Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Polska w polityce międzynarodowej i konfliktach zbrojnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2222 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Proponuję Państwu test na podsumowanie wiadomości dotyczących sytuacji ziem polskich i Polski w polityce międzynarodowej i konfliktach zbrojnych w XIX i XX wieku.Jest on przeznaczony dla uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego o rozszerzonym programie z historii. Test został skonstruowany w oparciu o materiał zawarty w podręczniku wydawnictwa WSIP: Człowiek i historia, część czwarta.

Test- człowiek i wojna w XIX i XX- Polska w polityce międzynarodowej i konfliktach zbrojnych

Grupa A

Uwaga!!! Proszę uważnie czytać wszystkie polecenia. Odpowiedzi trzeba zapisać czytelnie w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu. Proszę pisać tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; nie pisać ołówkiem. Nie wolno używać korektora (odpowiedź w ten sposób poprawiona nie będzie uznana. Błędne zapisy trzeba wyraźnie przekreślić i obok wpisać prawidłową odpowiedź.
 1. Wyjaśnij pojęcia: (0-3)
  • orientacja prorosyjska - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • linia Curzona- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Fall Weiss - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
 2. Określ, które z poniższych zdań jest prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz odpowiednią literą P lub F (w przypadku zdania fałszywego nie musisz podawać prawidłowej odpowiedzi). (0-4)
  1. Władysław Sikorki zginął w katastrofie lotniczej w 1942.
  2. Ponieważ Komitet Narodowy Polski popierał podczas wojny państwa Ententy, utworzone przezeń oddziały zbrojne powstały we Francji.
  3. Powstanie styczniowe obejmowało swym zasięgiem terytoria Królestwa Polskiego, Litwy i Ukrainy.
  4. Po zjednoczeniu Niemiec granica na Odrze i Nysie została potwierdzona traktatem w 1990r.
 3. Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest ostatnie. Obok wydarzenia pierwszego wpisz literę A, obok ostatniego literę B. (0-2)
  1. utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
  2. wydanie dekretu uwłaszczeniowego
  3. podpisanie paktu o nieagresji z Niemcami
  4. podpisanie traktatu ryskiego wydarzenie pierwsze - . . . . . . . . . . . . . . . . wydarzenie ostatnie - . . . . . . . . . . . . . ..
 4. Uporządkuj chronologicznie podane niżej wydarzenia od najwcześniejszego (Uwaga!!! Nie musisz podawać dat tych wydarzeń). Odpowiedzi wpisz w wykropkowane miejsca. (0-1)
  1. podpisanie układu Sikorki- Majski
  2. wybuch powstania listopadowego
  3. pierwsze powstanie śląskie
  4. wojna krymska
 5. Wyjaśnij skróty: (0-2)
  • ZWC- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  • PKWN- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6. Przeczytaj uważnie fragment tekstu źródłowego. Następnie udziel odpowiedzi na podane niżej pytania.
  Wspólne oświadczenie rządów ZSRR i Niemiec w sprawie działań wojsk obu państw.
  Celem uniknięcia wszelkiego rodzaju nieuzasadnionych pogłosek dotyczących odnośnych celów sił niemieckich i sowieckich, które działają w Polsce, Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR oświadczają, że działania tych sił nie mają żadnych celów, które byłyby sprzeczne z interesami Niemiec i Związku Sowieckiego lub z duchem czy literą paktu o nieagresji, zawartego pomiędzy Niemcami i ZSRR. Przeciwnie, celem tych sił jest przywrócenie pokoju i ładu w Polsce, zniszczonych na skutek załamania się państwa polskiego oraz dopomożenie ludności polskiej do odbudowania warunków swego istnienia politycznego.
  1. Podaj, w którym roku i w jakich okolicznościach wydane zostało oświadczenie. (0-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Przytocz argumenty, jakimi uzasadniono w oświadczeniu obecność armii niemieckiej i radzieckiej w Polsce, a następnie oceń prawdziwość argumentacji. Swoje zdanie uzasadnij. (0-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 7. Wymień czynniki, które wpłynęły na ukształtowanie się granicy wschodniej państwa polskiego po I wojnie św. (0-2)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8. Przeczytaj uważnie fragmenty tekstów źródłowych. Podaj o jakich wydarzeniach (układach) mówią cytowane źródła. Podaj ich datę roczną. Odpowiedź wpisz w wykropkowane miejsca. (0-4)
  1. (. ) i w tym czasie, kiedy dywizjon Lubowidzkiego kłuł swym bagnetem zgraję najemniczą, to Zajączkowski zatrudniał się, z toporem w ręku, wyłamywaniem drzwi Arsenału, by co żywiej rozdawać broń prawym synom wolności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. ,,Winno być utworzone Państwo Polskie, obejmujące terytoria zamieszkałe przez ludność niewątpliwie polską; będzie mu zapewniony wolny dostęp do morza, jego niezawisłość polityczna i gospodarcza, jego całość terytorialna winny być zagwarantowane przez umowy międzynarodowe.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9. Podkreśl nazwiska osób, których działalność była związana z powstaniem styczniowym. (0-1)
  1. Zygmunt Sierakowski
  2. Ignacy Prądzyński
  3. Aleksander II
  4. Romuald Traugutt
  5. Iwan Dybicz
 10. Przeczytaj uważnie fragment tekstu źródłowego- fragment pamiętnika Marii Lubomirskiej. Następnie udziel odpowiedzi na podane niżej pytania.
  13 listopada 1916
        Oto wychodzi dziś rozporządzenie oficjalne o utworzeniu Rady Stanu (. ) w Królestwie Polskim. Na Beselera przechodzą atrybuty regenta, wypływające z załączonej ustawy (. ). Atrybuty są śmiesznie małe i nie do przyjęcia. Najważniejsza sprawa, szkolnictwa, jest spod kompetencji wyłączona. (. ) Trudno o kubeł zimniejszej wody na ugaszenie germanofilskich zapałów. Czy Niemcy popadli w głupotę ludzi potępionych, czy też Nas mają za skończonych durniów?
  1. Określ rodzaj źródła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0-2)
  2. Podkreśl zdania bądź fragmenty zdań, które zawierają opinie M. Lubomirskiej o wydarzeniach z okresu I wojny św. (0-2)
 11. Zaznacz prawidłową odpowiedź: (0-4)
  I) Akt 5 listopada zapowiadał:
  1. odtworzenie niepodległego państwa polskiego w granicach sprzed I rozbioru
  2. rozszerzenie autonomii galicyjskiej wg koncepcji trialistycznej
  3. utworzenie samodzielnego państwa polskiego sprzymierzonego z państwami centralnymi, z dziedziczną monarchią, w nieokreślonych bliżej granicach
  II) Podczas wojny obronnej 1939 rząd polski opuścił Warszawę dnia:
  1. 17 września
  2. 1października
  3. 5września

  III) Akcja ,,Burza” zorganizowana przez polskie podziemie w roku 1944 miała na celu:
  1. dywersję i sabotaż na tyłach armii niemieckiej, zmierzające do przejęcia władzy przed wkroczeniem Rosjan
  2. walkę z komunistycznym podziemiem związanym z PPR
  3. atak na obozy koncentracyjne na terenie GG przed ich likwidacją podczas niemieckiej ewakuacji
  IV) W wyniku plebiscytu Warmię i Mazury:
  1. przyłączono do Polski
  2. w części przyłączono do Polski
  3. nie przyłączono do Polski
 12. Uzupełnij luki: (0-5)
  1. Od 1932r. funkcję ministra spraw zagranicznych w Polsce pełnił . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  2. W marcu 1943r. polscy komuniści utworzyli w Moskwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., który miał być zapleczem politycznym nowych polskich oddziałów wojskowych w pełni uzależnionych od ZSRR.
  3. Polskie oddziały pod dowództwem . . . . . . . . . . . . . . . . . w 1920r. zajęły Wilno wraz z Wileńszczyzną gzie proklamowano państwo, tzw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na początku 1922r. została ona przyłączona do Polski.
  4. W czerwcu 1917r. Francja wyraziła zgodę na utworzenie Armii Polskiej u boku swych wojsk. Nadzór polityczny nad nią miał sprawować, kierowany przez R. Dmowskiego, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 13. Przeanalizuj mapę ukazującą Europę podczas II wojny światowej , a następnie wypisz 6 nazw miejscowości, w których rejonie walczyły polskie oddziały. (0-2)
  a- . . . . . . . . . . . . .
  b- . . . . . . . . . . . . .
  c- . . . . . . . . . . . . .
  d- . . . . . . . . . . . . .
  e- . . . . . . . . . . . .
  f- . . . . . . . . . . . . .
 14. Wybierz jeden z możliwych momentów historycznych powstania tego plakatu. Podkreśl wybraną odpowiedź i uzasadnij swój wybór. (0-3)
  1. plebiscyt na Warmii i Mazurach
  2. powstanie śląskie
  3. wojna polsko- niemiecka w 1939
  4. powstanie warszawskie
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Model odpowiedzi- człowiek i wojna w XIX i XX- Polska w polityce międzynarodowej i konfliktach zbrojnych

Grupa A
 1. orientacja prorosyjska- orientacja powstała w przededniu wybuchu I wojny św. zakładająca, że do zjednoczenia ziem polskich może doprowadzić tylko Rosja, która przyzna im potem autonomię; głównym jej reprezentantem był R. Dmowski
  linia Curzona-linia przebiegu granicy polsko- radzieckiej na Bugu, zaproponowana przez Curzona – brytyjskiego ministra spraw zagranicznych w 1919
  Fall Weiss - nazwa określająca plan ataku wojsk Hitlera na Polskę w 1939
 2. a- F b- P c- P d- P
  1. utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej- 1945
  2. wydanie dekretu uwłaszczeniowego- 1864
  3. podpisanie paktu o nieagresji z Niemcami- 1934
  4. podpisanie traktatu ryskiego- 1921 wydarzenie pierwsze-
  5. wydanie dekretu uwłaszczeniowego- 1864 wydarzenie ostatnie-
  6. utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej- 1945
  1. podpisanie układu Sikorki- Majski- 1941
  2. wybuch powstania listopadowego- 1830
  3. pierwsze postanie śląskie- 1919
  4. wojna krymska- 1853-56
  b d c a
 3. ZWC- Związek Walki Czynnej
  PKWN- Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
 4. a- 1939, po napaści hitlerowskiej i radzieckiej na Polskę
  b- rozpad państwa polskiego i chęć dopomożenia Polakom w odbudowie państwowości; przyczyny podane w oświadczeniu są fałszywe; zarówno Rosjanie, jak i Niemcy wkroczyli do Polski w celach zaborczych, dowodem na sprawne funkcjonowanie Polski był opór, jaki stawiała armia polska obydwu najeźdźcom, a następnie odbudowa struktur władzy i wojska polskiego na wychodźstwie we Francji . Również zachowanie okupantów w Polsce świadczy przeciwko prawdziwości argumentów z oświadczenia, oba państwa okupacyjne prześladowały Polaków i robiły wszystko, aby Polska nie została odbudowana
 5. czynniki, które wpłynęły na ukształtowanie się granicy wschodniej państwa polskiego po I wojnie św.: postanowienia traktatu ryskiego, bunt Żeligowskiego
 6. a- powstanie listopadowe; 29 listopad 1830
  b- orędzie Wilsona (14 punktów Wilsona; 1918 r.
  1. Zygmunt Sierakowski
  2. Aleksander II
  3. Romuald Traugutt
 7. a- źródło historyczne, pisane, opisowe, pamiętnik
  b- Atrybuty są śmiesznie małe i nie do przyjęcia; Trudno o kubeł zimniejszej wody na ugaszenie germanofilskich zapałów. Czy Niemcy popadli w głupotę ludzi potępionych, czy też Nas mają za skończonych durniów?
 8. I-
  1. utworzenie samodzielnego państwa polskiego sprzymierzonego z państwami centralnymi, z dziedziczną monarchią, w nieokreślonych bliżej granicach
  II-
  1. 17 września
  III-
  1. dywersję i sabotaż na tyłach armii niemieckiej, zmierzające do przejęcia władzy przed wkroczeniem Rosjan.
  IV-
  1. nie przyłączono do Polski
 9. a- Józef Beck
  b- Związek Patriotów Polskich
  c- Lucjan Żeligowski; Litwa Środkowa
  d- Komitet Narodowy Polski
 10. miejscowości, w rejonie których walczyły polskie oddziały w czasie II wojny światowej: Narwik, Breda, Wilhelmshafen, Lenino, Ankona, Bolonia, Falaise, Arnhem, Monte Ciasno, Berlin, Warszawa
  1. powstanie warszawskie uzasadnienie- treść plakatu nawiązuje do II wojny św.; treść napisu wskazuje na chęć zemsty (odwet) za tysiące ofiar (w domyśle represji hitlerowskich)
KATARZYNA LISZNIAŃSKA

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie