Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela techniki i informatyki na naucz. dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4376 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przestawiam Państwu plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest to plan nauczyciela informatyki i techniki.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2002 r.
Długość stażu: 2 lata 9 miesięcy.
Cel główny: Zachęcanie do stosowania komputera jako narzędzia do wzbogacenia własnego warsztatu pracy wśród nauczycieli, oraz upowszechniania kultury informatycznej wśród młodzieży. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Lp.
Cele, zadania
Formy realizacji Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
A. SFERA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO
1
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).

Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN, CDiDN, CEN, portali edukacyjnych itp..
IX 2002
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.
Adresy stron internetowych.
2
Przypomnienie organizacji, zasad funkcjonowania i zadań szkoły.
Analiza dokumentacji szkoły: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania itp.
IX, X
 
3
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem.
Uczestniczenie w posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
cały okres stażu
według wskazanych terminów
Zaświadczenie Dyrektora Szkoły.
4
Pełnienie obowiązków administratora szkolnej sieci komputerowej.
Kontrola zasobów i poprawności działania na poszczególnych stanowiskach oraz reinstalacja klientów sieci oraz serwera.
Opieka nad pracowniami komputerowymi i innymi komputerami w szkole.
Rozbudowa szkolnej sieci komputerowej
Instalacja programów do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych.
Doradztwo w rozwiązywaniu problemów z obsługą komputera wśród nauczycieli i administracji.
cały okres stażu
min. raz w tygodniu
Zaświadczenie Dyrektora Szkoły.
Lista programów.
5
Administracja internetową witryną szkoły.
Zaprojektowanie i systematyczna aktualizacja strony internetowej Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Barlinku.
min. raz na 2 tyg.
Wydruki niektórych podstron.
Obecność strony w Internecie.
Adres szkoły.
6
Sprawowanie opieki informatycznej w szkole.
Opieka nad sekretariatem szkoły, wdrażanie programów wspomagających zarządzanie oświatą np.: Vulcan (arkusz organizacyjny, plan lekcji, sekretariat uczniowski), Hermes np.
Opracowanie arkuszy kalkulacyjnych (Excel) w celu usprawnienia i przyśpieszenia klasyfikacji semestralnej i końcowo rocznej.
Pomoc przy wprowadzaniu danych do arkuszy.
Pomoc przy opracowywaniu dokumentów np.: samoocena nauczyciela.
Przyjmowanie, sortowanie i wysyłanie poczty elektronicznej szkoły.
Pełnienie dyżuru dla nauczycieli i uczniów w pracowni internetowej.
cały okres stażu
raz w tygodniu
I, II VI
cały okres stażu
cały rok
Zaświadczenie Dyrektora Szkoły.
Przykłady arkuszy.
Adres poczty elektronicznej.

Zaświadczenie Dyrektora Szkoły.
7
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, programów innych materiałów związanych z realizacją planu.
cały okres stażu
Zgromadzone dokumenty.
B. SFERA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO
1
Wstępna ocena własnych umiejętności.
Autorefleksje, wstępne podsumowanie swoich osobistych osiągnięć.
X 2002
Przeprowadzenie analizy własnej pracy nauczycielskiej, zebranie dokumentacji, informacji na temat wcześniejszych dokonań.
2
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach.
Przeprowadzenie ankiety mającej na celu ocenę pracy nauczyciela wśród uczniów i opracowanie wniosków na jej podstawie.
według wskazanych terminów
raz do roku, na koniec cyklu (pod koniec stażu)
Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy.
Samoocena. Wnioski z ankiet.
3
Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji.
Uczestnictwo w kursach i szkoleniach w szczególności dotyczących pracy wychowawcy klasowego, współpracy z rodzicami oraz podnoszących i aktualizujących zdobytą już wiedzę informatyczną.
według wskazanych terminów
Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy.
4
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.
Lektura i prenumerata czasopism fachowych np.: PC-World Computer, Komputer Świat, Enter itp.
Lektura opracowań, publikacji i podręczników informatycznych i technicznych.
Korzystanie z możliwości dokształcania się on – line. Udział w internetowych klubach dyskusyjnych, forum.
cały okres stażu
Bibliografia, rejestr czasopism, stron WWW.
Poświadczenie prenumeratu.
5
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań. Wdrażanie przedsięwzięć i programów.
Pełnienie funkcji Społecznego Inspektora Pracy.
Pomoc przy opracowywaniu samooceny nauczycieli.
Przygotowanie uczniów do uzyskania karty motorowerowej i uczestniczeniu w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
Opracowanie internetowe programu „Szkoła z klasą”.
Opracowanie programu powszechnego stosowania Technologii Informacyjnej wśród nauczycieli.
cały okres stażu
na bieżąco w zależności od potrzeby
IV, V
raz w miesiącu
Zaświadczenie Dyrektora Szkoły.
Protokoły z przeprowadzonych inspekcji.
Przykładowa ankieta i samoocena nauczyciela.
Protokół z egzaminu, karty zgłoszeń, dyplomy.
Materiały przygotowane w trakcie realizacji programu.
Program TI.
6
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, ich promocja.
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych.
Pomoc w zdobywaniu informacji z Internetu przez nauczycieli i uczniów.
Organizowanie kursów dla nauczycieli w zależności od potrzeb np.: obsługi Internetu, obsługi szkolnej pracowni internetowej, obsługa komputera i oprogramowania itp. w ramach programu wdrażającego TI wśród nauczycieli.
Pomoc nauczycielom w zorganizowaniu lekcji w pracowni komputerowej.
Udostępnianie i publikacje swoich przedmiotowych programów nauczania, systemów oceniania (kryteria ocen), opracowań i innych materiałów za pomocą Internetu.
Prowadzenie zajęć z informatyki dla studentów Akademii Rolniczej wydz. Zarządzanie i Marketing w Terenowym Obiekcie Dydaktycznym w Barlinku.
Pomoc w stworzeniu i umieszczeniu szkolnych witryn Internetowych Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku.
w miarę potrzeby
min. raz do roku, konsultacje cotygodniowe
w miarę potrzeby
corocznie
II ¸ VI
na bieżąco
Poświadczenia od nauczycieli.
Zaświadczenie Dyrektora Szkoły.
Zaświadczenia, listy uczestników.
Poświadczenie od nauczycieli.
Opublikowane materiały, adresy stron publikacji.
Zaświadczenie kierownika TOD w Barlinku.
Zaświadczenia ze szkół.
C. SFERA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO
1
Opracowanie i wdrażanie programów nauczania, wymagań edukacyjnych.
Opracowanie własnych szkolnych planów nauczania z informatyki i techniki.
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania (kryteria ocen) z informatyki i techniki.
Opracowanie planu pracy kółka internetowego.
IX
Plany nauczania.
Kryteria doboru oceny.
Plan pracy kółka.
2
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Poznanie literatury i czasopism metodycznych.
Udział w spotkaniach i szkoleniach nauczycieli informatyki i techniki.
Stały kontakt on-line z innymi nauczycielami przedmiotu, współpraca z nauczycielami informatyki i techniki z innych szkół.
Udział w lekcjach koleżeńskich.
Opracowanie i wykorzystanie na lekcjach informatyki i techniki własnych materiałów dydaktycznych, prezentacji, testów, sprawdzianów.
Gromadzenie programów komputerowych bezpłatnych lub zakup programów (licencji) celem wykorzystania ich na zajęciach dydaktycznych.
Nawiązanie współpracy z pracownikiem firmy Jens INT-Transport celem przybliżenia uczniom na technice alternatywnego sposobu pozyskiwania energii elektrycznej (elektrownie wiatrowe).
na bieżąco
wg wskazanych terminów
cały okres stażu
w miarę potrzeby
cały okres stażu
III 2003
Bibliografia.
Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy.
Poświadczenia nauczycieli.
Przykłady materiałów.
Spis programów.
Potwierdzenie współpracy.
Adres strony internetowej.
3
Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Prowadzenie zajęć z informatyki i techniki w szkole.
Zaprojektowanie i aktualizacja szkolnej witryny WWW.
Umieszczanie na witrynie internetowej własnych opracowań i materiałów dydaktycznych, informacji dla rodziców, informacji o witrynach innych szkół lokalnych i instytucji.
Wydawanie internetowej wersji gazetki szkolnej („Gimzetki”).
Prowadzenie kółka komputerowego.
Prowadzenie korespondencji elektronicznej z uczniami i absolwentami szkoły.
Wymiana doświadczeń z młodzieżą.
Wykorzystanie Internetu na lekcji informatyki i techniki po przez to kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł.
codziennie
min. raz w tygodniu
cały okres stażu
raz w miesiącu
cały okres stażu
w miarę potrzeby
cały okres stażu
Przykładowe wydruki i adresy podstron.
Lista adresów stron edukacyjnych.
4
Organizowanie konkursów.
Zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych z informatyki i techniki.
Przygotowanie laureatów konkursów szkolnych do szczebla rejonowego i wojewódzkiego.
Przygotowanie uczniów i zorganizowanie szkolnego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
Wytypowanie drużyny do konkursu powiatowego BRD.
II, III, IV
III, IV
Lista uczestników, zgłoszenia uczestników. Protokół z zawodów.
Lista uczestników. Zgłoszenia do konkursu
5
Sprawdzenie kwalifikacji uczniów ubiegających się o kartę motorowerową.
Przeprowadzenie egzaminu na podstawie, którego wydaje się karty motorowerowe.
V, VI
Lista kandydatów, testy sprawdzające, protokół z przeprowadzonego egzaminu.
D. SFERA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO
1
Organizacja działań promujących szkołę.
Stworzenie i aktualizacja internetowej strony szkoły.
Zaindeksowanie szkolnej strony WWW w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych.
Rozpropagowanie adresu witryny w lokalnej prasie, UMiG, instytucjach oświatowych, szkołach.
na bieżąco
wynika z potrzeby
Lista adresów wyszukiwarek. Wydruki z wyszukiwarek.
Wycinki z prasy, wydruki ze stron innych instytucji.
2
Udział w przygotowaniu imprez i oprawa uroczystości szkolnych.
Aktywny udział w zakończeniu klas trzecich.
Przygotowanie tabla absolwentów.
Fotografowanie i filmowanie imprez i uroczystości szkolnych.
Przygotowywanie dyplomów okolicznościowych i na zakończenie roku szkolnego.
corocznie
Zaświadczenie Dyrektora Szkoły.
Przykładowy film z zakończenie III klas.
Wzory dyplomów.
3
Aktywny udział w zadaniach wychowawczych i opiekuńczych.
Kontakty z pedagogiem szkolnym.
Realizacja zadań ujętych w szkolnych zadaniach wychowawczych i programach profilaktycznych.
Pogadanki na temat uzależnień.
na bieżąco
Wpisy do dziennika lekcyjnego.
4
Opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych.
Wyjścia do kina, BOK „Panorama”.
Wyjazdy pozaszkolne, dyskoteki.
Inne imprezy.
w miarę potrzeby
Listy uczestników.
Repertuar.
5
Prowadzenie zajęć pozaszkolnych.
Prowadzenie kółek internetowych w PG 2 i SP 4.
Dyżury w pracowni informatycznej, konsultacje informatyczne.
cały rok
min. raz w tygodniu
Zaświadczenia dyrekcji.
E. INNE
1
Zadania, które nie są ujęte w planie rozwoju zawodowego, a które mogą zaistnieć.
Rzeczywistość szkolna jest dynamiczna, nieustannie pojawiają się nowe sytuacje i problemy, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. Dlatego w planie rozwoju nie są obecnie ujęte, lecz mogą mieć odzwierciedlenie.
   

Opracował: Olgierd Cichecki

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie