Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nie tylko w starożytnej Grecji...czyli polscy filozofowie współcześni

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1634 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program zajęć edukacyjnych z filozofii dla uczniów klas III jest zgodny podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów (a szczególnie z zawartą w niej podstawą programową edukacji filozoficznej w gimnazjum) opublikowaną jako załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 roku. „Nie tylko w starożytnej Grecji,…czyli polscy filozofowie współcześni” to program edukacyjny przeznaczony dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych, który może być realizowany w ramach zajęć z edukacji filozoficznej, zajęć nieobowiązkowych, które odbywają się w grupie międzyklasowej.

Program edukacyjny
modułu zajęć dodatkowych z filozofii dla uczniów klas III

Nie tylko w starożytnej Grecji…
czyli polscy filozofowie współcześni
Urszula Sztabelska – Kopa

Wstęp


Program zajęć edukacyjnych z filozofii dla uczniów klas III jest zgodny podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów (a szczególnie
z zawartą w niej podstawą programową edukacji filozoficznej w gimnazjum) opublikowaną jako załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 roku.

„Nie tylko w starożytnej Grecji,…czyli polscy filozofowie współcześni” to program edukacyjny przeznaczony dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych, który może być realizowany w ramach zajęć z edukacji filozoficznej, zajęć nieobowiązkowych, które odbywają się w grupie międzyklasowej.
Program dotyczy prezentacji sylwetek i poglądów polskich filozofów współczesnych: Jana Pawła II, Leszka Kołakowskiego, Tadeusza Kotarbińskiego, Marii Szyszkowskiej, Magdaleny Środy, Władysława Tatarkiewicza i Józefa Tischnera. Publikacje wyżej wymienionych myślicieli mają zapoczątkować dyskusje dotyczące problemów współczesnych i jednocześnie ponadczasowych , które nurtują młodzież. Można wymienić tu różnorodne zagadnienia takie jak szczęście, tolerancja, równouprawnienie kobiet, życie
i śmierć, wiara i ateizm, człowieczeństwo.


Geneza programu

Program ten został opracowany dla uczniów klas trzecich, którzy znają historię filozofii od czasów starożytnych do współczesnych. Na lekcjach języka polskiego pracują zgodnie z programem bloku humanistycznego „Świat człowieka”, który zawiera treści programu edukacji filozoficznej w gimnazjum. Uczniowie wyposażeni są więc w podstawową wiedzę o filozofii i bardzo zainteresowani poszukiwaniem odpowiedzi na zasadnicze, egzystencjalne pytania.
Przedstawienie poglądów myślicieli polskich XX wieku na zajęciach nie tylko pogłębi ich wiedzę teoretyczną o filozofii, ale umożliwi wymianę poglądów,
co młodzież w tym wieku ceni szczególnie. Niejednokrotnie młodzi ludzie uczący się
w gimnazjum, stojący przed najtrudniejszymi wyborami dotyczącymi ich przyszłości, zwracali uwagę na to, że w szkole brak jest czasu – a niekiedy i chęci ze strony dorosłych-
by podejmować dyskusje na trudne tematy. Zajęcia z edukacji filozoficznej są doskonałą okazją do tego, by w młodych ludziach wyzwolić refleksję nad sobą, światem i kondycją człowieka.


Główne cele edukacyjne:  1. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
  2. rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
  3. przygotowywanie się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości.


Szczegółowe cele edukacyjne:

  1. zapoznanie z wybranymi poglądami polskich filozofów współczesnych,
  2. nauka kulturalnej i poprawnej językowo prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi,
  3. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
  4. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
  5. wskazywanie i uzasadnianie własnego systemu wartości.

Treści
nauczania

L.p.
Tematyka zajęć
Podstawowe pojęcia

Metody i formy pracy
Uwagi
1

Biografia W. Tatarkiewicza.

Cztery definicje szczęścia
na podstawie fragmentu książki Władysława Tatarkiewicza
pt. „O szczęściu”:
- powodzenie, pomyślność,
- radosne przeżycie, stan emocjonalny,
- posiadanie dóbr (eudajmonia),
- zadowolenie z życia.

Jak ludzie okazują to, że są szczęśliwi?

Co dla mnie oznacza szczęście?

Wykład.
Analiza i interpretacja tekstu filozoficznego. Praca zespołowa.Drama. Praca grupowa.

Dyskusja.

Obserwacja i ocena osiągnięć ucznia – bezpośrednio po wystąpieniach uczniów.

2

Jan Paweł II jako filozof.
Film „Jan Paweł II” w reż. J. K. Harrisona.

Personalizm chrześcijański. Religia jako więź osobista z Bogiem. Echa poglądów Arystotelesa, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu.

Szacunek dla osoby podstawą relacji międzyludzkich.

Obejrzenie filmu pt. „Jan Paweł II”

Referat uczniowski. Praca indywidualna.


Dyskusja.
Piramida wartości.
Obserwacja osiągnięć ucznia - analiza piramid wartości.

3

Fragment „Historii filozofii po góralsku” Józefa Tischnera np. „Sokrates - Jędruś Kudasik o tym, co worce wiedzieć”.

Obejrzenie i omówienie jednego z odcinków ekranizacji książki J. Tischnera

Zabawa językiem – przekład
z góralskiego.
4

Wybrane przez uczniów 2 felietony z książki Leszka Kołakowskiego pt. „Mini – wykłady
o maxi – sprawach”

Ankieta lub metoda kuli śnieżnej.
Analiza i interpretacja tekstu filozoficznego.

Obserwacja osiągnięć ucznia - ustne uzasadnianie wyboru problematyki.

5

Kontrowersyjne poglądy filozoficzne: antyklerykalizm,
- agnostycyzm,
- państwo neutralne światopoglądowo,
- tolerancja dla różnych mniejszości społecznych,
- wegetarianizm.

Sylwetka Marii Szyszkowskiej.


Debata korespondencyjna. Praca w parach.


Wyszukiwanie informacji w Internecie.
www.senat.gov.pl


6

Kobiety – filozofki:
- Simone Weil,
- Maria Szyszkowska,
- Magdalena Środa

Kobiety w filozofii
- równouprawnienie,
- dyskryminacja,
- feminizm.

Stereotypy dotyczące ról społecznych kobiet
i mężczyzn.

Prezentacje multimedialne. Praca indywidualna.Odczytanie artykułu.
Dyskusja punktowana.

Obserwacja osiągnięć ucznia -ocena prezentacji multimedialnych.


Ewaluacja - ankieta dotycząca opinii
o dyskusji.7.

Sylwetka i poglądy Tadeusza Kotarbińskiego.

Najciekawsze cytaty np. Dobrze mieć autostrady, ale smak nadają życiu dopiero ścieżki, którymi można sobie od nich odbiegać.

Referat uczniowski.

Analiza i interpretacja wypowiedzi.
Mapa mentalna.

Ewaluacja - ankieta dotycząca opinii o zajęciach.


Założone osiągnięcia ucznia

Zadaniem nauczyciela na zajęciach nieobowiązkowych jest takie poprowadzenie spotkań, by uczniowie brali w nich chętnie udział i angażowali się w różne zadania. Niezbędna do tego jest atmosfera wzajemnego szacunku i akceptacji dla prezentowanych poglądów. Jedną z najpotrzebniejszych umiejętności stanowi kulturalne i poprawne pod względem językowym prezentowanie własnych opinii. Najważniejsze jednak to takie przeprowadzenie zajęć, by w ich efekcie uczniowie zaczęli się identyfikować z wartościami wysokimi, uznawanymi za pozytywne i cenne, zarówno w wymiarze indywidualnym
jak i społecznym.Osiągnięcia uczniów
Sposoby ich badania

Chętnie uczestniczą w zajęciach i biorą aktywny udział w dyskusjach.


Analiza obecności w dzienniku zajęć.
Ankieta oceniająca atrakcyjność tematyki dyskusji.


Kulturalnie i poprawnie prezentują swoje opinie.

Obserwacja bieżąca. Sporządzanie notatek.
Ocena pisemnych wypowiedzi zamieszczonych na stronie internetowej szkoły.


Odnoszą się z szacunkiem do poglądów innych osób.


Ankiety rysunkowe dotyczące oceny atmosfery panującej na zajęciach.

Identyfikują się z pozytywnymi wartościami.


Analiza piramid wartości w trakcie
i na koniec cyklu zajęć.

Ewaluacja

W trakcie realizacji programu będzie przeprowadzana jego ewaluacja. Jej podmiotem staną się uczniowie biorący udział w zajęciach z edukacji filozoficznej. Stosowane narzędzia:

- dziennik zajęć pozalekcyjnych wraz z listą obecności,

- kwestionariusze ankiety,

- ankiety rysunkowe,

- prace uczniów.

Przeprowadzana będzie zarówno ewaluacja konkluzywna – po zakończeniu zajęć,
jak i formatywna – w trakcie ich trwania. Wyniki zostaną opracowane pod względem ilościowym i jakościowym.

Ewaluacja pozwoli na opracowanie wniosków i wytycznych do dalszej realizacji programu, do dalszej pracy z uczniem.


Literatura


Jan Paweł II Evangelium Vitae

Kołakowski L. Mini – wykłady o maxi – sprawach

Kotarbiński T. Traktat o dobrej robocie

Szyszkowska M. Człowiek wobec siebie i wobec innego

Środa M. Indywidualizm i jego krytycy

Tatarkiewicz W. O szczęściu

Tatarkiewicz W. Historia filozofii

Tischner J. Historia filozofii po góralsku

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie