Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawcy klasowego dla gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6873 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program wychowawcy klasowego opracowałam jako pomoc metodyczną dla wychowawców wszystkich klas Publicznego Gimnazjum w Rogolinie. Jest on w pełni adekwatny do Programu Wychowawczego Szkoły i przyjętego w nim modelu sylwetki absolwenta. Zgodnie z przyjętymi ideałami wychowania wypływającymi z pedagogiki humanistycznej najkorzystniejszy wpływ na uczniów ma styl działania wychowawcy wspierającego, który: słucha, daje oparcie, pozwala zastanowić się, próbować. Stawia na rozwiązania uczniów, zachęca do poszukiwań. Ten styl kontaktu buduje głębokie relacje wychowawcy z uczniami. Metody prowadzenia zajęć, jakie proponuję zachęcają uczniów do współpracy, angażują ich osobiście. Przedstawiam także główne treści i cele oraz przewidywane efekty działań jakie realizowane będą w ramach tego programu. Proponuję również szczegółowy plan pracy wychowawcy klasowego na cały cykl kształcenia w gimnazjum.

 Program wychowawcy klasowego opracowałam jako pomoc metodyczną dla wychowawców wszystkich klas Publicznego Gimnazjum w Rogolinie. Jest on w pełni adekwatny do Programu Wychowawczego Szkoły i przyjętego w nim modelu sylwetki absolwenta.

Tworząc ten program wzięłam pod uwagę następujące elementy:
 • problemy i zjawiska społeczne, które mają wpływ na życie uczniów naszej szkoły,
 • wiedzę o potrzebach rozwojowych uczniów gimnazjum,
 • wiedzę dotyczącą tematów ważnych dla młodych ludzi,
 • zasady postępowania w odpowiedzi na pojawiające się trudności,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • zadania i ćwiczenia pozwalające rozwijać umiejętności społeczne (nawiązywanie kontaktów, wyrażanie własnego zdania, rozwiązywanie konfliktów, korzystanie z pomocy i pomaganie innym, radzenie sobie ze stresem, odmawianie, radzenie sobie z problemami),
 • ustalenie wychowawcy z klasą, jakie są oczekiwania każdej ze stron, na czym polegać będzie współpraca,
 • rozwijanie sprawności umysłowych,
 • tworzenie tradycji szkoły.
     Zgodnie z przyjętymi ideałami wychowania wypływającymi z pedagogiki humanistycznej najkorzystniejszy wpływ na uczniów ma styl działania wychowawcy wspierającego, który: słucha, daje oparcie, pozwala zastanowić się, próbować. Stawia na rozwiązania uczniów, zachęca do poszukiwań. Ten styl kontaktu buduje głębokie relacje wychowawcy z uczniami. Metody prowadzenia zajęć, jakie proponuję zachęcają uczniów do współpracy, angażują ich osobiście.

     Przedstawiam teraz główne treści i cele oraz przewidywane efekty działań jakie realizowane będą w ramach tego programu.
Poniżej zaproponowałam szczegółowy plan pracy wychowawcy klasowego na cały cykl kształcenia w gimnazjum.

TREŚCI CELE PRZEWIDYWANE EFEKTY DZIAŁAŃ
Uczestnictwo w grupie
 • integrowanie grupy klasowej
 • stwarzanie uczniom właściwych warunków wzajemnego poznania się
 • kształtowanie poczucia tożsamości z klasą i społecznością szkolną
 • Uczeń zna psychologiczne bariery utrudniające kontakt z druga osobą. Zna zasady współdziałania z kolegami i z wychowawcą klasy. Zna szkolne i klasowe regulaminy i stara się je przestrzegać. Aktywnie włącza się w życie klasy i szkoły.
  Postrzeganie siebie
 • przygotowanie do głębszego poznawania siebie i stymulowania procesem samorozwoju i samokształcenia
 • budowania poczucia własnej wartości, własnego „ja” wspartego pozytywną relacją z rówieśnikami
 • poprawa emocjonalnego funkcjonowania w klasie i w innych grupach społecznych
 • nabywanie odporności w sytuacjach trudnych
 • rozpoznawanie własnych emocji i umiejętność wyrażania ich
 • znajomość swojego temperamentu
 • wybieranie prozdrowotnych sposobów rozładowywania napięć emocjonalnych
 • Uczeń zna swoje możliwości i ograniczenia, prawidłowo odczytuje swoje stany emocjonalne i umie je rozpoznawać u innych. Zna siebie i swoją wartość, adekwatnie ocenia swoje wady i zalety oraz osiągnięcia i trudności w nauce i zachowaniu
  Umiejętności społeczne
 • nabywanie umiejętności aktywnego mówienia, aktywnego słuchania, komunikacji niewerbalnej
 • kształtowanie asertywnych zachowań
 • nabywanie umiejętności negocjacyjnych
 • poszanowanie dla odmiennych sposobów i stylów życia oraz dla odmienności kulturowej, rasowej i narodowej
 • modelowanie i uczenie postaw społecznie aprobowanych, poprawa relacji z dorosłymi
 • nabywanie umiejętności pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości
 • Uczeń posiada podstawowe umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej, wie co to jest mowa ciała i jak się nią posługiwać. Potrafi wyrażać swoje uczucia i poglądy z poszanowaniem praw innych ludzi. Jest otwarty na inność narodową, religijną, kulturową i rasową.
  Rozwijanie sprawności umysłowych
 • poznawanie technik szybkiego uczenia się
 • stymulowanie myślenia twórczego
 • Uczeń zna techniki szybkiego uczenia się, wie jak ważna jest higiena pracy umysłowej, zna ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie.
  Decyzje, planowanie, rozwiązywanie problemów
 • umiejętność dostrzegania i definiowania problemów
 • poznanie znaczenia pojęcia konflikt
 • uświadomienie znaczenia zrozumienia i uwzględniania potrzeb drugiej strony w sytuacjach konfliktowych
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • umiejętność planowania oraz gospodarowania wolnym czasem
 • nabywanie umiejętności podejmowania decyzji
 • Uczeń potrafi dostrzec problem i znaleźć właściwą drogę rozwiązania tego problemu. Wie jakie kroki podjąć, aby rozwiązać konflikt. Zna etapy podejmowania decyzji.
  Kształtowanie nawyków kulturalnych
 • wprowadzenie w świat kultury i sztuki, stworzenie okazji do przeżyć estetycznych, uwrażliwianie na piękno, zachęcanie do własnej twórczości
 • kształtowanie nawyków aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu
 • kształtowanie kultury bycia na co dzień, kultury języka, nawyków dbania o estetykę wyglądu własnego i otoczenia
 • Uczeń ma wewnętrzna potrzebę uczestnictwa w kulturze jako odbiorca i jako twórca. Uczeń jest uprzejmy, życzliwy, zna i stosuje zasady właściwego zachowania w różnych sytuacjach.
  Dbałość o zdrowie
 • dokładna analiza treści, formy i znaczenia reklam
 • rozszerzenie wiadomości na temat narkotyków i ich wpływu na ludzkie organizmy
 • poznanie powodów używania narkotyków przez młodych ludzi i sposobów radzenia sobie z nimi
 • Uczeń zna mechanizmy działania reklamy. Wie jak działają środki zmieniające świadomość.
  Postawy proekologiczne
 • poczucie odpowiedzialności za dalsze istnienie świata
 • Uczeń zna zagrożenia współczesnego świata. Dba o czystość wokół niego, z pełną świadomością uczestniczy w corocznych akcjach „Sprzątanie Świata”.
  Subkultury młodzieżowe
 • zapoznanie z działalnością najbardziej popularnych subkultur młodzieżowych
 • Uczeń wie co to jest subkultura, zna działalność niektórych subkultur młodzieżowych.
  Regionalizm
 • rozwijanie wiedzy o historii i kulturze gminy Radzanów i powiatu biełobrzeskiego, jak również Mazowsza
 • wprowadzenie w świat tradycji regionu i należących do niej wartości
 • kształtowanie w uczniach poczucia tożsamości regionalnej jako podstawy zaangażowania w funkcjonowanie własnego środowiska
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego
 • Uczeń zna najważniejsze wydarzenia z dziejów powiatu białobrzeskiego, zna historię i legendy gminy Radzanów. Odwiedza zabytki znajdujące się na terenie gminy i powiatu. Zwiedza wybrane zabytki województwa mazowieckiego i całego kraju.
  Tradycja klasy i szkoły
 • uświadomienie uczniom ważności tworzenia tradycji
 • Uczeń chętnie tworzy tradycje klasy i szkoły, uczestniczy w uroczystościach i imprezach klasowych i szkolnych.


  PLAN PRACY WYCHOWAWCY DLA KLASY I GIMNAZJUM

  TREŚCI SZCZEGÓŁOWE TEMATY JEDNOSTEK LEKCYJNYCH ŚCIEŻKI PRZEDMIOTOWE
  UCZESTNICTWO W GRUPIE
  1. Wzajemne poznanie się.
  2. Warsztaty integracyjne.
  3. Wybór samorządu klasowego.
  4. Integracja grupy – umowy i obietnice.
  5. Integracja grupy – rozmowy, które mogą pomóc.
  POSTRZEGANIE SIEBIE
  1. Samopoznanie.
  2. Samoocena.
  3. Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
  4. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych uczuć – „język ja”.
 • Wych. do życia w rodzinie
 • ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI UMYSŁOWYCH
  1. Jak się uczyć – indywidualnie czy grupowo.
  2. Jak się uczyć dobrze, szybko i bez wysiłku.
  3. Koncentracja uwagi – jej znaczenie w procesie uczenia się.
  4. Ćwiczenia doskonalące koncentracje uwagi.
  5. Higiena pracy umysłowej w domu.
 • Edukacja prozdrowotna
 • KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW KULTURALNYCH
  1. Wspólne planowanie wyjazdów do kina, teatru.
  2. Kultura dnia codziennego (uprzejmość, punktualność, uśmiech, życzliwość, dyskrecja).
  3. Kilka ogólnych zasad dotyczących ubioru (rodzaje ubiorów, dodatki, jak wyglądać świeżo, najczęstsze uchybienia).
 • Jęz. Polski
 • Sztuka
 • historia
 • UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNE
  1. Umiejętność mówienia.
  2. Umiejętność aktywnego słuchania.
  3. Umiejętność komunikowania się – ćwiczenia.
  4. Asertywność – znaczenie pojęcia.
  5. Ćwiczenia zachowań asertywnych.
 • Wych. do życia w rodzinie
 • Edukacja czytelnicza i medialna
 • DBAŁOŚĆ O ZDROWIE
  1. Przyczyny sięgania po papierosy, alkohol i narkotyki.
  2. Skutki sięgania po papierosy, alkohol i narkotyki.
  3. Sposoby spędzania przez młodzież wolnego czasu.
 • Biologia
 • Chemia
 • Wych. fiz.
 • Edukacja prozdrowotna
 • REGIONALIZM – GMINA, POWIAT
  1. Historia i zabytki najbliższej okolicy.
  2. Ciekawe miejsca przyrodnicze w gminie, powiecie.
 • Historia
 • Geografia
 • Edukacja regionalna
 • TRADYCJE SZKOLNE NARODOWE I RODZINNE
  1. Przygotowanie ślubowania kl. I.
  2. Mikołajki klasowe.
  3. Jak w moim domu obchodzi się święta Bożego Narodzenia.
  4. Dzień Kobiet – Dzień Chłopaka w klasie.
  5. Wspólne wystawianie ocen z zachowania.


  PLAN PRACY WYCHOWAWCY DLA KLASY II GIMNAZJUM

  TREŚCI SZCZEGÓŁOWE TEMATY JEDNOSTEK LEKCYJNYCH ŚCIEŻKI PRZEDMIOTOWE
  POSTRZEGANIE SIEBIE
  1. Co to jest temperament –określenie swojego temperamentu.
  2. Test Le Senne’a badający typy charakteru.
  3. Moje uczucia.
  4. Kształtowanie umiejętności różnicowania emocji.
 • biologia
 • w o s
 • matematyka
 • DOSTRZEGANIE, DEFINIOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
  1. Dostrzegamy i definiujemy problemy.
  2. Rozwiązujemy problemy:
   • Zapoznanie z pojęciem konflikt.
   • Jak zachowujemy się w sytuacjach konfliktowych?
   • Dwa spojrzenia na konflikt.
   • Skutki konfliktów.
   • Rozwiązywanie konfliktów.
 • w o s
 • historia
 • język polski
 • UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
  1. Nabywanie umiejętności negocjacyjnych.
  2. Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych.
  3. Tolerancja.
  4. Sztuka przyjaźni.
  5. Komunikacja niewerbalna.
 • w o s
 • historia
 • biologia
 • katecheza
 • język polski
 • DBAŁOŚĆ O ZDROWIE
  1. Jak działa reklama?
  2. Środki zmieniające świadomość, ich wpływ na kontakty międzyludzkie.
 • w o s
 • biologia
 • język polski
 • sztuka
 • ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI UMYSŁOWYCH ORAZ OSOBISTYCH ZAINTERESOWAŃ
  1. Poznajemy oryginalność naszego myślenia.
  2. Ćwiczymy ekspresję twórczą.
  3. Twórczo obserwujemy naszą epokę.
 • sztuka
 • informatyka
 • KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH Ekologia inaczej – zajęcia dramowe.
  1. „Szczęśliwa planeta”.
  2. „W obronie środowiska naturalnego człowieka”.
 • biologia
 • język polski
 • geografia
 • sztuka
 • SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE
  1. Co to jest subkultura młodzieżowa?
  2. Działalność sekt.
 • w o s
 • katecheza
 • sztuka
 • REGIONALIZM - WOJEWÓDZTWO
  1. Historia i zabytki naszego województwa.
  2. Ciekawe miejsca w województwie.
 • historia
 • w o s
 • wych. fiz.
 • geografia
 • TRADYCJE SZKOLNE, NARODOWE I RODZINNE
  1. Dzień Chłopaka.
  2. Święto KEN.
  3. Mikołajki klasowe.
  4. Wigilia w klasie.
  5. Dzień Kobiet.
  6. Obchody pierwszego dnia wiosny.
  7. Wspólne dzielenie się jajkiem z okazji świąt Wielkiej Nocy.
  8. Dzień Dziecka.
  9. Wspólne wystawianie ocen z zachowania.


  PLAN PRACY WYCHOWAWCY DLA KLASY III GIMNAZJUM

  TREŚCI SZCZEGÓŁOWE TEMATY JEDNOSTEK LEKCYJNYCH ŚCIEŻKI PRZEDMIOTOWE
  POSTRZEGANIE SIEBIE
  1. Nabywanie umiejętności definiowania swoich zainteresowań.
  2. Poznajemy swoje zainteresowania.
  3. Co to jest stres?
  4. Jak sobie radzimy ze stresem?
  5. Skuteczne i nieskuteczne techniki antystresowe.
  6. Techniki relaksacyjne.
 • Orientacja zawodowa
 • Edukacja prozdrowotna
 • Edukacja filozoficzna
 • DECYZJE, PLANOWANIE, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
  1. Umiejętność planowania.
  2. Gospodarowanie własnym czasem.
  3. Analiza wpływów i zależności.
  4. Postrzeganie sukcesu.
  5. Podejmowanie decyzji.
  6. Różne style kierowania.
  7. Umiejętność przewodzenia grupie.
 • Matematyka
 • Historia
 • Doradztwo zawodowe
 • ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI UMYSŁOWYCH
  1. Robienie notatek, pisanie wypracowań.
  2. Jak powtarzać, żeby zapamiętać.
  3. Stymulowanie myślenia twórczego.
  4. Myślenie twórcze – wnioskowanie dedukcyjne.
 • Jęz. Polski
 • Matematyka
 • Edukacja prozdrowotna
 • UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
  1. Granice tolerancji – zajęcia dramowe.
  2. Z czym wiąże się wejście do nowej grupy.
  3. Krytyka i jej znaczenie.
  4. Co ułatwia i utrudnia krytykę?
 • Jęz. Polski
 • Sztuka
 • KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW KULTURALNYCH
  1. Poszanowanie godności człowieka (tytułowanie, przedstawianie, zapoznanie, „ty – pan – ty”.
  2. Jedzenie i picie to też sztuka.
  REGIONALIZM – PAŃSTWO
  1. Najciekawsze miejsca w naszym kraju.
  2. Wspólne zaplanowanie kilkudniowej wycieczki klasowej.
 • Geografia
 • Historia
 • Wych. fiz.
 • TRADYCJE SZKOLNE, NARODOWE I RODZINNE. Obchodzenie wszystkich świąt klasowych - jak w poprzednich latach. Wspólne wystawianie ocen z zachowania.
  1. Przygotowanie pożegnania szkoły i młodszych kolegów.


  BIBLIOGRAFIA I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
  1. „Porządek i przyroda” – lekcje twórczości – część I. WSiP
  2. E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Zakład Wydawniczy SFS
  3. P. J. Cooper. Sprawne porozumiewanie się. CODN
  4. H. Hamer. Oswoić nieśmiałość – scenariusze – VEDA
  5. H. Hamer. Program lekcji wychowawczych dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów i techników. Ministerstwo Edukacji Narodowej
  6. M. Jachimska. Scenariusze lekcji wychowawczych. UNUS
  7. A. Kolodziejczyk. Spójrz inaczej. ATE s.c.
  8. K. Pankowska. Edukacja przez dramę. WSiP
  9. E. Pietkiewicz. Savoir vivre dla każdego. Świat Książki
  10. B. Sekuła, C. Pielok. Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej
  Przygotowała: Edyta Sztyler

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie