Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6302 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przesyłam Państwu swój plan rozwoju zawodowego nauczyciela stazysty. Myślę, ze moze on się przydać wszystkim osobom, które dopiero zaczną pracę w zawodzie nauczyciela. Jestem nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej w Postominie.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Nauczany przedmiot: język polski

Okres stażu: 1 września 2006 – 31 maja 2007

Opiekun stażu: mgr Mirosława SochaI WSTĘP

1. Cele planowania rozwoju:

Celem realizacji niniejszego planu rozwoju zawodowego jest uzyskanie przeze mnie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.12.2004 § 1. p.1-4 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz osobisty rozwój, jako nauczyciela.

2. Podjęta tematyka:

Zapoznanie się ze stroną formalną pracy nauczyciela: zapoznanie się ze statutem szkoły, organizacją pracy dydaktycznej i wychowawczej. Opanowanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej. Nabycie umiejętności prawidłowej organizacji zajęć, pisania konspektów i samooceny oraz oceny innych nauczycieli. Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz Planu Wychowawczego szkoły. Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi. Analiza własnych wad i zalet. Nabycie umiejętności poprawnego planowania i organizowania przedsięwzięć dydaktycznych i wychowawczych. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów- koło polonistyczne i zespół wyrównawczy. Doskonalenie umiejętności planowania i przygotowywania imprez szkolnych, współpraca z uczniami. Podnoszenie własnych kwalifikacji i umiejętności.

II REALIZACJA WYZNACZONYCH CELÓW:

- CZYNNOŚCI
- DZIAŁANIA DO WYKONANIA
- FORMA REALIZACJI
- TERMIN
- POTWIERDZENIA REALIZACJI
- WSKAZÓWKI
- UWAGI
CZYNNOŚCI, DZIAŁANIA DO WYKONANIA


FORMA REALIZACJITERMIN

POTWIERDZENIA REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI

1. SFERA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1.1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu nauczycieli z późniejszymi zmianami
wrzesień- grudzień 2006
Wykaz analizowanych dokumentów, opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
1.2. Dokumentowanie przebiegu planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentów: programów, scenariuszy, świadectw, potwierdzeń
W okresie stażu
Prowadzenie teczki z dokumentami
1.3. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
Wrzesień 2006
Opracowanie zasad współpracy: kryteria oceny stażu, zakres obowiązków nauczyciela, zakres obowiązków opiekuna
1.4. Zapoznanie się z zasadami i przepisami obowiązującymi w szkole

Analiza dokumentacji:
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Regulaminy
- Program Rozwoju Szkoły
- Program „Szkoła z klasą”
Wrzesień – październik 2006
Wykaz analizowanych dokumentów
1.5. Zapoznanie się z przepisami BHP


Spotkanie stażystów z instruktorem BHP w celu omówienia bezpieczeństwa i higieny w szkole, kurs BHP

Dokument potwierdzający odbyte szkolenie
1.6. Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych

Analizowanie planu oraz problemów poruszanych na Radach Pedagogicznych
W okresie stażu
Lista obecności na radach, potwierdzenie opiekuna stażu
1.7. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole

Analiza dokumentów: *podstawa programowa,
* wymagania edukacyjne, *konspekty/scenariusze lekcji,
*szkolne plany nauczania, *program wychowawczy, *dzienniki lekcyjne, *rozkłady zajęć
Wrzesień – październik 2006
Wykaz dokumentów, wpisy w dziennikach
1.8. Zapoznanie się z planem rozwoju szkoły
Zaplanowanie pomocy w celu rozwoju szkoły, klasy
1. Opieka nad salą nr 6
2. Aktualizacja gazetek
3. Wykonywanie pomocy naukowych
4. Organizacja lub współorganizacja imprez i konkursów szkolnych
5. Współpraca z opiekunami samorządu uczniowskiego

Zaświadczenie potwierdzone przez opiekuna stażu

2. SFERA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

2.1. Opracowane konspekty zajęć dydaktycznych
Opracowanie i przedyskutowanie z opiekunem stażu konspektów zajęć
Wrzesień - maj 2006/2007
Opracowane konspekty zajęć
2.2. Opracowanie planu pracy koła polonistycznego
Opracowany plan pracy koła polonistycznego
Październik 2006
Opracowany plan pracy koła polonistycznego
2.3. Opracowanie planu pracy zespołu wyrównawczego dla klas VI
Opracowany plan pracy zespołu wyrównawczego dla klas VI
Październik 2006
Opracowany plan pracy zespołu wyrównawczego dla klas VI
2.4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Hospitacje z odbytych zajęć
Dwa razy w miesiącu
Konspekty, arkusze hospitacyjne, wnioski z obserwacji
2.5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Przeprowadzenie planowanych zajęć i ich omówienie
Raz w miesiącu
Arkusze hospitacyjne, konspekty
2.6. Analizowanie zajęć lekcyjnychOcena efektów własnej pracy dydaktycznej z uwzględnieniem opracowanych narzędzi: środków dydaktycznych, różnych metod nauczania
W okresie stażu
Wykaz spostrzeżeń, wniosków
2.7. Uczestnictwo w kursach dokształcających


Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych problemów dydaktycznych bądź wychowawczych
W okresie stażu
Potwierdzenie uczestnictwa w kursie, własne notatki
2.8. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy
Korzystanie z komputera podczas tworzenia pomocy edukacyjnych, przygotowania lekcji, korzystania z internetu
W okresie stażu
Wykaz stworzonych dokumentów i pomocy

3. SFERA WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

3.1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Określenie zadań nauczyciela- wychowawcy
Analiza programu wychowawczego szkoły. Wyciągnięcie wniosków i wskazówek dla nauczyciela. Spotkanie z pedagogiem szkolnym w celu omówienia planu wychowawczego szkoły.
Październik 2006
Spostrzeżenia i lista obowiązków wychowawczych nauczyciela-wychowawcy. Dokument potwierdzający spotkanie z pedagogiem.
3.2. Rozpoznanie problemów w środowisku uczniowskim
Analiza dokumentów prowadzonych w szkole:
- wywiady środowiskowe
- opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej
- zapisy w protokołach
Listopad 2006
Potwierdzenie pedagoga szkolnego
3.3. Nawiązanie współpracy z wychowawcami
klas

Rozmowa z opiekunami klas na temat problemów wychowawczych uczniów, udział w zebraniach z rodzicami
W okresie stażu
Spostrzeżenia, wnioski, własne refleksje
3.4. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczychSpotkanie z pedagogiem, własne poszukiwania
Grudzień-styczeń
2006/2007
Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy

4. SFERA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

4.1. Studiowanie literatury pedagogicznej
Pogłębianie wiedzy przedmiotowo-metodycznej – lektura książek o tematyce pedagogicznej
W okresie stażu
Notatki z lektur, bibliografia
4.2. Zapoznanie się z zasobem biblioteki szkolnej w zakresie księgozbioru metodycznego oraz czasopism zawodowych

Korzystanie z dostępnych w szkolnej bibliotece pozycji wydawniczych, dotyczących poszerzania umiejętności zawodowych
W okresie stażu
Potwierdzenie bibliotekarza, własne notatki
4.3. Zapoznanie się z ofertą szkoleniową placówek doskonalenia nauczycieli
Zdobywanie informacji na temat kursów dla nauczycieli poszerzających kwalifikacje
Wrzesień- październik 2006
Wykaz znalezionych ofert
4.4. Rozpoznanie słabych i mocnych stron swojej pracy pedagogicznej
Diagnoza swoich umiejętności metodycznych, merytorycznych i interpersonalnych
W okresie stażu
Samoocena
4.5. Tworzenie gazetki szkolnej „Emilka”
Obserwowanie najważniejszych wydarzeń w szkole i dokumentowanie ich przebiegu
W okresie stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu lub dyrektora szkołyEwelina Królikowska
nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Postominie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie