Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program do pracy z uczniem mającym trudności dydaktyczne (drugorocznym)

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1763 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

WSTĘP

     Program dotyczy jednego ucznia, który jest dzieckiem o obniżonej dojrzałości szkolnej oraz emocjonalnie i społecznie słabo przygotowanym do podjęcia nauki w szkole. Ma wzmożoną pobudliwość psychoruchową, która osłabia koncentrację uwagi na zadaniu. Jest uczniem powtarzającym klasę. Program powstał na podstawie opinii i wskazań poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz moich obserwacji.

     Poradnia przekazała następujące wskazówki do pracy z uczniem :
 1. Dostosowanie podstawowych wymagań edukacyjnych wobec ucznia do poziomu wymagań koniecznych .
 2. Udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych na terenie szkoły .
 3. Ćwiczenia grafomotoryczne ręki lewej z uwzględnieniem zasad pracy z dzieckiem leworęcznym .
 4. Stosowanie zasad postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo .
 5. Stymulacja ogólnego rozwoju ucznia .
GŁÓWNY CEL PROGRAMU

     Wielopłaszczyznowa pomoc dziecku z ewidentnymi trudnościami dydaktycznymi .

CELE SZCZEGÓŁOWE
 1. Dążenie do harmonii i rozwoju emocjonalno – społecznego .
 2. Korekta i ćwiczenie procesów poznawczych w zakresie stwierdzonych niedoborów rozwojowych .
 3. Wyrównywanie braków w zakresie wiedzy i umiejętności z języka polskiego i matematyki .
WYMAGANIA EDUKACYJNE DOSTOSOWANE DO POZIOMUWYMAGAŃ KONIECZNYCH .

Edukacja polonistyczna
 1. Ćwiczenia w czytaniu :
  • odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanych treści ;
  • dokonuje samodzielnie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej krótkich wyrazów (głoskowanie) ;
  • czyta poprawnie proste , krótkie wyrazy ;
  • potrafi wyodrębnić bohaterów , ale nie zawsze potrafi udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania nauczyciela ;
  • czyta fragmenty lektur .
 2. Ćwiczenia w opracowywaniu lektur :
  • przy pomocy pytań nauczyciela potrafi wyodrębnić bohaterów i ważniejsze wydarzenia ;
  • ustala związki tekstów z ilustracjami na podstawie pytań nauczyciela ;
  • wygłasza krótkie wiersze z pamięci przy pomocy nauczyciela ;
 3. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu :
  • na stawiane pytania odpowiada najczęściej jednym zdaniem ;
  • omawiając obrazki lub historyjki , wylicza tylko pewne elementy ;
  • myli podobne litery , nie zwraca uwagi na prawidłowe połączenia liter w wyrazach ;
  • nieprawidłowo rozmieszcza wyrazy w liniaturze , nie rozdziela wyrazów w zdaniach ;
  • przy pomocy nauczyciela dobiera podpisy do obrazków ;
  • przepisuje ułożone teksty , popełniając błędy ortograficzne .
 4. Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku :
  • próbuje prawidłowo rozmieszczać wyrazy w liniaturze , ale nie zawsze rozdziela wyrazy w zdaniach ;
  • próbuje różnicować spółgłoski i samogłoski ;
  • próbuje pisać wyrazy ze zmiękczeniami ;
  • przy pomocy nauczyciela rozpoznaje zdania oznajmujące , pytające i rozkazujące ;
  • przy pomocy nauczyciela stosuje zasadę dotyczącą pisowni wielkich liter na początku zdania oraz imion i nazwisk ;
  • przy pomocy nauczyciela potrafi spośród zbioru rzeczowników wyodrębnić nazwy ludzi , zwierząt , roślin , rzeczy oraz określić ich liczbę ;
  • przy pomocy nauczyciela rozpoznaje czasowniki w zbiorze różnych wyrazów ;
  • opanował niektóre zasady ortograficzne ;
  • opanował pisownię kilku wyrazów z poszczególnych grup ortogramów przewidzianych dla klasy I ;
  • zna skróty stosowane na lekcjach , ale nie zawsze ich używa .
  • Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne :
  • wykorzystuje słownictwo najczęściej stosowane na lekcjach ;
  • wyróżnia zdania w tekście i mowie ;
  • układa krótkie zdania z rozsypanki wyrazowej z pomocą nauczyciela .
Edukacja przyrodniczo-społeczna
 1. Moja klasa i szkoła :
  • z pomocą nauczyciela potrafi wymienić podstawowe sprzęty znajdujące się w sali lekcyjnej ;
  • zna rolę dyżurnego ;
  • rozumie potrzebę pielęgnacji roślin znajdujących się w klasie i otoczeniu szkoły .
 2. Bezpieczna droga do szkoły :
  • zna swoją drogę do szkoły ;
  • potrafi pod kierunkiem nauczyciela wymienić niektóre zasady poruszania się po drogach ;
  • wie , jaką rolę pełnią znaki drogowe ;
  • wie , co oznaczają światła na sygnalizatorze świetlnym .
 3. Przyroda wokół nas :
  • potrafi wymienić kilka nazw roślin ozdobnych , drzew i krzewów ;
  • potrafi przy pomocy nauczyciela opowiadać o zmianach zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku , warunkach życia roślin i zwierząt ;
  • wymienia przy pomocy nauczyciela niektóre gatunki owoców i warzyw , nazwy zwierząt domowych i niektórych gatunków innych zwierząt .
 4. Dom i rodzina :
  • posługuje się pojęciami : „rodzina" i „rodzice" ;
  • wymienia członków rodziny ;
  • potrafi (pod kierunkiem nauczyciela) wymienić 2-3 urządzenia techniczne w domu ;
  • przy pomocy nauczyciela wymienia niektóre sposoby oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej ;
  • przy pomocy nauczyciela wymienia przybory służące do utrzymania higieny osobistej ;
  • wylicza (pod kierunkiem nauczyciela) sposoby spędzania wolnego czasu ;
  • wymienia (pod kierunkiem nauczyciela) produkty spożywcze sprzyjające racjonalnemu odżywianiu się .
 5. Moja miejscowość :
  • zna nazwę swojej miejscowości ;
  • wie , jakie zabytki znajdują się w jego miejscowości ;
  • pod kierunkiem nauczyciela wymienia cechy miasta i wsi ;
  • pod kierunkiem nauczyciela potrafi wymienić kilka nazw zawodów .
Edukacja matematyczna
 1. Stosunki przestrzenne i cechy wielkościowe :
  • przy pomocy nauczyciela odpowiada na pytania dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie oraz kierunków ruchu ;
  • przy pomocy nauczyciela porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej .
 2. Geometria :
  • przy pomocy nauczyciela rozpoznaje kształty podstawowych figur geometrycznych na płaszczyźnie ;
  • przy pomocy nauczyciela odrysowuje od szablonów kształty figur ;
 3. Zbiory i ich klasyfikacja :
  • przy pomocy nauczyciela odpowiada na pytania dotyczące klasyfikacji przedmiotów ;
  • przy pomocy nauczyciela wyodrębnia podzbiory ;
  • przy pomocy nauczyciela porównuje liczebność zbiorów bez przeliczania elementów .
 4. Liczby naturalne od 0 do 100 :
  • przy pomocy nauczyciela przelicza w zakresie 20 , a dziesiątkami w zakresie 100
  • nazywa znaki : < , > ,= , ale ma trudności w ich stosowaniu .
 5. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 :
  • przy pomocy nauczyciela liczy w zakresie 20 ;
  • przy pomocy nauczyciela liczy dziesiątkami w zakresie 100 ;
  • przy pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe .
 6. Mnożenie i dzielenie w zakresie 20 :
 7. przy pomocy nauczyciela wykonuje mnożenie jako dodawanie tych samych składników (na konkretach) .
Edukacja plastyczna
 1. Działalność plastyczna :
  Ilustrowanie i wyrażanie :
  • potrafi przedstawić zjawiska otaczającej rzeczywistości ;
  • potrafi przedstawić wydarzenia otaczającej rzeczywistości .
  Kształtowanie :
  • potrafi wykonać płaskie formy użytkowe według podanego wzoru ;
  • potrafi projektować i wykonać przestrzenne formy użytkowe pod kierunkiem nauczyciela .
 2. Wiadomości z zakresu sztuk plastycznych :
  • przy pomocy nauczyciela potrafi określić , czym zajmuje się malarz , rzeźbiarz ,architekt ;
 3. Obserwacja i doświadczenie :
  • potrafi wyróżniać i nazywać następujące cechy przedmiotów i zjawisk : kształt , wielkość , barwa ;
  • zna przeznaczenie narzędzi i materiałów oraz zasad bezpiecznego posługiwania się nimi .
Edukacja muzyczna
 1. Odtwarzanie muzyki :
  • opanował najważniejsze wiadomości przewidziane dla klasy I .
 2. Tworzenie muzyki :
  • z pomocą nauczyciela improwizuje rytmiczne odpowiedzi na pytania .
 3. Percepcja muzyki :
  • rozpoznaje głosy z otoczenia ;
Edukacja techniczna
 1. Kultura pracy :
  • przy posługiwaniu się szablonem korzysta z pomocy nauczyciela .
 2. Podstawy techniki :
  • potrafi określać właściwości materiału z pomocą nauczyciela ;
  • przy pomocy nauczyciela włącza i wyłącza proste urządzenia elektryczne.
 3. Wybrane zagadnienia z techniki i gospodarki :
  • przy pomocy nauczyciela potrafi wymienić dawne i dzisiejsze sposoby oświetlania mieszkań .
 4. Elementy orientacji zawodowej :
  • odpowiada na pytania dotyczące pracy zawodowej rodziców .
Edukacja zdrowotno – ruchowa
 1. Gimnastyka :
  • przyjmowanie podstawowych pozycji niskich ;
  • ćwiczenia prawidłowej postawy w biegu , chodzie i skokach ;
  • zwis postawny przodem i tyłem ;
  • zwis wolny przodem i tyłem ;
  • zwis przewrotny ;
  • odmyk ;
  • leżenie przewrotne i przerzutne ;
  • przewrót w przód ;
 2. Lekka atletyka :
  • przejście z chodu wolnego , szybkiego w bieg ;
  • marszobieg za prowadzącym ;
  • trucht ;
  • bieg szybki ze startu wysokiego ;
  • przyspieszenie i zwalnianie biegu ;
  • bieg na sygnał ;
  • bieg na 30 metrów (na czas) ;
  • swobodne rzuty piłeczką palantową ;
  • rzuty piłeczką na odległość z miejsca (prawą i lewą ręką) ;
  • skoki jednonóż ;
  • skoki w dal z miejsca ;
  • skoki w dal z rozbiegu (ze strefy odbicia z belki) ;
  • skoki w dal przez przeszkodę ;
  • skok nożycowy ponad niską przeszkodą z marszu (rozbieg skośny) ;
 3. Mini gry sportowe :
  • podania piłki do partnerów w kole z jednym broniącym ;
  • podania piłki po obwodzie koła ;
  • naśladowanie czynności partnera z piłką ;
  • rzuty do obręczy zawieszonej na różnych wysokościach ;
  • kozłowanie piłki z partnerem ;
  • odbicie lekkiej piłki sposobem oburącz górnym w miejscu i w marszu ;
  • utrzymywanie jak najdłużej piłki w górze , podbijając ją oburącz i jednorącz ;
  • kierowanie dużej piłki plażowej odbiciami jednorącz w określone miejsce ;
  • trafianie do celu piłką małą , dużą i lekarską ;
  • podania piłki między partnerami ;
  • kozłowanie piłki ;
  • odbijanie piłki stopą , kolanem ;
  • podania piłki : wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem do partnera ;
  • małe gry 2x2 i 3x3 .
ZASADY PRACY Z DZIECKIEM LEWORĘCZNYM
 1. Właściwa postawa wobec leworęczności .
  • należy stworzyć właściwą atmosferę wokół dziecka , która będzie zapobiegać wytworzeniu się aury wyjątkowości lub odmienności dziecka (np. dziecko czuje się gorsze lub na specjalnych zasadach) , należy bronić dziecko przed wyobcowaniem ze środowiska kolegów .
 2. Wczesna diagnoza leworęcznego dziecka .
  Diagnoza obejmuje :
  • ocenę lateralizacji ;
  • rozwój motoryki rąk ;
  • orientację w schemacie ciała i przestrzeni ;
  • poznanie postawy dziecka wobec własnej leworęczności ;
 3. Trafna decyzja co do dalszego postępowania z dzieckiem leworęcznym .
  Nie przeuczamy dzieci na prawą rękę :
  • lewostronnie zlateralizowanych ;
  • oburęcznych i praworęcznych ;
  • o wczesnych przejawach lateralizacji i silnym stopniu przewagi lewej ręki ;
  • mało sprawnych motorycznie (szczególnie o obniżonej sprawności prawej ręki) ;
  • opóźnionych w rozwoju umysłowym ;
  • u których występują zaburzenia : jąkanie , objawy nerwicowe , objawy pisma zwierciadlanego podczas pisania prawą ręką ;
  • nie akceptujących prób przeuczenia ;
 4. Prawidłowa postawa ciała dziecka leworęcznego podczas pisania .
  • podczas pisania i rysowania dziecko obie stopy powinno mieć oparte o podłoże , przedramiona o stół , plecy wyprostowane , głowa i górna część tułowia nie odchylają się od linii pionowej kręgosłupa ;
  • tułów nie powinien opierać się o ławkę ;
  • dziecko leworęczne powinno mieć sąsiada w ławce po prawej stronie (ręka pisząca znajduje się po zewnętrznej stronie ławki) ;
  • światło pada z przodu lub od strony prawej ;
 5. Właściwe położenie zeszytu .
  • zeszyt powinien znajdować się w pewnej odległości od ciała osoby piszącej , oraz od dowolnego brzegu stołu czy ławki (możliwe wtedy jest oparcie na ławce całego przedramienia) ;- zeszyt na ławce powinien być ułożony ukośnie , nachylony na prawą stronę (pozwala śledzić zapisany tekst) ;
  • zeszyt powinien znajdować się na lewo od ciała – zapewnia to swobodę ruchu piszącej ręki ;
 6. Prawidłowy układ dłoni ,nadgarstka i przedramienia .
 7. dłoń wraz z nadgarstkiem stanowi przedłużenie przedramienia ;
 8. brzeg dłoni , nadgarstka i ramię opierają się o stół , przesuwając się podczas pisania ;
 9. koniec pióra skierowany ku lewemu przedramieniu ;
 10. przedramię lewej ręki skierowane prostopadle do liniatury zeszytu ;
 11. dłoń i palce trzymające pióro powinny znajdować się poniżej liniatury zeszytu ;
 12. Organizacja ruchów pisania (typy ruchów według J. de Ajuriaguerry).
  Inskrypcja – ruchy związane z kształtowaniem liter według wzorców np.:
  Sposób pisania liter jest wykładnikiem :
  • sprawności motorycznej ręki ;
  • nawyków wyniesionych z domu i szkoły ;
  • pracy dziecka ;
  • norm estetycznych ;
  • cech osobowości (temperament) ;
  • cech procesów emocjonalnych ;
       Progresja – czyli postępujący ruch piszącej kończyny .
  Rodzaje progresji :
  • progresja duża – przenoszenie ręki z lewej do prawej strony , mięśnie barku uruchamiają ramię i przedramię ;
  • progresja mała – płynne przesuwanie dłoni podczas pisania (dłoń i przedramię pozostają w stałym kontakcie z zeszytem) ;
  • progresja pełzająca – przesuwanie dłoni dzięki oparciu się na czubku czwartego i piątego palca .
 13. Kontrola i regulowanie napięcia mięśniowego .
        Napięcie mięśniowe ręki , ramienia , przedramienia ,nadgarstka , dłoni i palców powinno być regulowane świadomie . Słabe napięcie mięśniowe – linie niepewne , drżące , cienkie .Nadmierne napięcie mięśniowe – łamanie grafitu ołówka , dziurawienie kartki ,sylwetka przygarbiona (przywarta do ławki) .
 14. Koordynacja ruchów obu rąk .
        Sprawne zapisywanie tekstu jest efektem współdziałania ręki wiodącej (piszącej) i drugiej ręki (pomocniczej – przytrzymującej zeszyt) .U dziecka leworęcznego należy usprawniać zarówno kończynę dominującą jak i pomocniczą .
 15. Współdziałanie oka i ręki .
        Warunkiem poprawnego zapisu , szybkiego tempa i dobrego poziomu graficznego jest śledzenie wzrokiem czynności pisania . Przyczyny zaburzeń koordynacji wzrokowo – ruchowej :
  • nieprawidłowe współdziałanie ośrodków wzrokowych i motorycznych w korze mózgowej (wolne tempo pisania , niski poziom graficzny ,błędy w pisaniu) ;
  • skrzyżowanie dominacji oka i ręki np.: pismo lustrzane , odczytywanie wyrazów od końca do początku ;
  Wskazania :
  • usprawnianie współdziałania czynności ruchowych lewej ręki z funkcjami wzrokowymi (ćwiczenia wzrokowo – ruchowe) ;
  • umożliwienie śledzenia wzrokiem czynności pisania u dziecka leworęcznego ;
  • rozwijanie współdziałania ręki i oka po tej samej stronie (w przypadku oburęczności należy usprawniać rękę znajdującą się po stronie dominującego oka) ;
  Ćwiczenia stymulująco – korekcyjne dla dzieci leworęcznych
  1. Ćwiczenia rozwijające motorykę rąk :
   • ćwiczenia ruchowe
    • wymachy kończyn
    • krążenia kończyn
    • ruchy kończyn na przemian
   • ćwiczenia dłoni
    • wymachy dłońmi
    • krążenia dłoni
    • ćwiczenia dwóch dłoni
    • ćwiczenia dłoni i pięści
   • ćwiczenia palców
    • krążenia palcami
    • składanie i rozkładanie palców
    • układanie modeli z palców
   • ćwiczenia relaksacyjne
    • ćwiczenia całego ciała
    • ćwiczenia kończyn górnych
    • ćwiczenia kończyn dolnych
    • ćwiczenia w różnych pozycjach
  2. Ćwiczenia pobudzające motywację do czynności grafomotorycznych :
   • malowanie palcami ;
   • ślady – pozostawianie na papierze odcinków dłoni i stóp zamoczonych w farbie ;
   • malowanie grubym pędzlem ;
   • malowanki – niespodzianki (kartki pokryte świecą) ;
   • obrysowywanie dłoni i stóp ;
   • obrysowywanie całego ciała (jedno dziecko jest obrysowywane przez pozostałe) ;
   • rysowanie według szablonów ;
   • zabawy ruchowo – słuchowo – wzrokowe (MDS) ;
   • rysowanie prostych schematów ;
   • próby samodzielnego rysowania ;
  3. Ćwiczenia kształtujące prawidłowy uchwyt i regulujące napięcie mięśniowe rąk :
   • ćwiczenia w płaszczyźnie pionowej (na tablicy , arkuszu papieru) ;
   • zabawa z wodą : „wiosłowanie palcami" , „rysowanie torów wodnych" ;
   • malowanie palcami ;
   • ćwiczenia MDS ;
  4. Ćwiczenia kształtujące nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania :
   • ćwiczenia uświadamiające dziecku kierunek pisania (w lewo , w prawo) ;
   • ćwiczenia utrwalające kierunek ruchu ręki od lewej do prawej (rysowanie szlaczków , kreślenie linii pionowych itp.) ;
   • ćwiczenia utrwalające kierunek kreślenia okręgów .
  5. Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową :
   • zabawy manipulacyjne (lepienie z plasteliny) ;
   • zabawy konstrukcyjne (budowa z klocków) ;
   • zabawy dydaktyczne (układanki) ;
   • zajęcia plastyczne (wycinanki , wydzieranki , rysowanie) ;
   • ćwiczenia grafomotoryczne (zamalowywanie obrazków , kalkowanie , rysowanie po śladzie ,uzupełnianie rysunków ,odwzorowywanie) ;
  6. Ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała i przestrzeni :
   • wskazywanie części ciała ;
   • ćwiczenia ze wskazaniem przedmiotów na obrazku ;
   • ćwiczenia w określaniu stosunków między przedmiotami (na lewo , na prawo , w górze , itp.) ;
   • ćwiczenia w rozpoznawaniu liter podobnych pod względem kształtu i różnicowania ich .
  7. Ćwiczenia zmierzające do ustalenia dominacji jednej ręki :
   • ćwiczenie płynności ruchów rąk i koordynacji wzrokowo – ruchowej wykonywane oburącz (ćwiczenia ruchowe , ćwiczenia ruchowo -słuchowe , kreślenie kół w przestrzeni , kreślenie kół różnymi technikami, „biegania" po papierze kredkami swobodnie , w określonym kierunku) ;
   • ćwiczenia usprawniające ruchy palców – wykonywane oburącz (MDS , ćwiczenia z plasteliną ,zabawy z piłką ,rysowanie szlaczków – raz jedną , raz drugą ręką , itp.) ;
   • ćwiczenia zmierzające do utrwalenia ręki dominującej (bierki ,ugniatanie plasteliny) ;
   • ćwiczenia usprawniające rękę dominującą i utrwalanie jej wiodącej roli ;
ZASADY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWO .
 1. Częste powtarzanie poleceń koniecznych wprost do ucznia .
 2. Stosowanie powtórzeń i podpowiedzi .
 3. Konsekwencja w przestrzeganiu reguł obowiązujących w klasie – nagradzanie za nawet najdrobniejsze osiągnięcia .
 4. Nie stosowanie kar za wzmożoną potrzebę ruchu , wykorzystywanie go na rzecz klasy itp.: wysłanie go po kredę ,dziennik lekcyjny , zlecenie zadań porządkowych itp.
STYMULACJA OGÓLNEGO ROZWOJU UCZNIA .
 1. Ćwiczenia rozwijające ogólne sprawności ruchowe i manualne .
  1. Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej i orientacji przestrzennej .
   • ćwiczenia równowagi (chodzenie po narysowanej linii , ławeczce , krawężniku) ;
   • chody i marsze ze zmianą kierunku ruchu na określony sygnał (dźwięk , wzrok) ;
   • ćwiczenia orientacji kierunkowej związanej z percepcją słuchową (np.: zabawa w chowanego , skąd dochodzi głos) ;
   • zagadki ruchowe (imitowanie i odgrywanie czynności) jako ćwiczenia wyobraźni i pamięci ruchowej ;
   • zabawy wdrażające do gospodarowania własnymi ruchami i usprawniające koordynację ruchów (ćwiczenia obu ramion – ruchy płynne , ruchy zmienne , naśladowanie ptaków ,skaczące żabki , orły na śniegu) ;
   • zabawy ruchowo –zręcznościowe (toczenie , rzucanie ,chwytanie) ;
   • zabawy zręcznościowe w sali (bierki , pchełki , bilard) ;
  2. Ćwiczenia sprawności manualnej .
   Celem ich jest usprawnienie motoryki rąk oraz koordynacji wzrokowo - - ruchowej . Usprawniają także : analizę i syntezę wzrokową , orientację kierunkową i przestrzenną .

   Ćwiczenia rozmachowe (rozluźniające napięcie mięśni ramienia i przedramienia według Gąskowskiej i Stępkowskiej) .
   • zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn (kartony , gazety , arkusze papieru) dużym pędzlem , ruchami pionowymi z zachowaniem kierunku od lewej do prawej , z góry w dół ;
   • zamalowywanie dużej przestrzeni ograniczonej konturem ;
   • pogrubianie dużych form geometrycznych i dużych rysunków ;
   • malowanie dużych form kolistych z zachowaniem kierunku pisania owali liter (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara , płynnym , ciągłym ruchem)
   • malowanie dużych form falistych i szlaków .
   Ćwiczenia manualne (usprawniające małe ruchy ręki : dłoni , nadgarstka , palców) .
   • montowanie konstrukcji z gotowych elementów (klocki , krążki , itp.) ;
   • układanki płaskie (obrazkowe , geometryczne) według wzoru , bez wzoru;
   • modelowanie (plastelina , modelina) zaczynając od prostych form (kulki , wałeczki) do coraz bardziej złożonych wymagających łączenia różnych elementów ;
   • nawlekanie koralików , przewlekanie sznurka przez otwory w tekturze ;
   • wycinanie z papieru z uwzględnieniem stopnia trudności : cięcie po linii prostej , falistej ;
   • wycinanki z papiery , materiału ;
   • wydzieranki , naklejanki ;
   • łamanki papierowe (łódeczki , samoloty , czapki) ;
   • ćwiczenia sprawnych ruchów palców i rozluźniające napięcie mięśniowe (naśladowanie gry na pianinie , pisanie na maszynie) ;
   • stemplowanie – tworzenie za pomocą stempli kompozycji z figur geometrycznych .
   Ćwiczenia graficzne (usprawniające ruchy ręki ułożonej w pozycji jak przy pisaniu) .
   • pogrubianie konturów , czyli wodzenie po wzorze figur geometrycznych , prostych szlaczków (wys.3-4 cm) , konturów obrazków ;
   • rysowanie wzorów po śladzie kropkowym lub kreskowym ;
   • rysowanie za pomocą szablonów : wewnętrznych (wycięty otwór w tekturze) i zewnętrznych (wycięty kształt do obrysowania) ;
   • kopiowanie rysunków przez kalkę techniczną ;
   • zamalowywanie kredkami małych przestrzeni ;
   • kreskowanie – wypełnianie konturów kolorem za pomocą równoległych kresek poziomych lub pionowych (z zachowaniem kierunku od lewej do prawej ,od góry do dołu) ;
   • rysowanie szlaczków literopodobnych w liniach (wodzenie po wzorze , kończenie rozpoczętego wzoru ,odwzorowywanie według stopnia trudności) ;
   • rysowanie szlaczków obrazkowych w liniaturze – zgodnie z kierunkiem pisania ;
   • rysunki dowolne kredkami świecowymi lub ołówkowymi ;
 2. Ćwiczenia funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej na podstawie materiału konkretnego i abstrakcyjnego .
  • dobieranie par jednakowych obrazków (domino obrazkowe) ;
  • dobieranie par jednakowych figur geometrycznych ;
  • odtwarzanie z pamięci układów lub elementów (obrazków , przedmiotów, figur geometrycznych) ;
  • układanie obrazków według instrukcji słownej (po lewej , po prawej , przed , za , na górze , na dole) , wskazanie obrazków o określonym położeniu , samodzielne określanie ich położenia ;
  • układanie obrazków w kolejności , w jakiej były pokazywane ;
  • układanie obrazków z części (układanki płaskie i klockowe) ;
  • dobieranie części obrazka do całości (uzupełnianki obrazkowe) ;
  • układanie figur geometrycznych z części ;
  • układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych według wzoru i z pamięci ;
  • rysowanie kompozycji za pomocą szablonów (rysunkowych , geometrycznych) ;
  • uzupełnianie niedokończonych rysunków i figur ;
  • tworzenie kompozycji z klocków ;
  • dobieranie zbiorów w tym samym układzie (domina kwiatowe , domina klasyczne) ;
  • dobieranie zbiorów liczbowych w innym układzie (domina) ;
  • wyszukiwanie różnic między obrazkami ;
  • wyszukiwanie podobieństw między obrazkami ;
  • wyszukiwanie i tworzenie par jednakowych liter ;
 3. Ćwiczenia funkcji słuchowej .
  1. Ćwiczenia wrażliwości słuchowej :
   • wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja ;
   • różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody ;
   • rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez upadające lub uderzające o siebie przedmioty ;
   • różnicowanie wysokości , natężenia i barwy dźwięków ;
  2. Ćwiczenia rytmiczne :
   • odtwarzanie struktur rytmicznych ;
   • odtwarzanie przestrzenne układów rytmicznych ;
  3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego :
   • podział wyrazów na sylaby , według stopnia trudności ;
   • liczenie sylab w wyrazach ;
   • porównywanie liczby sylab w wyrazach ;
   • tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby ;
   • rozpoznawanie w wyrazie określonej sylaby i ustalanie miejsca jej położenia ;
   • synteza sylab podanych ze słuchu ;
   • rozpoznawanie określonej głoski w nagłosie wyrazów (nazwach obrazków) ;
   • rozpoznawanie obrazków na podstawie pierwszych głosek ich nazw ;
   • wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazach (nazwach obrazków) ;
   • tworzenie wyrazów rozpoczynających się od danej głoski ;
   • rozpoznawanie określonej głoski w wygłosie wyrazów (nazw obrazków );
   • rozpoznawanie obrazków na podstawie ostatnich głosek ich nazw ;
   • wyodrębnianie ostatnich głosek w nazwach obrazków ;
   • rozpoznawanie wyrazów kończących się i rozpoczynających tą samą głoską ;
   • rozpoznawanie samogłosek w śródgłosie ;
   • rozpoznawanie podanej głoski w dowolnym miejscu wyrazu , bez określenia jej położenia ;
   • przekształcanie wyrazów przez zmianę głoski na początku , w środku lub na końcu wyrazu ;
   • wykrywanie różnic i podobieństw w wyrazach (pierwsza i ostatnia głoska, liczba głosek , liczba sylab) ;
   • synteza głosek i wyrazów podanych ze słuchu .
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
 1. Usprawnienie funkcji psychomotorycznych ( funkcji językowych , motoryki , orientacji w schemacie ciała i przestrzeni ) .
 2. Usprawnienie czynności analizatorów : - słuchowego- wzrokowego- kinestetyczno – ruchowego
 3. Usprawnienie uwagi , percepcji , pamięci , wyobraźni słuchowej i wzrokowej.
 4. Usprawnienie motoryki .
 5. Usprawnienie zdolności rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi .
 6. Wyrównanie braków w zakresie wiedzy i umiejętności z języka polskiego i matematyki na poziomie wymagań koniecznych dla klasy I .
EWALUACJA
 1. Karty pracy ucznia z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej sprawdzające poziom opanowania umiejętności po I półroczu i na koniec roku szkolnego.
 2. Obserwacja ucznia w różnych sytuacjach oraz w trakcie pracy na zajęciach
LITERATURA
 • T. Gąsowska, Z. Pietrzak- Stępkowska "Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu." WSiP, W-wa 1978;
 • J. Styczek "Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego." WSiP, W-wa 1982;
 • M. Bogdanowicz "Trudności w pisaniu u dzieci." U.G., Gdańsk 1983;
 • M. Bogdanowicz "Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym." WSiP, W-wa 1985;
 • M. Bogdanowicz "Stymulowanie rozwoju i terapia pedagogiczna zaburzeń integracji percepcyjno- motorycznych." w: E. Czyżowska,
 • J. Sowa ( red.) "Terapia dziecka specjalnej troski." ODN Rzeszów 1987;
 • M.C. Kaphar "Dziecko opóźnione w nauce szkolnej." PWN W-wa 1970.
Opracowała Monika Wywiał - Cios

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie