Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja regionalna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1097 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROGRAM EDUKACYJNY PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W PRZEDSZKOLU W GRUPIE DZIECI 3,4-LETNICH

Opracowała:

mgr Agata Polak

WSTĘP

Edukacja przedszkolna stanowi pierwszy szczebel w edukacji każdego człowieka. Współczesny przedszkolak wraz z dorosłymi często wyjeżdża poza granice własnego miasta nawet kraju.. Co jest dobre i świadczy o chęci poszerzenia horyzontów, często jednak jest tak, że dziecko zna to, co obce a nie zna zabytków, tradycji oraz historii miejsca swego zamieszkania. Dlatego już od najmłodszych lat powinniśmy przybliżać dziecku region w którym żyje. Wiek przedszkolny to okresem, w, którym dziecko pobiera pierwsze nauki z różnych obszarów edukacyjnych, które są ściśle ze sobą powiązane. Jedną z nich jest edukacja społeczno-przyrodnicza, która służy wzmacnianiu poczucia przynależności kulturowej, historycznej i narodowej. poprzez edukację regionalną możemy rozwijać szereg celów kształcących, przekazywać konkretną wiedzę z zakresu historii, ekologii, przyrody a nawet muzyki i plastyki. Edukacja regionalna nie tylko przybliża mu wartości moralne, intelektualne i religijne.

CELE I ZADANIA PROGRAMU

 • OGÓLNE:
  • zapoznanie dziecka z najbliższym otoczeniem ( osiedlem, przedszkolem),
  • zapoznanie z miejscowością w której mieszka ( z jego nazwą, herbem, charakterystycznymi budynkami i obiektami)
  • zapoznanie z symbolami narodowymi,
  • zapoznanie z kulturą i elementami folkloru regionu
  • zapoznanie ze zwyczajami, obrzędami charakterystycznymi dla danego regionu ( przy okazji świat, kiermaszy i wycieczki ),
  • poznawanie elementów stroju rzeszowskiego,
  • kształcenie nawyku stosowania form grzecznościowych,
  • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się wobec innych i w miejscach publicznych,
  • kształtowanie orientacji w przestrzeni,
  • wyrabianie szacunku do otaczającej nas przyrody,
  • wyrabianie poczucia własnego"Ja”,
  • dostrzeganie różnic i podobieństw między przedmiotami,
  • stwarzanie okazji do porządkowania i klasyfikowania.
 • SZCZEGÓŁOWE:
  • zna swoje imię i nazwisko,
  • potrafi wskazać i podać miejsce zamieszkania,
  • zna otoczenie przedszkola, podaje jego numer,
  • rozpoznaje symbole narodowe,
  • rozumie pojęcie"ojczyzna”,
  • rozpoznaje charakterystyczne budowle i obiekty Zamek Lubomirskich, centrum handlowe np.Tesko),
  • rozpoznaje melodię "Lasowiaczka”,
  • potrafi porównywać cechy wielkościowe przedmiotów ( wielkości, długości, wysokości, grubości itp.),
  • orientuje się w schemacie własnego ciała,
  • stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotu w przestrzeni,
  • nazywa i posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni,
  • klasyfikuje przedmioty według wybranych cech
  • stosuje zwroty grzecznościowe.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW Realizując wyżej wymienione cele należy uwzględnić następujące metody i formy pracy z dziećmi. METODY:
 • słowne:
  • opowiadanie
  • pogadanka
  • rozmowa
 • percepcyjne;
  • obserwacja
  • pokaz
  • prezentacja
  • inscenizacja
 • aktywizujące:
  • działalność praktyczna
  • zadaniowe
FORMY aktywności dziecka
 • indywidualna
 • grupowa:
 • zabawy
 • gry
 • spacery
 • wycieczki
 • tańce
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • literatura
 • albumy
 • zdjęcia, obrazy, ilustracje, widokówki
 • nagrania muzyczne
 • filmy wideo Wybrane przeze mnie metody i formy uatrakcyjnią i stworzą dzieciom okazję do czynnego uczestnictwa i przeżywania zawartych treści programowych.
TREŚCI EDUKACYJNE I.OBSZAR EDUKACJI SPOŁECZNO-MORALNEJ
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania i wskazywania miejsca zamieszkania
 • zapoznanie z budynkiem przedszkola
 • oglądanie godła państwowego
 • słuchanie hymnu narodowego
 • poznanie tradycje ludowych związanych z świętami
 • poznaje kulturę i elementy folkloru swojego regionu
 • przyswajanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
 • poznawanie ludowych tradycji powiązanych z regionem, w którym mieszka
II. OBSZAR EDUKACJI ZDROWOTNEJ
 • dbanie o własne zmysły i higienę
 • poznawanie zasad bezpiecznej zabawy na terenie przedszkola
 • poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach
 • opanowanie umiejętności w samodzielnym: jedzeniu i ubieraniu
III. OBSZAR EDUKACJI RUCHOWEJ
 • zabawy z elementami równowagi
 • rzutu, celowania, toczenia
 • wspinania
 • podskoku i skoku
 • czworakowania
 • z elementem bieżnym
 • orientacyjno- porządkowe
 • gry i zabawy na powietrzu
 • zajęcia ruchowe
IV. OBSZAR EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
 • obserwacja przyrody, charakterystycznych cech dla danej pory roku
 • wyodrębnianie części ciała
 • rozpoznawanie uczuć wyrażanych mimiką
 • podziwianie piękna otaczającej nas przyrody
 • przestrzeganie zasady poszanowania przyrody
V. OBSZAR EDUKACJI W ZAKRESIE MOWY I MYŚLENIA
 • odbieranie i rozumienie treści przekazywanych przez niewerbalne środki
 • rozpoznawanie treści przekazywanych przez zmysły: wzroku, słuchu, węchu, dotyku
 • nabywanie zaufania do nauczycieli
 • uczenie się słuchania innej osoby
 • rozwijanie słownictwa czynnego i biernego
 • zachęcanie do obcowania z książką
 • pamięciowe poznawanie utworów literackich
 • próbowanie charakteryzowania bohaterów opowiadań
VI. OBSZAR EDUKACJI MATEMATYCZNEJ
 • zdobywanie doświadczeń w kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała
 • stosowanie i rozumienie określeń położenia przedmiotu w przestrzeni
 • stosowanie i rozumienie określeń kierunków
 • porównywanie liczebności zbiorów przedmiotów za pomocą łączenie w pary, stosowanie określeń: więcej mniej, tyle samo
 • odwzorowywanie liczby elementów
 • tworzenie zbioru trzy elementowego
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi od 1do 4
 • potrafi porównywać cechy wielkościowe przedmiotów ( wielkości, długości, wysokości, grubości itp.),
VII. OBSZAR EDUKACJI KULTUROWO ESTETYCZNEJ
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • pomaganie w prostych pracach porządkowych
 • oglądanie postaci w stroju ludowym poznawanie tańców charakterystycznych dla swojego regionu
 • przygotowywanie występów z okazji uroczystości przedszkolnych
 • próby naśladowania w pracach plastycznych ornamentów ludowych
VIII. OBSZAR EDUKACJI MUZYCZNEJ
 • uczy się aktywnego słuchania muzyki
 • poznaje nowe piosenki, tańce, zabawy rytmiczne
 • kształtuje płynność i estetyczność ruchów ciała
 • poznaje instrumenty ( ich budowę i sposób wydobywania dźwięku)
 • uczy się i śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie
IX. OBSZAR EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ
 • poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach pod okiem dorosłego
 • rozpoznawanie barw sygnalizatora świetlnego
 • poznawanie bezpiecznych miejsc do zabawy
WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW

UMIEJĘTNOŚCI DO I.OBSZARU
 • zna imię i nazwisko
 • zna miejsce zamieszkania, potrafi je wskazać
 • zna numer przedszkola
 • potrafi nazwać miasto w którym mieszka
 • rozpoznaje charakterystyczne budowle, obiekty
 • rozpoznaje herb miasta
 • zna i stosuje formy grzecznościowe
 • rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn)
 • rozumie słowo "ojczyzna”
UMIEJĘTNOŚCI DO II.OBSZARU
 • dba o higienę
 • zna i stosuje się do zasad bezpiecznego poruszania się i zabawy e budynku przedszkolnym
 • potrafi być samodzielny w życiu codziennym
UMIEJĘTNOŚCI DO III.OBSZARU
 • reaguje na sygnał dźwiękowy i słowny
 • doskonali różne umiejętności między innymi: biegu, skoku, równowagi, czworakowania, toczenia, rzutu
UMIEJĘTNOŚCI DO IV.OBSZARU
 • zna charakterystyczne cechy dla danej pory roku
 • potrafi wyodrębniać części ciała
 • zna i stosuje zasadę poszanowania przyrody
UMIEJĘTNOŚCI DO V.OBSZARU
 • posiada zaufanie do nauczyciela
 • potrafi słuchać innych
 • zapamiętuje krótkie teksty literackie
 • komunikuje się z innymi poprzez wyrażanie swoich: myśli, uczuć spostrzeżeń, potrafi prowadzić dialog
 • posiada duży zasób słownictwa
 • zapamiętuje krótkie teksty literackie
 • dokonuje oceny postępowania bohaterów opowiadań
UMIEJĘTNOŚCI DO VI.OBSZARU
 • orientuje się w schemacie własnego ciała
  • określa położenie przedmiotów w przestrzeni
  • zna kierunki w przestrzeni
  • posługuje się liczebnikami głównymi od 1do 4
  • potrafi klasyfikować
  • zna i nazywa cechy wielkościowe przedmiotów
  • tworzy i odwzorowywuje zbiory trzy i cztero elementowe
  UMIEJĘTNOŚCI DO VII.OBSZARU
  • pomaga w prostych pracach porządkowych
  • samodzielnie porządkuje miejsce zabaw
  • bierze czynny udział w imprezach przedszkolnych
  • odzwierciedla elementy sztuki ludowej w pracach plastycznych
  UMIEJĘTNOŚCI DO VIII.OBSZARU
  • potrafi aktywnie słuchać i odbierać muzykę
  • rozpoznaje melodie uczonych się piosenek
  • zna melodie tańca "Lasowiaczka”
  • zna instrumenty muzyczne i potrafi wydobyć z nich dźwięk ( grzechotka, kołatka, trójkąt)
  • śpiewa poznane w ciągu roku piosenki grupowo
  • i indywidualnie
  UMIEJĘTNOŚCI DO IX.OBSZARU
  • zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
  • rozpoznaje sygnalizacje świetlną i potrafi się do niej zastosować
  • wybiera bezpieczne miejsca zabaw
  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

  W pracy z dziećmi małymi jednolite oddziaływania wychowawcze wszystkich środowisk, w znacznej mierze decydują o skuteczności i osiągnięciu pozytywnych wyników. Podstawowym środowiskiem dla dziecka w wieku przedszkolnym jest rodzina. dlatego też współdziałanie nauczyciela ze środowiskiem rodzinnym wysuwa się na pierwszy plan.

  Zasady pomyślnej współpracy z rodzicami powinny opierać się na zaufaniu, właściwym przepływie informacji nauczyciel- rodzic, prowadzeniu prelekcji, udzielaniu wsparcia w trudnych sytuacjach. Bardzo istotne jest włączenie rodziców do realizacji treści programowych.

  Przy realizacji tego programu rodzice j mogą pomóc poprzez:
  1. opowiadanie dzieciom historii, legend o danej miejscowości
  2. zwiedzanie wystaw o tematyce folklorystycznej
  3. branie udziału w koncertach np. Festiwalu Polonijnego
  4. wycieczki do ciekawych zakątków regionu itp.
  EWALUACJA I MONITOROWANIE

  Możliwość sprawdzenia funkcjonowania programu w codziennej praktyce możemy osiągnąć poprzez prowadzenie obserwacji dziecka, zbadanie jego umiejętności, przeprowadzenie opinii wśród rodziców.

  Metody i techniki Narzędzia Źródła informacji Częstotliwość
  Obserwacja Arkusz obserwacji, Zeszyt obserwacji Dziecko Na bieżąco (w czasie zajęć, zabaw)
  Analiza wytworów dzieci Arkusz analizy Prace, wytwory dzieci Kilka razy w roku
  Hospitacja diagnozująca Arkusz hospitacji Nauczyciel Raz w roku
  Ankietowanie Ankieta Rodzice Raz w roku


  "EDUKACJA REGIONALNA” – ARKUSZ KOMPETENCJI DZIECKA 3,4 - LETNIEGO

  IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ...................................................
  WIEK DZIECKA .......................

  LP UMIEJETNOŚCI POŚIADŁO NIE POSIADŁO
  1 Zna swoje imię i nazwisko

  2 Zna osiedle na którym mieszka

  3 Potrafi wskazać gdzie mieszka

  4 Rozumie pojęcie "ojczyzna”

  5 Rozpoznaje symbole narodowe

  6 Podaje nazwę miejscowości w której mieszka

  7 Rozpoznaje charakterystyczne budynki i budowle

  8 Potrafi porównywać przedmioty według cech

  9 Klasyfikuje przedmioty

  10 Orientuje się w schemacie własnego ciała

  11 Orientuje się w położeniu przedmiotu w przestrzeni

  12 Zna kierunki

  13 Potrafi zachować się w miejscach publicznych

  14 Stosuje zwroty grzecznościowe

  15 Bierze udział w przygotowanych uroczystościach przedszkolnych  ARKUSZ MONITORINGU WDRAŻANIA PROGRAMU AUTORSKIEGO

  Miejsce wdrażania: Przedszkole Publiczne Nr11 w Rzeszowie

  Nauczyciel wdrażający: mgr Agata Polak

  Grupa wiekowa: dzieci cztero-letnie

  CZAS REALIZACJI WPROWADZANE TREŚCI CELE UZYSKANE UMIEJĘTNOŚCI
  TAK NIE
  WRZESIEŃPAZDZIERNIK Utrwalanie swojego imienia i nazwiska. Poznanie swojego przedszkola- jego najbliższego otoczenia. Zna adres zamieszkania, zna numer przedszkola

  LISTOPAD GRUDZIEŃ Poznanie miasta jego zabytków, budowli ,obiektów Potrafi nazwać miasto w którym mieszka, rozpoznaje herb miasta

  STYCZEŃ LUTY Poznanie historii miasta, poznanie wybranych budowli i zabytków Rozpoznaje charakterystyczne budowle i zabytki

  MARZEC KWIECIEŃ Poznanie regionalnego stroju ludowego, muzyki ludowej rzeszowszczyzny Rozpoznaje melodię Lasowiaczka

  MAJ CZERWIEC Poznawanie zwyczajów ludowych regionu Dostrzega różnicę między życiem dawniejszym i teraźniejszym  BIBLIOGRAFIA
  1. A. Grodzicka, E. Bełczewska, M. Herde, E. Kwiatkowska, A. Wasilewska "ABC... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku”.
  2. B. Gorfon "Zasady i techniki konstruowania programów kształcenia”.
  3. W.Lesiuk "Region jako przyszła kultura europejska”.
  4. L. Pękala "Polski rok obrzędowy. Tradycje i współczesność”.
  5. J. Ochmenduszko "Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela”.
  6. I. Dudzińska, H. Ratyńska "Sto pomysłuw zabaw i zajęc z Domowego Przedszkola”.
  Agata Polak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie