Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy dla klasy I gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2830 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program ten jest przeznaczony do realizacji w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w klasie I. Jego celem jest zintegrowanie zespołu klasowego, pomoc w nawiązaniu kontaktów i lepszym poznaniu, rozwijanie empatii, wywołanie w uczniach chęci akceptacji siebie i utrwalenia własnego optymizmu niezbędnego w kształtowaniu pozytywnych działań. Zadaniem programu jest stymulowanie rozwoju młodego człowieka, wspieranie go w dążeniu do samopoznania i samooceny, odnalezienia swojego miejsca w grupie, społeczności klasowej i szkolnej. Ma na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie asertywności ucznia, przekazanie wartości ogólnych stanowiących wspólne dobro ludzkości, którymi wychowanek może się kierować w samodzielnym postępowaniu.

PROGRAM WYCHOWAWCZY
dla kl. I G Gimnazjum w Drzewicy realizowany w roku szkolnym 2004/2005

"Szczytem sztuki pedagogicznej jest możliwość
dania dziecku poznania siebie, zrozumienia siebie"
Janusz Korczak


Wstęp

     Wychowanie to wyposażenie człowieka w wiedzę, system wartości oraz wspieranie w formowaniu postaw. Celem wychowania jest wszechstronne kształtowanie osobowości wychowanka, stymulowanie jego rozwoju i przygo-towanie go do życia w społeczeństwie.

     Wychowanie przygotowuje ucznia do właściwego wyboru wartości, uczy otwarcia na drugiego człowieka, koniecznego w kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich. Jest prowadzeniem ku psychicznej dojrzałości, charakteryzującej się zgodnością zachowań z wyznawanymi normami, odpowiedzialnością za swoje czyny i odniesienia do drugiego człowieka.

     Program ten jest przeznaczony do realizacji w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w klasie I.

     Jego celem jest zintegrowanie zespołu klasowego, pomoc w nawiązaniu kontaktów i lepszym poznaniu, rozwijanie empatii, wywołanie w uczniach chęci akceptacji siebie i utrwalenia własnego optymizmu niezbędnego w kształtowaniu pozytywnych działań.

     Zadaniem programu jest stymulowanie rozwoju młodego człowieka, wspieranie go w dążeniu do samopoznania i samooceny, odnalezienia swojego miejsca w grupie, społeczności klasowej i szkolnej. Ma na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie asertywności ucznia, przekazanie wartości ogólnych stanowiących wspólne dobro ludzkości, którymi wychowanek może się kierować w samodzielnym postępowaniu.

     Tematyka uwzględnia różnorodność metod i form pracy oraz środków dydaktycznych.

Cele programu:
 • integracja zespołu klasowego;
 • intelektualny rozwój uczniów poprzez wzbogacanie ich wiedzy z różnych dziedzin życia oraz inspirowanie do podejmowania zadań mających na celu poznawanie zjawisk, procesów i problemów;
 • modelowanie osobowości ucznia poprzez kształtowanie właściwych postaw wobec siebie i innych oraz umiejętność analizowania różnorodnych zachowań z uwzględnieniem ich warunków;
 • przygotowanie uczniów do życia w świecie dorosłych poprzez ukazywanie różnorodnych aspektów życia społecznego (wraz z jego zagrożeniami) oraz kształcenie umiejętności określania i realizowania zobowiązań wobec społeczności, której jest się członkiem.
Zadania:
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów, współdziałania w grupie, umacnianie przekonania, że prawidłowe funkcjonowanie społeczności klasowej uzależnione jest od poznania i zaakceptowania jej członków;
 • doskonalenie umiejętności sprawnego komunikowania się;
 • przygotowanie do poznawania i analizy siebie;
 • kształcenie umiejętności realistycznej oceny i akceptacji siebie oraz przeka-zywania wiedzy o sobie innym;
 • wzbudzanie motywacji do samokontroli i samodoskonalenia;
 • tworzenie okazji do wzmacniania poczucia własnej wartości;
 • rozwijanie empatii;
 • propagowanie idei samorządności i współodpowiedzialności za właściwe jej realizowanie;
 • uzmysłowienie uczniom roli zainteresowań pozaszkolnych, upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego;
 • zainteresowanie techniką pracy umysłowej i zasadami higieny psychicznej;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, budzenie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości;
 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie umiejętności minimalizowania skutków stresu;
 • poszerzanie wiedzy na temat przyczyn i rodzajów uzależnień oraz ich wpływu na człowieka i jego najbliższe otoczenie;
 • pogłębianie zdolności do zachowań asertywnych;
 • tworzenie podstaw do własnej wizji swojej przyszłej rodziny;
 • doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji w różnych sytuacjach życiowych.
Sposoby realizacji i metody pracy:
 • zajęcia w ramach godzin wychowawczych;
 • udział w programach profilaktycznych (szkolnych i pozaszkolnych);
 • organizacja imprez klasowych (dzień chłopaka, andrzejki, wigilia, dzień kobiet lub inne zgodne z inicjatywą wychowanków);
 • aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych (apele okolicznościowe, dzień gimnazjalisty, dzień dziecka, święto sportu szkolnego, pierwszy dzień wiosny, Dzień Ziemi i inne);
 • spotkania z rodzicami (pedagogizacja rodziców);
 • wycieczki klasowe, edukacyjne i turystyczne, rajdy;
 • ogniska klasowe;
 • dyskoteki;
 • konkursy;
 • wywiady, sondaże;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • gazetki;
 • pogadanki, dyskusje, rozmowy, prelekcje, referaty, dramy, scenki rodzajowe, zajęcia warsztatowe, plakaty, metaplan, "burza mózgów".
Oczekiwane efekty realizacji programu wychowawczego:
 • integracja zespołu klasowego;
 • umiejętność sprawnego komunikowania się;
 • nabycie praktycznych umiejętności kierowania własnym rozwojem;
 • wyrobienie nawyku przyjmowania odpowiedzialności za własne decyzje i postępowanie;
 • samokontrola i umiejętność samooceny;
 • umiejętność współżycia z innymi ludźmi;
 • szacunek dla drugiego człowieka, tolerancja;
 • empatia, chęć niesienia pomocy;
 • szacunek dla zdrowia i życia we wszystkich jego formach;
 • szanowanie i ochrona przyrody;
 • poszanowanie pracy ludzkiej i jej wytworów;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • przeciwdziałanie agresji;
 • asertywność;
 • wzrost świadomości o szkodliwości nałogów na zdrowie i życie człowieka i jego otoczenie;
 • samodzielność, odpowiedzialność, aktywność.
Realizujący program:
 1. Wychowawca.
 2. Nauczyciele uczący w klasie I G.
 3. Rodzice.
 4. Pedagog lub psycholog.
 5. Uczniowie.
Uwagi o realizacji programu:

     Realizując program wychowawczy należy korzystać z szeregu metod aktywizujących. Są to istotne formy w przekazie treści wychowawczych, gdyż włączają uczniów w poszukiwania mające do tych treści doprowadzić. Wiedza odkryta przy pomocy nauczyciela, nie tylko poznana intelektualnie, ale także przeżyta emocjonalnie, ma większe szanse pozostać w pamięci na dłużej i wpływać na kierunek działania.

     Życie człowieka pełne jest sytuacji, w których konieczne jest dokonywanie wyboru i podejmowanie decyzji. Fakt, że metody aktywizujące skłaniają do samodzielnego myślenia i odnajdywania właściwych rozwiązań, może się okazać pomocny w rozstrzyganiu różnorodnych kwestii w przyszłości. W wychowaniu bowiem, inaczej niż na lekcjach konkretnych przedmiotów, nie chodzi tylko o przyswojenie wiedzy, lecz nabycie umiejętności dokonywania właściwych wyborów, kreowania nastawień, ugruntowywania postaw i postępowania zgodnego z przyjętymi wartościami.

     W programie uwzględniono realizację treści niektórych ścieżek edukacyjnych. Zakłada się realizację tematów, których nie przewiduje program, a które wynikną z aktualnych potrzeb, sugestii wychowanków lub rodziców.

Ewaluacja wyników:
 • ankieta
 • obserwacja i informacje zwrotne
 • analiza dokumentacji szkolnej (zapisy spotkań z zaproszonymi gośćmi, gazetki i wystawy tematyczne, scenariusze zajęć)
Opis realizacji programu wychowawczego dla klasy I G na rok szkolny 2004 / 2005

Sfera rozwoju osobowości ucznia Temat Osiągnięcia ucznia Metody i środki realizacji
Sprawy organiza-cyjne
 • Zapoznanie uczniów z podstawową dokumen-tacją szkolną (statut, program wychowawczy, WSO, punktowy system oceniania zachowania).
 • Wybór samorządu klaso-wego, prawa i obowiązki ucznia.
 • Uczeń:
 • zna założenia programu wychowawczego;
 • zna podstawową dokumentację szkolną;
 • zna kryteria oceniania zachowania.

  Uczeń:
 • potrafi umotywować zgłoszoną kandydaturę kolegi do samorządu klasowego;
 • zna prawa i obowiązki ucznia.
 • odczytanie uczniom fragmentów dokumentacji
 • pogadanka
 • pogadanka z elementami dyskusji
 • wybory
 • analiza praw i obowiązków ucznia
 • Funkcjo-nowanie w grupie
 • Tworzymy zespół klaso-wy - zajęcia integracyjne.
 • Czy potrafimy słuchać?
 • Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów.
 • Szanujemy się i jesteśmy dobrym zespołem klasowym.
 • Kiedy mimo wszystko dochodzi do konfliktów.
 • Tworzymy siebie - samopoznanie i samo-ocena.
 • Jak przygotować imprezę klasową?
 • Uczeń:
 • potrafi nawiązywać kontakty;
 • potrafi przekazać informacje o sobie, swoich emocjach,
 • dostrzega związek między atmosferą panującą w klasie a zachowaniem swoim i innych uczniów,
 • potrafi współdziałać w grupie.

  Uczeń:
 • wie, na czym polega słuchanie,
 • rozumie, że przekazy-wana informacja może być zniekształcona,
 • zna różnice między słuchaniem biernym a aktywnym.

  Uczeń:
 • zna swoje potrzeby i oczekiwania wobec szkoły,
 • potrafi sprecyzować oczekiwania wobec nauczycieli,
 • podejmuje działania mające na celu realiza-cje swoich potrzeb.

  Uczeń:
 • potrafi dokonać samo-oceny i samokrytyki,
 • potrafi dostrzec przy-czyny trudności w nauce,
 • chce przyjąć pomoc i dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi.

  Uczeń:
 • analizuje własne postępowanie i ujawnia indywidualne problemy w kontaktach z innymi,
 • rozumie, jak ważne jest zrozumienie motywów postępowania drugiego człowieka,
 • potrafi rozwiązywać problemy.

  Uczeń:
 • rozumie potrzebę poz-nawania siebie w celu rozwoju własnych umie-jętności i pozytywnych uczuć.

  Uczniowie:
 • potrafią zorganizować się w celu przygotowa-nia imprezy klasowej oraz zgodnie się bawić.
 • gry i zabawy integracyjne
 • wykład
 • dyskusja
 • techniki aktyw-nego słuchania: parafrazowanie, odzwierciedla-nie, rozumiem że..., uczucia, ciuciubabka, wywiad
 • ankieta
 • dyskusja
 • zajęcia warszta-towe
 • pogadanka z elementami dyskusji
 • analiza wyników nauczania
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej
 • burza mózgów
 • drama
 • schemat drzewka decyzyjnego
 • pogadanka
 • pogadanka
 • drama
 • mini test
 • dyskusja i wnioski
 • przygotowanie imprez okolicz-nościowych:
  andrzejki - wieczór wróżb;
  dzień chłopaka- wybory Misstera,
  quizy, zabawy;
  dzień kobiet- wybory Miss, konkursy, zabawy.
 • Przygoto-wanie do życia w społe-czeństwie
 • Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju.
 • Jak w przyszłości osiągnąć sukces?
 • Zacznijmy od siebie - ekologia dla każdego.
 • W trosce o własne bezpieczeństwo.
 • Uczeń:
 • dostrzega zależność między postawą czło-wieka, jego odpowie-dzialnością obywatelską lub jej brakiem a przysz-łością Ojczyzny.

  Uczeń:
 • dostrzega wartości pracy ludzkiej,
 • wie, jakie czynniki składają się na sukces człowieka,
 • rozumie potrzebę rozwoju własnych zainteresowań.

  Uczeń:
 • rozumie potrzebę troski o środowisko naturalne,
 • wie, jak należy dbać o bliższe i dalsze oto-czenie.

  Uczeń: ma poczucie odpowie-dzialności za bezpieczeń-stwo i zdrowie własne, rodziny i społeczeństwa,
 • pogadanka
 • drama
 • pogadanka
 • dyskusja
 • wnioski
 • pogadanka
 • zajęcia praktycz-ne np. z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • zna podstawowe zasady bezpiecznego spędzania czasu w różnych warun-kach i sytuacjach.
 • Przygoto-wanie do życia w rodzi-nie
 • Znaczenie rodziny w życiu człowieka.
 • Dom moich marzeń.
 • Pielęgnujemy tradycje rodzinne - uroczysta wigilia.
 • Uczeń:
 • dostrzega ważność rodziny jako komórki społecznej,
 • ma świadomość więzów rodzinnych i wzajemne-go wpływu poszczegól-nych jej członków,
 • rozwija umiejętność współżycia w rodzinie.

  Uczeń:
 • zna znaczenie słowa dom,
 • posiada wizję idealnego domu (rodziny)

  Uczeń:
 • zna tradycje i zwyczaje swojego regionu,
 • poznaje zwyczaje innych regionów.
 • burza mózgów
 • drama
 • zdania niedo-kończone
 • dom - mapa pojęciowa
 • dyskusja
 • dom moich marzeń - plakat
 • Spotkanie wigilijne
 • Rozwój intelektualny
 • Poznajemy zasoby naszej biblioteki.
 • Moje zainteresowania - jak je rozwijać?
 • Jak uzyskać dobre wyniki w nauce?
 • Marzenia - jak je realizować?
 • Uczeń:
 • wie, jak korzystać z księgozbioru,
 • dostrzega wartości ksią-żek dla potrzeb samo-rozwoju intelektualnego.

  Uczeń:
 • jest świadomy swoich zainteresowań,
 • rozumie potrzebę rozwijania zaintereso-wań w celu osiągnięcia sukcesu w przyszłości.

  Uczeń:
 • zna różne sposoby zbierania informacji i przyswajania wiado-mości,
 • dostrzega wpływ czynników na własne sukcesy i porażki.

  Uczeń:
 • dostrzega wartości marzeń,
 • rozumie potrzebę samorozwoju.
 • spotkanie z bibliotekarzem
 • pogadanka
 • pogadanka w oparciu o test możliwości
 • dyskusja
 • Rozwój duchowy i emocjo-nalny
 • Przyjaźń - czym jest w życiu człowieka?
 • Potrzeba miłości i jej rodzaje.
 • Empatia i pomoc potrzebującym.
 • Postawy wobec ludzi niepełnosprawnych.
 • Zachowanie ludzi w różnych sytuacjach.
 • Agresja - jak sobie z nią radzić?
 • Uczeń:
 • potrafi zdefiniować, czym jest przyjaźń,
 • zna cechy prawdziwej przyjaźni i tego, co ją niszczy,
 • potrafi określić wpływ przeżywanej przyjaźni na dojrzewanie człowie-ka.

  Uczeń:
 • rozróżnia poszczególne rodzaje miłości,
 • potrafi określić i wyra-zić własne rozumienie miłości,
 • rozumie potrzebę miłości,
 • rozumie, że miłości trzeba się uczyć.

  Uczeń:
 • wykazuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi,
 • interpretuje sytuacje życiowe z różnych punktów widzenia,
 • próbuje wczuwać się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi.

  Uczeń:
 • umie określić pojęcie niepełnosprawność ,
 • umie scharakteryzować własną postawę wobec niepełnosprawności,
 • potrafi zaplanować po-moc osobom niepeł-nosprawnym we własnym środowisku.

  Uczeń:
 • potrafi dostrzec dobre i złe zachowania ludzi,
 • rozumie przyczyny własnych zachowań.

  Uczeń:
 • dostrzega przyczyny ludzkiej agresji,
 • rozumie potrzebę pozytywnego nastawie-nia do siebie i swojego życia,
 • umie wymienić formy zapobiegania zachowa-niom agresywnym.
 • burza mózgów
 • "słoneczko"
 • "romb"
 • praca z tekstem
 • pogadanka
 • dyskusja
 • miniwykład
 • plakat
 • minidyskusja
 • wykład
 • pogadanka
 • ćwiczenia
 • zabawa ruchowa
 • miniwykład
 • dyskusja
 • film
 • "burza pytań"
 • drama
 • pogadanka
 • dyskusja
 • pogadanka
 • rysunek
 • plakat
 • Rozwój fizyczny i zdrowot-ny
 • Skutki uzależnień i nałogów.
 • Miej odwagę powiedzieć "nie".
 • Jak radzić sobie ze stresem?
 • W jaki sposób dbam o higienę mojego ciała i umysłu?
 • Umiejętność odpoczynku i świętowania.
 • Uczeń:
 • rozumie znaczenie słów: uzależnienie, nałóg,
 • zna przyczyny i skutki nałogów,
 • rozumie znaczenie po-czucia własnej wartości.

  Uczeń:
 • potrafi odmówić spoży-cia alkoholu czy zapale-nia papierosa,
 • dostrzega związki między stylem życia, a czyhającymi zagro-żeniami,
 • preferuje zdrowy styl życia.

  Uczeń:
 • rozumie, czym jest stres,
 • jest świadomy, że stres może być siłą pozytyw-ną (czynnik mobilizu-jący) lub negatywną,
 • zna różne sposoby za-pobiegania nadmierne-mu stresowi i radzenia sobie z jego skutkami.

  Uczeń:
 • potrafi zebrać infor-macje na temat, zadawać pytania osobom kompe-tentnym,
 • rozumie potrzebę troski o swoje zdrowie.

  Uczeń:
 • zna pojęcia odpoczynek, świętowanie ,
 • umie wymienić różne święta,
 • rozumie konieczność odpoczynku oraz świę-towania,
 • zna sposoby właściwe-go i urozmaiconego odpoczynku.
 • pogadanka z elementami dyskusji
 • mini test
 • artykuły prasowe
 • ilustracje, filmy
 • pogadanka
 • scenki rodzajowe ćwiczące umiejętność odmawiania
 • trening asertyw-ności
 • pogadanka
 • gwiazda skoja-rzeń
 • nie dokończone zdania
 • burza mózgów
 • wywiad z pie-lęgniarką lub lekarzem
 • informacje o chorobach społecznych
 • dyskusja i wnioski
 • miniwykład dyskusja


 • KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
  • wrzesień - spotkanie inauguracyjno - integracyjne. - przedstawienie treści podstawowych dokumentów szkoły (Statut, Program wychowawczy, WSO).
  • listopad - analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów, rozwiązywanie bieżących problemów.
  • grudzień - rozmowy indywidualne z rodzicami - przekazanie informacji o zagro-żeniach oceną niedostateczną na koniec semestru, kontakt rodziców z nauczycielami przedmiotów.
  • luty - podsumowanie postępów edukacyjnych uczniów, wstępna diagnoza niepowodzeń szkolnych, pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla wychowanków.
  • kwiecień - analiza ocen, pedagogizacja rodziców - referat na temat: " Zagrożenia we współczesnym świecie - narkomania".
  • maj - rozmowy indywidualne z rodzicami - przekazanie informacji o zagro-żeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego, kontakt z Radą Rodziców - organizacja wycieczki.


  BIBLIOGRAFIA:
  1. Kitowska D., Lis W., Polańska - Ciechanowska E.: Jak zaplanować pracę wychowawczą w gimnazjum. Pracownia Wydawniczo - Edukacyjna K & K, Złotów 2001
  2. Koźmiński G., Kitowska D.: Nauczyciel wychowawcą. Wydawniczo - Edukacyjna K & K, Złotów 2000
  3. Chomczyńska - Miliszkiewicz M., Pankowska D.: Polubić szkołę. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. Warszawa 2004
  4. Dudziak U.: Wychowanie w klasie szkolnej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. Warszawa 2002
  5. Koletyńska K., Sitko H.: Spotkania z rodzicami - inaczej, ciekawiej, skuteczniej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. Warszawa 2004
  Opracowała:

  Monika Piekarska

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie