Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodoweo na stopień nauczyciela dyplomownego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1144 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwu stworzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego podejmującego staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego, a staż zaczynam we wrześniu 2006 roku.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Wawrzkiewicz
Nazwa szkoły: Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy
Termin rozpoczęcia stażu : 1 września 2006r
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2009r

Cele:
 1. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Wdrożenie uczniów do troski o własne zdrowie, kształtowanie pozytywnych nawyków.
 3. Poprawa efektywności pracy wychowawczej w szkole i środowisku.
 4. Realizacja zadań szkoły.
 5. Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna:
 1. Dz. U. Nr 260, poz.2593.
 2. Karta Nauczyciela, tj. Dz. U. Nr118 z 2003r, poz.1112 z późniejszymi zmianami.
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 1.12. 2004r.


ZADANIA

FORMA REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI

TERMIN

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).


Poznanie procedury awansu zawodowego.

 • Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.

 • Opracowanie planu rozwoju zawodowego.


Znajomość przepisów prawa oświatowego.
Prawidłowo napisany wniosek
o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.

IX.2006r

Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.


 • Analiza dokumentów (plan rozwoju szkoły, Statut Szkoły, WSO, plan wychowawczy)

 • Aktywny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły, opracowanie planu, wskaźników.

 • Ewaluacja planu rozwoju szkoły.


Posiadanie bieżących wiadomości.
Orientacja w zmianach.

Właściwe wykorzystywanie przepisów
w codziennej pracy.

Cały okres stażu

Poszarzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu .

 • Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych
  i szkoły.
 • Aktywny udział w pracach WDN.
 • Udział w warsztatach metodycznych.
 • Samodzielne studiowanie fachowej literatury.


Zaświadczenia, świadectwa

Cały okres stażu

Współpraca z rodzicami

 • Włączenie rodziców do prac na rzecz szkoły.
 • Pomoc ze strony rodziców
  w organizowaniu imprez klasowych
  i uroczystości szkolnych.
 • Udział rodziców w spotkaniach


Scenariusze spotkań, zdjęcia
Plan współpracy z rodzicami.Zapisy w dzienniku lekcyjnym

Cały okres stażu

Podejmowanie dodatkowych zadań.

 • Podejmowanie działań rozwijających aktywność ruchową uczniów.

 • Promowanie zdrowego stylu życia.
  - przygotowywanie gazetek na temat zdrowego stylu życia

 • Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Gazetki, informacji w gablocie


Zapisy w dzienniku zajęć

Cały okres stażu

Opracowanie projektu zmierzającego do poprawy bazy szkoły

 • Prowadzenie działalności zmierzającej do poprawy bazy szkoły
  - utworzenie „Ścieżki zdrowia” na placu szkolnym.

 • Wzbogacanie i konserwacja bazy sportowej. Gromadzenie przyborów nietypowych.


Projekt działania

I rok stażu


Cały okres stażu

Promocja szkoły w środowisku.

 • Przygotowanie notatek do prasy lokalnej.

 • Współorganizowanie imprez szkolnych z udziałem rodziców.


Artykuły w prasie.

Scenariusze imprez.

Cały okres stażu

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).


Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

 • Bieżąca informacja o osiągnięciach sportowych uczniów.

 • Opracowanie tabel i wyników przeprowadzanych testów sprawności fizycznej i poziomu wiadomości.

 • Prowadzenie dokumentacji szkolnej
  i diagnostycznej uczniów.
Informacje w gablocie.Karty sprawności.Cały okres stażu

Wykorzystywanie Internetu

 • Publikowanie referatów na stronach portali edukacyjnych.

 • Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

 • Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.

 • Korzystanie ze stron MEN,Referaty, potwierdzenia

Cały okres stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust.2 pkt.3.)


Dzielenie się swoją wiedza i doświadczeniem

 • Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

 • Podejmowanie działań w ramach WDN. Opracowanie referatu i wygłoszenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 • Pedagogizacja rodziców.

 • Publikacje na stronach portali edukacyjnych lub w biuletynach.

 • Opracowanie i udostępnienie w szkole konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów,
 • Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli w-f.

Scenariusze zajęć, referaty, potwierdzenia publikacji

Cały okres stażu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4a).


Opracowanie i wdrożenie programu działań korekcyjnych zapobiegającego wadom postawy.

 • Opracowanie programu gimnastyki korekcyjnej.
 • Referat dla rodziców i nauczycieli

Program

Referat

I rok stażu

Opracowanie programu profilaktycznego dla dzieci z klas I-III „Jestem bezpieczny”

 • Opracowanie programu i prowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole, w domu, na drodze


Program,

II i III rok stażu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust.2 pkt.4c).


Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami .

 • Diagnozowanie środowiska uczniów.
 • Rozmowy z rodzicami.
 • Współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną.

 • Organizowanie pomocy uczniom.

Notatki, zapisy w dzienniku

Cały okres stażu

Organizacja imprez oraz wycieczek szkolnych

 • Organizacja jednodniowych
  i kilkudniowych wycieczek szkolnych
  w celu integracji grupy, lepszego poznania.

 • Organizacja wycieczek do miejsc związanych z kulturą (kino, teatr).

 • Zorganizowanie imprez klasowych
  i szkolnych.
  - Wigilia
  - Dzień Dziecka
  - inne


Karty wycieczki

Zapisy w dzienniku lekcyjnym

Harmonogram

Cały okres stażu

Prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych dla klas I-III


 • Prowadzenie zajęć dla dzieci młodszych ( klasy I- III )mających na celu lepszy rozwój psycho-ruchowy, kształtowanie poczucia rytmu i estetyki ruchu, umiejętność współpracy w zespole.

Opracowany program działań.

Cały okres stażu

Organizacja konkursów i turniejów sportowych szkolnych i międzyszkolnych.

 • Organizowania zawodów międzyklasowych.

 • Organizacja międzyszkolnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły.

 • Organizacja Dnia Sportu Szkolnego.


Harmonogram imprez sportowych.
Dyplomy

Cały okres stażu

Opracowanie programu „Sprawność i zdrowie” dla uczniów szkoły podstawowej.

 • Prowadzenie zajęć mających na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi pomiarami zdolności motorycznych, zdobycie umiejętności określenia poziomu własnej sprawności, oraz wdrożenie do ciągłego jej podnoszenia.


Program


I rok stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt.4e).


Współpraca ze strukturami samorządowymi.

 • Współpraca z przedstawicielami samorządu. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych.

 • Współpraca z Klubem Sportowym „Czarni” i LKS „Delfin”

 • Współorganizowanie z Samorządem Osiedlowym nr 3 w Połańcu festynu z okazji Dnia Dziecka.

Scenariusze imprez.
Notatki w prasie lokalnej, zdjęcia.

Cały okres stażu

Współpraca z Policją

 • Zapraszanie przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi i młodzieżą

 • Pogadanki na temat bezpieczeństwa.

Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

Cały okres stażu

Współpraca z Służbą Zdrowia

 • Zaproszenie pielęgniarki na spotkanie z młodzieżą poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy.
 • Warsztaty na temat AIDS
 • Zajęcia warsztatowe na temat odżywiania – zapobieganie anoreksji
  i bulimii.

Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

Cały okres stażu

Współpraca ze strażą pożarną

 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami straży pożarnej poświęconych profilaktyce zagrożeń.

Scenariusze spotkań.

Cały okres stażu

Czynny udział w organizowaniu akcji

 • Współorganizowanie akcji
  - Sprzątanie Świata
  - WOŚP
  - Dzień Ziemi
  - inneScenariusze imprez

Cały okres stażu

Współpraca międzyszkolna

 • Organizowanie konkursów i zawodów międzyszkolnych.


Scenariusze, dyplomy

Cały okres stażu

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły(§ 8 ust.2 pkt.5).


Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.


 • Opis i analiza przypadkówOpracowany opis i analiza


Okres stażu


Opracowała: Agnieszka Wawrzkiewicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie