Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Absencja wychowanka w internacie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1497 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Problem absencji szkolnej jest bardzo ważny i wymaga natychmiastowej interwencji ze strony wychowawcy. Konsekwencją są słabe wyniki w szkole, zagrożenie braku promocji do następnej klasy. Jest to także przykład zachowania, które wpływa demoralizująco na pozostałych uczniów. Problem ma także inny wymiar. Osoby opuszczające lekcje spędzają ten czas bez nadzoru wychowawczego, czy to ze strony rodziców, czy szkoły, często popadają w konflikt z prawem, sięgają po papierosy, alkohol, czasem narkotyk.

Opracowała Beata Olech

Problem: Absencja wychowanka w internacie

1. Identyfikacja problemu

     Pracuję jako wychowawca w internacie. Jednym z zadań, jakie realizuję jest zapewnienie młodzieży warunków do nauki i wypoczynku, tak aby osiągnęli wszechstronny rozwój oraz nabyli umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Jedną z kluczowych umiejętności jest umiejętność dokonywania wyborów w różnych sytuacjach życiowych, wyznaczania priorytetów i odpowiedzialności za swoje działania.

     W grupie, z którą obecnie pracuję spotkałam się z przypadkiem dłuższych nieobecności wychowanka w internacie w okresach trwania nauki szkolnej. Wiązało się to także z absencją w szkole. Chłopiec otrzymywał coraz niższe stopnie, nie był w stanie nadrobić zaległości, w szczególności z języka niemieckiego. W przypadku braku promocji musiałby opuścić internat, co byłoby dla niego bardzo niekorzystne. Był uczniem pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego, mieszkał w internacie ze względu na trudną sytuację materialną i utrudniony dojazd do szkoły.

     Z moich obserwacji i ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców internatu wynika, że wychowanek bardzo szybko zaaklimatyzował się w grupie, jest osobą lubianą, aczkolwiek jego zachowanie odbiega od pozostałych mieszkańców domku. Chłopiec przejawia pewne zaburzenia emocjonalne. Nieustannie szuka kontaktu fizycznego z rówieśnikami, jak i wychowawcami. Zdecydowanym autorytetem są dla niego mężczyźni, u których zabiega o akceptację. Przestrzega zasad panujących w internacie, chociaż niektóre przychodzą mu z trudem. Szczególnie brak mu nawyków troski o higienę własną i czystość otoczenia, z czego wnioskuję o pewnych zaniedbaniach wychowawczych.

     Na podstawie analizy dokumentów( listy wyjazdów i przyjazdów) oraz planu pracy szkoły ustaliłam, że opóźnienia w powrotach z domu miały miejsce w okresie wiosennym oraz następowały po wydłużonych okresach dni wolnych od nauki. Z uwagi na konsekwencje częstych absencji postanowiłam zająć się tym przypadkiem bliżej.

2. Geneza i dynamika zjawiska

     W celu dokładnej analizy przyczyn nieobecności wychowanka w internacie przeprowadziłam z nim kilka rozmów. Początkowo tłumaczył się chorobą lub sytuacją rodzinną. Wersję tę potwierdzała również matka, z którą jednak miałam ograniczony kontakt. Początkowo nie dysponowałam numerem telefonu. Dopiero później, poprzez kuratora udało mi się z nią skontaktować. Moje zaniepokojenie wzrosło, kiedy chłopiec po raz kolejny nie wrócił w ustalonym czasie z domu. Udało mi się w końcu nawiązać z nim kontakt i szczerze porozmawiać. Okazało się, że w czasie nieobecności podejmuje prace zarobkowe na budowie i nie może opuścić pracy przed jej ukończeniem, ponieważ nie otrzyma wynagrodzenia.

     Z analizy dokumentów oraz rozmowy z kuratorem dowiedziałam się o bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Matka straciła pracę i żyje z zasiłku, a ojciec nadużywa alkoholu i rzadko bywa w domu. Chłopiec miał już problemy z frekwencją w szkole gimnazjalnej. Pobyt w szkole z internatem jest szansą dla chłopca, aby ukończył szkołę średnią i zerwał kontakty z dotychczasowym środowiskiem. Jednak namacalny efekt pracy w postaci gotówki, motywował chłopca do zepchnięcia nauki na dalszy plan. Taka sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji ze strony wychowawców i nauczycieli.

3. Znaczenie problemu

     Problem absencji szkolnej jest bardzo ważny i wymaga natychmiastowej interwencji ze strony wychowawcy. Konsekwencją są słabe wyniki w szkole, zagrożenie braku promocji do następnej klasy. Jest to także przykład zachowania, które wpływa demoralizująco na pozostałych uczniów. Problem ma także inny wymiar. Osoby opuszczające lekcje spędzają ten czas bez nadzoru wychowawczego, czy to ze strony rodziców, czy szkoły, często popadają w konflikt z prawem, sięgają po papierosy, alkohol, czasem narkotyk. Niestety, rodzice często w myśl fałszywie pojętego dobra dziecka wzmacniają takie zachowania kryjąc prawdziwe przyczyny nieobecności, usprawiedliwiając je nieprawdziwymi zdarzeniami.

4. Prognozy

Prognozy negatywne.

     W przypadku nasilenia się problemu i braku podjęcia przemyślanych działań ze strony wychowawców i nauczycieli mogą pojawić się trudności w nauce i brak promocji do następnej klasy. Dalszą konsekwencją może być niemożność ukończenia szkoły średniej i zdania matury.

      Ponadto chłopiec może:
 • odnowić kontakty w swoim środowisku rówieśniczym, które miały negatywny wpływ na niego w przeszłości
 • nawiązać tzw. „ kontakty zawodowe” podczas pracy dorywczej na budowie
 • nadużywać alkoholu, palić lub zetknąć się z narkotykami
 • stracić motywację do nauki
 • nie doceniać swoich możliwości edukacyjnych
Prognozy pozytywne

     W wyniku podjętych działań spodziewam się, że wzrośnie frekwencja chłopca zarówno w internacie jak i w szkole. Nadrobi powstałe zaległości i przejdzie do następnej klasy. W dalszej perspektywie ukończy szkołę średnią, zda maturę i zaplanuje swoją przyszłość tak, aby osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

     Zakładam, że podjęte działania pozwolą odnaleźć uczniowi takie pola aktywności, które dadzą mu satysfakcję i przyczynią się do ogólnego rozwoju jego osobowości.

5. Propozycje rozwiązań

     Zaplanowałam następujące działania:
 • indywidualne rozmowy z wychowankiem
 • rozmowy z pedagogiem szkolnym oraz kierownikiem internatu
 • konsultacje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 • systematyczny kontakt telefoniczny lub osobisty z Kuratorem Sądowym
 • kontakt telefoniczny z matką
 • pomoc koleżeńską w grupie
 • współpraca z nauczycielami


6. Wdrażanie oddziaływań

     Starałam się nawiązać kontakt emocjonalny, oparty na pełnej akceptacji, zrozumieniu, życzliwości. Prowadziłam częste rozmowy dając mu do zrozumienia, że interesuje mnie jego przyszłość. Tematem naszych spotkań było np. przybliżenie technik efektywnego uczenia się, z ukierunkowaniem na odkrycie jego indywidualnych preferencji. Kładłam także nacisk na planowanie przyszłości, szkoły, pracy. Dążyłam do tego, aby wyznaczył sobie cel długofalowy i do niego dążył. Ukazywałam, jakie perspektywy daje wykształcenie zachęcając do starań o poziom własnej edukacji. Odbyłam spotkanie z pedagogiem szkolnym i kierownikiem internatu i w ich obecności ustaliliśmy zasady postępowania odnośnie wyjazdów w formie kontraktu. Uczeń zobowiązał się do omówienia każdego wyjazdu do domu z wychowawcą, a w okresie natężenia nauki obiecał ograniczyć swoje wizyty w domu. W przypadku opóźnienia w powrocie miał zadzwonić do internatu.

      Do współpracy zaangażowałam także kolegę z tej samej miejscowości, który wspólnie z nim planował powroty.

      Byłam w stałym kontakcie z kuratorem, który natychmiast interweniował w domu, jeżeli chłopiec nie przyjeżdżał w ustalonym terminie.

      Obserwując zachowania ucznia stwierdziłam, że realizuje się w działaniu. Dlatego też ukierunkowałam jego aktywność w stronę działań społecznie pożytecznych. Chłopiec zaangażował się w akcję charytatywną „ Świąteczna paczka”, za którą otrzymał podziękowania od organizatorów. Mając na uwadze dotychczasowe problemy wychowawcze chłopca, starałam się stosować wzmocnienia pozytywne, dostrzegałam jego sukcesy, udzielałam pochwał indywidualnie oraz na forum grupy. Z mojej inicjatywy otrzymał pochwałę od kierownika internatu za pomoc koleżeńską i zaangażowanie w życie internatu. Była ona punktem przełomowym w karierze chłopca do tej pory karanego i upominanego. Znalazł się w miejscu, gdzie był doceniany. Wzrosła jego własna samoocena.

      Niestety nie miał nawyków systematycznej pracy, dlatego utrzymywałam stały kontakt z wychowawcą klasy, aby monitorować jego postępy w nauce. Często zdarzały się rozczarowania, gdyż nie zawsze przedstawiał swoje osiągnięcia zgodnie ze stanem faktycznym. Wspólnie z uczącymi ustaliliśmy, że powinien korzystać z dodatkowych konsultacji. Trudno było to wyegzekwować, ponieważ zajęcia te miały charakter dobrowolny. Wśród kolegów znaleźli się chętni, którzy zorganizowali pomoc koleżeńską w nauce.

      Osobnym problemem, ściśle związanym z genezą problemu była pomoc materialna. Głównym zadaniem Fundacji im. Księdza Siemaszki jest wspieranie młodzieży zdolnej z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Dlatego też wychowanek został częściowo zwolniony z opłat za internat, a pozostałe koszty pokrywał ośrodek pomocy społecznej. Wspólnie ustaliliśmy, że prace zarobkowe będzie podejmował w okresie wakacji.

7. Efekty oddziaływań

     Podjęcie przeze mnie ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz kuratorem pozwoliło zidentyfikować problem i podjąć właściwe środki zaradcze.

     Zastosowane działania przyniosły pewne pozytywne efekty. Uczeń wywiązywał się z ustaleń kontraktu, nadrobił zaległości, ukończył klasę pierwszą i otrzymał promocję do następnej klasy. Kierowane wzmocnienia pozwoliły mu poczuć się bezpiecznie i pewnie w nowym miejscu. Chętnie angażował się w działania na rzecz innych.

      Jednak pełną satysfakcję osiągnę, kiedy ukończy szkołę średnią i zda maturę. Niestety, specyfika genezy zjawiska budzi ciągły mój niepokój, ponieważ zaspokojenie doraźnych potrzeb materialnych bywa często silniejsze niż perspektywa wielu godzin nauki.

      Dlatego też chłopiec będzie nadal pod szczególną opieką zespołu wychowawców i nauczycieli. Podejmiemy działania mające na celu dalsze kształtowanie odpowiedniej hierarchii systemu wartości.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie