Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła polonistycznego- Spotkania ze sztuką

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16426 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam państwu program opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania. Program realizuję na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Planując tematykę spotkań, wzięłam pod uwagę propozycje zainteresowanych uczniów.
1.WSTĘPProgram kółka polonistycznego jest zgodny z Zarządzeniem nr 18 MEN z dnia 30 czerwca 1993 roku w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecenia środków dydaktycznych , a także Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z późniejszymi zmianami. Program został opracowany z myślą o uczniach , którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne , pragną poszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania.
Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się po zajęciach przewidzianych programem nauczania w wymiarze jednej godziny tygodniowo . Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego ,
a także rozwój indywidualnych zainteresowań .

2.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE


• Adresatami programu są uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym.
• Cele i treści programu będą realizowane na zajęciach KOŁA POLONISTYCZNEGO.
• Jego realizacja przewidziana jest na ROK SZKOLNY 2006/2007.
• Program jest otwarty, może ulegać zmianom.
• W realizacji niektórych zadań będą mnie wspierać nauczyciele historii i sztuki , panie bibliotekarki oraz rodzice.
• Aby w pełni zrealizować program muszę zabezpieczyć uczestnikom koła dobry dostęp do różnych źródeł informacji np., książek, prasy, słowników, map, Internetu, albumów . W tym celu nawiążę współpracę z biblioteką szkolną i publiczną.
• Planuję zorganizować wyjazd do kina i zwiedzanie muzeum , co będzie możliwe tylko przy wsparciu finansowym rodziców.
• Wszelkie konkursy będą realizowane za zgodą dyrektora szkoły .


3.CELE


CELE OGÓLNE:

 Ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego
 Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego .


CELE SZCZEGÓŁOWE:

 Doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników, katalogów bibliotecznych, Internetu oraz programów komputerowych.
 Kształcenie umiejętności posługiwania się określonymi formami wypowiedzi
( objętych programem nauczania).
 Poszerzanie wiedzy o kulturze ( film, teatr, literatura, muzyka, malarstwo).
 Motywowanie do czytania i krytycznego odbioru tekstów literackich, a także innych tekstów kultury.
 Zapoznanie uczniów z ofertą czasopism dla dzieci i młodzieży .
 Kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa kultury.
 Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku i ortografii .
 Zachęcenie do podejmowania prób własnej działalności literackiej .
 Wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań .
 Kształtowanie umiejętności pracy w grupie; rozwijanie odpowiedzialności za podjęte działania jednostkowe.


4. TREŚCIZAJĘCIA W BIBLIOTECE; zapoznanie uczniów z działami biblioteki, przegląd czasopism dziecięcych i młodzieżowych,

PRACA Z LITERATURĄ POPULARNONAUKOWA; prezentacja encyklopedii i wybranych słowników, ćwiczenia w korzystaniu z odpowiedniej literatury .

ROZSZERZENIE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU LITERATURY PIĘKNEJ; najważniejsze terminy literackie ( program nauczania), prezentowanie przez uczniów przeczytanych książek ulubionych autorów, sylwetki polskich noblistów , poznanie wybranych utworów
( W. Szymborska, Cz . Miłosz, H. Sienkiewicz, Z . Herbert ) .

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU GRAMATYKI I ORTOGRAFII; przypomnienie wszystkich poznanych zasad ortografii, pisanie dyktand , rozwiązywanie krzyżówek i rebusów ortograficznych, ugruntowanie wiedzy gramatycznej, rozwiązywanie skomplikowanych zadań gramatycznych .

WIADOMOŚCI Z DZIEDZINY TEATRU i FILMU- opracowanie słownika teatralnego, przygotowanie inscenizacji, obejrzenie sztuki teatralnej, wywiad z aktorem, recenzje filmów.


PRÓBY WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ( z zastosowaniem wszystkich form wypowiedzi pisemnej objętych programem nauczania ); pisanie tekstów wolnych, , wiersze własne.

PRACA NA RZECZ SZKOŁY; umieszczanie efektów własnej pracy na gazetce szkolnej, pomoc w przygotowaniu konkursów polonistycznych wewnątrzszkolnych i udział w nich.

PONADTO UDZIAŁ W KONKURSACH ZEWNĘTRZNYCH .5. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMUProgram kółka polonistycznego ma za zadanie poszerzenie zdobytych na lekcjach wiadomości i umiejętności. Osiągnięcie oczekiwanych wyników zależy w dużej mierze od stosowania różnorodnych metod i form pracy. Nadrzędną ich cechą jest przygotowanie uczniów do ciągłego samokształcenia. W związku z tym nauczyciel powinien stać się dla swoich podopiecznych organizatorem ich intelektualnego rozwoju w czasie zajęć i poza nimi , a podawane przez niego wiadomości powinny stanowić tylko niezbędną podstawę do samodzielnej aktywności myślowej uczniów. Stosowane metody i techniki pracy powinny angażować uczniów emocjonalnie, budzić motywację i zainteresowania, uczyć samodzielnego myślenia, wdrażać do sprawnego posługiwania się polszczyzną w mowie i piśmie z zachowaniem estetyki i kultury języka, zachęcać do efektywnego porozumiewania się i podejmowania działań we współpracy z innymi, umożliwić zrozumienie siebie i świata, uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka. Warunki te spełniają przede wszystkim metody i techniki aktywizujące uczniów.Metody i techniki dydaktyczne zaproponowane w programie:
1. Techniki uczenia się we współpracy ( różne formy pracy w grupach)
- umożliwiają one kształcenie takich umiejętności, jak właściwy dobór informacji, analiza , porównanie , formułowania opinii , sądów o poznanych faktach, podejmowanie właściwych decyzji, zaprezentowanie i obrona własnych poglądów i przekonanie do nich innych. Uczą współdziałania w grupie i odpowiedzialności za uzyskane efekty pracy.
2. Techniki „dramy”- łączą treści kształcenia z przeżyciem i doświadczeniem, aktywizują osobowość ucznia, rozwijają jego intelekt.
3. Metoda projektu pozwala skuteczniej niż wiele innych metod rozbudzić zainteresowania uczniów. Znacząco wpływa ona na kształcenie takich umiejętności , jak: korzystanie z książek i prac specjalistycznych, prowadzenie ukierunkowanej obserwacji, analizowanie informacji w celu ich selekcji, opracowania oraz sposobów publicznej prezentacji. Wiedza i umiejętności nabywana przez uczniów wykonujących projekt jest w sposób efektywniejszy przyswojona, lepiej zapamiętana i odpowiednio spożytkowana.
4. Metody interaktywne polegające na łączeniu treści języka polskiego z innymi przedmiotami ( np. historią, przyrodą, sztuką ) umożliwią uczniom rozszerzenie umiejętności przewidzianych w podstawie programowej.
5. Spotkania z pracownikami muzeum, biblioteki publicznej .
6. Wycieczki.


6. PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃPo zrealizowaniu programu uczeń powinien:
- dostrzec bogactwo , wieloznaczność i wielofunkcyjność słów,
- osiągnąć sprawność komunikowania się z otoczeniem,
- dokonywać selekcji materiału z różnych źródeł wiedzy,
- sprawnie posługiwać się słownikami, katalogami bibliotecznymi,
- wykorzystywać Internet oraz programy komputerowe jako źródło cennych i łatwo
dostępnych informacji,
- przygotować informacje na określony temat w oparciu o kilka źródeł,
- wzbogacić swą wiedzę z zakresu nauki o języku , literatury i kultury,
- mieć poczucie odpowiedzialności za podjęte zadania jednostkowe i zbiorowe.Techniki i narzędzia kontroli.
Zdobytą na zajęciach kółka polonistycznego wiedzę i umiejętności można zbadać na wiele sposobów, pomijając tradycyjne odpytywanie czy różnego rodzaju sprawdziany pisemne. Proponuję m.in.:
- obserwowanie uczniów w czasie zajęć,
- samodzielne opracowanie przez uczniów definicji , przekrojów problemowych , map mentalnych,
- gromadzenie i selekcję materiałów do szkolnej gazetki,
- pytania kreatywne, dyskusje, wywiad , artykuły,
- opracowanie instrukcji do poszczególnych zadań,
- odgrywanie ról, drama
- przygotowanie haseł do krzyżówek,
- wypracowania – recenzja( bez oceny ).


Tematyka zajęć KOŁA POLONISTYCZNEGO
w roku szkolnym 2005/2006


1. Spotkanie organizacyjne- omówienie tematyki zajęć.
2. Mikołaj Rej- patron naszej szkoły (zadania do wykonania: zebranie materiałów do gazetki tematycznej, udział w konkursie szkolnym).
3. Części mowy – utrwalenie materiału.
4. Części zdania- utrwalenie materiału; rozszerzenie wiadomości o nazwy określeń.
5. Co o teatrze wiedzieć wypada.( zadanie do wykonania w domu: opracowanie słownika teatralnego; czas 2 tygodnie)
6. Przygotowanie inscenizacji na Dzień Dziecka ( 3 spotkania).
7. Prezentacja port folio na temat Matka w literaturze i sztuce- uczczenie Dnia Matki.
8. Oni zdobyli literackie nagrody Nobla- zapoznanie z biografią i twórczością H. Sienkiewicza, W. Szymborskiej , Cz. Miłosza)
( zadania do wykonania: pamięciowe opanowanie wybranego wiersza lub fragmentu prozy)
9. Gramatyczny i logiczny rozbiór zdania- ćwiczenia utrwalające.
10. Książki, które warto przeczytać- prezentacje dzienniczków lektur.
11. Ortografia nie jest wcale taka straszna - ćwiczenia.
12. Zdobywamy tytuł MISTRZA ORTOGRAFII- konkurs ortograficzny.
13. Język poetycki ( zadanie do wykonania: napisać wiersz na dowolny temat).
14. Czy łatwo być poetą?- prezentacja własnych wierszy ( zadanie do wykonania: pisemna odpowiedź z uzasadnieniem).
15. Opis przedmiotu z wyraźnie zaznaczonym pozytywnym lub negatywnym odbiorem.
16. Sprawozdanie z zabawy choinkowej.
17. Pisma użytkowe- ćwiczenia redakcyjne.
18. Dobry nauczyciel- charakterystyka.
19. Tworzywo filmowe ( zadanie do wykonania: wywiad z ulubionym aktorem).
20. W świecie filmów- gatunki i przykładowe tytuły( wyjazd do kina na wybrany film, recenzja filmu )
21. W chełmskim muzeum.
22. Czasopisma dla dzieci i młodzieży.
23. Ten artykuł mnie bardzo zainteresował- prezentacja treści wybranych artykułów prasowych.
Opracowała Małgorzata Mazurek


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie