Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Doradztwo zawodowe w szkole

 

Od 11 lat pracuję na stanowisku pedagoga szkolnego w zespole szkół ponadgimnazjalnych. Zajmuję się również organizowaniem i prowadzeniem ( wspólnie z innymi nauczycielami) doradztwa zawodowego w szkole. Od kilku lat szkoły mają obowiązek organizowania doradztwa zawodowego dla uczniów. Obowiązek ten reguluje Rozporządzenie MENiS z dn. 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. I szkoły obowiązek te spełniają – lepiej lub gorzej. Problem w tym, że mimo, iż w rozporządzeniu jest mowa o możliwości zatrudnienia doradcy zawodowego, w szkołach etatów dla doradców zawodowych nie ma. Chciałabym, podzielić się doświadczeniem w organizowaniu tego typu działań w szkole, bez etatu doradcy zawodowego.ORGANIZACJA DORADZTWA ZAWODOWEGO
W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

Ponieważ ustawodawca nałożył na szkołę obowiązek organizowania doradztwa zawodowego - Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U.Nr11, poz.114) -w szkole utworzono Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Podstawowe cele systemu – określone w statucie szkoły - to:
1. przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia i właściwego wyboru zawodu
2.przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, związanych z bezrobociem, adaptacją do nowych warunków pracy lub koniecznością przekwalifikowania się
3. przygotowanie rodziców do wspierania swoich dzieci w wyborze drogi życiowej
4. planowanie karier edukacyjnych i zawodowych

Do koordynowania działań związanych z doradztwem został powołany zespół ds. doradztwa zawodowego. W skład zespołu wchodzi siedem osób: pedagodzy szkolni, nauczyciele przedsiębiorczości oraz chętni nauczyciele innych przedmiotów ( z pośród tych osób cztery ukończyły studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego a jedna z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi). Zadania tego zespołu zostały bardzo szeroko określone: od diagnozy poprzez zajęcia indywidualne do zajęć grupowych, a także gromadzenie i udostępnianie wszelkich informacji dot. kształcenia, zawodów i rynku pracy. W praktyce jednak okazało się, że główne działania zespołu koncentrują się na organizacji i prowadzeniu zajęć informacyjnych i warsztatowych z młodzieżą oraz uczestnictwu w Targach Edukacyjnych w Zespole Szkół Wyższych. Wynikało to, i nadal wynika z braku etatu doradcy zawodowego w szkole i koniecznością prowadzenia tego typu zajęć na lekcjach wychowawczych lub przedsiębiorczości. Ponadto działania te zostały ograniczone do klas kończących szkołę.

Aktualnie w ramach działań grupowych proponujemy młodzieży klas trzecich następujące zajęcia:
· „Ścieżka kariery zawodowej” – zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III Liceum Profilowanego
· „Dzień dobry, szukam pracy” – zajęcia dla uczniów klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej
· Test preferencji zawodowych – dla zainteresowanych zespołów klasowych
· Spotkania z przedstawicielem Młodzieżowego Biura Pracy – wszystkie klasy III Zespołu

W prowadzonych dotychczas działaniach zabrakło jednak miejsca na indywidualne poradnictwo. W związku z tym postanowiłam wprowadzić nowy element do wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego - Szkolny Punkt Doradztwa Zawodowego. Było to możliwe dzięki temu, że w obowiązkach pedagoga szkolnego są zadania z zakresu doradztwa zawodowego. Na ten cel przeznaczyłam ok. 3 godzin tygodniowo, w godzinach popołudniowych.. „Siedziba” punktu mieści się w gabinecie pedagoga szkolnego.

Główne zadania SzPeDeZe – tu to:
· pomaganie uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień oraz predyspozycji
· wykonywanie badań testowych przydatnych w procesie wyboru zawodu
· gromadzenie informacji o szkołach wyższych, policealnych i średnich
· gromadzenie i aktualizowanie informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy
· indywidualna pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych
· współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa ( Młodzieżowe Biuro Pracy).

Zadania te realizowane są w formie indywidualnych konsultacji z uczniami.
Szkolny Punkt Doradztwa zawodowego jest skierowana głównie do uczniów, ale z jego „usług” mogą korzystać również rodzice i nauczyciele.

W zasobach SzPeDeZe-tu znalazły się:
· książki, publikacje dotyczące doradztwa zawodowego
· poradniki dot. tworzenia dokumentów aplikacyjnych
· informatory o szkołach wyższych
· czasopismo PERSPEKTYWY
· informator o zawodach zawierający opisy ponad 300 zawodów z uwzględnieniem zadań i czynności związanych z wykonywaniem danego zawodu, z opisem środowiska pracy, możliwościami zatrudnienia, określenie minimalnego wykształcenia do jego wykonywania )
· teczki zawodów „nowych”
· charakterystyka kierunków studiów
· program komputerowy „ Piramida sukcesu”
· broszury i ulotki
· na bieżąco aktualizowane informacje o rynku pracy ( polskim i europejskim) oraz zawodach atrakcyjnych i poszukiwanych
· informacje o ważnych i wiarygodnych stronach internetowych

Zaczęłam także redagować tablicę informacyjną, na której umieszczam informacje dotyczące wyboru drogi edukacyjnej i zawodowej oraz rynku pracy. Obecnie znajdują się na niej informacje dot. ciekawych kierunków studiów, zasadach rekrutacji na uczelnie wyższe na rok akademicki 2007/2008 oraz informacje o stronach www.

Równocześnie przygotowuję dwa rodzaje ulotek informacyjnych dla absolwentów. Pierwsza „Matura i co dalej” skierowana jest do uczniów liceum a zawiera informacje dotyczące: rekrutacji na uczelnie wyższe, rodzajów uczelni, możliwych trybach studiowania, popularnych i „przyszłościowych” kierunkach studiów oraz porady, czym kierować się przy wyborze kierunku studiów. W ulotce tej znajdują się również informacje dla uczniów chcących kontynuować naukę w szkołach policealnych.
Druga ulotka skierowana jest do absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Informacje w niej zawarte dotyczą przede wszystkim: możliwość podnoszenia wykształcenia, sposobów poszukiwania pracy, informacji o biurach pracy a także pracy za granicą.

Od przyszłego roku szkolnego planujemy objęcie doradztwem zawodowym uczniów wszystkich klas szkoły. Działania te koncentrowałyby się przede wszystkim na zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez wychowawców klas. Główne zadania, jakie stoją przed zespołem to: opracowanie szczegółowej tematyki zajęć na poszczególne poziomy nauczania, przygotowanie gotowych scenariuszy i pomocy dydaktycznych, jak również pomoc i wspieranie wychowawców w prowadzeniu zajęć. Ponieważ jeden z celów strategii wychowawczej szkoły brzmi: ”szkoła stwarza warunki, aby uczeń dokonał świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjno – zawodowej oraz umiał poruszać się po rynku pracy” wszystkie działania wewnątrzklasowe zostaną umieszczone w Programie Wychowawczym.

Dalsze nasze plany przewidują prowadzenie warsztatów z zakresu planowania kariery dla chętnych uczniów. Warsztaty odbywałyby się popołudniami, w soboty lub podczas ferii zimowych ( do uzgodnienia). Liczba godzin warsztatowych – 3 x 5 godzin.

Organizacja doradztwa zawodowego w szkole bez etatowego doradcy zawodowego wymaga wiele wysiłku i „nadprogramowej” pracy, ale jest możliwa. Ważne jest, aby zebrał się zespół ludzi, którzy chcą i potrafią działać na polu doradztwa, a także umieszczeniem tych działań w najważniejszych dokumentach szkolnych. A potem … dużo pracy.


Marianna Pruszowska
Rybnik

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:33:54
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:33:54) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie