Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program dla grupy dziennikarskiej W świecie meddiów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3000 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Opracowała:
Małgorzata Chober


Program dla grupy dziennikarskiej
W świecie mediów
Wstęp
Proponowany przeze mnie program uwzględnia oprócz realizacji założeń zgodnych
z podstawą programową języka polskiego, zagadnienia z dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego oraz treści z zakresu ścieżki czytelniczo - medialnej.
Pomysł stworzenia programu zrodził się w wyniku moich kilkuletnich obserwacji
oraz analizy zainteresowań uczniów gimnazjum.
Ideą powstania grupy o profilu dziennikarskim jest zapoznanie uczniów z tajnikami warsztatu dziennikarskiego oraz zdobycie przez nich podstawowych umiejętności w zakresie redagowania tekstów prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz wykształcenie pożądanych postaw, takich jak: tolerancja, poszanowanie godności i tradycji.
Równolegle uczeń ma możliwość zdobywania innych kluczowych dla jego rozwoju umiejętności, zwłaszcza umiejętności docierania do informacji, gromadzenia ich, porządkowania, przetwarzania, a także syntetyzowania wiedzy.
Realizacji programu przyświeca cel wyjaśnienia uczniowi mechanizmów rządzących mass mediami, a także nauczenie go świadomego i krytycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym.
Dzięki utworzeniu grupy dziennikarskiej można poza tym wykształcić umiejętność planowania i organizowania pracy, uczenia się, komunikowania w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, posługiwania się technologią informacyjną.
Zdobywana wiedza będzie praktycznie wykorzystana przy redagowaniu szkolnej gazetki. Działanie to daje poczucie współkreowania szkolnej rzeczywistości, umożliwia ekspresję i wyzwala pozytywne emocje, uczy odwagi w korzystaniu z wolności –
ale i odpowiedzialności za swoją wolność. Ponadto umożliwia lepsze poznanie się uczniów
i nauczycieli, sprzyja więc wzajemnej integracji. Redagowanie gazetki szkolnej kształtuje również poczucie estetyki i wrażliwości na nią.
Niezaprzeczalnym atutem takich działań szkolnych jest również poszerzenie umiejętności uczniów z zakresu informatyki, ponieważ wprowadzone zostaną zagadnienia dotyczące „małej poligrafii” – komputerowego składu tekstu, formatu strony, kolumny
i marginesu, łamów, symboli poligraficznych.
W ramach tego programu przewiduję także nawiązanie kontaktu z lokalnymi dziennikami i mediami.
Wiedza z zakresu dziennikarstwa dopomoże gimnazjalistom w kontynuowaniu nauki
w liceach ogólnokształcących w klasach o profilu humanistyczno – publicystycznym.

Cele programu

Program o celach rozwojowych

Cele ogólne:

1. Rozwijanie dziennikarskich zainteresowań uczniów oraz zaznajomienie ich
z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi informacji dziennikarskiej.
2. Poznawanie trudniejszych form i gatunków publicystycznych oraz kształcenie umiejętności ich redagowania.
3. Praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności dziennikarskich
przy redagowaniu szkolnej gazetki oraz współpracy z profesjonalnymi redakcjami czasopism lokalnych i regionalnych.

Cele szczegółowe:

1. Posługiwanie się poprawną polszczyzną, dbanie o kulturę języka i celowy dobór
środków językowych w wypowiedziach własnych.
2. Wyposażenie uczniów w umiejętność dziennikarskiej pracy z komputerem, magnetofonem, dyktafonem.
3. Przygotowanie do świadomego korzystania ze środków masowej komunikacji: prasy, telewizji, radia.
4. Uświadomienie roli mass mediów, środków i form ich pracy oraz podstawowych procesów komunikacji.
5. Przygotowanie do samokształcenia, korzystania z różnych dóbr kultury, tekstów kultury.
6. Rozwijanie umiejętności segregowania, opracowywania zdobytych informacji, wyrażania swego sądu.
7. Poznanie specyfiki najbliższego środowiska, jego tradycji, kultury i spraw życia codziennego.
8. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole, wspólnego tworzenia przedsięwzięcia – szkolnej gazetki.
9. Rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak tolerancja, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, życzliwość w stosunkach międzyludzkich, działanie
na rzecz drugiego człowieka, uczciwość, otwartość, odpowiedzialność za własne słowa
i czyny.


Treści kształcenia - ujęcie tabelaryczne

Lp.
Temat
Liczba godz.
Zakres treści
Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Osiągnięcia uczniów
Uczeń potrafi:
1.
O porozumie-waniu się -komunikacja
2
Historia komunikacji międzyludzkiej. Droga komunikatu. Nadawca, odbiorca, tekst, kod, sygnał, kody werbalne i niewerbalne. Cechy komunikatu masowego.


1. Zapoznanie uczniów ze schematem komunikowania międzyludzkiego.
2. Zrozumienie aktu porozumiewania się bezpośredniego.
3. Określenie cech komunikowania się masowego.
- wyjaśnić pojęcia: komunikat, nadawca, odbiorca, tekst, kod, sygnał;
- wskazać warunki nadawania i odbioru komunikatu;
- dostrzec, nazwać i ukazać kody werbalne i niewerbalne;
- określić cechy komunikatu masowego;


2.
Mass media
2
Historia i podział mass mediów. Rodzaje mediów, ich istota i zasady funkcjonowania.
1. Zapoznanie uczniów z historią i rodzajami mediów oraz z zasadami ich funkcjonowania.
2. Selekcja i wartościowanie treści komunikatów medialnych.
3. Umiejętne korzystanie z mass mediów.
- podać rodzaje mediów, zasady ich funkcjonowania;
- wartościować komunikaty medialne i umiejętnie z nich korzystać;
3.
Telewizja- co warto o niej
wiedzieć
3
Telewizja publiczna a niepubliczna. Historia telewizji. Cechy przekazu telewizyjnego.
1. Dostrzeganie różnic między telewizją publiczną a niepubliczną.
2. Zapoznanie uczniów z historią telewizji jako środka masowej komunikacji.
3. Zapoznanie uczniów z najważniejszymi cechami przekazu telewizyjnego.
4. Nawiązanie kontaktu z regionalną telewizją.- dostrzec różnice między telewizją publiczną a niepubliczną;
- podać zadania telewizji publicznej;
- przedstawić krótki zarys telewizji;
- redagować wywiad
(z babcią lub dziadkiem o ich młodości bez telewizji);
4.
O wiado-mościach telewizyjnych
2
Sposoby realizacji programów telewizyjnych. Rola informacji telewizyjnej w kształtowaniu postaw i poglądów odbiorców przekazu telewizyjnego. Pojęcia związane z dziennikarstwem, np. asynchron, total, off, setka, plan, detal, kanalizowanie treści, homogenizacja, kontekstualność, cykliczność, degradacja informacji.


1. Dostrzeganie sposobów realizacji programów telewizyjnych.
2. Zapoznanie uczniów z najważniejszymi cechami przekazu telewizyjnego.
3. Zaznajomienie uczniów z terminami i pojęciami związanymi z pracą dziennikarza telewizyjnego.
- podać sposoby realizacji programów telewizyjnych;
- wyrazić opinię na temat roli informacji telewizyjnej i jej wpływu na poglądy odbiorcy;
- zastosować pojęcia związane z dziennikarstwem telewizyjnym.


5.
Różne oblicza radia
3
Historia radia. Przekaz radiowy. Praca dziennikarza radiowego.
1. Zapoznanie uczniów z historią radia.
2. Zapoznanie uczniów ze specyfiką przekazu radiowego.
3. Zaznajomienie uczniów z zadaniami dziennikarza radiowego.
4. Nawiązanie kontaktu z regionalnym radiem.


- wymienić podstawowe funkcje radia;
- opisać specyfikę pracy dziennikarza radiowego;


6.
Prasa niejedno ma imię...
3
Historia prasy. Klasyfikacja czasopism. Abecadło prasowe: winieta, stopka, szpalta, kolumna.
1. Poznanie historii prasy.
2. Zapoznanie uczniów z ofertą i rodzajami czasopism.
3. Posługiwanie się pojęciami z dziedziny prasoznawstwa.
4. Pobudzanie do czytania czasopism, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.
5. Nawiązanie kontaktu z czasopismem o regionalnym zasięgu.


- dokonać podziału czasopism wg różnych kryteriów;
- określić strukturę czasopisma i łatwo się w niej zorientować;
- promować i wykazać zalety wybranego przez siebie czasopisma;
- zredagować list do redakcji czasopisma.
7.
O informacji rzetelnej
1
Fikcja a rzeczywistość w przekazach medialnych. Manipulacja językowa. Perswazja. Marketingowe działania prasy. Wpływ mediów na życie młodzieży. Informacja rzetelna.
1. Ukazanie uczniom sposobów wpływania na odbiorcę treści prasowych.
2. Kształcenie umiejętności krytycznego odbioru treści prasowych.
3. Dostrzeganie w tekście prasowym manipulacji językowych, elementów perswazji.


- wskazywać elementy manipulacji;
- podać cechy i funkcje informacji rzetelnej;
- rozpoznać marketingowe działania prasy na czytelnikach.
8.
Prawdomówny manipulator, czyli jakimi cechami powinien charaktery- zować się dziennikarz?
2
Zasady, jakimi powinien kierować się dziennikarz. Zasada prawdy i obiektywizmu dziennikarskiego. Zasada oddzielania informacji od komentarza. Zasada uczciwości, szacunku i tolerancji. Zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy. Zasada wolności i odpowiedzialności. Zasady Prawa Prasowego.


1. Przygotowanie uczniów do świadomego i krytycznego odbioru przekazów medialnych.
2. Uświadomienie uczniom roli i oczekiwań społecznych wobec mediów i ludzi wykonujących zawód dziennikarza.
3. Podanie podstawowych zasad Prawa Prasowego dotyczących kodeksu pracy.


- przeprowadzić w swoim środowisku sondę na dany temat;
- współdziałać w grupie;
- wypowiadać się i właściwie argumentować;
- redagować ogłoszenie;
- odnaleźć i określić swoje predyspozycje.


9.
Ankieta i sonda z komentarzem
1
Wyznaczniki i cechy sondy z komentarzem, ankiety
1. Poznanie ankiety i sondy jako sposobów badania opinii.
2. Kształcenie umiejętności przeprowadzenia sondy na określony temat oraz wyrażania własnej opinii.


- przeprowadzić w swoim środowisku sondę na dany temat;


10.
O różnych rodzajach informacji – wzmianka, notatka, zapowiedź, sprawozdanie, sylwetka, życiorys
3
Formy twórczości dziennikarskiej w prasie. Informacja prasowa jako informacja społeczna. Wyznaczniki form dziennikarskich. Wpływ wartościowania na zawartość informacyjną komunikatu prasowego.
1. Rozpoznanie cech dobrej informacji.
2. Wskazywanie wyznaczników różnych odmian informacji.
 1. 3. Analizowanie informacji pod względem kompozycyjnym.
 2. 4. Samodzielne tworzenie różnych odmian informacji.
- podać cechy dobrej informacji prasowej
( aktualność, obiektywność, rzetelność, przystępność, kultura słowa);
- podać wyznaczniki różnych rodzajów informacji;
- redagować wzmiankę, notatkę prasową, sprawozdanie, sylwetkę.


11.
Sztuka oceniania – recenzja
2
Recenzja i jej rodzaje. Cechy tej formy wypowiedzi. Słownictwo oceniające w recenzjach. Recenzja informacyjna. Recenzja oceniająca. Recenzja – felieton.
1. Kształcenie umiejętności redagowania recenzji.
2. Wskazywanie podstawowych wyznaczników recenzji informacyjnej, oceniającej i recenzji – felietonu.
3. Bogacenie języka ucznia.
- rozpoznać różne odmiany recenzji;
- analizować, interpretować i oceniać dzieło literackie, dzieło sztuki, przedstawienie teatralne, audycję telewizyjną lub radiową, film, książkę, wystawę;


12.
Dyskusja na łamach gazety – polemika
2
Cechy polemiki. Zasady komponowania. Słownictwo stosowane w polemice.
1. Analizowanie przykładowych tekstów pod względem kompozycyjnym i językowym.
2. Samodzielne redagowanie polemiki.
- podać cechy i zasady komponowania polemiki;
- tworzyć krótkie polemiki;
- wziąć udział w dyskusji i polemice;
- rozpoznać różne sposoby manipulacji językowej;
13.
Jak zadawać niebanalne pytania – sztuka przeprowadzenia wywiadu
2
Zasady konstruowania wywiadu prasowego, telewizyjnego i radiowego. Pytania sugestywne, źle postawione, podchwytliwe, retoryczne. Formy wypowiedzi w wywiadzie prasowym, radiowym i telewizyjnym.


1. Poznanie zasad tworzenia wywiadu.
2. Samodzielne przeprowadzenie wywiadu.
- podać zasady poprawnie zredagowanego wywiadu;
- przeprowadzić wywiad;
14.
Kompozycja i odmiany artykułu
2
Struktura i kompozycja. Artykuł informacyjny, publicystyczny, wstępny, polemiczny, komentarz.
1. Badanie struktury i kompozycji artykułu.
2. Samodzielne redagowanie artykułu.
- analizować artykuł pod względem kompozycyjnym;
- podać wskazówki dla piszącego artykuł;
- pisać artykuł;


15.
Reportaż prasowy, fotoreportaż
2
Język i styl reportażu. Reportaż sprawozdawczy, publicystyczny.
1. Wskazywanie elementów struktury reportażu.
2. Analizowanie przykładowych tekstów pod względem kompozycyjnym.
3. Samodzielne redagowanie reportażu.


- podać wyznaczniki reportażu;
- podać wskazówki dla piszącego reportaż,
- napisać reportaż;
16.
„Pod włos”, czyli co nieco o felietonie
3
Felieton i jego odmiany: asocjacyjny, fabularny, udramatyzowany, mikrofelieton, kronika, gawęda. Narracja felietonu. Poetyka i pragmatyka felietonu. Rola fikcji, język i styl felietonu.
1. Wskazania cech felietonu.
2. Poznanie odmian felietonu.
3. Analizowanie felietonu pod względem kompozycyjnym i językowym.
4. Samodzielne redagowanie felietonu.
- analizować przygotowane felietony;
- podać wyznaczniki poszczególnych odmian felietonu;
- określić zasady kompozycji felietonu;
- podać wskazówki dla piszącego felieton;
- napisać felieton;


17.
Esej i jego struktura
2
Rodzaje eseju. Esej publicystyczny.
1. Wskazywanie cech tego gatunku.
2. Wyodrębnianie w przykładowym tekście poszczególnych elementów struktury eseju.
3. Samodzielne redagowanie eseju.


- analizować przygotowane eseje;
- badać strukturę tego gatunku;
- podać wskazówki dla piszącego esej;
- pisać esej;
18.
Gatunki dziennikarskie w czasopismach - powtórzenie
3
Podstawowe formy wypowiedzi. Formy wypowiedzi publicystycznych: recenzja, artykuł, komentarz, felieton, polemika, notatka, esej, wywiad, reportaż, list, sprawozdanie. Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma.
1. Usystematyzowanie
wiadomości o formach wypowiedzi publicystycznych.
2. Kształcenie umiejętności sporządzania opisu bibliograficznego artykułu z czasopisma.
- rozpoznać i nazwać występujące w czasopismach formy wypowiedzi;
- podać podstawowe informacje potrzebne do sporządzania opisu bibliograficznego artykułu z czasopisma;
- sporządzić opis bibliograficzny artykułu z czasopisma.

Procedury osiągania celów kształcenia


Warunki realizacji:


Przedstawiony program autorski realizowany będzie od września 2005 do czerwca 2006 roku na zajęciach koła języka polskiego i obejmie 40 spotkań. Zajęcia będą odbywały się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczestniczyć w nich będą mogli zainteresowani uczniowie klas I – III.
Realizacja programu wymaga zastosowania różnorodnych środków i pomocy dydaktycznych, typu: prezentacje multimedialne, programy komputerowe, gazety, czasopisma, słowniki. Nieodzowne jest zatem odpowiednio wyposażone miejsce nauki
i pracy nauczyciela, czyli sala lekcyjna. Część zajęć odbywać się będzie w pracowni informatycznej, w której można skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem
do Internetu, rzutnika multimedialnego. Ponadto uczniowie w swoich działaniach wykorzystają dyktafon, telewizor, magnetowid, radiomagnetofon oraz kserokopiarkę.
W trakcie realizacji programu zostaną wykorzystane następujące metody nauczania (klasyfikacja według F. Bereźnickiego):
- metody podające
• pogadanka
• wykład informacyjny
• objaśnienie
• praca ze źródłem drukowanym
- metody problemowe
• wykład problemowy
• gry dydaktyczne
• dyskusja dydaktyczna
• metoda badawcza
• burza mózgów
• metoda sytuacyjna
• metoda symulacyjna
- metody eksponujące
• wystawa (ekspozycja)
• pokaz
- metody praktyczne
• ćwiczenia przedmiotowe


Oczekiwane rezultaty przyniesie również metoda projektów edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub grupowo. W ramach tego projektu uczniowie będą wydawali numery gazetki szkolnej, redagować reportaż, felieton, esej czy przygotowywać portofilio dotyczące wybranego tematu.
W trakcie zajęć stosowane będą następujące formy organizacyjne pracy uczniów:
• praca jednostkowa
• praca grupowa
• praca zbiorowa
Ewaluacja programu autorskiegoEwaluacji dokona nauczyciel wdrażający program. W tym celu posłuży się odpowiednio dobranymi i opracowanymi przez siebie narzędziami typu:
  • ankieta dla uczniów objętych wdrażanym programem (załącznik 1.),
  • arkusz samooceny ucznia (załącznik 2.),
  • badanie przez nauczyciela wytworów uczniowskich pracy i zapis wniosków
   w karcie obserwacji ucznia (załącznik 3.),
  • opinie rodziców i nauczycieli o programie,
  • samoocena i refleksje nauczyciela o realizacji programu.
Harmonogram ewaluacji:
  • przygotowanie narzędzi,
  • dokonywanie ewaluacji cząstkowej pozwalającej na etapową modyfikację realizacji programu,
  • dokonanie ewaluacji końcowej,
  • sporządzenie sprawozdania.Załącznik nr 1
Ankieta dla uczniów objętych wdrażanym programem

Celem ankiety jest określenie Twoich oczekiwań odnośnie poziomu zajęć dla grupy dziennikarskiej, ich atrakcyjności tematycznej, poziomu organizacji i skali uczestnictwa. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Uzyskane informacje
służyć mają doskonaleniu pracy szkoły. Dziękuję za pomoc i zrozumienie. Wybraną odpowiedź proszę podkreślić na karcie odpowiedzi.


 1. Czy oferta zajęć dla grupy dziennikarskiej odpowiada Twoim zainteresowaniom
  i potrzebom?
  1. Zdecydowanie tak.
  2. Tak.
  3. Nie.
  4. Zdecydowanie nie.
E. Nie mam zdania.
 1. Uczestniczysz w tych zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ: / dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/
  1. pozwalają przezwyciężyć trudności w nauce,
  2. pozwalają rozszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach,
  3. pozwalają rozwijać zainteresowania,
  4. pozwalają rozładować stres związany z nauką,
  5. są sposobem na spędzenie czasu w towarzystwie koleżanek i kolegów.
 2. Czy dzięki tym zajęciom pozalekcyjnym lepiej i pełniej się rozwijasz?
  1. Zdecydowanie tak.
  2. Raczej tak.
  3. Raczej nie.
  4. Nie.
  5. Nie mam zdania.
 3. Czy, w Twojej ocenie, zajęcia są ciekawe, twórcze?
  1. Zdecydowanie tak.
  2. Raczej tak.
  3. Raczej nie.
  4. Nie.
  5. Nie mam zdania.
 4. Czy terminy i częstotliwość prowadzenia zajęć odpowiadają Twoim potrzebom?
  1. Zdecydowanie tak.
  2. Raczej tak.
  3. Raczej nie.
  4. Nie.
  5. Nie mam zdania.
 5. Inne uwagi
............................................................................................................................ ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................

Załącznik nr 2

Arkusz samooceny ucznia uczestniczącego w programie „W świecie mediów”


Drogi Uczniu! W tym roku pracowałeś w oparciu o program dla grupy dziennikarskiej, dlatego warto, abyś dokonał samooceny umiejętności i osiągnięć, wypełniając kartę. Ocenę swoich postępów omów z Rodzicami.
Imię i nazwisko ucznia
...................................................


Lp.
Umiem, potrafię
+
-
Uwagi
1
wyjaśnić pojęcia: komunikat, nadawca, odbiorca, tekst, kod, sygnał, kody werbalne i niewerbalne;


2
podać rodzaje mediów, zasady ich funkcjonowania;


3
dostrzec różnice między telewizją publiczną a niepubliczną;
4
wymienić podstawowe funkcje radia, opisać specyfikę pracy dziennikarza radiowego;


5
dokonać podziału czasopism wg różnych kryteriów;


6
określić strukturę czasopisma i łatwo się w niej zorientować;


7
wskazywać elementy manipulacji, podać cechy i funkcje informacji rzetelnej;


8
podać cechy dobrej informacji prasowej, podać wyznaczniki różnych rodzajów informacji;


9
redagować wzmiankę, notatkę prasową, sprawozdanie, sylwetkę;


10
rozpoznać różne odmiany recenzji;


11
zredagować recenzję;


12
podać zasady poprawnie zredagowanego wywiadu;


13
przeprowadzić wywiad;


14
analizować artykuł pod względem kompozycyjnym;


15
pisać artykuł;


16
podać wyznaczniki reportażu;


17
napisać reportaż;


18
podać wyznaczniki poszczególnych odmian felietonu;


19
napisać felieton;


20
podać wskazówki dla piszącego esej;


21
pisać esej;


22
rozpoznać i nazwać występujące w czasopismach formy wypowiedzi;
23
podać podstawowe informacje potrzebne do sporządzania opisu bibliograficznego artykułu z czasopisma,
sporządzić opis bibliograficzny artykułu z czasopisma.
Załącznik nr 3

Badanie przez nauczyciela wytworów uczniowskich pracy
i zapis wniosków w karcie obserwacji ucznia


Imię i nazwisko ucznia

...................................................


Poprawność w zakresie
Notatki prasowej
Sprawozdania
Listu do redakcji
Recenzji
Wywiadu
Reportażu
Felietonu
Eseju
Ujęcie tematu
Treść
Kompozycja
Język
Styl
Ortografia
Interpunkcja
Układ graficzny

Literatura przydatna przy realizacji programu:

1. ABC młodego dziennikarza. „Język Polski w Liceum” nr 3, 2002/2003
2. Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa, „Stentor”
3. Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Bauera Z. i Chludzińskiego E., Kraków 2000
4. Dziennikarstwo od kuchni pod red. A. Niczyperowicza
5. Dziennikarz w szkole. „Język Polski w Gimnazjum” nr 1, 2001/2002
6. Garlicki B., Metodyka dziennikarstwa, Kraków 1974
7. Program nauczania elementów wiedzy dziennikarskiej w klasie humanistycznej. „Biblioteka w Szkole” nr 11, 2003
8. Przyrowski Z., Słowo drukowane, Warszawa 1975

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie