Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan wychowawczy dla klasy I gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 994 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Dokument ten to plan wychowawczy dla klasy I gimnazjum. Znajdują się w nim zagadnienia do realizacji na godzinach wychowawczych. Plan uwzględnia tematy i cele, metody i środki realizacji oraz osiągnięcia uczniów.

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY I G GIMNAZJUM
NA ROK SZKOLNY 2006/2007
Tematy i cele
Metody i środki realizacji
Osiągnięcia ucznia
1. Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia.
- kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej;
- nabywanie szacunku do tradycji szkolnych;
- rozumienie znaczenia praw i obowiązków ucznia zawartych w Kodeksie Ucznia;
- poznanie ważnych dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, WSO, PSO)
· pogadanka z elementami dyskusji
· Wybory
· Kodeks Ucznia: analiza praw i obowiązków
Uczeń:
- potrafi umotywować zgłoszoną kandydaturę kolegi do samorządu klasowego
- zna prawa i obowiązki ucznia zawarte w Kodeksie Ucznia
- zna Wewnątrzszkolny System Ocenienia
2. Jesteśmy dobrym zespołem klasowym.
- zapoznanie uczniów z planem pracy wychowawczej;
- wzajemne poznanie się, stworzenie kontraktu klasowego;
- dostrzeganie przyczyn trudności w nauce;
- umiejętność samooceny, samokrytyki;
- rozumienie potrzeb pomocy koleżeńskiej; - dzielenie się własnymi umiejętnościami;
- wypracowanie tradycji klasowych: andrzejki, mikołajki, walentynki, dzień wagarowicza, dzień chłopaka, dzień kobiet, i in.)
- opieka nad gabinetem (wykonywanie gazetek klasowych, opieka nad kwiatami)
· dyskusja, metoda projektu
· analiza wyników nauczania
· organizowanie pomocy koleżeńskiej
· plan imprez klasowych
· gazetki klasowe
Uczeń:
- świadomie i aktywnie uczestniczy w życiu klasy
- potrafi dostrzec trudności w nauce
- chce przyjąć pomoc i dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi
- potrafi przyjąć krytykę swojego postępowania i wyciągnąć prawidłowe wnioski
- potrafi formułować wypowiedzi krytyczne, swobodnie wypowiadać się, wykazywać samodzielność
3. Aha, tak trzeba się uczyć!
Sposoby radzenia sobie ze stresem.
- przygotowanie swojego miejsca pracy;
- planowanie pracy, stworzenie rozkładu zajęć;
- jak czytać? jak słuchać? jak notować?
- przyczyny niepowodzeń;
- co zakłóca koncentrację? co to jest stres?
- umiejętność radzenia sobie ze stresem;
- organizowanie wolnego czasu, odpoczynek, przerwy w nauce.
· praca w grupach
· ankieta
· psychozabawy, testy psychologiczne
Uczeń:
- umie urządzić swoje miejsce pracy;
- rozumie potrzebę planowania pracy; umie stworzyć rozkład swoich zajęć;
- planuje swój wolny czas;
- potrafi dostrzec i zrozumieć przyczyny niepowodzeń;
- zna sposoby radzenia sobie ze stresem;
4. Nauka, umiejętności, praca = sukces
- dostrzeganie wartości pracy w życiu każdego człowieka
- rozumienie potrzeb rozwoju własnych zainteresowań, które w przyszłości umożliwią wybór odpowiedniego zawodu
· drama
· pogadanka
· dyskusjaUczeń:
- dostrzega wartości pracy ludzkiej
- wie jakie czynniki składają się na sukces człowieka
- umie wypowiadać się na temat jaki zawód chciałby wykonywać w przyszłości
5. Zachowanie ludzi w różnych sytuacjach.
- rozumienie znaczenia wpływu otoczenia na ludzkie reakcje i zachowania
- dostrzeganie i rozumienie przyczyn własnych zachowań
· drama
· pogadanka
Uczeń:
- potrafi dostrzec dobre i złe zachowania ludzi
- rozumie przyczyny własnych zachowań
6. Nałogi czy silna wola i zdrowie?
- dostrzeganie przyczyn i skutków nałogów ( w tym środków psychoaktywnych)
- kształtowanie poczucia własnej wartości
· pogadanka z elementami dyskusji
· artykuły prasowe
· ilustracje, filmy
Uczeń:
- zna przyczyny i skutki nałogów
- rozumiem znaczenie poczucia własnej wartości
7. W jaki sposób dbam o higienę mojego ciała i umysłu?
- nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie fizyczne i umysłowe
- higiena pracy umysłowej
- estetyczny wygląd
- dostosowanie ubiory do sytuacji
· wywiad z pielęgniarką
· opowiadanie ucznia (relacje ekspertów)
· dyskusja i wnioski
· informacje o chorobach społecznych
Uczeń:
- potrafi zebrać informacje na temat, zadawać pytania osobom kompetentnym w temacie
- rozumie potrzebę troski o swoje zdrowie
- potrafi dobrać strój stosownie do okoliczności
8. Radzenie sobie z własną i cudzą agresją.
- nabywanie pozytywnego nastawienia do siebie i do swojego życia
- tolerancja sposobem na życie
- dostrzeganie własnych kompleksów
- umiejętne okazywanie uczuć
· pogadanka z elementami dyskusji
· drama
· praca w grupach


Uczeń:
- dostrzega przyczyny ludzkiej agresji
- rozumie potrzebę pozytywnego nastawienia do siebie i do swojego życia
- dostrzega wartości pozytywnych uczuć w każdym człowieku
9. Jestem Polakiem i Europejczykiem.
- kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych
- dostrzeganie potrzeby znajomości historii własnego narodu
- udział w uroczystych obchodach świąt państwowych
- wyrabianie szacunku dla symboli narodowych
- rozbudzanie poczucia jedności europejskiej
- ukazywanie roli jaką odgrywają Polacy w Europie
- akceptacja różnorodności narodowej i etnicznej
· pogadanka w oparciu o encyklopedię oraz Konstytucję RP
· apele, akademie
· symbole narodowe,
hymn państwowy
· gazetki okolicznościoweUczeń:
- dostrzega zależność między postawą człowieka, jego odpowiedzialnością obywatelską lub jej brakiem, a przyszłością
- ma poczucie dumy z przynależności do narodu polskiego
- potrafi godnie zachować się na uroczystej akademii, przyjąć odpowiednią postawę podczas śpiewu hymnu państwowego
- rozumie co to konstytucja
wie co to jest Unia Europejska
- rozumie pojęcie tożsamości narodowej
10. Tradycja uroczystości rodzinnych w moim domu.
- kształtowanie nawyków troski o tradycje rodzinne;
- świadomość swojej roli i swojego miejsca w rodzinie;
- nabywanie umiejętności kultury współżycia w rodzinie
- rozumienie odpowiedzialności za najbliższych
· pogadanka z elementami dyskusji
· zdjęcia, książki przedstawiające tradycje świąteczne
Uczeń:
- zna własne tradycje rodzinne
- dostrzega znaczenie kultury w obchodzeniu rodzinnych uroczystości
- jest świadomy swojej pozycji w rodzinie
11. Historia mojej miejscowości, mojej szkoły. Patron naszej szkoły.
- dostrzeganie potrzeby znajomości historii Władysławowa;
- tworzenie historii szkoły
- kronika szkoły, kronika klasy
- znajomość życia i działalności Jana Pawła II
- udział w wycieczce: „Ukochane miejsca Jana Pawła II”
· wycieczka mieście,
· stare fotografie
· kronika szkoły
· praca z tekstem
· wycieczka
Uczeń:
- zna historię swojej szkoły i miejscowości
- jest świadomy tworzenia historii szkoły
- zna życia i działalności Jana Pawła II
12. Poznaj swój kraj - wartości wycieczek.
- dostrzeganie wartości wycieczek: piękna krajobrazu, kunsztu architektów, sposobu życia ludzi, gospodarności, troski o estetykę miasta, wsi, regionu
· opowiadanie, pogadanka, pokaz, (widokówki, zdjęcia, ilustracje)
· wykonanie gazetki
· wycieczka do Zakopanego (związana z ukochanymi miejscami papieża)
Uczeń:
- potrafi obserwować przyrodę, krajobraz, zabytki, obiekty
- dostrzega różnicę sposobów życia ludzi
- potrafi się odpowiednio przygotować i zachować podczas wycieczki szkolnej
13. Jak i dlaczego należy dbać o środowisko naturalne?
- rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i potrzeby troski o środowisko bliższe i dalsze
- co to jest ekologia?
- segregowanie odpadów,
- udział w akcji „Sprzątanie Świata”
· dyskusja
· wnioski
· udział w akcji „Sprzątanie Świata”


Uczeń:
- rozumie potrzebę troski o środowisko naturalne
- wie jak należy dbać o własne i najbliższe środowisko
14. Miłości można się nauczyć i uczyć się trzeba.
- rozwijanie znaczenia słowa „miłość” jako szeroko pojętego pozytywnego uczucia cechującego wszystkich ludzi
- dostrzeganie potrzeby miłości jako podstawy egzystencji ludzi na ziemi
- kierowanie się w życiu miłością bliźniego
· pogadanka z elementami dyskusji
· praca z encyklopedią
· udział w akcjach charytatywnych
Uczeń:
- dostrzega wartości pozytywnych uczuć w każdym człowieku
- umie określić rodzaj miłości
- rozumie dlaczego warto uczyć się miłości
15. Marzenia – jak je realizować?
- dostrzeganie wartości marzeń w życiu człowieka
- rozwijanie swoich zainteresowań, cierpliwości i optymizmu
· dyskusja
· udział w kołach zainteresowań
Uczeń:
- dostrzega wartości marzeń
- rozumie potrzebę samorozwoju i własnego doskonalenia
16. Kultura na co dzień.
- wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią
- wyrabianie umiejętności posługiwania się „czarodziejskimi słowami: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”
- eliminowanie wulgaryzmów
· drama
· praca w grupach
· pogadanka
Uczeń:
- zna i używa podstawowe zwroty grzecznościowe
- potrafi formułować wypowiedzi krytyczne
- posługuje się pięknym językiem polskim
17. Zainteresowania kulturalne. Obcowanie ze sztuką.
- rozwijanie poczucia piękna i wartości kulturalnych
- rozwijanie zainteresowań
- umiejętność zachowania się w kinie, teatrze, na przedstawieniu
· wyjazdy do kina, teatru,
· wystawy
· udział w przedstawieniach
Uczeń:
- zdaje sobie sprawę z wartości zainteresowań kulturalnych
18. Aktywny udział uczniów w różnego rodzaju formach współzawodnictwa
- rozwijanie umiejętności współzawodnictwa
· konkursy
· zawody sportowe
Uczeń:
- bierze udział w różnego rodzaju formach współzawodnictwa
19. Współpraca z rodzicami.
- wybór klasowej Rady Rodziców
- informowanie rodziców o postępach w nauce
- zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki, WSO. PSO
- rozwijanie u rodziców potrzeby organizowania imprez klasowych, szkolnych
- aktywizowanie rodziców do prac społecznych na rzecz szkoły i klasy
- organizowanie pomocy dla potrzebujących uczniów
· zebrania rodzicielskie
· rozmowy indywidualne
· wspólne przedsięwzięciaOpracowała Barbara Woźniak
Zespół Szkół nr 1
Władysławowo

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie