Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Organy Unii Europejskiej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4175 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwu zadania z konkursu dotyczącego organów Unii Europejskiej. Konkurs ten został zorganizowany w roku szkolnym 2005/2006 w ramach obchodów Dnia Szkoły. Przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych i drugich liceum ogólnokształcącego.

Integracja Polski z Unią Europejską jest doskonałą okazją aby przybliżyć problematykę unijną. Motywacyjną i atrakcyjną formą może być konkurs szkolny.

Tematyka konkursu:
 • Organy Unii Europejskiej: powstanie, skład, kompetencje, podział.
Cele konkursu:
 • poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji europejskiej- kształtowanie poczucia jedności proeuropejskiej
 • przygotowanie uczniów do życia i pracy w zjednoczonej Europie
 • aktywizowanie innych do szerzenia informacji o Unii Europejskiej
 • tworzenie atmosfery pobudzającej inwencję u uczniów
 • rozwój aktywności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole
 • zaangażowanie w życie szkoły
Uczestnicy konkursu:
 • konkurs jest powszechny i przeznaczony dla uczniów klas I i II
 • każda klasa wystawia swój 3-osoby zespół
Komisja oceniająca:
 • w skład komisji wchodzi(ą) przedstawiciel- e dyrekcji, reprezentacja grona pedagogicznego- przede wszystkim nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia z zakresu edukacji europejskiej
Forma konkursu:
 • konkurs przeprowadzony będzie w formie turnieju- odbywać się będzie w sali z publicznością i uczestnikami
 • uczestnicy będą losować zestaw 3 pytań, w którym za każde pytanie przysługiwać będzie inna liczba punktów (1,2 i 3 punkty)
 • publiczność również może odpowiadać na pytania, w wypadku gdyby zespół nie potrafił tego uczynić; przy czym podpowiedzi danemu zespołowi może udzielić klasa, którą reprezentuje
 • o kolejności zdobytych miejsc decyduje liczba zdobytych punktów
Zadania komisji:
 • organizacja i przeprowadzenie konkursu
 • zadbanie o wystrój sali i przygotowanie miejsca dla uczestników oraz widowni
 • przygotowanie zestawów pytań konkursowych
 • przygotowanie dyplomów
 • czuwanie nad sprawnym przeprowadzeniem konkursu
 • sporządzenie protokołu i wyłonienie zwycięzców
 • ogłoszenie wyników konkursu na apelu
Zestawy pytań konkursowych (pytania w zestawach ułożone są od 1 do 3 punktów).

Zestaw I
 1. Podaj, jaki jest najważniejszy dokument Rady Europy?
 2. Przedstaw kompetencje Europejskiego Banku Centralnego (EBC).
 3. Wyjaśnij, czym różni się parlament europejski od parlamentów narodowych?
Zestaw II
 1. Podaj, kiedy odbyły się pierwsze bezpośrednie i powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego?
 2. Przedstaw kompetencje Rady Europejskiej.
 3. Wyjaśnij, na czym polega różnica między Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości a Sądem Pierwszej Instancji?
Zestaw III
 1. Podaj siedzibę Komisji Europejskiej.
 2. Przedstaw skład Komitetu Ekonomiczno- Społecznego.
 3. Wyjaśnij, który organ UE jest najważniejszy i dlaczego?
Zestaw IV
 1. Podaj, który organ podejmuje ostateczną decyzję w UE?
 2. Rozwiń skróty: EBC, EBI.
 3. Przedstaw kompetencje ombudsmana.
Zestaw V
 1. Wyjaśnij, co należy rozumieć pod pojęciem prezydencja?
 2. Podaj, jaką funkcję pełni Trybunał Sprawiedliwości
 3. Wymień metody głosowania w Parlamencie Europejskim.
Zestaw VI
 1. Podaj kraj, który był inicjatorem utworzenia Komitetu Regionów.
 2. Przedstaw kompetencje Komisji Europejskiej.
 3. Wyjaśnij, kto i jak może składać skargi do ombudsmana?
Zestaw VII
 1. Podaj, który organ Wspólnot Europejskich jest nazywany ,,strażnikiem traktatów”.
 2. Wyjaśnij, kto tworzy Radę Europejską.
 3. Wyjaśnij, w jaki sposób może powstać frakcja polityczna w Parlamencie Europejskim .
Zestaw VIII
 1. Wymień organy Unii Europejskiej, których siedzibą jest Bruksela.
 2. Przestaw kompetencje Trybunału Sprawiedliwości.
 3. Wyjaśnij, w jakim celu powstał Komitet Regionów.
Zestaw IX
 1. Podaj, który organ unijny powołuje ombudsmena.
 2. Przedstaw kompetencje Rady Unii Europejskiej.
 3. Wyjaśnij, czym jest Coreper (Komitet Stałych Przedstawicieli).
Zestaw X
 1. Podaj siedzibę Europejskiego Banku Centralnego.
 2. Wymień organy finansowe UE.
 3. Wymień przykładowe frakcje polityczne działające obecnie w Parlamencie Europejskim.
Zestaw XI
 1. Podaj siedzibę Parlamentu Europejskiego.
 2. Przedstaw kompetencje Rady Unii Europejskiej.
 3. Podaj skład Komisji Europejskiej
Zestaw XII
 1. Wymień organy Unii Europejskiej, których siedzibą jest Luksemburg.
 2. Przedstaw kompetencje Trybunału Rewidentów (Obrachunkowy).
 3. Wyjaśnij, w jaki sposób są wybierani członkowie Parlamentu Europejskiego .
Zestaw XIII
 1. Wymień najmłodszy organ UE.
 2. Podaj, które organy unijne nazywa się ,,trójkątem instytucji”.
 3. Wyjaśnij, w jaki sposób decyzje podejmuje Parlament Europejski
Zestaw XIV
 1. Podaj siedzibę Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego.
 2. Podaj, na mocy którego aktu powołano Komitet Regionów.
 3. Przedstaw kompetencje Parlamentu Europejskiego
Zestaw XV
 1. Wyjaśnij, kim jest ombudsman
 2. Wymień instytucje Unii Europejskiej
 3. Wyjaśnij, na czym polega różnica między Radą Europejską a Radą Unii Europejskiej?
Zestaw XVI
 1. Wymień najmłodszy organ UE.
 2. Podaj, na mocy jakich traktatów powstał Komitet Ekonomiczno- Społeczny.
 3. Wyjaśnij, w jaki sposób podejmowane są decyzje przez Radę Unii Europejskiej.


Odpowiedzi do zestawów pytań

Zestaw I
 1. Podaj, jaki jest najważniejszy dokument Rady Europy?
  Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, podpisana w 1950r.
 2. Przedstaw kompetencje Europejskiego Banku Centralnego (EBC).
  • ma wyłączne prawo do wyrażania zgody na emisję banknotów w obszarze UW (banknoty może emitować sam EBC lub narodowe banki centralne krajów członkowskich UW
  • ustala stopy procentowe
  • utrzymuje oficjalne rezerwy walutowe państw członkowskich i zarządza nimi
  • sprawuje pieczę nad działaniem systemów płatniczych
  • definiuje i realizuje politykę pieniężną
 3. Wyjaśnij, czym różni się parlament europejski od parlamentów narodowych?
Zestaw II
 1. Podaj, kiedy odbyły się pierwsze bezpośrednie i powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego?
  • od 7 do 10 czerwca 1979r .
 2. Przedstaw kompetencje Rady Europejskiej.
  • wytycza strategiczne cele rozwoju Unii; podejmuje zasadnicze decyzje polityczne
  • pobudza rozwój unii gospodarczej i walutowej
  • wspiera wybory do parlamentu Europejskiego oraz społeczno- polityczną aktywność Unii
  • na jej posiedzeniach zapadają decyzje o stowarzyszeniu państw lub przyjęciu nowych członków
  • przeprowadza arbitraż w kwestiach spornych, które nie zostały rozstrzygnięte w Radzie UE
  • wyraża wspólne stanowisko w odniesieniu do aktualnych problemów międzynarodowych
 3. Wyjaśnij, na czym polega różnica między Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości a Sądem Pierwszej Instancji?
  • zasadniczą różnicą jest zakres rzeczowy spraw do rozpatrzenia; szersze kompetencje posiada Europejski Trybunał Sprawiedliwości;
Zestaw III
 1. Podaj siedzibę Komisji Europejskiej.
  • Bruksela
 2. Przedstaw skład Komitetu Ekonomiczno- Społecznego.
  • grupa reprezentująca pracodawców (reprezentanci największych firm przemysłowych sektora publicznego i prywatnego, firm ubezpieczeniowych, banków, transportu, rolnictwa)
  • grupa reprezentująca pracowników ( przedstawiciele central związkowych)
  • grupa innych podmiotów społeczno- gospodarczych (reprezentuje rzemieślników, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje konsumentów, rodzin wielodzietnych, ochrony środowiska, wspólnoty komunalne itp.)
 3. Wyjaśnij, który organ UE jest najważniejszy i dlaczego?
  • najważniejszą instytucją w Unii Europejskiej jest Rada Europejska; zasiadają w niej szefowie państw i rządów państw członkowskich; rada wytycza strategiczne cele rozwoju Unii; podejmuje zasadnicze decyzje polityczne; pobudza rozwój unii gospodarczej i walutowej; wspiera wybory do Parlamentu Europejskiego; zajmuje się sprawami polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Zestaw IV
 1. Podaj, który organ podejmuje ostateczną decyzję w UE?
  • Rada Unii Europejskiej, jako organ prawodawczy
 2. Rozwiń skróty: EBC, EBI.
  • EBC- Europejski Bank Centralny, EBI- Europejski Bank Inwestycyjny
 3. Przedstaw kompetencje ombudsmana.
  • rozpatrywanie skarg składanych przez mieszkańców krajów UE na działalność instytucji europejskich
Zestaw V
 1. Wyjaśnij, co należy rozumieć pod pojęciem prezydencja?
  • prezydencja to przewodniczenie jednego z państw członkowskich Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej przez pół roku, czyli od 1stycznia do 30czerwca lub od 1lipca do 31grudnia; poszczególne państwa członkowskie przewodniczą tym instytucjom zgodnie z zasadą rotacji
 2. Podaj, jaką funkcję pełni Trybunał Sprawiedliwości.
  • orzeka o legalności aktów prawnych wydanych przez organy UE
 3. Wymień metody głosowania w Parlamencie Europejskim.
  • przez podniesienie ręki (stosowane najczęściej)
  • głosowanie elektroniczne (w oparciu o decyzję Przewodniczącego PE)
  • głosowanie tajne (na wniosek co najmniej 1/5 wszystkich deputowanych)
  • głosowanie przez powstanie (w oparciu o decyzję Przewodniczącego PE, gdy system elektroniczny ulegnie awarii)
  • głosowanie imienne (na wniosek 29 deputowanych lub grupy politycznej, która zażąda tego na piśmie)
Zestaw VI
 1. Podaj kraj, który był inicjatorem utworzenia Komitetu Regionów.
  • Niemcy
 2. Przedstaw kompetencje Komisji Europejskiej.
  • posiada inicjatywę legislacyjną
  • ma prawo inicjować i zgłaszać Radzie Unii Europejskiej propozycje aktów prawnych, bez których Rada UE w określonych przypadkach nie może podjąć decyzji
  • ma prawo wydawania aktów prawnych będących albo przepisami wykonawczymi do rozporządzeń Rady UE, albo mieszczącymi się w granicach własnych kompetencji
  • zapewnia wykonanie budżetu UE
  • zarządza głównymi funduszami wspólnotowymi
  • sprawuje funkcje kontrolne
  • czuwa nad wykonaniem przez państwa członkowskie postanowień traktatowych i decyzji podjętych przez organy wspólnoty
  • reprezentuje WE w stosunkach zewnętrznych
  • negocjuje umowy międzynarodowe
 3. Wyjaśnij, kto i jak może składać skargi do ombudsmana?
  • każdy obywatel Unii lub każda osoba fizyczna i prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej może złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, pocztą zwykłą, faksem lub pocztą elektroniczną; formularz skargi jest dostępny w Biurze Europejskiego Rzecznika; może też być pobrany ze strony internetowej Europejskiego Rzecznika
Zestaw VII
 1. Podaj, który organ Wspólnot Europejskich jest nazywany ,,strażnikiem traktatów”.
  • Komisja Europejska
 2. Wyjaśnij, kto tworzy Radę Europejską.
  • szefowie państw i rządów oraz przewodniczący Komisji Europejskiej
 3. Wyjaśnij, w jaki sposób może powstać frakcja polityczna w Parlamencie Europejskim. frakcję polityczna może utworzyć: 29 deputowanych jeśli pochodzą z jednego państwa członkowskiego; 23 deputowanych jeśli pochodzą z dwóch państw; 18 deputowanych jeśli pochodzą z trzech państw; 14 deputowanych jeśli pochodzą z czterech państw
Zestaw VIII
 1. Wymień organy Unii Europejskiej, których siedzibą jest Bruksela.
  • Rady Unii Europejskiej; Komisji Europejskiej; Parlamentu Europejskiego- odbywają się posiedzenia komisji; Komitetu Ekonomiczno- Społecznego
 2. Przestaw kompetencje Trybunału Sprawiedliwości.
  • rozstrzyga w sprawach związanych z funkcjonowaniem Wspólnot Europejskich
  • stoi na straży przestrzegania prawa wspólnotowego
  • dokonuje wykładni prawa wspólnotowego
  • orzeka o zgodności aktów prawa wtórnego wiążących z prawem pierwotnym
  • rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu I instancji
 3. Wyjaśnij, w jakim celu powstał Komitet Regionów.
  • w celu stworzenia niezależnej europejskiej instytucji reprezentującej interesy regionalnych i lokalnych organizacji samorządowych
Zestaw IX
 1. Podaj, który organ unijny powołuje ombudsmena.
  • Parlament Europejski
 2. Przedstaw kompetencje Rady Unii Europejskiej.
  • wypracowanie i koordynacja ogólnej polityki gospodarczej państw członkowskich
  • organ prawodawczy Wspólnot Europejskich
  • jest upoważniona do zawierania umów międzynarodowych, przy współudziale Komisji i Parlamentu
  • posiada kompetencje potrzebne przy uchwalaniu budżetu Unii
  • mianuje członków innych organów i instytucji Wspólnot
  • koordynuje politykę gospodarczą
 3. Wyjaśnij, czym jest Coreper (Komitet Stałych Przedstawicieli).
  • jest to organ pomocniczy Rady Unii Europejskiej; uczestniczy on w przygotowaniach posiedzeń Rady; podejmuje on projekt ostatecznej decyzji Rady
Zestaw X
 1. Podaj siedzibę Europejskiego Banku Centralnego
  • Frankfurt nad Menem
 2. Wymień organy finansowe UE.
  • Europejski Bank Centralny i Europejski Bank Inwestycyjny
 3. Wymień przykładowe frakcje polityczne działające obecnie w Parlamencie Europejskim.
  • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów; Grupa Socjalistyczna; Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzec Europy; Grupa Zielonych/ Wolne Przymierze Europejskie; Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej; Grupa Niepodległość i Demokracja; Grupa Unii na rzecz Europy Narodów; Niezrzeszeni
Zestaw XI
 1. Podaj siedzibę Parlamentu Europejskiego.
  • Strasburg
 2. Przedstaw kompetencje Rady Unii Europejskiej.
  • wypracowanie i koordynacja ogólnej polityki gospodarczej państw członkowskich
  • organ prawodawczy Wspólnot Europejskich
  • jest upoważniona do zawierania umów międzynarodowych, przy współudziale Komisji i Parlamentu
  • posiada kompetencje potrzebne przy uchwalaniu budżetu Unii
  • mianuje członków innych organów i instytucji Wspólnot
  • koordynuje politykę gospodarczą
 3. Podaj skład Komisji Europejskiej
  • od 2005r. 25 komisarzy po 1 z każdego państwa członkowskiego, mianowanych na 5lat (większość komisarzy wcześniej pełniła funkcję premierów, ministrów lub dyplomatów
Zestaw XII
 1. Wymień organy Unii Europejskiej, których siedzibą jest Luksemburg.
  • Sekretariat Parlamentu Europejskiego; Trybunału Sprawiedliwości; Trybunału Rewidentów
 2. Przedstaw kompetencje Trybunału Rewidentów (Obrachunkowy).
  • głównym zadaniem jest sprawowanie kontroli nad finansami WE; bada także prawidłowość wydatków i dochodów WE; czuwa nad właściwym i racjonalnym zarządzaniem finansami; Co roku sporządza raport z wykonania budżetu
 3. Wyjaśnij, w jaki sposób są wybierani członkowie Parlamentu Europejskiego .
  • do 1979 r. członkowie Parlamentu byli delegowani przez parlamenty narodowe; w czerwcu 1979 r. odbyły się pierwsze wybory do Parlamentu; deputowani są wybierani w powszechnych, bezpośrednich wyborach zgodnie z systemem proporcjonalnej reprezentacji albo na podstawie regionalnej, jak np. we Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz Belgii, albo krajowej, tak jak we Francji, Hiszpanii, Austrii, Danii, Luksemburgu lub według systemu mieszanego np. Niemcy; we wszystkich krajach Unii obowiązuje czynne prawo wyborcze od 18 roku życia; w niektórych państwach jak np. w Belgii, Luksemburgu i Grecji głosowanie jest obowiązkowe; kadencja deputowanych Parlamentu Europejskiego wynosi 5 lat
Zestaw XIII
 1. Wymień najmłodszy organ UE.
  • Komitet Regionów, który został powołany na mocy traktatu w Maastricht z inicjatywy Niemiec; Niemiec działa od marca 1994r.
 2. Podaj, które organy unijne nazywa się ,,trójkątem instytucji”.
  • Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską, Parlament Europejski
 3. Wyjaśnij, w jaki sposób decyzje podejmuje Parlament Europejski
        Parlament Europejski podejmuje swe decyzje zazwyczaj bezwzględną większością głosów, przy quorum 1/3 wszystkich deputowanych. W kilku przypadkach Parlament Europejski głosuje w inny sposób:
  • przy uchwalaniu wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej - kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy quorum 1/2 wszystkich deputowanych
  • w przypadku odrzucenia w drugim czytaniu projektu budżetu przygotowanego przez Komisję Europejską - kwalifikowaną większością głosów, przy quorum 1/2 wszystkich deputowanych
  • przy ustalaniu stopy wzrostu wydatków nieobligatoryjnych w danym roku budżetowym - kwalifikowaną większością 3/5 głosów, przy quorum 1/2 wszystkich deputowanych
  • w przypadku odrzucenia w drugim czytaniu zmian w projekcie budżetu wniesionych przez Radę Unii Europejskiej do poprawek Parlamentu Europejskiego
  • w sprawach proceduralnych - zwykłą większością głosów
Zestaw XIV
 1. Podaj siedzibę Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego.
  • Luksemburg
 2. Podaj, na mocy którego aktu powołano Komitet Regionów.
  • na mocy Traktatu o Unii Europejskiej
 3. Przedstaw kompetencje Parlamentu Europejskiego
  • uczestniczy w procesie decyzyjnym
  • posiada uprawnienia dotyczące uchwalania budżetu, przyjmowania nowych członków oraz zatwierdzania układów stowarzyszeniowych
  • kontroluje pracę Komisji Europejskiej
  • może powoływać tymczasowe Komitety Dochodzeniowe w przypadku łamania prawa
  • wybiera Rzecznika Praw Obywatelskich
  • zwraca się z zapytaniami do Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej
Zestaw XV
 1. Wyjaśnij, kim jest ombudsman.
  • Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej; instytucja- urząd ustanowiony przez traktat w Maastricht
 2. Wymień instytucje Unii Europejskiej
  • naczelnym organem politycznym Unii Europejskiej jest Rada Europejska.
 3. główne organy, które tworzą instytucje pierwszej kategorii to: Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Trybunał Rewidentów Księgowych.
  • instytucje drugiej kategorii- gremia doradcze- to: Komitet Ekonomiczno- Społeczny, Komitet Regionów, Komitet Doradczy.
  • do instytucji trzeciej kategorii posiadających specjalny status należą: Europejski Bank Centralny, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejska Agencja ds. Ochrony Środowiska, Europejski Urząd Policji.
  • Instytucje czwartej kategorii to nieformalne grupy, zalicza się do nich np. Radę Euro-12 (zwaną też Grupą Euro-12).
 4. Wyjaśnij, na czym polega różnica między Radą Europejską a Radą Unii Europejskiej?
  • Rada Europejska ma nadrzędny charakter w stosunku do Rady Unii Europejskiej; nadrzędność ta wynika z faktu, że Radę Europejską tworzą przywódcy państw, zaś Radę Unii Europejskiej- ministrowie spraw zagranicznych i inni ministrowie resortowi, będący członkami rządów tych państw
Zestaw XVI
 1. Wymień najmłodszy organ UE.
  • Komitet Regionów, który został powołany na mocy traktatu w Maastricht z inicjatywy Niemiec; Niemiec działa od marca 1994r.
 2. Podaj, na mocy jakich traktatów powstał Komitet Ekonomiczno- Społeczny.
  • na mocy traktatów rzymskich w 1958r., jako wspólna instytucja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euroatomu
 3. Wyjaśnij, w jaki sposób podejmowane są decyzje przez Radę Unii Europejskiej.
  • w zależności od treści traktatów Rada może podejmować decyzje: jednomyślnie, kwalifikowaną większością głosów, zwykłą większością głosów; jednomyślnie podejmowane są decyzje o znaczeniu podstawowym, np. przyjęcie nowych członków do Wspólnot Europejskich; w wypadku podejmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów, każde z państw dysponuje pewną liczbą głosów, która przyznawana jest z uwzględnieniem faktu, że wszystkie państwa członkowskie są równe jako członkowie Unii, ale różne co do liczebności i potencjału gospodarczego; głosowanie zwykłą większością głosów obowiązuje w sprawach mniejszej wagi, o charakterze proceduralnym-każde państwo dysponuje 1głosem.
KATARZYNA LISZNIAŃSKA

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie