Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jak być Samorządnym?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2671 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konspekt lekcji wychowawczej przeprowadzonej w klasach IV- VI w Zespole Szkól nr 60 w Warszawie. Lekcja z wykorzystaniem filmu Król Maciuś I. Na zajęcia zostali zaproszeni rodzice, którzy wspierali uczniów w realizacji dość trudnego zagadnienia o samorządności.

 
Zakres zajęć:

Rozwijanie postawy samorządności wśród uczniów Szkoły Podstawowej.

Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia oraz przekładanie swoich pomysłów na twórcze działanie.

Kształtowanie twórczego myślenia oraz prezentowania swoich poglądów.

Opis zajęć:

Zajęcia kierowane są do uczniów z klas IV – VI Szkoły Podstawowej.

Przewidywana liczba uczniów biorących udział w zajęciach to 16 – 20 osób.

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły – sala gimnastyczna.

Szczegółowy opis zajęć:

 • Opis stanu istniejącego, który powinien ulec zmianie poprzez realizację zajęć:
Stan istniejący

Stan oczekiwany

Uczniowie prezentują:

  • słabą znajomość zagadnień związanych z samorządnością,
  • uczniowie nie wiedzą co należy do działań instytucji samorządowych, nie znają instytucji państwowych oraz szkolnych zajmujących się samorządnością,
  • uczniowie nie znają swoich praw i możliwości udziału w samorządowym życiu szkoły.
Uczniowie powinni:

 • poznać i zrozumieć pojęcie samorządności,
 • poznać instytucje samorządowe,
 • poznać i zastosować w codziennym życiu szkolnym zdobyte umiejętności podczas debaty,
 • wcielić w codziennym życiu szkolnym zasady i prawa związane
  z samorządnością.
 • Cele zajęć:
Głównym celem zajęć będzie zmiana myślenia, oraz postaw prezentowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 48. Uczniowie podczas debaty powinni:

  • poznać i zrozumieć pojecie samorządności,
  • umieć przedstawić i zaprezentować swoje poglądy, nie raniąc i nie obrażając innych,
  • nauczyć się żyć w społeczeństwie samorządnym,
  • rozwijać sposoby prezentowania swoich poglądów i opinii np.: poprzez plakat.
 • Metody pracy:
  • Zajęcia warsztatowe: praca w grupach nad plakatem, reklama wybranej komisji .
  • Przy użyciu zdobyczy współczesnej techniki (mobilny zestaw multimedialny).
 • Metody oceny realizacji celów:
  • Prace uczniów dotyczące:
   • samorządności.
 • Umiejętności nabyte przez uczniów podczas zajęć:
  • Znajomość:
   • pojęć: samorządność,
   • kultury bycia w grupie,
   • kultury prezentowania własnych poglądów.
  • Uczeń potrafi:
   • krytycznie ocenić sposoby samorządnego działania,
   • wyrazić swoją opinię na temat samorządności,
   • korzystać z różnych źródeł informacji,
   • prezentować swoje opinie i poglądy.
 • Przewidywane długofalowe efekty wychowawcze po realizacji zajęć:
  • krytyczne podejście do przekazywanych komunikatów,
  • analiza przekazywanych komunikatów,
  • wychowanie ludzi otwartych na postawy społeczne,
  • wychowanie ludzi samorządnych, odpowiedzialnych za swoje zachowania
   i postawy,
  • nauczenie młodych ludzi korzystania z różnych źródeł informacji.

Uczestnicy:

- z każdej klasy po dwie osoby (przewodniczący klasy i zastępca), nauczyciele, rodzice,

- podział na grupy- na podstawie kolorów identyfikatorów; uczniowie dobierają się tak, aby
w jednej grupie znaleźli się przedstawiciele klas 4, 5, 6.


Zaproszeni goście:

- przewodniczący samorządu XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica,

- przewodniczący Rady Rodziców,

- rodzice z “trójek klasowych”.

Przebieg zajęć:

 • Rozpoczęcie zajęć.
 • Przywitanie uczniów i nauczycieli przez prowadzących debatę.
 • Przedstawienie zadań i przebiegu debaty.
 • Losowanie grup.
 • Nauczyciele pracują z uczniami.
 • Uczniowie dobierają się w grupy na podstawie KOLORÓW IDENTYFIKATORÓW.
 • Praca twórcza uczniów.
 • Przygotowanie plakatów.

1. Akrostych

S

A

M

O

R

Z

Ą

D


2. KRÓTKA INFORMACJA O ROZWOJU SAMORZĄDU


definicja “samorząd”

Kto właściwie jest mądrzejszy ludzie czy władza? Odpowiedź na to dziwaczne na pozór pytanie ma jednak wielkie znaczenie. Jeżeli mądrzejsza jest władza, to najlepiej by było, żeby podejmowała wszystkie decyzje i kierowała życiem ludzi. Jeśli jednak mądrzejsi są ludzie, wtedy władza jest potrzebna w dalszym ciągu choćby do koordynowania ich wysiłków, ale powinna pozostawić jak najwięcej spraw w rękach ludzi. Zapisana
w konstytucji zasada mówi że to obywatele i tworzone przez nich wspólnoty, czyli samorządy mają przede wszystkim prawo do decydowania i działania, władze publiczne powinny zaś odgrywać jedynie role pomocniczą, zajmując się tylko tymi sprawami, które przekraczają możliwość samorządów.

Właśnie z tego powodu we współczesnym państwie przykłada się szczególna wagę do samorządności. Samorząd to prawo jakieś grupy do samodzielnego i niezależnego decydowania o swoich sprawach. Samorządy dzielimy na terytorialne i s specjalne. Samorząd terytorialny tworzą mieszkańcy jakiegoś obszaru, np. gminy, mający z racji zamieszkania wspólne potrzeby i interesy. Do samorządów specjalnych zaliczamy samorządy zawodowe, np. samorząd lekarski, gospodarcze, religijne, a także samorząd szkolny czy klasowy.

Wspólną cechą wszystkich samorządów jest dysponowanie pewną niezależna od nikogo władza. Oczywiście samorząd musi działać w granicach prawa. Nie ma więc nieograniczonej swobody działania, ale nie ma samorządu bez jakiegoś zakresu władzy. Dotyczy to także samorządu szkolnego czy klasowego.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie i wszyscy oni mogą wpływać na to co się dzieje w szkole. Kilkuset uczniów nie może jednak rządzić naraz,- aby samorząd sprawnie funkcjonował, trzeba wyłonić władzę, czyli przedstawicieli uczniów, którzy będą działać w imieniu kolegów i reprezentować ich interesy wobec dyrektora, nauczycieli, rodziców. To właśnie samorząd wyłania tych uczniów, którzy wejdą w skład jednego
z najważniejszych organów szkoły- rady szkoły.

Mówiąc o samorządzie w szkole, warto pamiętać o innej formie- samorządzie klasowym. Większość decyzji w klasie można podjąć metoda głosowania i uzgadniania, ale zwykle to właśnie przewodniczący reprezentuje klasę w radzie samorządu uczniowskiego szkoły.

Osobą, która podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje w szkole jest dyrektor- warto, by stał się on sojusznikiem samorządu. Dlatego dobrze jest informować go
o wszystkich pomysłach, przekonywać o ich sensowności i prosić o pomoc przy ich realizacji.

Samorząd - samodzielne i niezależne wykonywanie pewnych funkcji państwowych przez określony organizm społeczny (związek osób, instytucje); osoby sprawujące takie funkcje.

- samodzielne i niezależne wykonywanie pewnych funkcji państwowych przez określony organizm społeczny (związek osób, instytucje); osoby sprawujące takie funkcje.
Samorząd:

  • gospodarczy
  • spółdzielczy
  • gminny
  • terytorialny
  • klasowy
  • szkolny
  • uczniowski
3. PRACA W GRUPACH

Grupy dostają statut o samorządzie uczniowskim (xero) i art. 55. ustawy
o samorządzie uczniowskim.

Każda grupa porównuje ustawę ze statutem i formułuje wnioski.

ażda grupa porównuje ustawę ze statutem i formułuje wnioski.
Art. 55. USTAWY O SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM

USTAWY O SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM
1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
  w porozumieniu z dyrektorem,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
4. PRACA TWÓRCZA UCZNIÓW

Przed chwilą zapoznaliście się z najważniejszymi dokumentami określającymi zadania samorządu szkolnego. Teraz w grupach zastanowimy się w jaki sposób samorząd może je realizować. Podobnie jak rada gminy, która reprezentuje gminę (czyli wspólnotę mieszkających w niej ludzi) aby uczynić swoją pracę skuteczną powołuje zwykle komisję np. oświaty, ochrony zdrowia. Tak my również powołamy Komisje, do których będą należeć określone zadania.

5. praca w grupach (6 grup)

Praca polega na:

a. zaproponowaniu działań każdej Komisji,

b. ułożeniu hasła do każdej Komisji,

c. zaprojektowaniu logo Komisji.

 • Komisja budżetowa (finansowa)
 • Komisja spraw obywatelskich (rozwiązywanie konfliktów)
 • Komisja spraw społecznych (opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy w szkole
  i poza szkołą)
 • Komisja do spraw promocji i kontaktów z mediami
 • Komisja do spraw informacji (gazetki, radiowęzeł)
 • Komisja do spraw kultury (dyskoteki, konkursy, teatr, kino)
6. Zakończenie

“Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działało się wszystkim, którzy razem uczą się, działają... żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności...to nie tylko praca, ale i walka w obronie porządnych, dzielnych
i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...”

Janusz Korczak, pedagog, założyciel domu dziecka, autor książek dla dzieci.

7. Ewaluacja

Czego mogę oczekiwać od Samorządu uczniowskiego? Wspólny plakat wszystkich grup.


8. Potrzeby

 • 10 arkuszy A1,
 • identyfikatory na papierze kolorowym (prosimy o wcześniejsze zgłoszenia rodziców),
 • flamastry,
 • taśma klejąca dwustronna,
 • mikrofon,
 • rzutnik,
 • ekran,
 • xero statutu o samorządzie uczniowskim,
 • film Król Maciuś I.
Opracowanie: Iwona Piotrowska, Krystyna Inowolska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie