Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1010 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego na lata 2005-2008 dla nauczyciela języka angielskiego. Plan zawiera wszystkie wymagane punkty wraz z opisami i wskazówkami, w jaki sposób mozna je zrealizować, na podstawie obowiązującej ustawy i rozporządzenia. Plan ten będzie z pewnością duzą inspiracją dla tych z Państwa, którzy zastanawiają się czy podołają i są przerazeni natłokiem spraw do zrealizowania. To naprawdę nie jest takie straszne, dlatego namawiam wszystkich niezdecydowanych do przeczytania i skorzystania z mojego planu rozwoju zawodowego.

L.p.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


1.
Pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
 • opracowanie i modyfikowanie:
- regulaminów
- programów
według potrzeb
 • regulaminy
 • programy
2. Uczestnictwo w wypracowaniu kierunków rozwoju i podnoszenia jakości pracy szkoły.
 • współtworzenie Programu Rozwoju Szkoły na lata 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008
 • współtworzenie innych dokumentów szkoły
Od 1.IX.05 do 31.V.08
według potrzeb


 • opracowany Program Rozwoju Szkoły na poszczególne lata wraz ze sprawozdaniami z jego realizacji • opracowane dokumenty
3.
Doskonalenie metod i form pracy.
 • nowatorstwo w stosowanych w pracy metodach aktywizujących
 • wymiana doświadczeń z koleżankami i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
 • opracowywanie i analizowanie testów kompetencji dla uczniów klas IV-VI .
na bieżąco • notatki
 • zaświadczenia
 • testy
4.
Własne doskonalenie kompetencji i umiejętności zawodowych.
 • udział w pracach WDN
 • przygotowywanie szkoleń i materiałów tematycznych na konferencje
 • ukończenie studiów podyplomowych “Metodyka Nauczania Języka Angielskiego”
 • udział w kursach doskonalących, warsztatach, konferencjach i spotkaniach metodycznych.
Od 1.IX.05 do 31.V.08

luty 2006


cały okres stażu
 • dokumentacja z posiedzeń Rady Pedagogicznej,

 • dyplom ukończenia studiów • certyfikaty
 • świadectwa
5.
Doskonalenie współdziałania z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • prelekcje dla rodziców:
- Wychowanie we współczesnej rodzinie
- Dziecko z ADHD
 • angażowanie rodziców:
- przygotowywanie i uczestnictwo w imprezach grupowych i wycieczce
- organizowanie uroczystości klasowych – Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, bal karnawałowy, wycieczki, zakończenie.
cały okres stażu
styczeń
i marzec
2006
na bieżąco • referaty dla rodziców


 • scenariusze imprez
 • wpisy w dzienniku i zdjęcia
§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy tecnologii informacyjnej i komunikacyjnej.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy nauczyciela.
 • korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
 • pozyskiwanie z internetu informacji potrzebnych do pracy nauczyciela
 • nabywanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami komputerowymi
 • opracowanie pomocy do zajęć oraz informacji dla rodziców (scenariusze imprez, plany, testy).
na bieżąco • dokumentacja komputerowa pracy nauczyciela
 • informacje dla rodziców
 • zaświadczenie
2.
Opracowywanie informacji dotyczących prawa oświatowego i awansu zawodowego.
 • opracowanie materiałów dla wszystkich pracowników szkoły w formie segregatora
 • przekazanie informacji na Radzie Pedagogicznej.
cały okres stażu
 • segregator awansu zawodowego.
3.
Opracowanie i redagowanie informacji Samorządu Szkolnego.
 • zbieranie aktualnych informacji związanych z działalnością Samorządu Szkolnego, opracowanie i opublikowanie w internecie.
na bieżąco
 • strona internetowa Samorządu Szkolnego,
 • wydruki
4.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz doskonalenie swojej pracy .
 • opublikowanie planu rozwoju zawodowego w internecie.
X/XI 2006
 • plan rozwoju zawodowego,
 • potwierdzenie publikacji.
5.
Komunikacja z uczniem i rodzicem.
 • prowadzenie cyklu zajęć na godzinach wychowawczych “Przeciwdziałanie agresji”
 • prowadzenie rozmów z rodzicami(poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków)
 • rozwiązywanie problemów.


Rok szkolny 2006/2007


lata 2005/2006 2006/2007 2007/2008
 • plan cyklu zajęć godzin wychowawczych


 • zeszyt spotkań z rodzicami (opis).
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami oraz ich promocja.
 • aktywny udział w WDN
 • prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych na posiedzenia Rady Pedagogicznej
Od 1.IX.05 do 31.V.08
 • materiały szkoleniowe
 • potwierdzenie dyrektora
2.
Wymiana doświadczeń między nauczycielem mianowanym, a kontraktowymi na terenie szkoły
 • opracowanie arkuszy hospitacji
 • wymiana spostrzeżeń
 • pomoc młodym nauczycielom i wychowawcom.
Od 1.IX.05 do 31.V.08
 • arkusze hospitacji,
 • notatki,
 • scenariusze zajęć.
3.
Współorganizowanie spotkań Klubu Młodego Nauczyciela na terenie Siemianowic Ślaskich.
 • pomoc nauczycielom stażystom i kontraktowym w pracy
cały okres stażu
 • wykaz spotkań Klubu Młodego Nauczyciela
 • podziękowanie
 • potwierdzenie ZNP
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Opracowanie i wdrożenie programu działań warsztatów angielsko-informatycznych.
 • planowanie sposobów realizacji programu działania
 • konsekwentne wdrażanie zaplanowanych działań
 • przeprowadzenie ewaluacji przeprowadzonych działań
 • promowanie uzyskanych efektów.
Rok szkolny 2005/2006
 • program autorsk
 • narzędzia i techniki monitorowania
 • ankiety ewaluacji
§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Organizacja konkursu miejskiego języka angielskiego dla szkół podstawowych.
 • opracowanie regulaminu konkursu
 • przeprowadzenie konkursu


II/III 2007
 • regulamin
 • zaproszenia
 • testy
 • podziękowania i certyfikaty
 • zaświadczenie o zorganizowaniu konkursu
2.
Współzorganizowanie zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych.
 • przygotowanie i przeprowadzenie zajęć


Luty 2006
 • plan zajęć
3.
Promowanie szkoły na terenie miasta.
 • udział w konkursach języka angielskiego organizowanych przez miasto oraz inne placówki
 • umieszczanie informacji związanych z konkursami na stronie internetowej szkoły
 • redagowanie strony internetowej samorządu szkolnego
cały okres stażu
 • potwierdzenia
 • dokumentacja udziału w konkursach
 • strona internetowa
4.
Opieka nad Samorządem Szkolnym.
 • opracowanie regulaminu
 • opracowanie rocznych planów pracy oraz sprawozdań
 • zorganizowanie cyklu wycieczek Samorządu Szkolnego
 • prowadzenie zebrań
 • organizowanie ogólnoszkolnych akcji i imprez
cały okres stażu
 • regulamin
 • plany pracy


 • plan wycieczek
 • notatki z zebrań
 • scenariusze imprez
§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Współpraca z biblioteką miejską oraz biblioteką w szkole.
 • zorganizowanie wyjść do biblioteki miejskiej

 • zorganizowanie pogadanki w bibliotece szkolnej pt. “Czytanie – ważna sprawa”.
X/XI 2005


X
2005


 • zdjęcia
 • zaświadczenia
 • podziękowania • zaświadczenie biblioteki szkolnej
2.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • zorganizowanie spotkań rodziców ze specjalistami.
na bieżąco
 • opinie o dziecku
 • notatki
3.
Współpraca z policją.
 • spotkania i pogadanki
 • wyjście na komendę
 • rozwiązywanie bieżących problemów poprzez kontakt i spotkania z policją
rok szkolny2006/2007
 • potwierdzenie o współpracy
 • zdjęcia
§ 8 ust. 2 pkt. 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.


Pełnienie funkcji prezesa ZNP ogniska nr 3.
 • angażowanie się w akcje przeprowadzane przez ZNP Siemianowice
 • aktywny udział w zebraniach oraz zorganizowanie zebrania prezesów w SP 3


cały okres stażu
 • informacje z zebrań
 • podziękowania ZNP
 • pełnomocnictwo
2.
Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach.
 • rozmowy z dziećmi
 • pomoc w zdobywaniu informacji
 • praca z uczniem
wedługpotrzeb
 • zdjęcia
 • ewentualne dyplomy
 • podziękowania
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Organizowanie warsztatu pracy społeczności klasowej.
 • poznanie wychowanków i ich sytuacji rodzinne
 • rozwiązywanie pojawiających się problemów wychowawczych.
na bieżąco • notatki w dziennikach
2.
Nadpobudliwość i nieodpowiednie zachowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych.
 • okeślenie problemu u ucznia
 • sformułowanie oczekiwanych efektów działania
 • stworzenie planu działania
 • analiza osiągniętych efektów działania.
Rok szkolny 2006/2007
 • opis i analiza przypadku
3.
Charakterystyka klasy V b jako grupy, z uwzględnieniem podziału na wzrokowców, słuchowców, kinestetyków pod kątem możliwości uczenia się języka angielskiego.
 • opracowanie planu działania
 • stworzenie ćwiczeń mających na celu określenie typu
 • porównanie typu z możliwościami uczenia się języka obcego
 • opracowanie konspektów lekcji z uwzględnieniem każdego typu.
rok szkolny 2005/2006
 • opis i analiza problemu
 • cykl ćwiczeń
 • konspekty lekcji

Wszelkie zmiany bądź nowości będą wprowadzane do planu za pomocą aneksu.Zatwierdzam do realizacji........................................... .........................................
(miejscowość/data) (podpis i pieczęć dyrektora)

- mgr Alicja Stysz-Adamska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie