Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Jestem nauczycielem mianowanym nauczania zintegrowanego ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Mam nadzieję że publikacja mojego Planu Rozwoju Zawodowego pomoże innym nauczycielom ubiegającym się o ten sam stopień.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO WIESŁAWY WESOŁOWSKIEJ
 NAUCZYCIELKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZŁÓWKU UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STATUS ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

OBSZAR ROZWOJU SFERA WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZA

L.p. Zadania Forma realizacji
1. Realizacja zadań wynikających z wychowawczej funkcji szkoły
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi na terenie szkoły i poza nią
 • Aktywny udział w kulturalnym życiu szkolnym i pozaszkolnym
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
 • Współpraca z GOPS w Wiśniowej
3. Edukacja regionalna
 • Organizowanie akcji Sprzątanie Świata oraz imprez towarzyskich
 • Wycieczka do lasu
4. Edukacja kulturalna
 • Udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych
5. Diagnozowanie problemów środowiskowych
 • Poznanie środowiska rodzinnego ucznia,
 • Obserwacja w czasie zajęć Praca w zespole wyrównawczym
 • Współpraca z poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną
6. Aktywne realizacje zadań wychowawczych i opiekuńczych · Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Matki, Dnia Kobiet. · Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka · Udział w imprezie dożynkowej · Udział w akcji Sprzątanie Świata i zbieranie puszek aluminiowych
7. Inspirowanie swoich uczniów do rozwijania swoich zainteresowań -

OBSZAR ROZWOJU: SFERA OSOBISTA

L.p. Zadania Forma realizacji
1. Wstępna ocena własnych umiejętności
 • Przeprowadzenie analizy własnej pracy nauczycielskiej
 • Umiejętność przygotowania ciekawych imprez
 • Umiejętność organizowania konkursów
 • Systematyczność, obowiązkowość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności · Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego
3. Pełnienie dodatkowych funkcji i podejmowanie dodatkowych zadań · Opiekun Samorządu Szkolnego · Prowadzenie zajęć wyrównawczych · Prowadzenie kółka plastycznego, teatralnego
4. Opis i analiza przypadków dydaktycznych i wychowawczych. · Studium indywidualnego przypadku · Analiza opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej


OBSZAR ROZWOJU: SFERA ORGANIZACYJNA

L.p. Zadania Forma realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego · Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego · Uczestnictwo w warsztatach · Analiza artykułów w czasopismach
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły · Analiza dokumentacji statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów wewnątrzszkolnego systemu oceniania · Praca przy tworzeniu i wdrażaniu planu dydaktycznego · Praca w zespołach tworzących dokumentację szkoły
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań · Współpraca z rodzicami · Wdrożenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania · Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego · Przygotowanie planu pracy wychowawcy
4. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji · Współpraca z Kołem Gospodyń, Radą Sołecką · Współpraca z Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej · Współdziałanie ze Związkiem Sportowym, OSP, Biblioteką Publiczną
5. Organizacja warsztatu pracy
 • Urządzenie klasopracowni, opracowanie pomocy dydaktycznych
OBSZAR ROZWOJU: SFERA DYDAKTYCZNA
L.p. Zadania Forma realizacji
1. Wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy
 • Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki, arkusze ocen, rozkłady materiału, plan pracy wychowawczej)
2. Doskonalenie posiadanych umiejętności i zdobywanie nowych
 • Udział w różnych formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
3. Organizacja warsztatu pracy
 • Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym
4. Opracowanie referatów związanych z wykonaną pracą
 • Opracowanie własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą
 • Opracowanie testów sprawdzających umiejętności uczniów.
5. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej -
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
 • Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, sprawozdań, zdjęć itp.
7. Przygotowanie projektu sprawozdania
 • Autorefleksje, opis realizacji planu rozwoju


Opracowanie: Wiesława Wesołowska

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:22:19
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:22:19) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie