Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela oddziału przedszkolnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5709 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwu plan rozwoju zawodowego nauczyciela oddziału przedszkolnego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanegoPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

MGR BEATY ADAMCZYK

NAUCZYCIELA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KŁANINIE

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

TERMINARZ
 1. Termin złożenia wniosku o otwarcie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego:................................................
 2. Data rozpoczęcia stażu:................................................
 3. Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:................................................
 4. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: ................................................
 5. Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: ................................................
 6. Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej: ................................................
 7. Termin nadania stopnia awansu zawodowego:................................................
 8. Data zakończenia stażu :................................................
 • Plan rozwoju zawodowego Beaty Adamczyk:
  • nauczycielki i wychowawczyni oddziału przedszkolnego
  • nauczycielki i wychowawczyni klasy pierwszej
  • nauczycielki przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, prowadzonego w klasach V i VI Szkoły Podstawowej Kłaninie
Ubiegam się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w trwającym 2 lata i 9 miesięcy okresie realizacji stażu.
 • Karta Nauczyciela w artykule 9 c ust. 3 określa ZADANIA , jakie nauczyciel powinien realizować w trakcie stażu: „W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w artykule 9 g ust. 10”.
 • Drugim elementem planu rozwoju, określonym w Karcie Nauczyciela, a zawartym w rozporządzeniu MENiS z dnia 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, są WYMAGANIA jakie powinien spełniać nauczyciel na kolejny stopień awansu.
 • Plan mojego rozwoju w części dotyczącej zgodności działań z obowiązującymi przepisami w usystematyzowany sposób (na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 1.12.2004 r. przedstawia poniższa tabelka:
Obecny stopień awansu Kolejny stopień awansu Powinności nauczyciela realizowane w okresie stażu Wymagania kwalifikacyjne
Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany
 1. podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komuni­kacyjnej (§ 8 ust. 1 pkt 1);
 2. realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 1 pkt 2) ;
 3. pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż (§ 8 ust. 1 pkt 3).
 1. uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opie­kuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1);
 2. wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2);
 3. umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3);
 4. realizację co najmniej trzech z wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 4 zadań:

  a) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dy­daktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
  b) wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorzą­dowymi lub innymi podmiotami,
  c) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
 5. umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wycho­wawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5).
 • Nauczycielem i wychowawcą oddziału przedszkolnego jestem od 1997 r. Dotychczasowy przebieg mojej pracy zawodowej obejmuje wszelkie działania pozwalające na ustawiczne podnoszenie własnych kwalifikacji. Moim naczelnym celem jako nauczyciela przedszkola jest - „wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi ..." Zadania te realizuję w oparciu o 6 - letnią praktykę, wiedzę i umiejętności zdobyte podczas uczestnictwa w wielu formach doskonalenia zawodowego. W wychowaniu przedszkolnym nauczyciel zajmuje się edukacją, opieką i wychowaniem małego człowieka bez wyraźnego podziału na poszczególne sfery oddziaływań. Tworząc własny plan rozwoju opieram się na wszystkich wyżej wymienionych elementach, aby opracowywane przeze mnie materiały były przydatne w codziennej pracy z małym dzieckiem. Mój plan wynika z planu rozwoju szkoły i statutu placówki. Materiały dydaktyczne opracowane przeze mnie są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 • Kolejnym elementem mającym wpływ na mój plan rozwoju zawodowego jest pełnienie roli nauczyciela i wychowawcy klasy pierwszej. Przez 2 lata (rok szkolny 2001/2002 i 2002/2003) prowadziłam połączony oddział składający się z dzieci przedszkolnych i pierwszoklasistów.
        Obecnie klasy te są rozłączone, co zdecydowanie ułatwiło mi pracę i podniosło jakość świadczonych usług edukacyjnych ( więcej czasu na pracę indywidualną z uczniem).
 • W czerwcu 2001 uzyskałam kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i od roku szkolnego 2000/2001 prowadzę w/w zajęcia w V i VI klasie szkoły podstawowej.
       Celem tych zajęć jest wspieranie uczniów w kształtowaniu osobowości oraz pomaganie wychowankom w otwarciu się na potrzeby drugiego człowieka. Nauczyciel swoją postawą ma „pociągnąć” uczniów w świat wartości oraz dać motywację do urzeczywistnienia w ich życiu dobra, piękna i prawdy, a także właściwego pojmowania odpowiedzialności..
 • Przydzielenie mi w roku szkolnym 2004/05 i 2005/06 obowiązku prowadzenia lekcji historii, a w roku 2005/06 również zajęć rewalidacji indywidualnej - stanowi 4 składnik ujęty w niniejszym planie.
 • Każdy człowiek posiada indywidualne zainteresowania, którym poświęca swój wolny czas, podnosi wiedzę w danej dziedzinie, zdobywa nowe umiejętności – bogacąc bagaż doświadczeń.
        Moje indywidualne zainteresowania dotyczą Kinezjologii Edukacyjnej jako metody pracy z dzieckiem oraz z dorosłymi. Kinezjologia Edukacyjna to współczesny, efektywny kierunek nauki i praktyki w dziedzinie wiedzy o człowieku, utworzony przez amerykańskich autorów dr Paula Dennisona i jego żonę Gail Dennison. Kinezjologia Edukacyjna proponuje system fizycznych ruchów , ćwiczeń i metod , które nastawione są na rozwój i odtworzenie naturalnych unikalnych możliwości człowieka poprzez usunięcie istniejących wewnętrznych barier -„bloków” w połączeniach między tymi umiejętnościami. Sama nazwa „Kinezjologia Edukacyjna” składa się ze słów : „Kinezjologia” - („kinesis” - ruch , „logos” - nauka ) , tzn. nauka o strukturze i ruchu ciała , ich związku z funkcjonowaniem mózgu , prawidłach pracy ciała i „Edukacyjna” ( z łac. „educare” - wychowywać , kształcić ) , co w danym kierunku oznacza poszukiwanie przez człowieka wiedzy o sobie , o wewnętrznych przeszkodach na drodze do rozwoju, o możliwościach i daniu nauki samemu sobie - sposobów i nawyków rozwinięcia „Ja”, rozwoju osobowościowego w ramach całościowego systemu „ciało – intelekt”. Słowem - jest to nauka i praktyka o naturalnej mądrości ( inteligencji systemu „ciało – intelekt”).

        Największą zaletą wykorzystywania w czasie zajęć elementów Kinezjologii Edukacyjnej czyli Gimnastyki Mózgu jest : podniesienie sprawności dzieci w zakresie koncentracji uwagi , umiejętności radzenia sobie ze stresem , komunikacji z innymi oraz optymalizacji ogólnego funkcjonowania. Opierając się na wiedzy uzyskanej podczas szkolenia oraz poszerzając ją o analizę literatury z tego zakresu , wykorzystuję tę metodę do wzbogacania i uatrakcyjniania mojego warsztatu pracy nauczyciela i wychowawcy. Zakres moich zainteresowań jest kolejnym elementem opracowanego przeze mnie planu rozwoju zawodowego.

  Tak więc, mój plan rozwoju zawodowego oparty jest o następujące elementy:
  1. Zadania wynikające z wymagań kwalifikacyjnych.
  2. Zadania wynikające z pełnienia roli nauczyciela i wychowawcy oddziału przedszkolnego.
  3. Zadania wynikające z pełnienia roli nauczyciela i wychowawcy klasy 1.
  4. Zadania wynikające z prowadzenia zajęć wychowania do życia w rodzinie.
  5. Zadania wynikające z prowadzenia lekcji historii i zajęć rewalidacji indywidualnej.
  6. Indywidualne zainteresowania, potrzeby i możliwości.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opie­kuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1)
Poznanie procedury awansu zawodowego. Wyszukanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia, komentarze, opinie ekspertów). Dyskusje na temat awansu z nauczycielami, wymiana dokumentów, przygotowanych projektów. VIII-IX.2003 Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego. Poprawnie sformułowany wniosek o otwarcie stażu. Wszczęcie postępowania.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. IX.2003 na bieżąco Prawidłowy przebieg stażu, zebranie potrzebnych dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego. Plan rozwoju zawodowego, gromadzenie świadectw, potwierdzeń, sprawozdań, zdjęć.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy. Przeanalizowanie nagranej na video lekcji lub uroczystości. Hospitacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców - mających na celu ocenę pracy nauczyciela i prowadzonych przez niego zajęć. Analiza arkuszy samooceny końcoworocznej. zgodnie z harmono­gramem zgodnie z potrzebami na bieżąco Poznanie słabych i mocnych stron własnej działalności oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Konspekt zajęć i arkusz hospitacji, ankieta i zbiorcze wyniki arkusze samooceny.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu. Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (konferencje metodyczne, kursy, warsztaty, rady szkoleniowe). na bieżąco Podniesienie poziomu świadczonych usług edukacyjnych. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia.
Samodzielne studiowanie literatury i prasy fachowej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań. Lektura i analiza wybranych pozycji literatury i prasy fachowej. Udział w dyskusjach. na bieżąco Lepsza organizacja pracy. Wysoki poziom przygotowania merytorycznego do pracy.
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie i gromadzenie informacji, autorefleksja i samoocena, wspólna praca w zespole przedmiotowym, zespołowe rozwiązywanie różnych spraw i problemów. na bieżąco (zgodnie z potrzebami) Efektywniejsze rozwiązywanie różnych spraw i problemów. Podwyższenie jakości pracy szkoły. Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. na bieżąco Wzbogacenie warsztatu pracy. Poznanie i stosowanie nowych aktywnych technik i metod pracy Świadectwa,
zaświadczenia,
dyplomy, dyskusja,
wymiana doświadczeń, autorefleksja.z dziećmi. Opracowanie własnych zestawów zabaw, urozmaicanie i uatrakcyjnienie zajęć. Zintegrowanie uczniów.

Obserwacja i analiza możliwości ucznia. Zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi (np. karty obserwacji uczniów, ankiety, testy).
Opracowanie zestawów ćwiczeń dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, nieśmiałych i innych.
na bieżąco (według potrzeb) Dobra diagnoza rozwoju dzieci. Dobranie metod i form odpowiednich do możliwości indywidualnych. Podniesienie skuteczności oddziaływań. Sporządzanie bieżącej dokumentacji.
Organizowanie lekcji otwartych, imprez okoliczno- ściowych uroczy- stości dla rodz. Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad przygotowaniem zajęć, wybieranie scenariuszy, podział ról, przygotowanie klasy (dekoracje). według kalendarza imprez Sprawna organizacja zajęć, imprez, uroczystości. Scenariusze, zdjęcia, nagrania.
Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w organizowa­nych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Pomoc w zbieraniu materiałów, rozmowy z dziećmi, włączenie do pomocy rodziców, próby, ćwiczenia. w miarę potrzeb Promocja szkoły w środowisku. Budzenie zdrowej rywalizacji. Zdjęcia, sprawozdania, ewentualnie dyplomy lub zapisy z protokołów.
Organizacja imprez, akcji, uroczystości i apeli szkolnych.
Dbanie o poszanowanie tradycji i ceremoniału szkolnego.
Organizowanie lub współorganizowanie imprez, akcji, uroczystości i apeli szkolnych. wg kalendarza imprez i uroczystości Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Budzenie szacunku dla tradycji i ceremoniału szkolnego.
Zdjęcia, scenariusze, potwierdzenie dyrektora szkoły.
II. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2)
Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, internetu, wykorzystywanie komputera podczas zajęć edukacyjnych. Zapisy planów, sprawozdań, itp. w formie elektronicznej. Wykorzystywanie komputera do wykonywania dyplomów, zaproszeń, sprawozdań, ogłoszeń. na bieżąco Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, a tym samym podwy­ższenie jakości pracy szkoły, prowadzenie ciekawych i atrakcyjnych zajęć. Estetyczne dyplomy, zaproszenia, promocja szkoły. Spis wykorzystywanych programów i encyklopedii, konspekty zajęć, dyplomy. Potwierdzenia dyrektora szkoły.
Komputerowe opracowywanie materiałów związanych z pracą szkoły. Pisanie i przepisywanie dokumentów, ogłoszeń, sprawozdań itp. Drukowanie ich lub zapisywanie w formie elektronicznej. na bieżąco Estetycznie wyglądające dokumenty, ogłoszenia itp. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w internecie.
Upowszechnienie przykładu planu rozwoju zawodowego. Adres strony internetowej.
III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3)
Współpraca nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego nauczania zintegrowanego. Organizowanie spotkań zespołu. Wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów. na bieżąco (według potrzeb) Kontrola rozwoju wychowanków. Sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora szkoły.
Praca w zespole odpowiedzialnym za mierzenie jakości pracy szkoły. Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. na bieżąco (wg kalendarza wewnętrznego mierzenia jakości) Sprawne funkcjonowanie szkoły. Dokumentacja zespołu mierzenia jakości pracy szkoły, sprawozdanie.
Prace w zespołach opracowujących dokumentację. Udział w pracach zespołu przedmiotowego nauczania zintegrowanego oraz zespołu odpowiedzialnego za mierzenie jakości pracy szkoły. na bieżąco Dobrze sporządzona dokumentacja. Potwierdzenie przewodniczących zespołów oraz dyrektora szkoły.
Organizacja rad szkoleniowych. Przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej na temat: „Jak rozwiązywać problemy wychowawcze szkoły". wg harmono­gramu Połączenie wysiłków nauczycieli w celu skuteczniejszego rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych. Wypracowanie wspólnych metod radzenia sobie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze. Scenariusze rad szkoleniowych.
Pełnienie dodatkowych funkcji. Pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela rozpoczynającego pracę. rok szkolny 2003/2004 Pomoc koleżeńska w rzetelnym wypełnianiu obowiązków. Polepszenie jakości pracy szkoły. Potwierdzenia dyrektora Szkoły.
Udostępnianie innym nauczycielom swoich opracowań i referatów. Opracowywanie i przekazywanie własnych opracowań i referatów. na bieżąco Ułatwienie i pomoc w pracy innym nauczycielom. Potwierdzenia nauczycieli o korzystaniu z materiałów.
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych. Zajęcia otwarte rytmiki i kinezjologii edukacyjnej dla nauczycieli i rodziców. Prowadzenie zajęć integracyjnych dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola Organizowanie zajęć podczas ferii zimowych dla uczniów spędzających czas wolny w domu. Zajęcia otwarte integrujące dzieci i rodziców. w miarę możliwości I-II 2003 I-II 2004 I-II 2005 Zainteresowanie nauczycieli innowacyjnymi metodami prowadzenia zajęć. Ułatwienie dzieciom przedszkolnym przystosowania się do nowych warunków. Zapewnienie ciekawej i bezpiecznej formy spędzania przez uczniów ferii zimowych. Scenariusze, konspekty, plany, zdjęcia.
Udział w radach szkoleniowych, zespołach przedmiotowych, szkoleniach Rady szkoleniowe, zespoły przedmiotowe. na bieżąco Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. Protokoły rad szkoleniowych, sprawo­zdania z pracy zespołu.
IV. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorzą­dowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e)
Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną Pełnienie roli łącznika szkoły z Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Kierowanie dzieci na badania. na bieżąco (zgodnie z potrzebami) Tworzenie sytuacji gwarantujących odpowiednie warunki higieny psychicznej. Rzetelna diagnoza uczniów, dostosowanie wymagań do możliwości rozwojowych dzieci. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Współpraca z policją. Udział w konkursie „Odblaskowe pierwszaki" oraz „Generalnie bezpiecznie. Ucz się od policji". Zapraszanie przedstawicieli policji na pogadanki do szkoły. zgodnie z kalendarzem w miarę możliwości Tworzenie warunków zapewniających zdrowie i bezpieczeństwo ucznia. Dobra znajomość przez uczniów przepisów ruchu drogowego. Podniesienie stopnia atrakcyjności organizowanych zajęć. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Współpraca ze Strażą Pożarną. Zwiedzanie ochotniczej straży pożarnej. Zapraszanie przedstawicieli straży na pogadanki. Udział w próbnych ewakuacjach na wypadek pożaru. Uczestniczenie w konkursach dotyczących ochrony przeciwpożarowej. zgodnie z potrzebami. zgodnie z kalendarzem Tworzenie warunków zapewniających zdrowie i bezpieczeństwo ucznia. Zapoznanie z miejscowymi ośrodkami użyteczności publicznej, zainteresowanie zawodem strażaka.

Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.

Bezpieczny pobyt dzieci w szkole.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Współpraca ze Służbą Zdrowia. Pomoc w organizacji w szkole badań bilansowych sześciolatka.

Zapraszanie pielęgniarki szkolnej i lekarza na pogadanki dla dzieci i rodziców.

Przeprowadzanie przez pielęgniarkę okresowych przeglądów czystości.

Promocja zdrowia poprzez udział w konkursach.

Propagowanie zdrowego stylu życia, samodzielne przygotowywanie posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania się.
wg potrzeb

wg kalendarza (zgodnie z planem)
Promocja zdrowia, nabycie podstawowych umiejętności dbania o własne zdrowie. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Współpraca z przedstawiciela­mi Nadleśnictwa Bobolice i Tychowo. Organizowanie wycieczek rowerowych i pieszych. Zwiedzanie atrakcyjnych obszarów leśnych i pomników przyrody (np. szkółka leśna). Zapraszanie na zajęcia leśniczego. zgodnie z możliwościa-mi Wyrabianie zamiłowania do wycieczek i sportu jako źródła zdrowia i radości. Poznanie najbliższej okolicy w tym tras rowerowych. Poznanie pomników przyrody. Wyrobienie szacunku w stosunku do roślin i zwierząt- działania proekologiczne. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Współpraca z Domem Kultury w Bobolicach. Udział w uroczystościach, imprezach i konkursach gminnych. zgodnie z kalendarzem Integracja młodzieży. Aktywnie i bezpiecznie spędzany czas wolny. Bogaty program imprez, dobra organizacja. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach. Zgłoszenie potrzeb osób będących w trudnej sytuacji materialnej (wnioski o dożywianie). zgodnie z potrzebami Zapewnienie dożywiania wszystkim dzieciom. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Kontakty z klubem Honorowych Dawców Krwi oraz Polskim Czerwonym Krzyżem. Honorowe oddawanie krwi. Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych. na bieżąco (w miarę możliwości) Pogłębianie wiedzy. Promocja zdrowego stylu życia. Wykorzystywanie zdobytych materiałów w pracy z dziećmi. Potwierdzenie dyrektora szkoły. Wpisy w książce HDK.
Opracowanie wraz z zespołem planu pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej dla szkoły. Wybranie zadań i działań wychowawczo- opiekuńczych. Określenie form i sposobów realizacji poszczególnych zadań w oddziale przedszkolnym i klasie pierwszej. IX-X.03 Sprawne realizowanie zadań dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczych szkoły. Plan dydaktyczno- wychowawczo - opiekuńczy.
V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dy­daktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt 4c)
Podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia pedagogiczna" Aktywny udział w zajęciach, gromadzenie informacji i materiałów. rok szkolny 2004/2005 Nabycie kwalifikacji specjalistycznych w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Zaświadczenie ukończenia kursu.
Prowadzenie spo­tkań z rodzicami metodami aktywizującymi. Organizowanie zebrań metodami aktywnymi. na bieżąco (w miarę możliwości) Integracja rodziców z rodzicami, rodziców z wychowawcą oraz rodziców z dziećmi. Poprawa wzajemnych relacji. Protokoły zebrań z rodzicami.
Wdrażanie ucz. i rodz. do prac na rzecz szkoły oraz pozyskiwanie funduszy. Pomoc rodziców w drobnych naprawach oraz odnawianiu sprzętu i pomocy. Pomoc rodziców finansowa lub rzeczowa w wyposażaniu szkoły. na bieżąco (zgodnie z potrzebami) Sprawny i zadbany sprzęt i pomoce. Odciążenie budżetu szkoły. Potwierdzenie dyrektora szkoły. Protokoły zebrań z rodzicami.
Podejmowanie dodatkowych zadań. Przygotowanie wybranego numeru gazetki szkolnej. Kontynuowanie innowacji pedagogicznej. rok szkolny 2003/2004 Informowanie o pracy szkoły. Wzrost aktywności ruchowej uczniów. Egzemplarz gazetki. Dokumentacja innowacji.
Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców. Zatwierdzenie planu dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczego, diagnozowanie potrzeb, pogadanki, dyskusje, spotkania rodziców z pedagogiem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką. na bieżąco (w miarę potrzeb i możliwości) Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności rodziców. Plan dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczy, oczekiwania rodziców, wyciąg z dziennika, protokolarza.
Promowanie szkoły w środowisku. Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczących działalności szkoły. na bieżąco Promocja szkoły w środowisku lokalnym. Dyskietki Artykuły
Opracowanie referatów i publikacji. Opracowanie publikacji na temat wykorzystania ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej podczas zajęć. Scenariusze zajęć z wykorzystaniem gimnastyki mózgu. Odczytanie rodzicom referatu na temat według potrzeb Zainteresowanie kinezjologią edukacyjną. Poznanie efektów stosowania Artykuły Scenariusze

pozytywnych efektów wykonywania w/w ćwiczeń.
ćwiczeń. Efektywniejsza pomoc w pokonywaniu trudności. Promocja szkoły w środowisku.

Integracja społeczności szkolnej, zwiększenie aktywności ruchowej. Organizowanie wycieczek pieszych, rowerowych i autobusowych. w miarę możliwości Wspólne spędzanie czasu, wzrost aktywności ruchowej uczniów. Karty wycieczek, zdjęcia.
VI. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§ 8 ust. 2 pkt 4f)
Pozyskiwanie sponsorów i rodziców do zaspokajania potrzeb klasowych i szkolnych. Drobne naprawy pomocy i sprzętu. Pomoc finansowa lub materialna. na bieżąco Estetyczny wygląd szkoły i otoczenia. Odciążenie budżetu szkoły. Protokolarz zebrań z rodzicami. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
VII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wycho­wawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5)
Ukończenie warsztatów metodycznych na temat opisu i analizy przypadku. Aktywny udział w zajęciach zdobycie wiedzy i umiejętności na temat opisu i analizy przypadku. Opis i analiza dwóch przypadków na bieżąco Opis i analiza dwóch przypadków. Zaświadczenie ukończenia. Dokumentacja.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie