Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Posdumowanie wiadomości o ostrosłupach - diagnoza

 

Scenariusz lekcji jest przeznaczony dla klasy 6. Został on przygotowany pod kątem hospitacji diagnozującej. Celem publikacji, jest podzielenie się z państwem moim doświadczeniem.


Cel hospitacji :
Obserwacja osiągniętego poziomu sprawności uczniowskich w zakresie rozdziału pt.: „Figury przestrzenne – ostrosłup”.

Cele lekcji:
- utrwalenie wiadomości o ostrosłupach
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej
- doskonalenie oceny własnych umiejętności
- efektywne współdziałanie w grupie

Cele operacyjne :

I WIADOMOŚCI
A. Zapamiętanie
Uczeń zna:
- pojęcie ostrosłupa
- elementy budowy ostrosłupa
- pojęcie wysokości ostrosłupa
- sposób dokonania właściwych pomiarów długości krawędzi
- siatki ostrosłupów i kształty modeli
- jednostki długości i pola
- wzory na pola powierzchni i obwody wielokątów
- wzory na pola powierzchni ostrosłupów
B. Rozumienie
Uczeń :
- potrafi obliczyć pola wielokątów
- potrafi ustalić powierzchnie boczną i całkowitą ostrosłupa
- zna nazwy brył w zależności od podstaw
- pamięta zależność między bokami wielokąta w podstawie a ilością wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa oraz ostrosłupa

II UMIEJĘTNOŚCI
C. Zastosowanie poznanych wiadomości w sytuacjach typowych
Uczeń potrafi :
- wskazać ostrosłup wśród innych brył
- określić liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków i krawędzi ostrosłupa
- obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa
- obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa
- wskazać podstawę i ściany boczne w siatce ostrosłupa
- rysować rzut równoległy ostrosłupa
D. Zastosowanie poznanych wiadomości w sytuacjach nietypowych
Uczeń potrafi :
- obliczyć ilość papieru na wykonanie ścian dla modelów ostrosłupów
- obliczyć wydajność farby do malowania dachów
Cele wychowawcze :
- umiejętność współpracy w zespole
- odpowiedzialność za własną pracę będącą częścią pracy całej grupy
- racjonalne wykorzystanie czasu

METODY :
- mapa mentalna (mapa pamięci)
- praktyczno - ćwiczeniowa

POMOCE :
- koperty z zadaniami
- modele ostrosłupów z kolorowego papieru
- siatki ostrosłupów
- tabele wyników
- foliogramy
- rzutnik

FORMY PRACY :
- indywidualna
- zbiorowa
- grupowa


PRZEBIEG LEKCJI

Lekcja jest podsumowaniem wiadomości zdobytych na kilku poprzednich jednostkach i sprawdzeniem stopnia opanowania poznanych treści.

1. Czynności administracyjno – porządkowe.

2. Podanie tematu zajęć oraz ich celu.

3. Wszystkich uczniów w klasie dzielimy na 4 zespoły. Grupy wybierają prezentera.


Każda grupa otrzymuje: arkusz papieru z planszą do pracy metodą mapa mentalna. Grupy otrzymują koperty z zagadnieniami, które muszą ułożyć chronologicznie. Następnie ułożone zagadnienia przenoszą na arkusz papieru i wykonują pracę plastyczną. Po wykonaniu zadania prezenterzy grup prezentują pracę swoich kolegów i koleżanek.


4. Rozdanie kart samooceny i podanie sposobu wypełnienia karty.
Na karcie samooceny znajdują się umiejętności jakie uczeń klasy szóstej powinien nabyć z działu „Ostrosłupy”.
Umiejętności te zostaną sprawdzone poprzez 6 zadań rozwiązywane stopniowo począwszy od zadania 1, a skończywszy na zadaniu 6. Za każde poprawne rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje odpowiednią ilość punktów.
Każde zadania sprawdza poszczególne umiejętności.Zad. 1.
Sprawdza czy uczeń zna pojęcie ostrosłupa, zna elementy budowy ostrosłupa.
Jest to zadanie z luką.
Uczniowie otrzymują treść tego zadania i rozwiązują je samodzielnie w określonym czasie. Następnie jedna osoba czyta swoje rozwiązanie, a pozostali uczniowie sprawdzają swoje odpowiedzi (wpisują „+”za każdą poprawną odpowiedź).
Uczniowie wypełniają kartę samooceny.

Zad. 2.
Sprawdza, czy uczeń umie określić poszczególnych liczbę ścian, wierzchołków i krawędzi ostrosłupa. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadanie 2. Po rozwiązaniu wymieniają się kartami pracy w ławkach. Poszczególne osoby czytają kolejne odpowiedzi, tak aby uczniowie mogli sprawdzić swoje (wpisują „+”za każdy poprawnie wypełniony wiersz, a za ostatni wypełniony wiersz otrzymują dwa „+”).
Uczniowie wypełniają kartę samooceny.

Zad. 3.
Sprawdza, czy uczeń potrafi wskazać siatki ostrosłupa. Uczniowie wykonują go samodzielnie. Po rozwiązaniu zadania jedna osoba podchodzi do tablicy i na przygotowanej planszy podkreśla siatki ostrosłupów. Uczniowie porównują rozwiązania (wpisują „+”za każdą poprawną odpowiedź).
Uczniowie wypełniają kartę samooceny.

Zad. 4.
Sprawdza, czy uczeń potrafi obliczyć sumę długości wszystkich krawędzi ostrosłupa. Uczniowie po otrzymaniu zadań wykonują samodzielnie zadanie 4 i wpisują pisakiem odpowiedź w wyznaczonym miejscu kartki. Po wykonaniu zadania uczniowie podnoszą kartki w górę z rozwiązaniem, a nauczyciel stwierdza, którzy uczniowie mają poprawne odpowiedzi (wpisują „+”za każdą poprawną odpowiedź). . W tym czasie jeden z uczniów rozwiązuje zadanie na tablicy.
Uczniowie wypełniają kartę samooceny.

Zad.5.
Sprawdza, czy uczeń potrafi wyliczyć proste zadanie dotyczące pola powierzchni całkowitej ostrosłupa. Uczniowie wykonują zadanie 5 w parach. Następnie nauczyciel przedstawia na foliogramach prawidłowe rozwiązanie zadania. Pary oceniają swoją pracę. (wpisują po osiem „+” za poprawnie wykonane zadania).
Uczniowie wypełniają kartę samooceny.

Zad. 6.
Podział klasy na 4 grupy. Wybranie prezentera grupy, pisarza, rachmistrza. Rozdanie kartek z zadaniami i szarych papierów, na których grupy będą rozwiązywać zadania. Określenia czasu pracy grupy (20 min). Prezenterzy grupy zgłaszają rozwiązanie zadania (każda grupa w wyniku rozwiązania zadania otrzymuje inny człon potrzebny do hasła). Prezenterzy przyczepiają arkusze z rozwiązaniami na tablicy i przedstawiają rozwiązanie oraz w rezultacie prezentują hasło „GRATULUJĘ”.
Uczniowie wypełniają kartę samooceny.


5. Zestawienie wyników z kart samooceny na planszy (na tablicy).
Dokonanie analizy wyników samooceny, ustalenie mocnych i słabych stron umiejętności uczniów – wnioski: co umiemy, a co powinniśmy doskonalić.

6. Podsumowanie lekcji.
Wypełnianie arkusza ewaluacji po lekcji matematyki.
Arkuszem ewaluacji jest ankieta przygotowana dla uczniów przez nauczyciela.

7. Zakończenie lekcji.
Ocena pracy uczniów na lekcji.


Opracowała i przeprowadziła lekcję zgodnie z tym scenariuszem - Katarzyna Spyra

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:27:42
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:27:42) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie