Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poprzez region w Polskę - nasza przygoda z regionalizmem

 

Nasza przygoda z regionalizmem została zapoczątkowana w 2000 roku podjęciem kształcenia na podyplomowych studiach w zakresie Regionalnych i Szkolnych Strategii Rozwoju i Zarządzania w Edukacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobyta wiedza pozwoliła nam w pełni zrozumieć wszelkie aspekty regionalizmu oraz ogromną rolę nauczyciela w krzewieniu tożsamości regionalnej.
Aby wzbogacić wiedzę uczniów klas I – III o własnym regionie, napisałyśmy program autorski „ Poprzez region w Polskę”, kierując się dokumentem „ Dziedzictwo kulturowe  w regionie” oraz programem nauczania w klasach I-III. Program ten realizujemy w ramach zajęć pozalekcyjnych Nasza przygoda z regionalizmem trwa. Cieszymy się, że dzięki niej uczniowie poznają nie tylko tradycje i obyczaje naszego regionu, ale też je kultywują. Potrafią docenić też inne społeczności, dostrzec odrębność innych kultur i odnosić się do nich z szacunkiem. Największą nagrodą dla nas jest uśmiech zadowolonych dzieci, świadomych swoich korzeni, tradycji, obyczajów. Dzieci, dla których tradycja jest godnością, dumą, szlachectwem...

WSTĘP

„Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego (…), który odbywa się przede wszystkim poprzez przyjęcie wartości tkwiących w bezpośrednim, przyrodniczym i kulturowym otoczeniu człowieka. Wpływa to również na kształtowanie osobowości.”1
Są to pierwsze słowa dokumentu wydanego przez MEN pt. „Dziedzictwo kulturowe w regionie”. Założeniem programu jest „poznanie przez dzieci i młodzież własnego dziedzictwa kulturowego, które powinno odbywać się od wczesnego dzieciństwa, na każdym etapie edukacji; poprzez formy i metody pracy dostosowane do rozwoju psychofizycznego i intelektualnego, we współpracy ze środowiskiem, na lekcjach z wykorzystaniem podstaw programowych poszczególnych przedmiotów nauczania oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Głównym celem edukacji regionalnej w procesie dydaktyczno- wychowawczym jest ukształtowanie w uczniach poczucia własnej tożsamości, jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i autentycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury”.2
Kierując się powyższym dokumentem i jego celowością oraz programem nauczania w klasach I-III, opracowałyśmy program „ Poprzez region w Polskę”. Do jego realizacji skłoniła nas również analiza wyników, przeprowadzonego w klasach II i III konkursu wiedzy o regionie, z której wynika, że uczniowie posiadają ogólną wiedzę o rodzinnym mieście - Toruniu oraz ubogą o miejscach wykraczających poza jego obręb, a tworzących nasz region.
Realizacja programu ma na celu usystematyzowanie i utrwalenie posiadanej przez uczniów wiedzy, poszerzenie jej o nowe wiadomości i doświadczenia, wzbudzenie zainteresowania „mała ojczyzną”, ukazanie jej piękna i wartości.
Dostrzeganie walorów najbliższego otoczenia, kontakt z kulturą dawniejszą i współczesną, samodzielne odkrywanie przeszłości, zwyczajów, tradycji obchodzonych w domach, otwiera dziecko na zjawiska kultury regionalnej, narodowej i europejskiej.---------------------------------
1. MEN , Dziedzictwo kulturowe w regionie – założenie programowe,
Warszawa 1995
2. tamże
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU


Program edukacji regionalnej dotyczy I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej bez podziału na kolejne klasy I, II, III. Może być on realizowany w ramach nauczania zintegrowanego, bądź zajęć pozalekcyjnych np. jako koło regionalne. W roku szkolnym 200506 realizowany będzie w Zespole Szkół Nr 9 w Toruniu w ramach zajęć pozalekcyjnych dla klas III, w wymiarze dwóch godzin. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie.
Program ma charakter podmiotowy, uwzględnia potrzeby wynikające z możliwości intelektualnych i emocjonalnych ucznia. Oznacza to, że program skierowany jest do szerokiej rzeszy uczniów - wszystkich tych, którzy czują potrzebę zgłębienia wiedzy o regionie.
Wprowadza on uczniów w krąg wiedzy dotyczący „małej ojczyzny”. Sprzyja poszerzeniu horyzontów myślowych, rozwija zainteresowania, pozwala twórczo spojrzeć na poruszaną problematykę, zachęca do działalności plastyczno - literackiej.
Program nie narzuca sztywnych schematów. Treści dobierane są w taki sposób, aby były ciekawe, pobudzały do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Realizowane zagadnienia łączą teorię z praktyką i dotyczą najbliższego środowiska, a więc domu, podwórka, szkoły, osiedla, miasta, okolicy.
Program ten, to nie tylko sposób na edukację regionalną, ale również zintegrowanie życia rodzinnego, atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, a także rozwijanie poczucia własnej wartości oraz przynależności narodowej.
Priorytetom tym służy realizacja wytyczonych celów.

CELE GŁÓWNE:

1. Wyposażenie ucznia w zasób wiedzy o własnym regionie.
2. Inspirowanie uczniów do różnorakich działań twórczych.
3. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia
tolerancyjnych postaw, otwartych na pluralizm różnych ludzkich kultur i ich zrozumienie.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie najbliższego środowiska.
2. Poszukiwanie specyfiki przyrodniczej i kulturowej regionu.
3. Uwrażliwienie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego i wspólnoty lokalnej.
4. Budzenie zainteresowania historią, kulturą i tradycjami własnego środowiska i regionu.
5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
6. Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka oraz umożliwienie jego
kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych.
7. Budzenie wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej, w różnych dziedzinach kultury.
8. Kształtowanie emocjonalnego związku z regionem z równoczesnym
rozwijaniem patriotyzmu.Treści kształcenia edukacji regionalnej oraz przewidywane
osiągnięcia uczniów.

1. JA I DOM RODZINNY.

Treści kształcenia:

· Dom i jego otoczenie.
· Moja rodzina – więzi pokoleniowe, historia rodziny.
· Tradycje celebrowane w rodzinie – zwyczaje i obrzędy.
· Rola dziecka w kultywowaniu tradycji rodzinnych – wpisywanie się dziecka w
dzieje rodziny (zachowanie pamiątek, zdjęć, kaset itp.)


Przewidywane osiągnięcia uczniów

· Zna strukturę rodziny i swoje w niej miejsce.
· Potrafi wykonać drzewo genealogiczne oraz opowiedzieć historię swojej rodziny.
· Opisuje zwyczaje i obrzędy celebrowane w rodzinie
· Dostrzega znaczenie przeszłości i kultywuje tradycje przekazywane z pokolenia
na pokolenie.

2. JA I SZKOŁA

Treści kształcenia:

· Historia szkoły.
· Znaczenie szkoły w środowisku.
· Tradycje szkoły; symbole, święta państwowe i regionalne.
· Moje miejsce w społeczności klasowej i szkolnej.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

· Zna historię szkoły oraz ważne momenty w jej dziejach.
· Wie, jaką rolę odgrywa szkoła w otaczającym go środowisku.
· Potrafi opowiedzieć o celebrowanych przez szkołę świętach i jej tradycjach.
· Umie być współtwórcą społeczności klasowej i szkolnej.

3. JA I MOJE MIASTO.

Treści kształcenia:

· Historia miasta rodzinnego.
· Zabytki, miejsca kultury i pamięci.
· Legendy związane z moim miastem.
· Sławni ludzie Torunia.
· Mieszkańcy Torunia i ich zajęcia.
· Interesujące, ulubione i ważne miejsca.
· Krajobraz najbliższej okolicy; fauna i flora.
· Placówki sprzyjające rozwijaniu zainteresowań i zdolności w mojej miejscowości


Przewidywane osiągnięcia uczniów:

· Zna historię miasta.
· Wymienia zabytki, pomniki i miejsca pamięci narodowej; określa ich położenie.
· Opowiada wybrane, miejscowe legendy.
· Potrafi wymienić sławnych ludzi Torunia i określić to, z czego zasłynęli.
· Opisuje współczesny Toruń: zajęcia ludności, zakłady pracy, miejsca kultury
i rozrywki.
· Rozpoznaje gatunki drzew, krzewów, roślin zielnych oraz zwierząt występujących w
obrębie Torunia i jego okolic.
· Wie, gdzie może rozwijać swoje pasje i zainteresowania


4. JA I REGION.

Treści kształcenia:

· Położenie geograficzne regionu.
· Język rodzimy.
· Wybrane miejscowości regionu i ich charakterystyka.
· Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem tradycji regionalnych.Przewidywane osiągnięcia uczniów:

· Zna położenie regionu w którym żyje, wskazuje go na mapie, podaje jego nazwę.
· Wymienia słowa charakterystyczne dla regionu, zna ich etymologię.
· Wyszukuje na mapie i opisuje miejscowości położone blisko Torunia.
· Chętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych wykorzystujących
tradycje regionalne.
· Szanuję wartości kulturowe innych regionów Polski i innych narodowości.


ZAGADNIENIA DO REALIZACJI

Tematyka zajęć i formy realizacji.

1. Mój dom.
· Rozwiązywanie krzyżówki. Odczytanie
hasła: DOM.
· Pogadanka na temat domu i wieloznaczności tego słowa.
· Struktura rodziny w oparciu o wypowiedzi dzieci i przyniesione zdjęcia.
· Moje miejsce w rodzinie – scenki dramowe.
· Nauka piosenki pt. „Familijny blues”

2. Moje korzenie - drzewo genealogiczne
· Rozwiązanie rebusu. Podanie i wyjaśnienie hasła: DRZEWO GENEALOGICZNE.
· Oglądanie przyniesionych przez dzieci zdjęć.
· Rozmowa na temat rodziny i jej przodków.
· Wykonanie drzewa genealogicznego z wykorzystaniem zdjęć i znanych
technik plastycznych.
· Wystawa prac.

3. Jakie zwyczaje i obrzędy celebruje się w moim domu?
· Rozwiązanie szyfru zagadkowego – odczytanie hasła: ŚWIĘTA RODZINNE
· Układanie puzzli przedstawiających święta rodzinne – praca grupowa.
· Dopasowywanie zwyczajów do świąt -
naklejanie haseł na kartę z puzzlami, ilustrującymi dane święto.
· Tworzenie ustnej wypowiedzi o świętach, w oparciu o zebrane informacje
– praca grupowa.

4. Jak wpisuję się w tradycje rodzinne?
· Wysłuchanie piosenki pt. „Aniołki”.
- analiza treści – wyjaśnienie pojęcia: TRADYCJA.
· „Jesteś aniołkiem, co robisz?” – burza mózgów.
Zapisywanie dziecięcych propozycji na tablicy.
· Kalambury – odgadywanie ulubionych zajęć świątecznych dzieci.
· Moje ulubione zajęcie świąteczne – praca plastyczna.

5. Co otacza mój dom?
Jak powstała moja szkoła?
· Co otacza mój dom? – dobór zdjęć pasujących do podanego zagadnienia.
· Tworzenie mapki osiedla – zaznaczanie miejsca zamieszkania dzieci.
· Jak powstała moja szkoła? – zapoznanie z historią szkoły,
w oparciu o kronikę szkoły.
· Obejrzenie miejsc na terenie szkoły, związanych z jej historią.


6. Patronka naszej szkoły.
· Tajemnicza postać – odkrywanie kolejnych elementów ukrytego portretu.
– odgadywanie imienia i nazwiska zasłoniętej postaci;
· Poznanie wybranych faktów z życia St. Jaworskiej.
· Portret patronki –szkic ołówkiem.
· Wycieczka rowerowa do miejsc związanych z życiem i działalnością patronki.
· Wypełnianie kart pracy.


7. Czy szkoła jest tylko miejscem nauki?
· Jajko z niespodzianką – rozsypanka sylabowa.
- dokończenie zdania: SZKOŁA UCZY, BAWI, WYCHOWUJE, ROZWIJA…
· Dopasowywanie ilustracji do czasowników z
w/w zdania.
Magiczna liczba 7 – nauka zabawy ruchowej,
· Wykonanie plakatu pod hasłem: Szkoła uczy, bawi, wychowuje, rozwija…

8. Jaką rolę pełnię w klasie i w szkole?
· Kim jestem w szkole? – burza mózgów.
· Tworzenie ilustracji przedstawiających czynności, związane z pełnionymi
przez uczniów rolami w szkole.
· Dobieranie ilustracji do roli ucznia, kolegi, dyżurnego.
· Jak wybrnąć z trudnej sytuacji? - scenki dramowe.

9. Jak powstał Toruń?
· Wycieczka po Toruniu.
- zapoznanie z historią powstania miasta,
- zwiedzanie wybranych zabytków: Ratusza i ruin Zamku Krzyżackiego.
· Wypełnianie kart pracy.10. Szlakiem fortyfikacji toruńskich.
· Zapoznanie z pojęciem: FORT, znaczeniem, liczebnością i położeniem w Toruniu.
· Rajd do Fortu IV.
- poznanie budowy i roli twierdzy,
- ognisko z kiełbaskami,
- nauka piosenek turystycznych,

11. Skąd pochodzi nazwa mojego miasta?
(legendy)
· Układanie puzzli. Podanie nazwy powstałego zabytku – KRZYWA WIEŻA
oraz rzeka WISŁA.
· Zapoznanie uczniów z legendą o powstaniu nazwy miasta Torunia.
- analiza treści,
- wyjaśnienie pojęcia LEGENDA,
· Herb, flaga, hejnał toruński – omówienie.
· Herb Torunia – praca plastyczna z wykorzystaniem różnorodnych technik.12. Szlakiem zabytków Torunia
· Wycieczka po Toruniu.
- W poszukiwaniu toruńskich zabytków – praca grupowa z mapką.
· Gromadzenie materiałów do albumu o Toruniu: zakup widokówek,
wykonywanie zdjęć itp.
· Przygotowanie informacji do albumu: ciekawostki o zabytkach, własne wrażenia.
· Album o Toruniu – praca zbiorowa.


13. Z czego zasłynął Mikołaj Kopernik?
· Zajęcia w Domu Mikołaja Kopernika.
- rozmowa na temat, kim był M. Kopernik,
- dlaczego jest najsławniejszym Torunianinem?
· Spacer do kaplicy chrztu M. Kopernika, w kościele św. Janów.

14. Kim był: - Samuel Bogumił Linde,
- Tony Halik
· Wyjście do Muzeum Podróżników oraz obejrzenie miejsc narodzin S.B. Lindego i
T. Halika.
· Szyfr alfabetyczny.
- odczytanie hasła: SAMUEL BOGUMIŁ LINDE I TONY HALIK.
· Wypełnianie kart pracy, na podst. otrzymanego tekstu – praca grupowa.
· Przedstawienie efektów samodzielnej pracy.
· Zgadywanka podróżnicza

15. Jakie sławy pochodzą z Torunia?
(G. Ciechowski,
B. Linda,
M. Kożuchowska,
G. Szapołowska,
K. Dowbor)
· Zgaduj- zgadula: co kryje się w worku?
· Pogadanka na temat aktorstwa.
· Toruńskie kina i teatry.
· Telewizyjne gwiazdy rodem z Torunia –rozmowa w oparciu o zdjęcia aktorów
oraz fragmenty filmów.
· Scenki dramowe.

16. Kto kocha gwiazdy, tak jak Kopernik?
- prof. Wolszczan,
· Wycieczka rowerowa do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach.
- zwiedzanie obserwatorium pod opieką przewodnika,


17. Zajęcia Torunian dawniej i dziś.
· Zajęcia w Muzeum Okręgowym pod opieką przewodnika

18. Nowości – co nowego w Toruniu.
· Wycieczka do redakcji Nowości.
- poznanie etapów tworzenia gazety i jej znaczenia dla mieszkańców Torunia.

19. Gdzie Torunianie spędzają wolny czas?
· Szyfr matematyczny.
- odczytanie hasła: WOLNY CZAS
· Sposoby spędzania wolnego czasu przez Torunian – burza mózgów.
· Rozwiązywanie krzyżówek – praca grupowa.
· Wyszukiwanie informacji na temat możliwości wykorzystania wolnego czasu
w Toruniu. - zajęcia w pracowni komputerowej.
· Wypełnianie kart pracy.20. Czy wiesz, że w okolicach Torunia mieszkają łosie?
· Wprowadzenie pojęcia: FLORA, FAUNA.
· Oglądanie filmu przyrodniczego o roślinności i zwierzętach, występujących
w naszym regionie.
· Tworzenie mapki przyrodniczej.
· Zajęcia w szkółce leśnej na Barbarce.


21. Moje zainteresowania. Gdzie mogę je rozwijać?
· Praca plastyczna na temat: Moje hobby.
· Prezentacja prac, z komentarzem.
· Lista miejsc, gdzie można rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
· Tworzenie informatora: Hobby i co dalej?


22. Nasze miasto częścią Polski.
· Układanie puzzli – utworzenie mapy Polski.
· Wyjaśnienie pojęć: WIEŚ, MIEJSCOWOŚĆ, MIASTO,
GMINA, POWIAT, WOJEWÓDZTWO, KRAJ.
· Ćwiczenia z mapą.
· Ciekawostki o Toruniu (ludność, władze…).
· Toruń w moich marzeniach – praca plastyczna techniką dowolną


23. Co to jest region?
· Oglądanie ilustracji przedstawiających stroje i zwyczaje ludowe.
· Wyjaśnienie pojęcia REGION.
· Pokaz mapy regionów historyczno – geograficznych.
· Zabawa ruchowa połączona z nauką piosenki


24. Życie dawniej i dziś.
· Zajęcie w Muzeum Etnograficznym, pod opieką przewodnika.


25. Miejscowości naszego regionu
· Pogadanka na temat miejscowości położonych w naszym regionie,
w oparciu o doświadczenia dzieci.
· Praca z mapą.
· Ciekawostki o wybranych miejscowościach – co warto wiedzieć?
· Projekt zaproszenia do wybranej miejscowości, praca plastyczno- techniczna.


26. Zwyczaje regionalne.
· Zajęcie w Muzeum Etnograficznym.

27. Jak kiedyś ubierali się mieszkańcy naszego regionu?
· Zajęcie w Muzeum Etnograficznym.

28. Szlakiem zamków krzyżackich.
· Szyfr zagadkowy.
Odczytanie hasła: ZAMEK.
· Znaczenie zamków – praca metodą aktywizującą „piramida”.
· Zamki naszego regionu – pokaz ilustracji, slajdów, podanie ciekawostek.
· Wycieczka do wybranego zamku.

29. Walory naszego regionu.
Quiz wiadomości o regionie.
· Wykonanie reklamy regionu – praca grupowa.
· Wiersz reklamujący region – konkurs.

30. Muzyka też bawi - stare i nowe zabawy regionalne.
· Zabawy stare i nowe – zajęcie w terenie.PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Realizacja programu Poprzez region w Polskę wymaga starannego doboru metod i form pracy.
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym uczą się przez manipulowanie, badanie i działanie. Skupiają swoja uwagę głównie na tym, co je zaciekawi i zainteresuje. Zdobywają swoje doświadczenie przede wszystkim poprzez własną działalność i kontakty z innymi ludźmi. Dlatego w organizacji pracy ucznia, nauczyciel powinien dążyć do wyzwalania i rozwoju różnorodnych form ekspresji twórczej, wzbogacania wewnętrznego świata dziecka, pobudzania procesów poznawczych- myślenia, uwagi, pamięci oraz pomagać w kształceniu wrażliwości na piękno języka, przyrody i otaczającej rzeczywistości. Odpowiedni dobór metod i form pracy, właściwe formułowanie zadań, motywowanie ucznia do pracy będzie sprzyjało wszechstronnemu rozwojowi osobowości dziecka.
Osiąganiu celów służyć będą następujące metody i formy pracy:

METODY PRACY:

- pogadanka
- obserwacja i pokaz
- praca z tekstem
- metody aktywizujące
- ćwiczeń praktycznych
- drama
- film
- wystawa
- wycieczka


FORMY PRACY:

- praca zbiorowa
- praca w grupach
- praca indywidualna

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Praca uczniów nie będzie poddawana ocenie, którą stanowi cyfra. Po każdych zajęciach uczniowie będą dokonywać samooceny, czyli poddawać analizie stopień przyswojonych wiadomości. Służyć temu będą rysunki, wykresy, tabele przygotowywane wcześniej przez nauczyciela prowadzącego. Dla niego samego stanowić one będą informację zwrotną o tym, czego uczniowie nauczyli się na danych zajęciach, co im się podobało, jaki jest stan ich uczuć. Podobną rolę będą spełniać karty pracy wykorzystywane podczas zajęć.EWALUACJA


Efektywność programu badana będzie następującymi narzędziami:

1. Test sprawdzający wiedzę uczniów na temat regionu, przed rozpoczęciem realizacji programu.

2. Test sprawdzający na koniec roku szkolnego i po zakończeniu realizacji programu.

3. Ankieta ewaluacyjna.

1. Karty pracy.

2. Karty samooceny.

PROPONOWANA LITERATURA DLA NAUCZYCIELA

1. Bednarek S. i in. ( red. ), Regionalizm polski u progu XXI wieku, Wrocław 1994.
2. Bockenheim K., Przy polskim stole, Wrocław 1999.
3. Bursza J., Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Warszawa 1974.
4. Dąbrowska G., Tańcujże dobrze. Tańce polskie, Warszawa 1991.
5. „ Dziedzictwo kulturowe w regionie” – założenia programowe MEN, Warszawa 1995.
6. Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995.
7. Pełka L., Polski rok obrzędowy. Tradycje i współczesność, Warszawa 1980.
8. Piwońska Z. ( red. ), Edukacja regionalna. Poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, Rzeszów 2001.
9. Pokropek M., Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce, Warszawa 1978.
10. „ Szkoła a regionalizm”, Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów 1996.
11. Reszka B., „ Bliżej regionu i dziecka”, w: Życie Szkoły, Nr 4, 2002.
12. Wysoka E., Konopna M., Polskie regiony. Podstawy kulturowe regionalizacji Polski, Ciechanów 1997.
13. Ziółkowska M., Szczodry wieczór, szczodry dzień. Obrzędy, zwyczaje, zabawy, Warszawa 1989.
14. Żygulski K., Święto i kultura. Święta dawne i nowe, Warszawa 1981.


PROPONOWANA LITERATURA DLA UCZNIA

1. Kuźnieców J., W mojej małej ojczyźnie – Pomorze, Warszawa 2005.

Autorki : Jolanta Rogalska, Krystyna Noskowicz

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:33:59
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:33:59) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie