Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

Jestem nauczycielem matematyki w szkole podstawowej. Ponadto prowadzę kółko komputerowe. Przedstawiam plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Mam nadzieje, że publikacja będzie pomocna nauczycielom.

Plan rozwoju zawodowego  Małgorzaty Forczek
nauczyciela matematyki i informatyki  w Szkole Podstawowej 
im. Gen. Władysława Sikorsiego w Tuszowie Narodowym z Filią w Grochowem.

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi
1.
Obserwacja zajęć u innych nauczycieli.
Zdobędę większe doświadczenie, obserwowane lekcje zainspirują mnie do twórczych poszukiwań.
okres stażu

2.
Systematyczna analiza podejmowanych działań.
Uwzględnienie sugestii wynikającej z ewaluacji dyrekcji, rodziców. Podsumowanie w ramach stażu. Zestawienie sukcesów i porażek.
na bieżąco

3.
Analiza literatury psychologiczno-pedagogicznej potrzebnej do realizacji wybranych zadań.
Uzupełnianie własnego warsztatu pracy o pozycje literatury fachowej.
Rejestr czasopism, pozycji metodycznych, materiałów pomocniczych.
Poznanie trendów i rozwiązań metodycznych w edukacji matematycznej.
okres stażuAnalizowanie i opisanie dwóch przypadków edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych z moją pracą.Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.

4.
Wykorzystanie komputera i multimedialnych programów oraz technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki oraz pracy wychowawcy.
Prowadzenie lekcji
w pracowni komputerowej.
na bieżąco

5.
Komputerowe opracowanie dokumentów własnych, materiałów do lekcji oraz materiałów związanych z pracą szkoły.
Opracowanie i archiwizowanie materiałów na dyskietkach i płytach CD.
Wykonanie zaproszeń, życzeń, dyplomów, podziękowań itp. Przy wykorzystaniu komputera.
Komputerowe opracowanie podsumowań I semestru i końca roku szkolnego.
okres stażu

6.
Rozwijanie zainteresowań uczniów.
Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym.
okres stażu

7.
Opieka nad uczniem mającym trudności w nauce.
Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem mającym trudności w nauce.
okres stażu

8.
Zastosowanie korelacji oraz ścieżek edukacyjnych na zajęciach z matematyki i informatyki.
Na lekcjach matematyki i informatyki wprowadzam treści ścieżek edukacyjnych
i korelacji międzyprzedmiotowej.
okres stażu

9.
Przeciwdziałanie przemocy psychicznej i fizycznej oraz uzależnieniom.
Zaprojektowanie i wdrożenie klasowego programu profilaktyki uzależnień i profilaktyki zachowań patologicznych.
okres stażu

10.
Opracowanie i publikacja artykułów, scenariuszy lekcji oraz innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
Opublikowanie napisanych przeze mnie artykułów na stronach internetowych związanych z oświatą lub czasopismach oświatowych oraz na własnej stronie internetowej.
okres stażu

11.
Opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych.
Opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, prezentacja programu w szkole oraz przekazanie go do biblioteki szkolnej
(pedagogicznej).
okres stażu

12.
Opracowanie scenariuszy lekcji godzin wychowawczych zgodnie z szkolnym programem wychowawczym.

okres stażu

13.
Opracowanie projektu publikacji
„ Spotkania wychowawcze”.
Zgromadzenie i opracowanie materiałów. Wygłaszanie referatów według potrzeb na zebraniach z rodzicami.
okres stażu

14.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu zaspokajania potrzeb wychowawczych i edukacyjnych uczniów.
Prowadzenie rejestru przyswojonych pozycji z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
okres stażu

15.
Organizacja warsztatu pracy wychowawcy.
Prowadzenie dokumentacji, ankietowanie uczniów, ewaluacja.
na bieżącoUczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.
( § 5 ust. 1 pkt. 2)

1.
Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.
Zorganizowanie kółka matematycznego dla uczniów klasy VI
okres stażu


Zorganizowanie kółka informatycznego dla uczniów kl. VI
SP Jaślany
2.
Stworzenie szkolnej strony internetowej.
Przygotowanie materiałów oraz opracowanie szkolnej witryny www.
Umieszczenie jej na wybranym serwerze internetowym.
rok szkolny 2003/2004
SP Jaślany
3.
Stworzenie własnej strony internetowej.
Zamieszczenie wypracowanych materiałów na własnej stronie internetowej.
Publikacja przedmiotowej strony www.
rok szkolny 2003/2004

4.
Zorganizowanie i prowadzenie teczki
informacyjnej na temat awansu zawodowego.
Systematyczna obserwacja stron internetowych pod kątem pojawienia się nowych przepisów prawnych i informacji dotyczących awansu zawodowego oraz umieszczenie ich w przygotowanej teczce.
okres stażu

5.
Współpraca z biblioteką.
Złożenie opracowanych materiałów w bibliotece szkolnej oraz pedagogicznej w Mielcu.
okres stażu

6.
Praca na rzecz pomocy dzieciom pokrzywdzonym przez los.
Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz dzieci.
okres stażu

7.
Popularyzacja zdrowego żywienia.
Wykonanie gazetek na temat zdrowego żywienia, rozmowa z pielęgniarką, pogadanki.
okres stażu

8.
Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli.

okres stażu

9.
Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
Zorganizowanie następujących konkursów:
Ø Matematyczny „ Jeden z dziesięciu”;
Ø Czytanie ze zrozumieniem tekstów matematycznych;
Ø Konkurs na kartkę świąteczną (stroik świąteczny) z elementami matematycznymi;
Ø Konkurs na „ Świąteczna bąbka”- wykonanie bąbek w kształcie różnych brył geometrycznych;
Ø Familiada matematyczno- informatyczna;
Ø „Zostań mistrzem tabliczki mnożenia”,
Ø „ Matematyczna pisanka”;
Ø Omnibus – uczniowie klas starszych przygotowują konkurs dla uczniów klas młodszych. itp.
okres stażu

10.
Zorganizowanie gminnego konkursu matematycznego dla uczniów klas V.
Opracowanie szczegółowego regulaminu oraz przeprowadzenie konkursu.
rok szkolny 2004/2005

11.
Praca w komisjach konkursowych.
Praca w komisjach konkursowych konkursów szkolnych, gminnych i powiatowych.
wg potrzeb

12.
Wydawanie gazetki szkolnej.

okres stażu
SP Jaślany
13.
Wydawanie gazetki matematycznej.

okres stażu


Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu pracy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
( § 5 ust. 1 pkt. 3)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju. Dyskusja na temat awansu zawodowego z nauczycielami i metodykiem.
VIII/IX 2003

2.
Poznawanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki.
Analiza dokumentacji szkolnej.
IX 2003
W dniu rozpoczęcia stażu rozpoczęłam pracę w nowej szkole.
3.
Udział w formach doskonalenia.
Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy. Uczestnictwo w:
a). warsztatach metodycznych
b). konferencjach metodycznych
c). szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Kontynuowanie współpracy z doradcą metodycznym.
okres stażu

4.
Analiza, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Uświadomienie sobie swoich możliwości i braków oraz znalezienie metod doskonalenia przez literaturę, dokumentację efektów własnej pracy
( z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań i analiz) oraz formy dokształcające.
okres stażu

5.
Dzielenie się z nauczycielami i pracownikami szkoły wiedzą z zakresu obsługi i wykorzystania komputera w pracy pedagogicznej i w pracy szkoły.
Pomoc w przygotowaniu sprawdzianów, testów, środków dydaktycznych, wykonaniu gazetek, wydruków, skanowaniu materiałów, korzystaniu z internetu itp.
okres stażu

6.
Przygotowanie i wygłoszenie referatu na szkoleniową Radę Pedagogiczną.
Według planu szkoleń Rady Pedagogicznej
wg potrzeb
temat do ustalenia
7.
Prowadzenie lekcji koleżeńskich.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych z wykorzystaniem metod aktywizujących.
wg potrzeb

8.
Kierowanie pracą ucznia
w przygotowaniu do udziału
w konkursach matematycznych.
Przekazanie informacji o konkursach. Zachęcanie uczniów do wysiłku i samodoskonalenia, wskazywanie odpowiednich lektur.
wg potrzeb

9.
Pełnienie opieki nad klasopracownią audiowizualno-informatyczną.
Prowadzenie gazetki poświęconej zagadnieniom informatycznym. Wykonanie tablic informacyjnych
z wykorzystaniem technologii komputerowej.
okres stażu
SP Jaślany
10.
Opracowanie testów dla klas IV- VI na potrzeby wewnątrzszkolnego badania osiągnięć uczniów.
Systematyczna i uporządkowana obserwacja efektów nauczania.
Przeprowadzenie analizy po sprawdzianie klas VI na zakończenie szkoły podstawowej pod kątem wymogów zapisanych w standardach egzaminacyjnych
i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
okres stażu

11.
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z matematyki
i informatyki na bazie szkolnego systemu oceniania.
Ustalenie kryteriów wymagań na poszczególne stopnie.
IX 2003Plan rozwoju ma charakter otwarty. Poszczególne zadania mogą być rozszerzane lub zmodyfikowane w miarę potrzeb wynikających z planu pracy szkoły i zmian w tej pracy zachodzących.Data i podpis nauczyciela Zatwierdzam do realizacji

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:25:18
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:25:18) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie