Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2497 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielką mianowaną w Zespole Szkół w Starym Polu. Ubiegam się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Mam nadzieję, że publikacja mojego Planu Rozwoju Zawodowego pomoże innym nauczycielom ubiegającym się o ten sam stopień awansu.

OPRACOWAŁA : mgr Monika Sypniewska


STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO : ORGANIZACYJNA
Lp.
Działania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin realizacji
1
Poznanie procedury awansu zawodowego
analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
(ustawa, rozporządzenie)
- poprawnie sformułowany wniosek
o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
sierpień - wrzesień
2005 r.
2
Dokumentowa-nie realizacji planu rozwoju
- gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów itp.
- gromadzenie scenariuszy zajęć hospitowanych
- fotografowanie realizowanych przedsięwzięć
- zapisywanie wszelkich świadomych działań na rzecz rozwoju zawodowego
- zaświadczenia-  scenariusze- zdjęcia- teczka
z dokumentami wynikającymi
z poniższych
i powyższych zadań
okres stażu
na bieżąco
4
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją ich podstawowych funkcji
- uczestniczenie
w Radach Pedagogicznych
- współpraca
z rodzicami, pedagogiem szkolnym, Rzecznikiem Praw Ucznia
- wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
i Wychowania

- praca w zespole wychowawczo- terapeutycznym
- praca w zespole humanistycznym
- wykaz spotkań- kopie dokumentów
kopie planów
- potwierdzenie


- potwierdzenie dyrektora szkoły
- potwierdzenie przewodniczącej zespołu
- potwierdzenie
na bieżąco
5
Opracowanie komputerowe własnych planów dydaktycznych
z języka polskiego
i historii
- opracowanie planów dydaktycznych
- plany dydaktyczne
wrzesień 2005-2007
6
Opracowanie planu wychowaw-czego
- opracowanie planu wychowawczego
- plany wychowawcy
wrzesień 2005-2007
7
Opracowanie komputerowe oraz zapoznanie uczniów
i rodziców
z wymaganiami na poszczególne oceny szkolne
z języka polskiego
i historii
- opracowanie kryteriów oceniania z języka polskiego i historii
- konsultacje
z nauczycielami podczas spotkań zespołu humanistycznego
- zapoznanie uczniów
z zakresem wymagań edukacyjnych
- kopie opracowanych wymagań edukacyjnych- podpisy uczniów
i rodziców
wrzesień - październik
2005-2007
8
Udział
w procesie szkolnego doskonalenia nauczycieli
- przedstawienie propozycji do  planu pracy zespołu wychowawczo- terapeutycznego Zespołu Szkół
- sporządzenie planu pracy zespołu humanistycznego gimnazjum
- publikacje
i materiały szkoleniowe
- plan pracy
i sprawozdanie
z pracy zespołu humanistycznego
sierpień - wrzesień
2005-2007
9
Współtworzenie planu realizacji ścieżek edukacyjnych Zespołu Szkół

- przedstawienie propozycji do planu realizacji ścieżek edukacyjnych
- plan ścieżek edukacyjnych
październik 2005
10
Współtworzenie planu dydaktycznego, wychowaw-czego i opiekuń-czego szkoły
- współtworzenie układania planu pracy szkoły
- plan pracy szkoły
- potwierdzenie
sierpień 2005
11
Modyfikacja Szkolnego Regulaminu Oceniania Zachowania
- propozycje oceniania zachowania uczniów
- Szkolny Regulamin Oceniania Zachowania
sierpień 2005
12
Współpraca
i pomoc w realizacji zadań
z Pomorskich Certyfikatów Jakości
- propozycje działań
- poświadczenie szefa zespołu
według regulaminu konkursu
13
Organizacja warsztatu pracy
- kompletowanie filmoteki wykorzystywanej do realizacji programu
- opracowanie wybranych scenariuszy lekcji, testów i materiałów pomocniczych do wybranych lekcji
- gromadzenie materiałów związanych
z komputerem
i Internetem przydatnych w pracy nauczyciela polonisty
- wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów
i materiałów polonistycznych
i dydaktycznych
- systematyczne zapoznanie się
z ofertą wydawniczą
- opieka nad klasą – dbałość o wystrój
i estetykę sali lekcyjnej
- wykaz pozycji filmowych


- kopie scenariuszy itp.
okres stażu
na bieżąco
14
Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami
- współpraca
z Gminnym Ośrodkiem Kultury
- współpraca
z Urzędem Gminy
- współpraca z Opieką Społeczną
- współpraca
z przedstawicielką Służby Zdrowia – pielęgniarką szkolną
- współpraca
z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
w Malborku
- współpraca z Parafią
w Starym Polu
- promowanie szkoły
w lokalnej prasie
- współpraca
z biblioteką szkolną
- zaświadczenie- zaświadczenie


- potwierdzenie


- potwierdzenie
- sprawozdania
spotkań z klasą

-zaświadczenie


- zaświadczenie


- potwierdzenie


- potwierdzenie

cały okres stażu
na bieżąco
15
Nawiązanie współpracy
z nauczycielem stażystą
- rozmowy, pomoc merytoryczna, wymiana poglądów - doświadczeń
- potwierdzenie stażysty
według potrzeb
16
Przygotowanie projektu sprawozdania
- autorefleksja, analiza realizacji podjętych zadań , sformułowanie wniosków
i przemyśleń
- sprawozdanie
z realizacji planu zawodowego
czerwiec 2007 r.
STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO - OSOBISTA
Lp.
Działania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin realizacji
1
Wstępna ocena własnych umiejętności
i możliwości
- skompletowanie
i ocena wszelkich dokumentów oceniających moją pracę zawodową
- uświadomienie sobie własnych niedoskonałości pracy w szkole wymagających poprawy
- decyzja o przyjętej formule stażu
- złożenie podania
o rozwój zawodowy
- tworzenie planu rozwoju zawodowego
- opracowanie ankiety skierowanej do ucznia, opracowanie ankiety skierowanej do rodzica

- plan rozwoju zawodowego
- kopie ankiet
sierpień - wrzesień
2005 r.
2
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności
w procesie aktywnego udziału w wewnątrz-szkolnym
i zewnątrz-szkolnym doskonaleniu
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- udział w pracach zespołu humanistycznego gimnazjum
- udział w pracach zespołu wychowawczo – terapeutycznego
- udział w radach szkoleniowych

- opracowanie
i wdrażanie autorskiego programu edukacyjnego
- zaświadczenia

- potwierdzenie
- plan pracy zespołu- potwierdzenie przewodniczącej zespołu
- potwierdzenie dyrektora szkoły
- dowody realizacji
- kopie programu autorskiego
- na bieżąco

- według planu zespołu- według planu pracy zespołu- rok szkolny 2006 / 2007
3
Studiowanie szeroko pojętej literatury
i czasopism metodycznych przydatnych
w pracy
- korzystanie
z zasobów biblioteki szkolnej , miejskiej
i pedagogicznej


- wyszukiwanie nowych publikacji książkowych
i ciekawych artykułów
w czasopismach oświatowych
- ciągła lektura prasy komputerowej
- uzupełnianie zbiorów prywatnych
- wykaz przeczytanych artykułów i pozycji książkowych
( dziennik lektur )
- scenariusze zajęć dydaktycznych
i wychowawczych

cały okres stażu
na bieżąco
4
Pogłębienie wiedzy merytorycznej poprzez wykorzystanie ćwiczeń i zadań z zakresu gramatyki, literatury, ortografii
i teatrologii
- spotkania
z nauczycielami podczas zespołu humanistycznego, wymiana poglądów
- zbiór ciekawych ćwiczeń
na bieżąco
5
Nabycie umiejętności stosowania techniki komputerowej
w podstawowym zakresie
- zapisanie się i udział w  kursie  komputerowym
- zaświadczenie ukończenia kursu
rok szkolny
2005 / 2006
6
Zdobycie kwalifikacji – egzaminator języka polskiego w gimnazjum
- zapisanie się i udział w szkoleniu
- zaświadczenie
rok szkolny
2005 / 2006
7
Zdobycie nowych kwalifikacji
- zapisanie i udział
w studiach podyplomowych-
- logopedia


- zaświadczenie
2006 / 2007
8
Opracowanie
i opublikowanie scenariuszy zajęć do wykorzystania na lekcjach języka polskiego
- publikacje tradycyjne i internetowe
- scenariusze zajęć
2005 / 2006
2006 / 2007
9
Lekcji pokazowe
z języka polskiego
- prowadzenie lekcji
- konspekty
- potwierdzenie
2005 / 2006
10
Publikacje własnych rozwiązań dydaktycznych
i wychowaw-czych
- opublikowanie własnych rozwiązań dydaktyczno – wychowawczych
w Internecie
- scenariusze
- zaświadczenia
2005 / 2007
11
Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadcze-niem, ich promocja
- kreatywna rola przy tworzeniu dokumentów szkolnych
- publikacje- prowadzenie „ otwartych zajęć” dla nauczycieli i rodziców
- pedagogizacja rodziców

- kopie dokumentów , potwierdzenia


- kopie publikacji, potwierdzenia publikacji
- potwierdzenia uczestników, scenariusz
- materiały informacyjne

cały okres stażu
12
Udział
w różnych formach kultury
- indywidualne, klasowe, szkolne wyjazdy na imprezy kulturalne ( teatr, kino, koncerty itp. )
- kopie kart wycieczek,
- potwierdzenia wyjazdu
cały okres stażu
13
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole
- pełnienie funkcji wychowawcy- pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu humanistycznego gimnazjum
- pełnienie funkcji Rzecznika prasowego
- plany wychowawcze, dokumentacja działań
- potwierdzenia dyrektora szkoły
cały okres stażu
14
Rozwijanie
i doskonalenie umiejętności interpersonal-nych
- praca  nowymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno u uczniów, jak i nauczyciela np. drama
- autorefleksja

na bieżąco
15
Dalsza droga rozwojowa
- podsumowanie pracy
w ramach stażu:
- zestawienie sukcesów
i porażek, udoskonalenia swojej osobowości i pracy
z młodzieżą
- uwzględnienie sugestii wynikających z ewaluacji dyrekcji, rodziców
i uczniów

w miarę możliwości
16
Opieka nad gabinetem języka polskiego
- dbałość o estetykę
- wzbogacanie w pomoce dydaktyczne
- eksponowanie prac uczniów
- zakup firan i rolet oraz elementów dekoracyjnych i użytkowych
- wykonanie pomocy dydaktycznych

na bieżąco
STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO - DYDAKTYCZNA
Lp.
Działania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin realizacji
1
Obserwacja zajęć dydaktycznych prowadzonych przez innych nauczycieli
- poznanie warsztatu pracy nauczyciela – polonisty, historii
- komunikowanie się przez Internet
- potwierdzenie hospitacji
raz w semestrze
2
Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela – stażystę
- wzajemna obserwacja zajęć, ich omawianie
i wspólna analiza wybranych aspektów lekcji
- potwierdzenie hospitacji
w okresie stażu nauczyciela - stażysty
3
Prowadzenie zajęć
w obecności Wicedyrektora Szkoły – Wioletty Pokory
- opracowanie scenariuszy lekcji, konsultacja, analiza
- karta hospitacji
raz w roku szkolnym
4
Inicjatywy kulturalne
- organizowanie
i współpraca przy ich realizacji
- zaświadczenia, zdjęcia
w okresie stażu
5
Udział
w konkursach
- przygotowanie wybranych uczniów do konkursów literackich, recytatorskich, ortograficznych i olimpiady przedmiotowej
- przeprowadzenie wybranych konkursów proponowanych przez MEN , Kuratorium Oświaty
i Wydawnictwa Oświatowe
- potwierdzenia
- zaświadczenia
- zapisy w kronice szkoły
cały okres stażu
6


Praca
z uczniem mającym trudności dydaktyczne na zajęciach wyrównawczych
z języka polskiego oraz w czasie wolnym ucznia
i nauczyciela
- zajęcia z wybranymi uczniami
- zapisy
w dzienniku zajęć wyrównawczych
- opis działań dodatkowych
na bieżąco,
według planu pracy zajęć wyrównawczych
7
Zindywidualizo-wana praca na lekcji z uczniami nadpobudliwymi
i uzdolnionymi
- zajęcia z wybranymi uczniami
- potwierdzenie
na bieżąco
9
Opracowanie cyklu lekcji integrujących treści z języka polskiego
i plastyki dla uczniów gimnazjum
- Konsultacje
z nauczycielem sztuki – Elżbietą Woś

- opracowanie cyklu lekcji
- komplet konspektów
listopad 2005
10
Opracowanie tekstów sprawdzających umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem
- konsultacje
z nauczycielami – polonistami
- opracowanie tekstów
- wzory tekstów
wrzesień maj 2005
11
Opracowanie własnych kryteriów oceniania
- konsultacje
z nauczycielami – polonistami
- opracowanie kryteriów oceniania
- kryteria oceniania dyktand


- kryteria oceniania ustnych wypowiedzi
- kryteria oceniania recytacji
- kryteria oceniania wybranych prac literackich

2005- 2007
12
Prace
z uczniami klas III gimnazjum mające na celu przygotowanie uczniów do egzaminów


- praca z uczniami
kl. III gimnazjum
- teksty ćwiczeń
rok szkolny
2005/ 2006
2006/2007
2007/2008
13
Doskonalenie warsztatu
i metod pracy pedagogicznej
- aktywny udział
w formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela
i szkoły
- przygotowanie pomocy dydaktycznych
- potwierdzenia,
- materiały szkoleniowe
cały okres stażu
14
Wykorzystanie technologii informatycznej
w pracy pedagogicznej
- korzystanie
z systemu operacyjnego WINDOWS przy sporządzaniu planów i dokumentacji szkolnej
- korzystanie
z komputerowych programów edukacyjnych,
- Internetu
- kopie materiałów opracowanych przy pomocy komputera
- rejestr adresów internetowych
na bieżąco
15
Innowacje pedagogiczne
- prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi ucznia
- gromadzenie nagrań video i płyt CD przydatnych w pracy polonisty
- gromadzenie literatury metodycznej
- scenariusze zajęć
- spis pomocy audiowizualnych- spis pozycji książkowych
cały okres stażu
16
Organizacja wycieczek dydaktycznych
- organizacja wycieczek dydaktycznych – ścieżki edukacyjne
- karty wycieczek
- zaświadczenie
- fotografie
dwa razy w ciągu roku szkolnego
17
Analiza własnej pracy pod kątem skuteczności
i efektywności nauczania języka polskiego
- zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi
- gromadzenie dokumentacji , sprawdzianów
na bieżąco
18
Wprowadzenie ścieżek
w nauczaniu języka polskiego w gimnazjum
- powadzenie zajęć
z uwzględnieniem wszystkich ścieżek edukacyjnych
wykaz treści realizowanych
w ramach ścieżek
cały okres stażu
STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO- WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA
LP.
Dzialania
- Formy realizacji
- Dowody realizacji
Termin realizacji
1
Organizacja warsztatu pracy w sferze wychowawczej
- zapoznanie
z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań wychowawczych
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- potwierdzenie Dyrektora szkoły
na bieżąco
2
Współpraca
z Pedagogiem Szkolnym
- kontakty z Kamilą Ronżewską w ramach lekcji wychowawczych
- wspólne analizowanie problemów
i podejmowanie decyzji
- kierowanie na badania
i zajęcia psychopedagogiczne uczniów
z trudnościami
w nauce


- potwierdzenie Pedagoga
- scenariusze spotkań lekcyjnych
według potrzeb
3
Współpraca
z rodzicami
- indywidualne rozmowy
- prowadzenie spotkań klasowych
- prezentacja osiągnięć uczniów
w poszczególnych etapach edukacji
- organizacja imprez klasowych
z udziałem rodziców
- w ramach pedagogizacji rodziców przeprowadzenie ankiet związanych
z planami wychowawczymi na dany rok, agresji w szkole
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- kserokopia zapisów
w dzienniku lekcyjnym- zdjęcia- kopie ankiet
konsultacje z rodzicami
na bieżąco

4
Współpraca
z Rzecznikiem Praw Ucznia
- spotkania
z Rzecznikiem
w ramach lekcji wychowawczych
- potwierdzenie
- notatki, broszury informacyjne
cały okres stażu
5
Realizacja planu pracy wychowawcy
- przeprowadzenie zajęć wychowawczych zgodnie z planem
- zorganizowanie okolicznościowych uroczystości i imprez klasowych
- diagnozowanie oczekiwań wychowanków- ankiety
- angażowanie uczniów
w pracę na rzecz szkoły
- kopie planu wychowawczego
- projekty lekcji
- ksero z dziennika
- kopie ankiet
cały okres stażu
6
Doskonalenie umiejętności potrzeb w pracy wychowawczej
- czytanie literatury pedagogiczno- psychologicznej
- komunikowanie się ze środowiskiem nauczycielskim poprzez Internet
- wykaz przeczytanej literatury
na bieżąco
7
Tworzenie sytuacji wychowaw-czych podnoszących poczucie odpowiedzialno-ści za siebie
i innych- pomoc koleżeńska dla uczniów słabszych
- zbiórka pieniędzy na cele charytatywne- dowód wpłaty
- potwierdzenie
na bieżąco
w okresie stażu
8
Zajęcia otwarte
- przedstawienia, warsztaty i lekcje otwarte dla rodziców
- zajęcia otwarte dla innych nauczycieli
- potwierdzenie
okres stażu
9
Współpraca
z Opieką Społeczną
- współpraca z Opieką Społeczną w celu udzielania różnych form pomocy uczniom
- poświadczenie GOPS Stare Pole
na bieżąco
10
Edukacja regionalna
- pielęgnowanie szkolnych tradycji
- zdjęcia
cały okres stażu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie