Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1257 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Blok "Jestem częścią przyrody" realizuję na lekcjach języka polskiego w klasie IV. Zawiera on treści sciezek edukacyjnych. Ponadto zamieściłam cele z programu wychowawczego szkoły łącznie z sylwetką absolwenta szkoły podstawowej.
BLOK IV: Jestem częścią przyrody - kl. IV

NAUCZYCIEL: Gabriela Markowska
Ścieżka i jej treść
Temat lekcji i zagadnienia ścieżek edukacyjnych
Lg.
Cele operacyjne
Poz.
wym.
Środki dydaktyczne
Cele z Programu Wychowawczego Szkoły


Jakie talenty posiada Jacek?
1
-czyta głośno i poprawnie
-wyodrębnia nadawcę i odbiorcę oraz bohatera utworu lirycznego
-dostrzega pouczenie zawarte w utworze
-wyróżnia rymy i określa ich funkcję
P
PP

PP
P
Kszt. lit.
-podr.s.128
-zeszyt s.61
Rozwijanie zainteresowania poezją i prozą
-pogadanka

Co to jest porównanie?
1
-j.w.
-poznaje nowy środek stylistyczny, potrafi wyodrębnić go z tekstu i określić jego funkcję

PP
Kszt. lit.
-podr.s.128
zeszyt s.61
Rozwijanie zainteresowania poezją
-wyszukiwanie z tekstu nowego środka stylistycznego

Czy istnieje recepta na nauczenie ortografii?
1
-czyta tekst ze zrozumieniem
-formułuje samodzielne wnioski na podstawie przeczytanego tekstu

P
PP
Kszt. lit.
-podr.s.129
-zeszyt s.62


Jak ogień i woda - czyli jacy jesteśmy.
2
-używa przymiotnika w określeniu cech ludzi
-tworzy wyrazy bliskoznaczne
-poprawnie pisze cząstkę „nie” z przymiotnikiem
-nazywa cechy ludzi
-wyszukuje z tekstu porównania
P

P
P

P
PP
Kszt. jęz.
-ćwicz.s.67-72


Mama idzie na studia!
1
-doskonali umiejętności w zakresie czytania, odbioru i analizy tekstu
-poznaje formę wywiadu
-próbuje samodzielnie przeprowadzić krótki wywiad z konkretną osobą
P

PP
PP
Kszt. lit.
-podr.s.131
-zeszyt s.62


Bawimy się w rymowanie.
1
-odbiera tekst poetycki, wymienia wyznaczniki
-zgłębia rozumienie pojęcia rym
-próbuje samodzielnie ułożyć wiersz - rymowankę
P

P
PP

Kszt. lit.
-podr.s.134
-zeszyt s.64
j.w.
-zabawa w rymowanie
Edukacja prozdrowotna
-chodzimy i bawimy się bezpiecznie
Czy bezpiecznie poruszasz się po drodze?
-droga ucznia do i ze szkoły
-niebezpieczne sytuacje na drogach, jezdniach, ulicach
1
-odbiera ze zrozumieniem tekst
-samodzielnie wyciąga wnioski
-redaguje ostrzeżenie
-projektuje znak ostrzegawczy
P
PP
P
P
Kszt. lit.
-podr.s.115
zeszyt s.65
Kształtowanie nawyku bezpiecznego zachowania się
-pogadanka
-rysowanie znaku ostrzegawczego
Edukacja prozdrowotna
-z higieną na ty
Planujemy dzień.
-organizacja pracy i odpoczynku
2
-czyta tekst ze zrozumieniem
-kształci umiejętność planowania
P
P
Kszt. lit.
-podr.s.135
-zeszyt s.66

Edukacja prozdrowotna
-chodzimy i bawimy się bezpiecznie
Opisujemy ulubioną zabawkę z dzieciństwa.
-zabawy rodziców i dziadków oraz uczniów obecnie
1
-analizuje utwór poetycki
-gromadzi słownictwo potrzebne do opisu przedmiotu
-próbuje samodzielnie dokonać opisu przedmiotu na podstawie zgromadzonego słownictwa
P
P

PP
Kszt. lit.
-podr.s.138
-zeszyt s.68
Rozwijanie odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo
-pogadanka

Porządkujemy wyrazy z „rz”.
1
-utrwala pisownię wyrazów z „rz”
-utrwala znajomość liter w alfabecie [orientacja według drugiej, trzeciej litery w wyrazie]
P
P


Kszt. jęz.
-cwicz. S.75-76
-L.j.p. s.176


Dyktando.
1
-j.w.

Kszt. jęz.

Edukacja czytelnicza i medialna
-książki i czasopisma
Czy warto było przeczytać książkę „Akademia Pana Kleksa”.
-konkurs na opowiadanie „Najciekawsza książka”
-rodzaje literackie
-rodzaje powieści
1
-wymienia elementy świata przedstawionego utworu
-wyodrębnia narratorów
-opowiada odtwórczo
-wyróżnia w tekście różne formy wypowiedzi: opis, dialog, opowiadanie
-odmienia przez przypadki wyraz „akademia”
P

PP
P

P
PP
Kszt lit.
-L.j.p. s.191
-lektura
Rozwijanie zainteresowania prozą polskich twórców
-omawianie lektury
-zapoznanie z postacią J. Brzechwy

O niezwykłym świecie przedstawionym w „akademii Pana Kleksa”.
1
-interesująco opowiada o przebiegu wybranego zdarzenia
-dostrzega i analizuje elementy baśniowe „Akademii...”
P

P
Kszt. lit.
L.j.p.s.193
-lektura
j.w.

„Bo pan Kleks potrafi wszystko” -próba opisu.
1
-próbuje opisać postać literacką przy pomocy podanych wyrazów określających
-potwierdza własne zdanie fragmentami teksty
PP

P
Kszt. lit.
L.j.p.s.195
-lektura
j.w.

Ach, co to była za szkoła! [o Akademii profesora Ambrożego Kleksa]
2
-doskonali umiejętność redagowania krótkich tekstów
-analizuje fragmenty opisu literackiego
P

P
Kszt. lit.
L.j.p.s.195
-lektura
j.w.

Lekcja kleksografii.
1
-przetwarza obraz na słowo pisane
-próbuje dokonać samodzielnego opisu
P
PP
Kszt. lit.
L.j.p.s.197
j.w.

Kiedy „i” a kiedy „j”.
1
-poznaje zasady oznaczania spółgłosek miękkich
-poznaje zasady regulujące pisownię „i” - „j” po spółgłoskach w mianowniku i końcówek w przypadkach zależnych
P

PP
Kszt. jęz.
L.j.p.s.198


Dyktando.
1
-utrwala pisownię wyrazów
-poprawnie stosuje „i”, „j” w wyrazach
P
PP
Kszt. jęz.
Kultywowanie języka ojczystego w życiu codziennym
-poznanie zasad pisowni wyrazów
-poprawna wymowa

Opowiadamy historię choroby żaby.
1
-analizuje utwór poetycki zwracając uwagę na rymy i rytm utworu
-opowiada historię opisaną w tekście własnymi słowami
-tworzy komiks na podstawie poznanego tekstu
P

P

P
Kszt. lit.
-podr.s.145
-zeszyt s.70


Jak rozpoznać czarownicę? Spotkanie z czarownicą.
2
-czyta tekst ze zrozumieniem
-redaguje plan odtwórczy
-opowiada według planu
-rozpoznaje elementy świata przedstawionego utworu
P
PP
P
P
Kszt. lit.
-podr.s.148
-zeszyt s.72

Edukacja ekologiczna
-obszary chronione
Przyroda jest natchnieniem dla artystów - prawda czy fałsz ?
-poszanowanie dorobku kultury pokoleń oraz fauny i flory regionu
1
- pracuje z tekstem pod kątem określonego tematu
-wypisuje z tekstu poszczególne części mowy składające się na opis
- swobodnie wypowiada się na temat własnych uczuć
PP

P

P
Kszt. lit.
-podr.s.156
-zeszyt s.74
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
-pogadanka

Co rośnie na „ zielonym obrusie łąk ” ?
1
-stosuje pojęcia: osoba mówiąca , temat utworu , sytuacja , wers , zwrotka , epitet , porównanie
-wypisuje związki wyrazowe
- ćwiczy wyobraźnię- rysuje obrazy poetyckie
PP


P
P
Kszt. lit.
-podr.s.158
-zeszyt s.75
Rozwijanie zainteresowania poezją
-rysowanie obrazów poetyckich

Co słychać w lesie ?
1
- poznaje pojęcie „wyrazy dźwiękonaśladowcze ”
- wypisuje onomatopeje z tekstu
- analizuje tekst poetycki pod kierunkiem nauczyciela
- redaguje notatkę
PP

PP
PP

P
Kszt. lit.
-podr.s.159
-zeszyt s.77
j.w.
-wyszukiwanie wyrazów dźwiękonaśladowczych

Gdzie się ukryła Rozynka ?
1
-poprawnie stosuje w wypowiedziach przyimki i wyrażenia przyimkowe
-porządkuje wyrazy według alfabetu
P

P
Kszt. jęz.
ćwiczenia s.66-69,
ewentualnie 70


Opisujemy pokój. Użycie przyimków.
1
-poprawnie stosuje przyimki do opisu pokoju
-opisuje swój pokój
P

pp
Kszt. jęz. i lit.


Uczymy się recytować wiersz A. Mickiewicza pt. „Obłoki .”
1
- zapoznaje się z pojęciami intonacja , akcent , pauza , interpunkcja , recytacja
PP
Kszt. lit.
-podr.s.163
j.w.
-recytacja

Jakie chmury poeta utrwalił w swoim wierszu ?
1
- analizuje utwór poetycki
- poznaje pojęcie uosobienie
P
PP
Kszt. lit.
-zeszyt s.80
j.w.
-pogadanka o chmurach

Jakie skarby znalazł wędrowiec ?
1
-samodzielnie pracuje z tekstem
-poznaje lepiej formę wywiadu prasowego
- porównanie tekstu poetyckiego z wypowiedzią autora - poszukiwanie elementów autobiograficznych w utworze poetyckim
P
P
PP
Kszt. lit.
-podr.s.165-166
-zeszyt s.82


Podróż do egzotycznego lasu.
2
-wyodrębnia elementy świata przedstawionego
- wnioskuje w oparciu o tekst
- redaguje własną wypowiedź
- opowiada twórczo
- wykonuje pracę plastyczną inspirowaną tekstem
P

P
P
PP
P
Kszt. lit.
-podr.s.168
-zeszyt s.84
Rozwijanie zainteresowania prozą polskich twórców
-zapoznanie z postacią H. Sienkiewicza - Nagroda Nobla

My też chcemy grać w zielone.
1
- analizuje utwory poetyckie
- wykonuje pracę plastyczną inspirowaną wyobraźnią
P
P
Kszt. lit.
-podr.s.170
-zeszyt s.85
Wdrażanie do pracy na rzecz upiększania własnego otoczenia - pogadanka
Edukacja ekologiczna
-obszary chronione
Wspólnie troszczymy się o przyrodę.
-zasady zachowania człowieka na obszarach chronionych
1
-odtwarza treść fragmentu prozy
- wnioskuje w oparciu o tekst
-redaguje hasła propagandowe , wierszyki- odezwy
P
PP
P
Kszt. lit.
-podr.s.174
-zeszyt s.87
Uświadomienie dwustronnej zależności środowiska przyrodniczego i człowieka
-pogadanka

Wiosna, cieplejszy wieje wiatr.
1
- podaje nazwy czynności
- stosuje w zdaniach czasowniki dokonane i niedokonane
- buduje zdania pojedyncze i złożone
P
PP

P
Kszt. jęz.
-ćwiczenie s.71-74


Dziwne losy szaraczka.
2
- czyta ze zrozumieniem
- wyodrębnia narratora i bohatera
- określa czas i przestrzeń ,wyodrębnia wydarzenia
- redaguje własną wypowiedź w oparciu o tekst
- opowiada losy bohatera
P
PP
PP
Kszt. lit.
-podr.s.177
-zeszyt s.89
Kształtowanie życzliwego stosunku do zwierząt
-pogadanka

Harcerskie podchody.
1
- stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z „ ch ” i „h”
-przekształca zdania pojedyncze na złożone używając spójników i przecinków
- poprawnie przenosi wyrazy
P

PP

P
Kszt. jęz.
-ćwiczenia s.82-86


Mój kontakt ze światem przyrody.
1
- wypisuje z tekstu informacje w formie punktów
- określa formę wypowiedzi (wywiad )
P

P
Kszt. lit.
-podr.s.183
-zeszyt s.80


Wywiad z leśniczym.
1
- układa samodzielnie pytania do wywiadu
- przeprowadza wywiad z konkretną osobą
PP
P
Kszt. jęz.
-ćwiczenie s.89-90


Poznajemy uczucia i przeżycia szczeniaczka.
1
- określa świat przedstawiony utworu
- wyodrębnia wydarzenia narratora
wypisuje wyrazy i wydarzenia opisujące zachowania i przeżycia bohatera zwierzęcego
- swobodnie wypowiada się na podany temat
- analizuje i określa własne uczucia wywoływane tekstem
- opisuje bohatera
P
PPP

P

PP
Kszt. lit.
-podr.s.188
-zeszyt s.92
j.w.

Małpy skaczą niedościgle.
1
- uzupełnia tekst orzeczeniami
- stosuje czasowniki w zdaniach w określonej formie
P
P
Kszt. jęz.
-ćwiczenia s.100-101


Co wydarzyło się 25 marca w Skanii?
1
-j.w.
-wnioskuje na podstawie tekstu, poszukuje prawd uniwersalnych

P
PP
Kszt. lit.
-podr.s.197
-zeszyt s.94


Spotkanie ze św. Franciszkiem.
2
-odpowiada na pytania w oparciu o tekst
-redaguje różne formy wypowiedzi
-utrwala pojęcie „ekologia”
P
PP
P
Kszt. lit.
-podr.s.200
-zeszyt s.96

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
-wartości i normy życia społecznego
Dlaczego powinniśmy naśladować św. Franciszka?
-rozmowy o ludziach sprawiedliwych i niesprawiedliwych
-określenie cech człowieka
1
-j.w.
P
PP
Kszt. lit
-podr.s.203


Poznajemy historię życia patriarchy Noego.
1
-samodzielnie wyszukuje tekst w Biblii
-czyta ze zrozumieniem
-wyciąga wnioski z przeczytanego tekstu
-redaguje własną wypowiedź na zadany temat
P
P
PP
PP
Kszt. lit.
-podr.s.204
-zeszyt s.98
-Stary Testament
Wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy

Wielkie sprzątanie.
1
-redaguje ogłoszenie i komunikat
-tworzy zdania z równoważników zdań
-poprawnie stosuje w zdaniach zaimki wskazujące
P
PP
PP
Kszt. jęz.
-ćwiczenia s.87-88
i 91-93


Ucz się z nami.
1
-dostrzega głoski dźwięczne i bezdźwięczne, twarde i miękkie
-uzupełnia zdania wyrażeniami w odpowiedniej formie gramatycznej
PP

P
Kszt. jęz.
-ćwiczenia s.94-96


Praca klasowa . + poprawa
3

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie