Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Komputer moją pomocą

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 895 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program nauczania elementów informatyki w kl.II bardzo dobry dla dzieci które nie mają komputera.Celem edukacji wczesnoszkolnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, rozwijania ich zdolności ogólnych i poznawczych, a także do samodzielnego, twórczego myślenia. Rozwój cywilizacyjny stawia przed dziećmi wymóg umiejętności wykorzystania komputera jako jednego z narzędzi pracy umysłowej. Umiejętność posługiwania się komputerem, nawet w podstawowym zakresie staje się koniecznością. Istnieje zatem uzasadniona potrzeba wczesnego rozpoczynania nauki technik komputerowych. Współczesna szkoła w sposób zaplanowany i celowy podtrzymuje zainteresowania uczniów edukacją informatyczną oraz dba o stworzenie warunków do rozwoju informatycznego.
Program nauczania elementów informatyki w klasie II

autor programu – Iwona Nakonieczna

Program został opracowany w oparciu o Rozporządzenie MENiS w sprawie podstawy programowej (DZ.U. Nr 210 poz. 2041 z dz. 11 grudnia 2003r.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: 2004/2005 rok

Program będzie realizowany w ramach zajęć dodatkowych W wymiarze jedna godzina tygodniowo

 WSTĘP

     Celem edukacji wczesnoszkolnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, rozwijania ich zdolności ogólnych i poznawczych, a także do samodzielnego, twórczego myślenia. Rozwój cywilizacyjny stawia przed dziećmi wymóg umiejętności wykorzystania komputera jako jednego z narzędzi pracy umysłowej. Umiejętność posługiwania się komputerem, nawet w podstawowym zakresie staje się koniecznością. Istnieje zatem uzasadniona potrzeba wczesnego rozpoczynania nauki technik komputerowych. Współczesna szkoła w sposób zaplanowany i celowy podtrzymuje zainteresowania uczniów edukacją informatyczną oraz dba o stworzenie warunków do rozwoju informatycznego.

      Program pracy z komputerem może stać się warsztatem doskonalenia sprawności manualnej oraz umiejętności obsługi urządzeń technicznych. Nieograniczone niemal możliwości komputerów w zakresie edytorskim i prezentacji graficznej sprzyjają doskonaleniu nauki czytania i pisania, a także mają istotny wpływ na rozwój zdolności umysłowych i wyobraźni przestrzennej ucznia. Zajęcia komputerowe stwarzają szansę do nawiązania kontaktów rówieśniczych, podejmowania wspólnych zadań, dzielenia się wiedzą i oświadczeniami. Niezwykle celowe i użyteczne są więc takie działania nauczyciela, które pozwalają na zdobycie wiedzy oraz konkretnych umiejętności z zakresu technologii komputerowej. Działania te powinny być dostosowane do wieku i możliwości intelektualnych dziecka.

     Podczas pracy z komputerem ważne jest nabywanie wszystkich umiejętności w atmosferze zabawy, stanowiącej źródło twórczej aktywności dziecka

CELE KSZTAŁCENIA

CELE OGÓLNE
 • Poznanie zasad działania komputera i jego zastosowania w pracy, nauce i zabawie.
 • Rozwijanie zainteresowań informatycznych.
 • Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej dziecka.
 • Kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z wykorzystaniem technologii komputerowej.
CELE SZCZEGÓŁOWE
 • Poznanie komputera i jego części składowych – ich przeznaczenie i sposoby wykorzystania.
 • Poznanie podstawowych zasad pracy z komputerem.
 • Rozumienie i stosowanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze.
 • Poznanie zasad zastosowania komputera w najbliższym środowisku.
 • Poznanie różnorodnych narzędzi w edytorze graficznym, ich zastosowania i sposobów wykorzystania do tworzenia plików graficznych.
 • Poznanie klawiatury i sposobu pisania wielkich liter oraz znaków polskich.
 • Poznanie wybranych klawiszy funkcyjnych i sposobu ich wykorzystania.
 • Zapoznanie z wybranymi programami edukacyjnymi dla dzieci
TREŚCI KSZTAŁCENIA

DZIAŁ I Poznajemy komputer
 1. Zasady bezpieczeństwa, higiena i reguły pracy z komputerem.
 2. Główne części składowe komputera:
  • wygląd zewnętrzny monitora,
  • wygląd zewnętrzny klawiatury,
  • zadania jednostki centralnej.
DZIAŁ II Sposoby porozumiewania się z komputerem
 1. Uruchamianie i wyłączanie komputera.
 2. Funkcje i zadania klawiatury.
 3. Pulpit, ikony jako symbole graficzne, pasek startu, pasek zadań, okno.
 4. Porozumiewanie się z komputerem za pomocą myszy.
 5. Wygląd i funkcjonowanie drukarki.
 6. Dyskietki, płyty CD.
 7. Uruchamianie i zamykanie programu.
DZIAŁ III Praca z programem MS Word
 1. Odczytywanie umownych znaków.
 2. Pisanie wielkich i małych liter.
 3. Pisanie wyrazów, zdań i krótkich tekstów.
 4. Wykorzystanie funkcji sprawdzania pisowni.
 5. Korzystanie z klawiszy ENTER, BACKSPACE, SHIFT, SPACE.
 6. Drukowanie napisanego tekstu:
  • sprawdzanie gotowości drukarki,
  • ocena poprawności wydrukowanego tekstu.
DZIAŁ IV Praca z edytorem graficznym PAINT
 1. Zapoznanie z paskiem narzędzi i funkcją poszczególnych ikon w palecie.
 2. Kreślenie wzorów literopodobnych przy użyciu pędzla i ołówka oraz gumki.
 3. Kreślenie linii prostych różnej grubości i koloru.
 4. Kolorowanie powierzchni ograniczonych konturami.
 5. Tworzenie rysunków. Wydruk, zapis na dyskietkę.
DZIAŁ V Zastosowanie komputera w nauce i życiu codziennym
 1. Programy edukacyjne dla dzieci i ich wykorzystanie.
 2. Praca z wybranymi programami edukacyjnymi obejmującymi naukę czytania i pisania oraz zabawy matematyczne.
 3. Sposoby korzystania z Encyklopedii Multimedialnych na płytach CD.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

Uczeń:

POZNANIE KOMPUTERA
 • rozpoznaje, nazywa i wskazuje podstawowe części komputera oraz urządzenia peryferyjne
 • potrafi prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer
 • przestrzega regulaminu pracowni komputerowej
 • umie bezpiecznie i higienicznie pracować przy komputerze
KOMINIKACJA Z KOMPUTEREM
 • prawidłowo posługuje się myszką
 • zna podstawowe grupy klawiszy, ich znaczenie i zastosowanie
 • uruchamia i prawidłowo kończy pracę z wybranym programem
 • stosuje różne sposoby uruchamiania programów
EDYTOR GRAFIKI
 • rysuje proste elementy graficzne
 • wypełnia kontury kolorem, potrafi rysować ołówkiem, malować pędzlem
 • stosuje gotowe figury geometryczne
 • wykorzystuje opcje kopiuj – wklej
 • łączy grafikę z tekstem
 • tworzy własne rysunki i kompozycje
 • zapisuje je na dyskietce, drukuje
EDYTOR TEKSTU
 • zna klawiaturę, sposób pisania polskich znaków diaktrycznych i wielkich liter
 • samodzielnie zapisuje swoje imię i nazwisko, redaguje krótkie teksty, sprawdza pisownię
 • edytuje tekst i sprawdza jego pisownię
 • zmienia wygląd tekstu przez formatowanie
PROGRAMY KOMPUTEROWE
 • rozumie pojęcie oprogramowania komputerowego
 • umie uruchomić daną grę komputerową i z niej korzystać
 • potrafi uruchomić oraz obsłużyć wybrany i poznany na zajęciach program edukacyjny
INTERNET
 • wie, co to jest internet i jak działa
 • zna adresy wybranych przeglądarek internetowych
 • uruchamia przeglądarkę
 • wpisuje strony www
 • wyszukuje informacje na określony temat
PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
 • korzysta z programu Power Point i zna jego możliwości
 • tworzy pojedyncze slajdy
 • wstawia obiekty graficzne
OCENIANIE

     Uczniowie będą oceniani w formie opisowej. Ocena powinna dostarczać informacji o uczniach, ich postępach, aktywności, uzdolnieniach i trudnościach, a także dostarczać wskazówek do dalszej pracy.

Rodzaje proponowanej oceny:
 • Bieżąca, w trakcie prowadzonych zajęć o charakterze wspierającym, zachęcającym do podejmowania dalszych działań, wsparta pomocą bądź uznaniem
 • Symboliczna – znaczki motywacyjne (słoneczka, uśmiechnięte buźki itp.)
 • Raz w semestrze w postaci np. dyplomu czy medalu
Narzędzia oceny:
 • Karty pracy dzieci
 • Dziennik zawierający opis postępów i osiągnięć uczniów
UWAGI O REALIZACJI

     Program nauczania technologii komputerowych, w którym zostały zebrane uporządkowane cele kształcenia, treści nauczania, przewidywane osiągnięcia uczniów odnosi się do podstaw programowych wczesnoszkolnej edukacji XXI wieku (DKW – 4014 – 267/99). Uczniowie na zajęciach poznają różne możliwości wykorzystania komputera do zabawy, nauki i pracy. Przez pracę i zabawę z komputerem dziecko ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz samodzielności, cierpliwości i dokładności w wykonywaniu zadań. Praca z komputerem to również okazja do logicznego, twórczego myślenia.

      Ponadto zajęcia z komputerem dają szansę uczniom mającym trudności w nauce do pracy w swoim tempie, wielokrotnego powtarzania pewnych czynności do mementu, aż dziecko tę czynność opanuje, gdyż „komputer nie będzie poganiał, ani krytykował dziecka”.

     Ponadto program musi być dostosowany do możliwości intelektualnych dziecka, toteż warunkiem realizacji części tego programu jest znajomość liter małych i wielkich umożliwiająca pisanie krótkich tekstów oraz znajomość cyfr. Dlatego proponowana jest realizacja tego programu w większości w II półroczu, kiedy dziecko dobrze opanuje znajomość liter i cyfr.

      Ponadto zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programów edukacyjnych „Klik uczy czytać”, „Klik uczy ortografii”, „Klik uczy liczyć” pozwolą dziecku na doskonalenie swoich umiejętności w zakresie edukacji polonistycznej (nauka pisania, czytania, poznania zasad ortografii, ćwiczenia ortograficzne), matematycznej, zwłaszcza rachunku w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych. Na zajęciach plastycznych komputer zastąpi dziecku kartkę papieru, kredki i farby. Tutaj stworzona jest okazja do rozwijania aktywności twórczej dziecka, rozwijania wyobraźni i inwencji twórczej. Poza tym działania związane z projektowaniem rysunku pozwalają na wszechstronne zaangażowanie się dziecka w proces tworzenia.

     Wykorzystanie na zajęciach informacji z Encyklopedii Multimedialnej to również okazja do poszerzenia swoich wiadomości z zakresu społeczno – przyrodniczego, do rozwijania swoich zainteresowań o świecie kultury i nauki.

EWALUACJA

     Po wdrożeniu programu wskazane jest przeprowadzenie ewaluacji. Jej celem jest zebranie pozytywnych jak i negatywnych opinii na jego temat.

Ewaluacja:
 • Umożliwi wzrost efektywności pracy
 • Będzie źródłem ewentualnych treści edukacyjnych, metod pracy oraz form pracy
Przedmiot ewaluacji:
 • Cele ewaluacyjne uwzględnione w programie
 • Dobór metod i form pracy
 • Poziom wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów
Narzędzia ewaluacji:
 • Dokumenty graficzne i tekstowe tworzone przez uczniów
 • Karta samooceny ucznia
 • Ankiety przeprowadzane wśród uczniów i rodziców
BIBLIOGRAFIA
 • Komputer w życiu dziecka E. Bednarska, Życie Szkoły nr 7/2001
 • Z komputerem na ty, materiały pomocnicze do nauki informatyki E. Kowalczyk, R. Siciarz, W. Byrecki, JUKA 2000
 • Elementy informatyki pod redakcją M. Sysły, Wydawnictwo Naukowe PWN 1997
 • Informatyka. Technologia informacyjna E. Gurbiel, G. Hardt, M. Sysło, WSiP 1999

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie