Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ocena opisowa a harmonijny rozwój ucznia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1965 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wszechstronny rozwój ucznia to nadrzędny cel edukacji wczesnoszkolnej. Aby go wspomagać nauczyciel zobligowany jest do sporządzania oceny opisowej ucznia. Ważnym elementem procesu dydaktyczno- wychowawczego jest ocenianie uczniów. Ocenianie to ciągłe gromadzenie informacji o uczniu, który jest integralną częścią tego procesu. Pełni ona głównie funkcje diagnostyczne i służy wspieraniu szkolnej kariery ucznia oraz motywuje go do nauki. Jej celem jest monitorowanie jego rozwoju. Ocenie podlega praca i poczynione postępy ucznia, a nie jego stan wiedzy.

 Ważnym elementem procesu dydaktyczno- wychowawczego jest ocenianie uczniów. Ocenianie to ciągłe gromadzenie informacji o uczniu, który jest integralną częścią tego procesu. Pełni ona głównie funkcje diagnostyczne i służy wspieraniu szkolnej kariery ucznia oraz motywuje go do nauki. Jej celem jest monitorowanie jego rozwoju. Ocenie podlega praca i poczynione postępy ucznia, a nie jego stan wiedzy. Wskazuje co uczeń osiągnął, ile już potrafi, a nie to czego jeszcze nie umie. Wymaga od nauczyciela gromadzenia danych zachowaniu i osiągnięciach edukacyjnych dziecka, aby można sprawdzić orzec jak się ma rozwój dziecka do rozwoju zakładanego w realizowanym programie zgodnie z podstawą programową.

      Wnikliwa obserwacja i analiza postępów i wyników w nauce oraz zachowaniu daje pełniejszą informację o aktywności, trudnościach, uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia. Pozwala odpowiednim momencie na zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Jest cenną informacją dla rodziców w czym dziecko jest dobre, a nad czym jeszcze powinno popracować. Eliminuje więc drugoroczność.

      Zgodnie z nadrzędnym celem edukacji wczesnoszkolnej ocenianie ma wspomagać dziecko w całościowym, harmonijnym rozwoju. Ocena opisowa może być ustną bądź pisemną informacją nauczyciela dla rodzica. Jest to ocenianie bez stopni. Jej następstwem jest promocja do klasy programowo wyższej. W czasie codziennych działań uczeń otrzymuje od nauczyciela informacje, rady i wskazówki będące oceną bieżącą. Rozwój dziecka ma charakter ciągły i jest procesem złożonym.
Należy go rozpatrywać w kilku płaszczyznach:
  • Sfera fizyczna( umiejętność działania na rzecz zdrowia, kondycji i sprawności);
  • Sfera społeczna( zachowania i emocje wobec siebie, innych, przyrody, wytworów kultury);
  • Sfera intelektualna( umiejętności edukacyjne w zakresie czytania, pisania, mówienia, słuchania, liczenia, rozumowania, zdobywania informacji, rozwijania zainteresowań i uzdolnień).
      W ocenianiu zwracamy szczególną uwagę na mocne strony ucznia, w czym jest dobry, a następnie wskazujemy niedociągnięcia i sposób w jaki należy je poprawić. Ocena opisowa ma służyć uczniowi, rodzicom i nauczycielowi. Uczniowi dostarcza informacji o efektach jego szkolnej aktywności i wskazówek dotyczących pokonywania napotkanych trudności. Motywuje do dalszej pracy i wysiłku7. Zachęca do samooceny. Wzmacnia wiarę we własne możliwości. Dla rodzica jest źródłem rzetelnej informacji o ich dziecku. Na jej podstawie będą mogli podejmować działania zmierzające we właściwym kierunku na rzecz dalszego pełnego rozwoju dziecka. Z kolei nauczyciel otrzymuje informację na jakim poziomie rozwoju jest uczeń w danym momencie edukacji. Czy jego metody i formy pracy są właściwe i przynoszą pożądane efekty. Co powinien zmienić, aby pomóc rozwijać się wszechstronnie uczniowi.

      Nauczyciel chcąc sporządzić obiektywną i szczegółową ocenę opisową powinien prowadzić wnikliwą, systematyczną obserwację poczynań uczniów w oparciu:
  • o postępy w nauce( wypowiedzi ustne, czytanie wyuczonego i nowego tekstu, technika i tempo pisania, pisanie z pamięci i ze słuchu w ramach poznanego słownictwa, elementy wiedzy o języku, zapamiętywanie, rozumienie, rachowanie, rozwiązywanie zadań, stosunki przestrzenne i cechy wielkościowe, obserwacje środowiska , aktywność poznawcza, sprawność ruchowa, troska o bezpieczeństwo i zdrowie, aktywność twórcza, staranność i dokładność wykonania prac, posługiwanie się przyborami i narzędziami pracy),
  • poziom osiągnięć ( mierząc go zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania dla kształcenia zintegrowanego),
  • stopień wysiłku( bardzo duży, duży, przeciętny, niewielki, minimalny),
  • dojrzałość szkolna( przestrzeganie norm obowiązujących zachowania w szkole, poszanowanie własności osobistej i społecznej, przygotowanie się do zajęć szkolnych, punktualność, wytrwałość w dążeniu do celu, samodzielność, motywacja do nauki, koncentracja uwagi na wykonywanych czynnościach).
      Tylko wszechstronne poznanie osobowości ucznia pozwoli na skuteczne oddziaływania nauczyciela skierowane na niego. Etap kształcenia zintegrowanego to okres, w którym kształtują się postawy, nawyki i umiejętności, samokontrola, samoocena, dążenie do doskonalenia siebie, samodzielność i odpowiedzialność ucznia. Oznacza to, że nauczyciel powinien tak poprowadzić proces dydaktyczno-wychowawczy, aby wyposażyć ucznia w zdolność do przeżywania i rozumienia wszystkiego co wiąże się z otaczającym go światem.

      Ocena opisowa powinna być dokonana na podstawie wnikliwych obserwacji ucznia w różnych momentach dydaktyczno- wychowawczych. Ważną funkcję pełnią dodatkowe informacje o uczniu np. stan zdrowia, warunki domowe ucznia, czynniki pozaszkolne mające pozytywny bądź negatywny wpływ na jednostkę, wskazania z poradni psychologiczno- pedagogicznej co do kierunków pracy z nim. Wiadomości na ten temat można uzyskać od rodziców lub opiekunów dziecka. Stosowanie oceny opisowej w kształceniu zintegrowanym wymaga od nauczyciela stosowania wielu różnych metod poznania ucznia, analizowania poszczególnych etapów rozwoju, indywidualnego podejścia do niego. Wpływa to korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, na motywację do nauki, która nie będzie tylko oparta na rywalizacji z kolegami, nagrodzie materialnej czy chęci przypodobania się nauczycielowi. Uczeń będzie uczył się dla samego siebie.

      Nauczyciel nie może być nastawiony tylko na realizację programu nauczania, ale przede wszystkim na rozwój ucznia. Dzięki temu, że znikły stopnie daje się zauważyć zmiana charakteru relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel –rodzic. Dziecko jest bardziej emocjonalnie związane z nauczycielem i kolegami w klasie, przeżywa mniejszy stres związany z nauką szkolną, wie, że każdy nawet najmniejszy sukces zostanie dostrzeżony i pochwalony przez nauczyciela. Rodzic dowiaduje się w czym jego dziecko osiąga sukcesy i jak może mu pomóc w razie potrzeby podejmując wspólne działania ze szkołą.

      Dzięki zastosowaniu oceny opisowej nauczyciel może świadomie kształtować optymalne warunki dla harmonijnego rozwoju ucznia.

Opracowała:
Marzenna Skowrońska

Do napisania tego artykułu posłużyłam się własnym doświadczeniem zawodowym, dokumentami szkolnymi, artykułami z czasopism : Życie Szkoły, Nowa Szkoła, Lider, Głos Nauczycielski.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie