Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan wynikowy z fizyki dla klasy I gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1672 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W tym roku szkolnym zabrałem się do napisania planu wynikowego z fiziyki dla gimnazjum. Miałem nadzieję, że szybko poradzę sobie z tym problemem. Jednak myliłem się. Praca nad planem wynikowym trwała dość długo. Starałem się stworzyć taki plan, który byłby przydatny na wiele lat. I tak się stało. Dlatego też, aby praca innych nauczycieli nie trwała tak długo jak moja, postanowiłem podzielić się nim na forum.
PLAN WYNIKOWY DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM
· PRZEDMIOT : FIZYKA
· PODRĘCZNIK : FIZYKA I ASTRONOMIA – MODUŁ 1 – WYDAWNICTWO „NOWA ERA”
· AUTORZY : GRAŻYNA FRANCUZ-ORNAT, TERESA KULAWIK
· PROGRAM NAUCZANIA : DKW-4014-93/99
· LICZBA GODZIN W CIĄGU ROKU – 34

MODUŁ 1

DZIAŁ I - ODDZIAŁYWANIA
 Nr
 Temat lekcji
 Cele operacyjne – uczeń umie
  Poziom wyma-
gań
  Ćwiczenia dla uczniów
o obniżonych wymaganiach
  Uwagi,
treści ścieżek,
procedury naprawcze
1.
Zapoznajemy się z wymaganiami
programowymi i przedmiotowymi.
Regulamin pracowni
 podać i przestrzegać wymagania przedmiotowe z fizyki;
 --------
 ----------------------------------
 ---------------
 podać i przestrzegać BHP pracowni;
2.
Rozróżniamy następujące pojęcia:
substancja, ciało fizyczne, zjawisko i proces fizyczny
 dostrzegać, obserwować i nazywać zjawiska przyrod.
  p
   
 wyróżniać te, które są zjawiskami fizycznymi;
  p
 posługiwać się ze zrozumieniem pojęciami: substancja,
zjawisko fizyczne, ciało fizyczne, wielkość fizyczna;
  p
 dokonać prostych obliczeń związanych
z zamianą znanych jednostek;
  p
3.
Poznajemy rodzaje oddziaływań
i ich skutki
 podać przykłady oddziaływań bezpośrednich,
na odległość, grawitacyjnych;
  p
   
 zademonstrować oddziaływanie elektrostatatyczne;
  p
 wykonać eksperyment z oddziaływaniami magnet.
  p
 scharakteryzować oddziaływania jądrowe;
  pp
 wyjaśnić, na czym polegają dynamiczne skutki oddz.
  p
 wyjaśnić, na czym polegają statyczne skutki oddział.
  pp
 podać przykłady odkształceń nietrwałych i trwałych;
  p
 uzasadnić, że przyczyną zjawisk fiz. są oddziaływania
  pp
4.
Czytamy ze zrozumieniem tekst
fizyczny „Cztery oddziaływania”
 czytać ze zrozumieniem łatwy tekst fizyczny;
  p
   
 odpowiedzieć na podstawie tekstu na pytania;
  p
 umieć skorzystać ze zdobytych wiadomości do interpretowania zjawisk fizycznych;
  pp
 wyjaśnić, że miarą oddziaływań jest siła;
  p
 podać symbol siły i jej jednostkę;
  p
 scharakteryzować 1N jako siłę, z którą Ziemia przyciąga ciało o masie 0,1 kg
  p
 dokonać podziału wielkości fiz. na skalarne i wektorowe
  p
 wymienić cechy wielkości wektorowych;
  p
 rysować wektory różnych sił działających na ciała;
  pp
 dokonać pomiaru siły za pomocą siłomierza;
  pp
5.
6.
Wyjaśniamy pojęcia: siła wypadkowa i równoważąca
 podać przykłady sił równoważących się;
  p
     
 wyjaśnić, co to znaczy, że siły się równoważą;
  p
 podać warunek równoważenia się sił;
  p
 narysować siły równoważące się;
  p
 wyjaśnić, kiedy obliczamy siłę wypadkową;
  pp
 podać określenie siły wypadkowej;
  p
 obliczyć i narysować wypadkową sił o tym samym
kierunku i tych samych zwrotach;
  p
  7.
  Powtarzamy wiadomości
o oddziaływaniach
 -------------------------------------------------------------
 -------
 -------------------------------
 -----------------------
  8.
  Pisemny sprawdzian
 -------------------------------------------------------------
 --------
 --------------------------------
 -----------------------
DZIAŁ II – WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII
9.
Stany skupienia materii
 zademonstrować i nazwać trzy stany skupienia matrii;
  p
   
 podać przykłady tych samych substancji w różnych stanach skupienia;
  p
 posługiwać się ze zrozumieniem pojęciami: topnienie, krzepnięcie, wrzenie, parowanie, skraplanie;
  pp
10.
Omawiamy właściwości ciał stałych
 omówić właściwości ciał stałych na postawie wybranych przykładów;
  p
   kaseta VHS 1
film nr 5
„Szklany łabędź”
film nr 6
„Podkowa”
film nr 7
„Zdobienie świec”
film nr 8
„Przewodnictwo
cieplne ciał stałych
film nr 9
„Białe ciepło”
film 10,11,12 i 13
 wyznaczyć objętość ciała stałego;
  pp
 zaprojektować doświadczenie demonstrujące właściwości ciał stałych;
  pp
11.
Omawiamy właściwości cieczy
 omówić właściwości cieczy na podstawie wybranej cieczy;
  p
 
 zaprojektować i wykonać doświadczenia demonstrujące właściwości cieczy;
  pp
12.
Omawiamy właściwości gazów
 omówić właściwości gazów na postawie wybranego;
  p
 
 zaprojektować i wykonać doświadczenia demonstrujące właściwości gazów ( na podstawie powietrza);
  pp
13.
14.
Wyjaśniamy budowę materii na
podstawie teorii kinetyczno cząsteczkowej
 przedstawić założenia kinetyczno- cząsteczkowej teorii budowy materii;
  p
    europejska
i regionalna,
kaseta VHS 1
film 14
„Budowa atomu”,
film 15 i 16
„Rozpuszczanie ciał stałych”,
„Dyfuzja”
 wskazać wkład Demokryta i Daltona w tworzeniu teorii
  pp
 opisać doświadczenie pokazujące istnienie ruchów Brona, zjawiska dyfuzji;
  pp
 wyjaśnić związek między temperaturą ciała, a prędkość.
ruchu cząsteczek;
  pp
 wykorzystać założenia tej teorii do wyjaśnienia różnic między ciałami stałymi, cieczami i gazami;
  pp
15.
Pracujemy z tekstem„Kryształy”
 czytać ze zrozumieniem prosty tekst fizyczny
  p
   
 odpowiedzieć na podstawie tekstu na pytania
  p
 dokonać podziału ciał stałych na krystaliczne, bezpostaciowe;
  p
 wyjaśnić różnicę między monokryształami polikryształ.
  pp
16.
Poznajemy i dokonujemy podziału
oddziaływań międzycząsteczkowych
 dokonać podziału sił działających w cieczach na siły spójności i przylegania;
  p
   
 zademonstrować skutek występowania różnych sił spójności i przylegania;
  p
 wyjaśnić, kiedy tworzy się menisk wklęsły, a kiedy wyp.
  p
 zademonstrować menisk wklęsły i wypukły;
  p
 wyjaśnić, że zjawisko menisku jest przyczyną włoskow.
  p
 przytoczyć przykłady włoskowatości w przyrodzie
i wyjaśnić ich skutki;
  pp
 wykonać doświadczenia potwierdzające istnienie napięcia powierzchniowego;
  p
 wyjaśnić mechanizm powstawania napięcia powierzchni.
  pp
 wyjaśnić, dlaczego małe ilości cieczy przybierają kształt kulisty;
  pp
17.
18.
Zmiany stanów skupienia
 posługiwać się ze zrozumieniem pojęciami: topnienie, krzepnięcie, wrzenie, parowanie, skraplanie, sublimacja, resublimacja, temperatura wrzenia i topnienia;
  p
   kaseta VHS 1
film nr 17, 18, 19
„ Gabinet figur woskowych”,
„ Jak zrobić lody
w 30 sekund ?”,
„Temperatura wrzenia”
 wyjaśnić od czego zależy szybkość parowania ;
  p
 wskazać różnicę między parowaniem, a wrzeniem;
  p
 podać przykłady zjawiska parowania, sublimacji
i resublimacji zachodzących w otoczeniu i w przemyśle;
  pp
 porównać temperatury topnienia różnych substancji;
  pp
 sporządzić tabelę pomiarów oraz wykres zależności
temperatury od czasu ogrzewania dla różnych przemian
termicznych;
  pp
19.
Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych
 wyjaśnić jak zmieniają się rozmiary ciał przy zmianie ich temperatury;
  p
   
 wyjaśnić przyczyny rozszerzalności temperaturowej ciał;
  pp
 wyjaśnić, od czego i jak zależy przyrost długości ciał przy zmianie temperatury;
  p
 opisać budowę płytki bimetalicznej i jej zastosowanie;
  pp
 wymienić przykłady negatywnych i pozytywnych skutków rozszerzalności temperaturowej;
  p
 wyjaśnić na przykładach, jak zapobiega się negatywnym skutkom rozszerzalności temperaturowej;
  p
20.
Rozszerzalność temperaturowa cieczy i gazów
 zademonstrować rozszerzalność temperaturową cieczy
i gazów;
  p
   kaseta VHS 1
film nr 20
„Termometry
i skale temperaturowe”
 wykazać, że przyrost objętości gazu jest znacznie większy niż przyrost objętości ciał stałych i cieczy w tych samych warunkach
  pp
 wyjaśnić przyczyny różnej rozszerzalności temperaturow. ciał stałych, cieczy i gazów;
  pp
 wskazać różnice w budowie termometrów;
  p
21.
Pracujemy z tekstem
„Anomalna rozszerzalność wody”
 czytać ze zrozumieniem prosty tekst fizyczny;
  p
   
 odpowiedzieć na podstawie tekstu na pytania;
  p
 wykazać wpływ wyjątkowej rozszerzalności wody na życie żywych organizmów organizmów zbiornikach wodnych;
  p
22.
23.
Wyznaczanie masy i ciężaru ciała
 wyjaśnić czym jest masa ciała;
  p
   
 podać określenie ciężaru ciała;
  p
 obliczyć ciężar wybranych ciał;
  pp
 wyjaśnić, że ciała o tej samej masie mają różny ciężar na różnych planetach;
  pp
 zmierzyć ciężar ciała;
  p
 przedstawić na przykładach i wyjaśnić zależność między masą a jego ciężarem;
  pp
 określić za pomocą jakiej wagi mierzymy masę a jakiej ciężar ciała;
  p
 rozwiązywać proste zadania z treścią;
  p
24.
25.
Obliczanie objętości i gęstości na podstawie poznanego wzoru
 obliczyć objętość ciała na podstawie jego wymiarów;
  p
   
 wyznaczyć objętość ciał o nieregularnych kształtach;
  p
 zdefiniować gęstość ciała i zapisać wzór;
  p
 obliczyć gęstość różnych ciał – proste zadania
  pp
 przeliczać jednostki gęstości kg/m³ i g/cm³;
  pp
 porównać gęstości substancji w różnych stanach skupienia;
  p
 wyjaśnić zależność gęstości substancji od temperatury;
  pp
  26.
  Przygotowujemy się do pracy klasowej z budowy materii
 ---------------------------------------------------------------------
  ----------
  ---------------------------------------
  ----------------------
  27.
  Praca klasowa – budowa materii
 ---------------------------------------------------------------------
 ----------
 ---------------------------------------
 -----------------------
DZIAŁ III – ELEMENTY HYDROSTATYKI I AEROSTATYKI
28.
Ciśnienie i parcie – wyjaśnienie pojęć, wzór i zadania
 podać definicje ciśnienia;
  p
   
 zapisać wzór na obliczanie ciśnienia i wyjaśnić znaczenie liter;
  p
 nazwać jednostkę ciśnienia
  p
 rozróżniać pojęcia: nacisk na powierzchnię i ciśnienie jako nacisk na jednostkę powierzchni;
  p
 rozwiązywać zadania dotyczące ciśnienia;
  pp
29.
Poznajemy prawo Pascala
 odróżnić ciśnienie cieczy lub gazu od ciśnienia zewnętrznego działającego na ciecz lub gaz;
  p
   
 podać treść prawa Pascala;
  p
 wyjaśnić działanie podnośników hydraulicznych lub pneumatycznych;
  pp
 omówić i wyjaśnić słynne doświadczenie Pascala
z rozerwaniem dębowej beczki;
  pp
30.
Ciśnienie hydrostatyczne
i atmosferyczne i ich znaczenie
w przyrodzie
 zapisać wzór na ciśnienie hydrostatyczne i wyjaśnić znaczenie symboli;
  p
   
 wyjaśnić, że przyczyną ciśnienia wywieranego przez ciało stałe na podłoże oraz cieczy na dno naczynia jest ich cieżar
  pp
 wyjaśnić od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne;
  pp
 zademonstrować ciśnienie wywierane przez gaz;
  p
 wyjaśnić pojęcia niż i wyż atmosferyczny oraz podać ich wpływ na pogodę;
  pp
 nazwać przyrządy do pomiaru ciśnienia atmosferyczn.
  p
 podać przykłady zastosowania sprężonego powietrza;
  pp
 podać przykłady zastosowania wody pod ciśnieniem;
  pp
31.
32.
Prawo Archimedesa
Warunki pływania ciał
  podać przykłady utrzymywania się przedmiotów na powierzchni wody lub unoszących się w powietrzu;
  p
   kaseta VHS 1
film nr 23
„Gazy mają masę”
film nr 24
„Pływanie”
 postawić hipotezę, że wyżej wymienione przedmioty musi utrzymywać jakaś siła;
  p
 podać treść prawa Archimedesa;
  p
 zapisać wzór i wyjaśnić znaczenie symboli na obliczanie siły wyporu;
  p
 wyjaśnić od czego i jak zależy siła wyporu;
  pp
 podać warunki pływania ciał;
  p
 opisać i wyjaśnić historię jak Archimedes udowodnił,
że złotnik oszukał króla Syrakuz;
  pp
 przedstawić naukowe osiągnięcia Archimedesa;
  pp
Mirosław Zborowski

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie