Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7124 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielką języka angielskiego. Pragnę przedstawić Państwu plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Główne cele awansu:
  1. uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły,
  2. samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe,
  3. poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
STREFA ROZWOJU
ZAWODO-WEGO
Lp.
ZADANIA FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN

O
R
G
A
N
I

Z
A
C
Y
J
N
A

1.
2.

3.4.


5.6.

7.

Poznanie procedury awansu zawodowego.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły.


Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań.


Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.


Współpraca z biblioteką szkolną w zakresie propozycji zakupu środków dydaktycznych do nauki języka angielskiego.


Przygotowanie projektu
sprawozdania.


· Analiza przepisów prawa
oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie)


· Rozmowa, zawarcie kontraktu
· Wzajemna obserwacja zajęć
wg potrzeb nauczyciela stażysty i zaleceń opiekuna stażu


· Analiza dokumentacji:
- statutu szkoły
- planu wychowawczego szkoły
- regulaminów
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania
- wewnątrzszkolnego systemu wychowania
- kalendarza imprez szkolnych
· Omówienie w/w dokumentów z opiekunem stażu

· Uczestnictwo w posiedzeniach rady
pedagogicznej
· Uczestnictwo w zebraniach zespołu
d/s Szkolnego Programu
Wychowawczego oraz zespołu ds. Edukacji Językowej i Europejskiej
(m. in. komputerowe opracowanie sprawozdań z pracy zespołu)
· Współpraca z dyrektorem szkoły
· Współpraca z rodzicami
· Udział w procesie
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – rady szkoleniowe


· Gromadzenie dokumentów,
zaświadczeń, scenariuszy zajęć, zdjęć.


· Doradztwo w sprawie zakupu materiałów dydaktycznych.
· Autorefleksja, autoanaliza, opis
realizacji planu rozwoju.

Plan rozwoju zawodowego
Kontrakt
Harmonogram hospitacji
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu


Lista obecności
Protokoły z posiedzeń zespołów
Zebrane dokumentyZaświadczenie

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego

VIII/IX
2003IX 2003
Raz na dwa miesiące, wg potrzeby


IX/X 2003Okres stażu


Okres stażuOkres stażu

V 2006
O
S
O

B
I
S
T
A


1.2.
3.


4.


5.

6.

Wstępna ocena własnych umiejętności.


Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Obserwacja i analiza możliwości i postępów ucznia (klasy). Rozwijanie
i doskonalenie umiejętności
interpersonalnych.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie
aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.


· Autorefleksja.· Ukończenie uzupełniających
studiów magisterskich i uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej.


· Lektura prasy pedagogicznej,
poznawanie najnowszych opracowań
dotyczących nauczania języka angielskiego
· Studiowanie literatury pomocnej
w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych
· Wymiana doświadczeń
z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.


· Sprawowanie opieki pedagogicznej
nad studentami odbywającymi praktykę asystencką
· Prowadzenie otwartych zajęć dla
studentów, opracowanie scenariuszy zajęć, obserwowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez studentów
· Prowadzenie
otwartych zajęć dla innych nauczycieli
· Udoskonalenie planu wynikowego
z języka angielskiego dla klas IV-VI oraz nauczycielskiego systemu oceniania dla klas IV -VI


· Przygotowanie, przeprowadzenie
i podsumowanie ankiety sprawdzającej trudności uczniów w uczeniu się języka angielskiego
· Zbieranie informacji o uczniu wg
karty obserwacji. Sporządzenie dokumentacji opisowej postępów ucznia. Prowadzenie tzw. Raportu Postępów Ucznia dla klas VI.

· Udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego
· Udział w warsztatach
metodycznych

Dyplom ukończenia studiówSpis lektur


Plan praktyk
Scenariusze zajęć
Plan wynikowy
Nauczycielski system oceniania


AnkietaRaport Postępów Ucznia, karta obserwacji
Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia

VIII/IX
2003


IX 2003-
VI 2005Okres stażu


Okres stażu


IX/X 2003Okres stażu

Okres stażu


D
Y
D
A

K
T
Y
C
Z
N

A
1.


2.
3.
4.

5.
6.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu
i dyrektora.


Analiza własnych zajęć, określenie mocnych i słabych stron własnej pracy.


Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy
pedagogicznej.


Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznejPopularyzacja nauki języka angielskiego wśród
uczniów. Rozwijanie
postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

· Hospitowanie
zajęć wg wcześniej opracowanego harmonogramu
· Omówienie
wyników hospitacji


· Opracowanie scenariuszy zajęć,
konsultacja, analiza, ewaluacja.· Dokumentacja efektów własnej
pracy· Prowadzenie lekcji
z wykorzystaniem Internetu oraz płyt multimedialnych
· Wykorzystanie komputera do
opracowania testów, konkursów, dyplomów oraz scenariuszy lekcji.
· Wykorzystanie materiałów
dydaktycznych dostępnych w Internecie


· Aktywny udział w formach
doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela
i szkoły:
a) udział w kursach i warsztatach metodycznych
b) systematyczne stosowanie
aktywnych metod na lekcjach ze szczególnym uwzględnieniem dramy, metody projektu oraz zabaw i gier dydaktycznych w nauczaniu języka angielskiego w kl. II - III
c) uzupełnianie biblioteczki nauczyciela
o materiały dodatkowe pochodzące
z różnych źródeł (testy, ćwiczenia,
środki dydaktyczne, gry itp.)


· Współpraca w przygotowaniu
projektu dotyczącego realizacji tematyki europejskiej w szkole
· Współpraca w przygotowaniu
lekcji o Unii Europejskiej, zaproszenie gościa
· Przygotowanie konspektów
lekcyjnych o tematyce unijnej oraz pomocy dydaktycznych dla innych nauczycieli
· Przygotowanie i przeprowadzenie
konkursów wiedzy o Unii Europejskiej
· Przygotowanie i przeprowadzenie
konkursów z języka angielskiego
· Organizowanie wystaw prac
uczniów
· Zbieranie pomocy dydaktycznych
do sali językowej
· Zorganizowanie konkursu na
najciekawszy projekt
· Przeprowadzenie lekcji o kulturze,
historii, geografii krajów anglojęzycznych
· Przeprowadzenie konkursu
dotyczącego informacji o krajach anglojęzycznychWnioski z hospitowanych zajęć, scenariusze zajęć hospitowanych
Scenariusze zajęć własnych
Ocena własnej pracy na podstawie uwag opiekunaScenariusze lekcyjne, testy, kserokopie
materiałów opracowanych
komputerowo


Świadectwa
i zaświadczenia
o ukończeniu poszczególnych kursów


Scenariusze zajęć
Biblioteczka nauczyciela

Scenariusze imprez,
zestaw pytań konkursowych, konspekty lekcyjne, zaświadczenia, zdjęcia, sprawozdanie
Okres stażu


Raz na dwa miesiąceOkres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu


Okres stażu

W
Y
C
H
O
W

A
W
C
Z
O
-
O
P
I
E
K
U
Ń
C
Z
A

1.

2.3.
4.
5.


6.

7.


8.Zapoznanie się
z programem wychowawczym szkoły,
zadaniami nauczyciela.


Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.Kontakty z rodzicami.
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczniom.


Integracja zespołu klasowego.


Kształtowanie postaw obywatelskich:
- wpajanie szacunku dla
tradycji i historii
- kultywowanie tradycji
narodowych, rodzinnych
- zapoznanie z dorobkiem
kulturowym narodu
polskiego

Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, promocja zdrowego stylu życia , uświadomienie zagrożeń związanych z nałogiem.


Propagowanie ekologicznego modelu życia
· Analiza dokumentu, omówienie jego
treści z opiekunem stażu
· Rozpoznanie i rozwiązywanie
problemów wychowawczych uczniów
· Poznanie sytuacji rodzinnej
wychowanków poprzez spotkania z rodzicami
· Rozmowy i obserwacje uczniów


· Współpraca z rodzicami uczniów,
wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym.· Dbanie o bezpieczeństwo uczniów
podczas zajęć, nadzór nad czystością i wystrojem sali językowej.


· Organizowanie wspólnych wyjść,
wycieczek, wyjazdów.
· Uczestnictwo wraz z uczniami
w różnych formach kulturalnych (kino, teatr)


· Wprowadzenie elementów
wychowania regionalnego na godzinach wychowawczych
· Przygotowanie i przeprowadzenie
uroczystości imprez klasowych, takich jak: wigilia klasowa
· Realizacja tematów prozdrowotnych na lekcjach wychowawczych

· Udział z klasą w akcjach „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”
· Przygotowanie tematycznych gazetek ściennychProgram wychowawczy szkoły
Dokumentacja w dzienniku klasowym,
Plan pracy wychowawcy klasowego,
Zaświadczenie od pedagoga szkoły, adnotacje w dzienniku


Notatki własne
Adnotacja w dzienniku
Notatki własne

Adnotacje w dzienniku klasowym,
karty wycieczekPlan pracy wychowawcy klasowego

Plan pracy wychowawcy klasowego
Okres stażu

Okres stażuOkres stażu
Na bieżąco
Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu


Okres stażu

Opracowanie: Aneta Landmesser

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie