczych
w poszczególnych klasach
z uwzględnieniem założeń ogólnoszkolnego planu wychowawczego

Wrzesień każdego roku
- plany wychowawcze
Współudział
w opracowaniu programu wspierania uczniów
z problemami osobistymi
i rodzinnymi
- realizacja zadania wg
opracowanego planu
Cały okres stażu
- program
Opracowanie raportów zawierających wyniki badań
- zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych ucznia, oraz wnioski i opisy modyfikacji działań
IX. 2003
IX.2004
IX.2005
-przeprowadzone testy(sprawdziany)
5. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy ds. programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego podręczników lub środków dydaktycznych (§8 ust.2 pkt 4b):
Uczestnictwo
w posiedzeniach okręgowej komisji egzaminacyjnej
(o ile zostanę zakwalifikowana na kurs)
- wykonywanie zadań egzaminatora komisji
Cały okres stażu
- zaświadczenie

6. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§5 ust.2 pkt. 4c)

Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
( o ile zostanę zakwalifikowana na kurs)
-kurs na egzaminatora
w szkole podstawowej
Cały okres stażu
zaświadczenie
Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z informatyki
- studia podyplomowe
informatyka
Cały okres stażu
świadectwo ukończenia
studiów
7. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( §8 ust.2 pkt.4e):

Pozyskiwanie środków unijnych na rzecz szkoły
- pozyskiwanie środków
w programach
SOCRATES COMENIUS
Cały okres stażu

Pozyskiwanie sojuszników
i sponsorów do realizacji zadań sprzyjających podnoszeniu jakości szkoły
- pozyskanie sponsorów nagród do konkursu „Matematyczne
1 z 10” oraz „Origami”
- pozyskiwanie sponsorów na wyposażenie klasy
w pomoce dydaktyczne
i zagospodarowanie wnętrza klasy
Cały okres stażu
- utworzenie
biblioteczki matematycznej
- wykonanie tablic matematycznych
i okolicznościo-wych
- nagrody
w konkursach
Działania
w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia
- współpraca
w realizacji konkursów związanych
z propagowaniem zdrowego trybu życia
-współpraca z pielęgniarką szkolną i pedagogiem
-współpraca z MCEE
Cały okres stażu
- sprawozdania
Postępowanie
w sprawach nieletnich
- współpraca
z pedagogiem szkolnym
współpraca z poradnią PP
- współpraca z pogotowiem opiekuńczym
- współpraca z kuratorem sądowym

Cały okres stażu
- zaświadczenia
i dokumentacja współpracy
Podejmowanie wraz z uczniami zadań mających na celu pomoc ludziom w trudnej sytuacji materialnej
- zbiórka pieniędzy na rzecz Pogotowia Opiekuńczego
w Zielonej Górze
Okres około Bożona-rodze-niowy
- sprawozdania
z akcji
8.Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej ( §5 ust.2 pkt.3f):
Opracowania metodyczne
-scenariusze zajęć, artykuły metodyczne, programy nauczania matematyki
Cały okres stażu
- do wglądu
w dokumentacji
Publikacje, artykuły
w czasopismach
i wydawnictwach zbiorowych
-wysyłanie sprawozdań
z ważniejszych imprez do fachowych publikatorów np.
„Matematyka w szkole”,
„Matematyka”
- ogłaszanie i zapraszanie mediów na szkolne
i pozaszkolne imprezy
Cały okres stażu
- wycinki z gazet

Anna Radczyc-Grzelak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie