Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Szkolnego Koła PCK

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 972 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 


WSTĘP DO PROGRAMUProgram SK PCK powstał z myślą o uczniach kl. IV-VI, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka i środowiska.
Program stworzono na bazie Programu Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK dostosowując go do potrzeb i warunków szkoły.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program cechuje:
Podmiotowość i elastyczność
Nauczyciel ma prawo do uzupełniania przewidzianych do realizacji treści o najbardziej aktualną tematykę. Uczniowie mają prawo, by ich propozycje zostały również uwzględnione. Program bierze pod uwagę możliwości rozwojowe uczniów oraz daje szansę na to, by mogli poznawać świat z radością, zainteresowaniem i satysfakcją.

Funkcjonalność
Zaproponowane treści nauczania i sposoby ich realizacji nastawione są na kształcenie umiejętności przydatnych w życiu codziennym.

Spiralność
Zdobywanie kompetencji następuje na tle wcześniejszych doświadczeń uczniów, w oparciu o materiał zarysowany już w ich umyśle. Kręgi tematyczne będą stopniowo poszerzane i uzupełniane.Cele programu
· Nabywanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
· Podwyższenie poziomu kultury zdrowotnej i higieny osobistej.
· Kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych.
· Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych.
· Zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób.
· Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na drogach, ulicach, nad wodą, na terenie szkoły i w
gospodarstwie wiejskim.
· Propagowanie trzeźwości i ochrony zdrowia.
· Kształtowanie zależności między własnym zdrowiem a otaczającym go środowiskiem.
· Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
· Troska i dbałość o czystość lokalnego środowiska.
· Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do innych osób, a w szczególności młodszych kolegów, osób chorych,
upośledzonych, starszych i samotnych.
· Uaktywnianie dzieci i młodzieży.
· Odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego.


Treści programu
Treści programu przeznaczone są do realizacji podczas spotkań Szkolnego Koła PCK.
Obejmują pięć obszarów problemowych: zdrowie, higiena, bezpieczeństwo, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, relacje z innymi ludźmi.Zdrowie
1.Warunki wpływające na stan zdrowia:
· prawidłowe odżywianie się,
· racjonalne wykorzystanie czasu wolnego,
· wypoczynek na świeżym powietrzu,
· dobre samopoczucie,
· akceptacja siebie,
· pozytywny stosunek do otoczenia.
2.Wiadomości o chorobach:
· przyczyny powstawania wybranych chorób,
· przebieg oraz postępowanie w przypadku danej choroby,
· profilaktyka.
3.Rola krwiodawstwa w ratowaniu życia ludzkiego.

Higiena
1.Higiena osobista.
2.Higiena wypoczynku.
3.Higiena pracy umysłowej.
4.Higiena żywienia.

Bezpieczeństwo
1.Bezpieczeństwo na drogach i ulicach:
· zasady przechodzenia przez jezdnię,
· niebezpieczne miejsca na drogach,
· przyczyny powstawania wypadków.
2.Bezpieczeństwo w szkole:
· zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i gier w szkole,
· rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami bez stosowania agresji.
3.Bezpieczeństwo nad wodą:
· odpowiedzialne zachowanie się w pobliżu naturalnych i sztucznych zbiorników,
· unikanie kąpieli w miejscach niebezpiecznych,
· korzystanie z kąpieli w rzece lub innym zbiorniku wodnym.
4. Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym:
· przyczyny powstawania wypadków,
· zachowanie bezpieczeństwa podczas prac polowych,
· korzystanie z urządzeń mechanicznych.

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
1.Zatrucia.
2.Porazenia prądem.
3.Krwotoki i krwawienia.
4.Oparzenia.
5.Omdlenia.
6.Utrata przytomności.

Relacje z innymi ludźmi
1.Udzielanie pomocy i opieki uczniom chorym.
2.Sprawowanie opieki nad osobami starszymi i samotnymi.
3.Rozwiązywanie nieporozumień bez stosowania przemocy, agresji i wulgaryzmów.
4 Troska o młodszych kolegów i koleżanki.
5.Akceptacja osób niepełnosprawnych oraz niesienie im pomocy.
6.Udział w akcjach charytatywnych.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
W realizacji programu zastosowałam następujące metody i formy pracy:
1.Pogadanki, filmy, rozmowy poparte informacjami z prasy, literatury medycznej, Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej.
2.Spotkania z lekarzem, stomatologiem, higienistką szkolną, pracownikiem KRUS, policjantem.
3.Organizowanie akcji charytatywnych.
4.Odwiedzanie starszych i samotnych osób.
5.Udział w spotkaniach integracyjnych z dziećmi upośledzonymi fizycznie i umysłowo.
6.Organizacja i udział w konkursach promujących zdrowie.
7.Opracowanie własnych piosenek o tematyce zdrowotnej.
8.Aktualizowanie gazetki ściennej koła.
9.Organizacja gier, zabaw, dyskotek.
10.Przygotowanie części artystycznych.
11.Pokaz i ćwiczenia praktyczne w udzielaniu pierwszej pomocy.
12.Udział w szkoleniach przeprowadzanych przez ratowników PCK.
13.Praca w grupach.
14.Stosowanie metod aktywizujących.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
1.Wie jak należy prawidłowo się odżywiać.
2. Zna przyczyny powstawania oraz przebieg różnych chorób.
3.Wie jak należy postępować w przypadku wystąpienia danej choroby.
4.Wie jak uodpornić własny organizm, przestrzega zasad profilaktyki.
5.Dostrzega związki między stanem zdrowia a higieną.
6.Zna i stosuje w praktyce podstawowe zasady higieny osobistej, wypoczynku, żywienia, pracy umysłowej.
7.Przestrzega zasad bezpieczeństwa na drodze, nad wodą, w szkole i gospodarstwie wiejskim.
8.Wie i kojarzy ,jaka zależność istnieje między własnym zdrowiem a środowiskiem.
9.Zna zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i potrafi zastosować je w praktyce.
10.Potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe bez stosowania przemocy, agresji i wulgaryzmów.
11.Troszczy się o młodszych kolegów.
12.Akceptuje „inność” osób upośledzonych fizycznie i psychicznie.
13.Działa na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i starszych.
14.Niesie pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
15.Samodzielnie stosuje nabyte umiejętności zgodnie z przyjętymi zasadami.
16. Potrafi wyszukiwać informacje i korzystać z nich.
17. Odróżnia dobro od zła.

SPOSÓB REALIZACJI
Program realizowany będzie przez członków koła PCK i klubu „Wiewiórka”. Zajęcia objęte programem realizowane będą w szkole i poza nią.

EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacja programu pozwoli mi ocenić przydatność oraz atrakcyjność zajęć, a także zwróci uwagę na wprowadzenie ewentualnych zmian programowych. Ewaluacja będzie prowadzona pod koniec roku szkolnego.
Narzędzia służące ewaluacji:
· Rozmowy z uczniami i rodzicami.
· Systematyczna obserwacja uczniów pod kątem ich zachowań prospołecznych i prozdrowotnych.
· Udział w konkursach.
· Ankieta dla członków koła.
Opracowała: Bogusława Kranc

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie