Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan wynikowy dla klasy II gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1159 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W tym roku szkolnym zabrałem się do napisania planu wynikowego z fiziyki dla gimnazjum. Miałem nadzieję, że szybko poradzę sobie z tym problemem. Jednak myliłem się. Praca nad planem wynikowym trwała dość długo. Starałem się stworzyć taki plan, który byłby przydatny na wiele lat. I tak się stało. Dlatego też, aby praca innych nauczycieli nie trwała tak długo jak moja, postanowiłem podzielić się nim na forum.


 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM
· PRZEDMIOT : FIZYKA
· PODRĘCZNIK : FIZYKA I ASTRONOMIA – MODUŁ 2 – WYDAWNICTWO „NOWA ERA”
· AUTORZY : GRAŻYNA FRANCUZ-ORNAT, TERESA KULAWIK
· PROGRAM NAUCZANIA : DKW-4014-93/99
· LICZBA GODZIN W CIĄGU ROKU – 35
MODUŁ 2
DZIAŁ IV – KINEMATYKA
Nr
Temat lekcji
Cele operacyjne – uczeń umie
Poziom
wyma-
gań
Ćwiczenia dla uczniów
o obniżonych
wymaganiach
Uwagi,
treści ścieżek,
procedury
naprawcze

1.
Zapoznajemy się z wymaganiami programowymi i przedmiotowymi.
Regulamin pracowni.
podać i przestrzegać wymagania przedmiotowe z fizyki;
--------
----------------------------------
---------------
podać i przestrzegać BHP pracowni;
2.
Opisujemy ruchy prostoliniowe
podać określenie ruchu;
p
   
podać określenie układu odniesienia;
p
podać określenie toru i drogi;
p
dokonać podziału ruchów ze względu na kształt toru;
p
wyjaśnić na przykładach na czym polega względność ruchu;
p
3.
Poznajemy cechy ruchu jednostajnie prostoliniowego
podać określenie ruchu jednostajnego prostoliniowego;
p
  kaseta VHS 2
film nr 1
„Ruch jednostajny prostoliniowy”
zaprojektować i wykonać doświadczenie pozwalające wybrać ruch jednostajny prostoliniowy spośród kilku;
pp
narysować wykres prędkości w funkcji czasu;
p
narysować wykres zależności drogi od czasu;
p
wyjaśnić na przykładach zależność proporcjonalności drogi od czasu;
pp
rozwiązywać zadania obliczeniowe na ruch jednostajny;
p
analizować wykresy prędkości i drogi różnych ruchów jednostajnych;
pp
4.
Ćwiczymy zamianę jednostek prędkości
podać jednostki prędkości;
p
   
dokonywać zamiany jednostek prędkości;
pp
określić jednostkę prędkości różnych ciał w przyrodzie;
p
5.
Odróżnamy od siebie pojęcie prędkości średniej i chwilowej
( ruch niejednostajny)
podać przykłady ruchów odbywających się z różnymi prędkościami;
p
   
podać określenie prędkości średniej;
p
obliczyć prędkość średnią różnych pojazdów posługując się, np. rozkładem jazdy;
pp
podać określenie prędkości chwilowej;
p
wyjaśnić, która prędkość średnia czy chwilowa, charakteryzuje ruch;
p
6.
Poznajemy cechy ruchu zmiennego– przyspieszenie
podać przykłady ruchów w których zmienia się wartość prędkości;
p
   
podać określenie ruchu zmiennego;
p
podać określenie przyspieszenie i napisać wzór
p
wyprowadzić jednostkę przyspieszenia, narysować wykr.
p
7.
8.
Poznajemy cechy ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego
Rozwiązywanie zadań – ruch
jednostajnie przyspieszony
podać charakterystykę ruchu jednostajnie przyspieszon.
p
  kaseta VHS 2
film nr 2
„Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy”
film nr 3
„Droga, szybkość, czas”
sporządzić wykresy zależności drogi, prędkości od czasu
p
obliczyć prędkość ciała oraz drogę przebytą przez ciało w tym ruchu;
p
rozwiązywać zadania, stosując poznane zależności;
podać charakterystykę ruchu jednostajnie opóźnionego;
pp
p
9.
Poznajemy cechy ruchu jednostajnie opóźnionego prostoliniowego
narysować wykresy przyspieszenia, prędkości i drogi
pp
   
stosować wzory na przyspieszenie, prędkość i drogę do rozwiązywania zadań obliczeniowych;
pp
analizować wykresy i na ich podstawie obliczać parametry opisujące ruch;
pp
10.
11.
Powtarzamy wiadomości
o poznanych ruchach
-----------------------------------------------------------------------------------
-------------
------------------------------------------------
-----------------------------
12.
Praca klasowa z kinematyki
-----------------------------------------------------------------------------------
-------------
------------------------------------------------
-----------------------------
DZIAŁ V – DYNAMIKA I ELEMENTY KOSMOLOGII
13.
Opory ruchu
przedstawić argumenty przemawiające za tym, że ośrodek w którym porusza się ciało stawia opór;
p
  prozdrowotna
- bezpieczeństwo
ruchu
podać przykłady rozwiązań mających na celu zmniejszenie oporu ośrodka;
pp
podać przykłady rozwiązań mających na celu wykorzystanie oporów ośrodka;
pp
wyjaśnić jak wyglądają kształty aerodynamiczne;
pp
wyjaśnić, kiedy opór nazywamy tarciem;
p
dokonać podziału tarcia na statyczne i dynamiczne
i zilustrować przykładami;
p
14.
15.
Wyznaczamy graficznie siłę wypadkową
podać cechy wielkości wektorowych;
p
   
obliczyć i narysować wypadkową sił o tym samym
kierunku i tych samych zwrotach;
p
obliczyć i narysować wypadkową sił o tym samym kierunku, przeciwnych zwrotach;
p
obliczyć i narysować wypadkową sił o różnych kierunkach i zwrotach;
pp
rozwiązywać zadania w których trzeba wyznaczyć graficznie i algebraicznie siłę wypadkową;
pp
16.
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
przedstawić przykłady zjawisk potwierdzających, że zmiany ruchu ciała wymagają działania siły;
pp
  europejska
podać treść pierwszej zasady dynamiki;
p
przedstawić przykłady zjawisk, które wyjaśniamy na podstawie bezwładności ciał;
pp
wyjaśnić, co to znaczy, że masa ciała jest miarą jego bezwładności;
p
stosować pierwszą zasadę dynamiki do wyjaśniania zjaw
pp
17.
Druga zasada dynamiki Newtona
przykłady zjawisk świadczących o tym,
że przyczyną zmian parametrów ruchu są działające siły;
pp
  prozdrowotna
- bezpieczeństwo ruchu
podać treść drugiej zasady dynamiki;
p
zapisać wzór na przyspieszenie i siłę, wyjaśnić symbole występujące w tych wzorach;
p
stosować wzory na przyspieszenie i siłę do obliczania parametrów ruchu;
pp
wyjaśnić, od czego i jak zależy przyspieszenie ciała;
pp
18.
Trzecia zasada dynamiki Newtona
przytoczyć przykłady świadczące o wzajemności oddziaływań;
p
   
podać treść trzeciej zasady dynamiki;
p
wyjaśnić, dlaczego siły wzajemnego oddziaływania ciał nazywamy siłami akcji i reakcji;
pp
narysować siły działające na ciało leżące na poziomej powierzchni;
p
zastosować trzecią zasadę dynamiki do wyjaśnienia zjawisk otaczającego świata;
pp
19.
Spadek swobodny ciał
przedstawić wnioski z codziennych obserwacji dotyczące prędkości spadających ciał;
p
  kaseta VHS 2
filn nr 4
„Swobodne spadanie ciała”
film nr 5
„Zmiany szybkości granicznej”
film nr 6
„Silnik odrzutowy”
wyjaśnić, co jest przyczyną, że różne ciała spadają z różną prędkością;
p
wyjaśnić wyniki obserwacji z spadania różnych ciał w próżni;
p
podać określenie swobodnego spadku ciał;
p
uzasadnić korzystając z zasad dynamiki, że swobodny spadek jest ruchem jednostajnie przyspieszony;
pp
podać wartość przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi;
p
obliczyć prędkość końcową ciał w swobodnym spadku;
pp
20.
Zasada zachowania pędu
podać określenie pędu ciała;
p
   
obliczać pęd ciał o różnych masach i różnych prędkośc.
p
zastosować zasadę zachowania pędu w prostych przypadkach ( układ dwóch ciał );
p
rozwiązywać zadania związane z zasadą zachowania pędu;
pp
21.
Ruch po okręgu
podać przykłady ruchów po okręgu obserwowanych w otoczeniu;
p
   
podać określenie ruchu jednostajnego po okręgu;
p
podać określenie okresu i częstotliwości w tym ruchu;
p
rozwiązywać problemy związane z ruchem jednostajnym po okręgu;
pp
22.
Oddziaływanie grawitacyjne.
Prawo powszechnego ciążenia
zinterpretować treść prawa powszechnego ciążenia;
p
  kaseta VHS 2
film nr 7
„Newton”
podać przykłady oddziaływania grawitacyjnego;
p
podać określenie przyspieszenia grawitacyjnego
p
przedstawić dorobek Mikołaja Kopernika;
p
23.
24.
Zapoznajemy się z podstawowymi
wiadomościami
o Układzie Słonecznym
przedstawić w ogólnych zarysach teorię powstania Układu Słonecznego;
p
  kaseta VHS 2
film nr 8
„Układ Słoneczny”
film nr 9
„Planety”
wymienić planety wchodzące w skład Układu Słoneczn.
i ich krótką charakterystykę;
p
opisać drobne ciała wchodzące w skład Układu Słon.
p
scharakteryzować komety, meteory,meteoryty;
pp
25.
Satelity Ziemi
wymienić naturalnego satelitę Ziemi, podać przykłady kilku sztucznych satelitów;
p
   
wyjaśnić, jaka siła utrzymuje sztuczne satelity Ziemi na orbitach o stałym promieniu;
p
wyjaśnić do jakich celów wykorzystywane są sztuczne satelity Ziemi;
pp
omówić podstawowe cechy Księżyca;
p
26.
Omawiamy zaćmienie Słońca
i Księżyca
narysować i omówić zaćmienie Słońca;
pp
   
narysować i omówić zaćmienie Księżyca;
pp
27.
Praca – wzór, jednostka
podać przykłady różnych zwrotów zawierających słowo praca;
p
   
uzasadnić zwyczajowy podział na pracę fizyczną i umysłową;
p
podać przykłady pracy w sensie fizycznym;
p
podać warunki przy spełnieniu których jest wykonywana praca w sensie fizycznym;
pp
zapisać wzór na obliczanie pracy i wyjaśnić co oznaczają symbole występujące we wzorze;
p
nazwać i stosować jednostki pracy;
p
wyjaśnić od czego zależy wartość wykonanej pracy;
pp
dokonać rozkładu sił na składowe i znaleźć siłę działającą zgodnie z wektorem przemieszczenia;
pp
obliczyć pracę jako pole powierzchni figury pod wykresem F=f (r);
pp
28.
Obliczamy moc urządzeń na podstawie poznanego wzoru
podać określenie mocy;
p
   
zapisać wzór na obliczanie mocy i wyjaśnić co oznaczają symbole występujące w tym wzorze;
p
odczytać na tabliczkach znamionowych różnych dostępnych urządzeń ich moc;
p
obliczać pracę wykonaną przez urządzenia, jeżeli znana jest jego moc;
pp
29.
Ćwiczymy rozwiązywanie zadań dotyczących pracy i mocy
przekształcać wzór na pracę i moc;
pp
   
stosować zamianę jednostek pracy i mocy;
p
rozwiązywać zadania obliczeniowe z zastosowaniem pracy i mocy;
pp
30.
Rodzaje energii i jej przemiany
podać przykłady zjawisk potwierdzających tezę, że do wykonania pracy niezbędna jest energia;
p
   
podać określenie energii jako zdolności ciała do wykonania pracy;
p
wymienić formy energii występujące w przyrodzie
i najbliższym otoczeniu;
pp
podać przykłady przemian energii;
pp
31.
32.
Poznajemy rodzaje energii
mechanicznej – Ek i Ep.
Ćwiczymy rozwiązywanie zadań
dotyczących energii mechanicznej
podać przykłady ciał mających energię potencjalną graw
p
   
wyjaśnić, że energia potencjalna jest związana
z wzajemnym oddziaływaniem grawitacyjnym ciał;
p
wyjaśnić, że przyrost energii potencjalnej jest równy pracy wykonanej przy przemieszczaniu ciała względem poziomu;
p
zapisać wzór na energię potencjalną i wyjaśnić znaczenie symboli występujących w tym wzorze;
p
stosować wzór na energię potencjalną ciała do rozwiązywania zadań problemowych i obliczeniowych;
pp
podać przykłady ciał, które mają energię kinetyczną;
p
wyjaśnić, że energię kinetyczną mają ciała będące
w ruchu;
p
podać przykłady potwierdzające, że wzrost energii kinetycznej wymaga wykonania pracy;
pp
wyjaśnić od czego i jak zależy energia kinetyczna ciał;
p
podać wzór na energie kinetyczną i wyjaśnić znaczenie symboli występujących w tym wzorze;
p
stosować wzór na energię kinetyczną ciała do rozwiązywania zadań problemowych i obliczeniowych;
pp
33.
Analizujemy na przykładach
zasadę zachowania energii
podać przykłady zjawisk, w których występują przemiany energii kinetycznej na potencjalną i odwrotn.
p
   
przedstawić przyczyny rozproszenia energii meczaniczn.
pp
podać treść zasady zachowania energii;
p
przedstawić przemiany energii mechanicznej na przykładach różnych zjawisk, np. z różnych dyscyplin sp
pp
rozwiązywać proste zadania z zastosowaniem zasady zachowania energii mechanicznej;
pp
34.
35.
Charakteryzujemy zasady działania i zastosowanie maszyn prostych
podać przykłady sytuacji, w których do wykonania pracy konieczne jest zastosowanie urządzeń nazywanych popularnie maszynami prostymi;
p
  kaseta VHS 2
film nr 10
„Pomiar wartości siły”
film nr 11
„Dzwignie wokół nas”
wyjaśnić do czego stosuje się maszyny proste;
p
wyjaśnić, kiedy dźwignie będą w równowadze;
p
podać słownie i zapisać wzorem warunki równowagi dźwigni;
p
podać przykłady zastosowania kołowrotu oraz bloków nieruchomego i ruchomego;
pp
podać przykłady urządzeń mechanicznych, mechanicznych których zastosowano maszyny proste typu dźwignie;
pp
   
podać przykłady zastosowania równi pochyłej;
pp
wykazać, że odmianą maszyn prostych jest śruba i klin;
pp
uzasadnić, że stosowanie maszyn prostych jedynie ułatwia pracę, a jej nie zmniejsza;
pp
Mirosław Zborowski

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie