Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan zespołu samokształceniowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2254 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jako lider WDN w szkole jetem zobowiązana do zaplanowania pracy zespołu samokształceniowego w danym roku szkolnym.Pomagają mi w tym czynnie nauczyciele i dyrektor szkoły. Chciałabym podzielić się z Państwem swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
Planowanie pracy w ramach WDN
W Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach
Opis problemu szkoły
Jednym z celów zawartych w Programie Rozwoju Szkoły jest zapewnianie wysokiej jakości usług opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. Realizuje się to przez :
1. Nieustanne doskonalenie swojego warsztatu pracy.
2. Aktywne uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym.
3. Podnoszenie swoich kwalifikacji.
4. Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego.
5. Poszerzanie bazy szkoły potrzebnej do rozwoju nauczyciela.

Stąd wynika konieczność planowej organizacji szkoleń WDN, zgodnie z potrzebami szkoły, które są cyklicznie diagnozowane, a także z zainteresowaniami nauczycieli ankietowanych w tym zakresie.
Planowanie Pracy WDN jest ściśle związane z Programem Rozwoju Szkoły i wynika z indywidualnych potrzeb i zainteresowań nauczycieli ZSS w Brzezinach. Planowanie wynika również z aktualnych na dany rok szkolny priorytetów ustalonych przez KOiW oraz MENiS. W bieżącym roku szkolnym są to następujące zadania:
1. Przeciwdziałanie agresji
2. Włączanie rodziców w realizację zadań szkoły.
3. Wzmacnianie działalności wychowawczej szkoły z ukierunkowaniem na wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
4. Bezpieczeństwo pracy.
Priorytetem w pracy opiekuńczo – wychowawczej ustalonym przez dyrektora szkoły na b. r. szkolny jest koncepcja wychowawcza wg Janusza Korczaka, co również znalazło odzwierciedlenie w harmonogramie szkoleń.
Z potrzeb szkoły wynika również konieczność zapewniania wysokiej jakości usług w zakresie nauczania przedmiotowego w gimnazjum dla dzieci z up. um. w st. lekkim, do którego brakuje specjalistów, natomiast w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym trzeba poszerzyć zakres zajęć specjalistycznych. Dlatego istnieje konieczność szkolenia zawodowego nauczycieli na poziomie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych w dziedzinach:
· j.polski
· historia
· geografia
· fizyka
· chemia
· wiedza o społeczeństwie
· informatyka
· j. angielski
· matematyka
· w-f
· terapia przez sztukę
· biblioterapia
· dogoterapia
· artreterapia
· muzykoterapia
· socjoterapia
· pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Z uwagi na konieczność przejęcia przez kogoś od nowego roku szkolnego funkcji dyrektora szkoły istnieje potrzeba podjęcia przez nauczycieli studiów z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową.
Z zainteresowań nauczycieli wynika potrzeba doskonalenia warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym a także z doskonaleniem kompetencji wychowawcy klasy i nauczyciela zajęć specjalistycznych.
Potrzeby te oraz priorytety KoiW i MENiS znalazły swoje odzwierciedlenie w tworzonych w ramach WDN :
· planie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kontekście potrzeb szkoły,
· indywidualnych planach doskonalenia nauczycieli
· harmonogramie szkoleń WDN.Plan pracy zespołu samokształceniowego
w ZSS w Brzezinach w r. szkol. 2006/2007

LP.
Temat
Termin
Prowadzący
1.
Cykl szkoleń o agresji
- warsztaty n. t. agresji

- dzielenie się wiedzą zdobywaną w trakcie doskonalenia poprzez kursy organizowane przez WODN
- prezentacje literatury fachowej i materiałów internetowych

I semestr

w ciągu roku szkolnego

I semestr

Psycholog szkolny

nauczyciele odbywający kursy

bibliotekarz szkolny
2.
Cykl szkoleń n.t. współpracy z rodzicami

- dzielenie się wiedzą zdobywaną w trakcie doskonalenia poprzez kursy organizowane przez WODN
- prezentacje literatury fachowej i materiałów internetowych


w ciągu roku szkolnego

I semestr


nauczyciele odbywający kursy

bibliotekarz szkolny
3.
Konstruowanie indywidualnych programów nauczania dla uczniów z up. um. w st. um. i znacznym.
I semestr
Szkolenie Rady Pedagogicznej - WODN
4.
Ocenianie i klasyfikowanie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w st. um. i znacznym.
II semestr
Szkolenie Rady Pedagogicznej - WODN
5.
Warsztaty – praca nad tworzeniem arkuszy hospitacji ukierunkowanych na diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, umiejętność autoprezentacji, współpracy, wykorzystywania na lekcji znajomości zainteresowań uczniów, realizacji wychowania obywatelskiego i patriotycznego, skuteczność metod kształcenia i wychowania, organizację zajęć pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.
X 2006
Lider WDN
6.
Warsztaty – tworzenie arkusza obserwacji dyżurów nauczycieli, arkusza hospitacji uroczystości szkolnych, arkusza obserwacji spotkań z rodzicami.
X 2006
Lider WDN
7.
Warsztaty – Koncepcja pracy wychowawczej wg Janusza Korczaka.
XI 2006
Lider WDN
8.
Lekcje otwarta w z.e.t. - wychowanie obywatelskie i patriotyczne
I i II semestr
Chętni nauczyciele

Indywidualny plan doskonalenia zawodowego
nauczyciela ZSS w Brzezinach
sporządzony w roku szkolnym 2006/2007

Imię i nazwisko

Staż pracy pedagogicznej

Stopień awansu zawodowego

Ukończone formy doskonalenia zawodowego


Nauczane przedmiotySpołeczne funkcje pełnione w szkole

Wizja siebie w dalszej pracy w szkole ( m. in. wynikająca z potrzeb szkoły jak również z zainteresowań własnych)Cele szczegółowe w dalszym doskonaleniu zawodowym
Plan działania dla osiągnięcia założonych celów
Forma
Termin
Ewaluacja indywidualnych planów doskonalenia zawodowego nauczycieli

1. Co udało mi się zrobić w zakresie doskonalenia zawodowego?

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Co muszę udoskonalić?

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Jak moje działania wpłynęły na jakość pracy szkoły?

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
podpis nauczyciela

Ewaluacja planu zespołu samokształceniowego
W ZSS w Brzezinach

L.P.
Zadania przyjęte do realizacji
Źródła informacji
Pytania kluczowe
Metody i sposoby sprawdzania
1.
Uwzględnienie w planie WDN priorytetów KOiW i MENiS na dany rok szkolny i poziom ich realizacji
Harmonogram szkoleń Rady Pedagogicznej,
Plan doskonalenia nauczycieli, protokoły WDN
Czy w harmonogramie szkoleń WDN uwzględnione zostały priorytety KOiW i MENiS?
Czy odbyły się szkolenia w tym zakresie ?
Analiza harmonogramu szkoleń WDN,
analiza protokołu WDN
2.
Uwzględnienie w planie doskonalenia nauczycieli potrzeb szkoły i poziom ich realizacji
Plan doskonalenia nauczycieli, indywidualne plany doskonalenia nauczycieli, potwierdzenia odbytych szkoleń
Czy w planie doskonalenia nauczycieli uwzględnione zostały potrzeby szkoły?
W jakim zakresie nauczyciele zadeklarowali podejmowanie doskonalenia zawodowego?
Na jakim poziomie realizacji znajduje się plan w końcu roku szkolnego?

Analiza planu doskonalenia nauczycieli i indywidualnych planów doskonalenia, lustracja potwierdzeń odbytych szkoleń
3.
Uwzględnienie w planie WDN zainteresowań nauczycieli
Plan doskonalenia nauczycieli, indywidualne plany doskonalenia nauczycieli, harmonogram szkoleń RP, ankieta
Czy nauczyciele podejmują szkolenia zgodnie z własnymi zainteresowaniami?
Czy harmonogram szkoleń RP uwzględnia zainteresowania nauczycieli?
Analiza planu doskonalenia nauczycieli, indywidualnych planów doskonalenia nauczycieli, harmonogramu szkoleń RP, kwestionariusz ankiety


Opracowała Agnieszka Zielińska, Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie