Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Arkusz do oceny wiadomości i umiejętności uczniów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 31282 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. Na zakończenie klasy programowo najwyższej uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

Konstrukcja  arkusza          
       Opracowany przeze mnie arkusz dotyczy wiadomości i umiejętności zdobytych podczas realizacji treści z poszczególnych przedmiotów: 
·        funkcjonowanie osobiste i społeczne
·        wychowanie fizyczne
·        przysposobienie do pracy

             W zakresie funkcjonowania osobistego i społecznego uwzględniono umiejętności
z zakresu:
1.      samoobsługi
2.      uspołecznienia
3.      komunikowania się
4.      elementarnych pojęć matematycznych
5.      plastyki
6.      muzyki z rytmiką

        Treści zadań do arkusza oceny wiadomości i umiejętności uczniów sformułowałam
w oparciu o:
1.      ,,Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi"
Wiadomości i umiejętności ucznia podlegają trzystopniowej ocenie:
·        0 punktów, gdy uczeń nie posiada danej sprawności
·        1 punkt, gdy uczeń opanował ją w stopniu słabym i wymaga pomocy nauczyciela
·        2 punkty, gdy uczeń opanował wiadomości i umiejętności
      w stopniu dobrym i samodzielnie wykonuje zadanie
 
        Każda umiejętność powinna być oceniona w skali 0-2punktów. W kolumnach z ilością punktów należy wpisać X -w zależności od stopnia opanowania danych wiadomości
i umiejętności.         
         Arkusz pozwala na zgromadzenie listy umiejętności ucznia i wyrażenie liczbowo ich poziomu.

Arkusz  do  oceny  wiadomości  i  umiejętności  uczniów  upośledzonych  umysłowo  w  stopniu  umiarkowanym  i  znacznym  kończących  szkołę  specjalną przysposabiającą  do  pracy
Imię  i  nazwisko  ucznia ..........................................................................................................
Klasa ..........................
Rok  szkolny ................................................................
                                                                 SAMOOBSŁUGA

Lp.

Treść  zadania
Ilość punktów
0
1
2
1.
Dbanie o czystość osobistą i estetyczny wygląd własny (twarz, ręce, zęby, paznokcie, broda)2.
Dbanie o ubiór3.
Wiązanie: wstążki, sznurowadła, fartucha, krawatu4.
Dbanie o odzież5.
Dbanie o obuwie           
0 punktów- uczeń nie opanował umiejętności
1 punkt- uczeń opanował umiejętność w stopniu słabym (wymaga pomocy nauczyciela)
2 punkty- uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym, samodzielnie wykonuje zadanie
Maksymalna liczba punktów : 10 punktów
Liczba uzyskanych punktów ........................................

                                                USPOŁECZNIENIE

Lp.

Treść  zadania
Ilość punktów
0
1
2
1.
Znajomość swoich danych personalnych2.
Orientacja w dokumentach ( legitymacja szkolna, dowód osobisty, książeczka zdrowia)3.
Znajomość danych personalnych najbliższej rodziny4.
Znajomość miejsca pracy rodzicó5.
Znajomość adresu szkoły6.
Poruszanie się pieszo: po mieście, okolicy7.
Korzystanie z książki telefonicznej8.
Korzystanie z telefonów publicznych: straż, pogotowie, policja9.
Korzystanie z komunikacji publicznej10.
Korzystanie z usług: fryzjera, krawca, szewca, pralni, apteki11.
Korzystanie z  baru samoobsługowego, kawiarni, cukierni12.
Dokonywanie zakupów w sklepie samoobsługowym13.
Dokonywanie zakupów w sklepie wyspecjalizowanym14.
Dobieranie odzieży ( znajomość swoich rozmiarów: numer kołnierza, pasa, butów)15.
Pełnienie dyżurów16.
Pomaganie słabszym, starszym, młodszym17.
Znajomość podstawowych części ciała człowieka18.
Korzystanie z pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej19.
Znajomość podstawowych leków20.
Umiejętność opatrzenia rany21.
Posługiwanie się środkami opatrunkowymi22.
Znajomość chorób XXI wieku:           
0 punktów- uczeń nie opanował umiejętności
1 punkt- uczeń opanował umiejętność w stopniu słabym (wymaga pomocy nauczyciela)
2 punkty- uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym, samodzielnie wykonuje zadanie
Maksymalna liczba punktów : 44 punkty
Liczba uzyskanych punktów ........................................

                             KOMUNIKOWANIE     SIĘ

Lp.

Treść  zadania
Ilość punktów
0
1
2
1.
Samorzutne wypowiadanie się2.
Wypowiadanie się pełnymi zdaniami                                                        3.
Wygłaszanie z pamięci wierszy4.
Występowanie podczas uroczystości : klasowych, szkolnych,
w środowisku dalszym5.
Składanie życzeń z różnych okazji6.
Formułowanie pytań7.
Używanie zwrotów grzecznościowych8.
Czytanie prostych wyrazów9.
Czytanie prostych zdań10.
Pisanie swoich danych personalnych:
a)      imię i nazwisko
b)      data i miejsce urodzenia
c)      adres zamieszkania11.
Umiejętność napisania:
a)      CV
b)      listu
c)      życzeń na różne okazje
d)      kartki pocztowej12. Czytanie ze zrozumieniem prostych informacji (w prasie: program radiowy, telewizyjny), menu13.
Przepisywanie tekstów14.
Wypełnianie gotowych formularzy:
a)      CV
b)      podań
c)      blankietów pocztowych
d)      umów           
0 punktów- uczeń nie opanował umiejętności
1 punkt- uczeń opanował umiejętność w stopniu słabym (wymaga pomocy nauczyciela2 punkty- uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym, samodzielnie wykonuje zadanie
Maksymalna liczba punktów : 44 punkty
Liczba uzyskanych punktów .......................................

                            ELEMENTARNE   POJĘCIA   MATEMATYCZNE

Lp.

Treść  zadania
Ilość punktów
0
1
2
1.
Liczenie na konkretach w zakresie 1002.
Liczenie na kalkulatorze w zakresie 10003.
Pisanie cyfr do 1004.
Znajomość monet i banknotów będących w obiegu5.
Odczytywanie czasu na zegarze6.
Odróżnianie cyfr rzymskich7.
Znajomość pór roku, nazw dni tygodnia, nazw miesięcy8.
Rysowanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych za pomocą:
a)      różnych przyborów kreślarskich
b)      odręcznie9.
Umiejętność odmierzania:
a)      linijką
b)      miarą krawiecką10.
Znajomość miar:
a)      długości
b)      masy
c)      objętości           
0 punktów- uczeń nie opanował umiejętności
1 punkt- uczeń opanował umiejętność w stopniu słabym (wymaga pomocy nauczyciela)
2 punkty- uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym, samodzielnie wykonuje zadanie
Maksymalna liczba punktów : 28 punktów
Liczba uzyskanych punktów .......................................

                                                       PLASTYKA

Lp.

Treść  zadania
Ilość punktów
0
1
2
1.
Posługiwanie się: przyborami, narzędziami, materiałami, gotowymi wzorami2.
Lepienie i modelowanie z: plasteliny; masy: solnej, gipsowej, papierowej3.
Prace na określony temat za pomocą różnych technik4.
Ekspresje swobodne za pomocą:
a)      rysowania
b)      wycinania
c)      wydzierania
d)      malowania
5.

Przygotowywanie materiałów6.
Współdziałanie w zespole7.
Utrzymanie porządku na swoim stanowisku pracy8.
Organizowanie wystaw plastycznych9.
Projektowanie kart na różne okoliczności           
0 punktów- uczeń nie opanował umiejętności
1 punkt- uczeń opanował umiejętność w stopniu słabym (wymaga pomocy nauczyciela)
2 punkty- uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym, samodzielnie wykonuje zadanie
Maksymalna liczba punktów : 24 punkty
Liczba uzyskanych punktów ........................................

                                             MUZYKA  Z  RYTMIKĄ

Lp.

Treść  zadania
Ilość punktów
0
1
2
1.
Rozpoznawanie brzmienia instrumentów perkusyjnych2.
Reagowanie na umówione sygnały dźwiękowe3.
Śpiewanie piosenek4.
Rytmizowanie piosenek5.
Znajomość tańców towarzyskich6.
Znajomość popularnych tańców ludowych7.
Znajomość hymnu narodowego8.
Znajomość:
a)      kompozytorów: Chopin, Mozart, Beethoven
b)      wykonawców: solista, chór, orkiestra
c)      ośrodków kultury muzycznej
d)      zespołów ludowych           
0 punktów- uczeń nie opanował umiejętności
1 punkt- uczeń opanował umiejętność w stopniu słabym (wymaga pomocy nauczyciela)
2 punkty- uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym, samodzielnie wykonuje zadanie
Maksymalna liczba punktów : 22 punkty         
Liczba uzyskanych punktów ......................................

                                       PRZYSPOSOBIENIE   DO   PRACY

Lp.

Treść  zadania
Ilość punktów
0
1
2
1.
Wykonywanie prostych czynności:
a)      przyszywanie guzików
b)      zszywanie za pomocą zszywacza
c)      spinanie
d)      szycie ręczne
e)      szycie na maszynie
f)        obrębianie
g)      wyszywanie z zastosowaniem różnych ściegów ozdobnych2.
Prawidłowe używanie sztućców3.
Prawidłowe obsługiwanie się przy stole4.
Nalewanie różnego rodzaju płynów5.
Nakrywanie do stołu6.
Przygotowywanie prostych zestawów:
a)      śniadaniowego
b)      obiadowego
c)      surówek
d)      sałatek
e)      deserów
7.

Przygotowywanie posiłków z wykorzystaniem : półproduktów, mrożonek8.
Posługiwanie się sprzętem tradycyjnym9.
Posługiwanie się sprzętem zmechanizowanym10.
Prace porządkowe: zmywanie naczyń, zamiatanie podłogi, zmywanie podłogi11.
Prasowanie: żelazkiem, maglem12.
Pranie: ręczne, mechaniczne13.
Wykonywanie prac ogrodowych14.
Naprawa odzieży15.
Posługiwanie się narzędziami do obróbki: drewna, metali16.
Robótki na: drutach, szydełkiem           
0 punktów- uczeń nie opanował umiejętności
1 punkt- uczeń opanował umiejętność w stopniu słabym (wymaga pomocy nauczyciela)
2 punkty- uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym, samodzielnie wykonuje zadanie
Maksymalna liczba punktów : 52 punkty
Liczba uzyskanych punktów ......................................

                                                   WYCHOWANIE FIZYCZNE

Lp.

Treść  zadania
Ilość punktów
0
1
2
1.
Sprawność podczas marszu i biegu2.
Umiejętność biegu z przeszkodami3.
Wytrzymałość w biegu na dłuższych dystansach4.
Skok w dal z rozbiegu5.
Skok w dal z miejsca6.
Skok wzwyż7.
Trafność rzutów8.
Aktywność i zaangażowanie podczas ćwiczeń i gier zespołowych9.
Orientacja podczas ćwiczeń i gier zespołowych10.
Reagowanie na polecenia i sygnały11.
Bezpieczne przygotowywanie przyrządów do ćwiczeń i ich sprzątanie12.
Gra w tenisa stołowego13.
Jazda na rowerze           
0 punktów- uczeń nie opanował umiejętności
1 punkt- uczeń opanował umiejętność w stopniu słabym (wymaga pomocy nauczyciela)
2 punkty- uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym, samodzielnie wykonuje zadanie
Maksymalna liczba punktów : 26 punktów      
Liczba uzyskanych punktów ......................................

Liczba uzyskanych punktów w badanych zakresach
Zakres 1       Funkcjonowanie osobiste i społeczne
·        samoobsługa .........................................................p. / 10 p.
·        uspołecznienie.......................................................p. / 44 p.
·        komunikowanie się ...............................................p. / 44 p.
·        elementarne pojęcia matematyczne.......................p. / 28 p.
·        plastyka .................................................................p. / 24 p.
·        muzyka z rytmiką .................................................p. / 22 p.

Zakres 2      Przysposobienie do pracy
....................................................p. / 52 p.
Zakres 3       Wychowanie fizyczne ..........................................................p. / 26 p.
Łączna ilość punktów uzyskana we wszystkich zakresach wynosi .............. p. / 250 p.
250 p. - 187 p. bardzo dobra           ( 5 - B )              100% - 75%
186 p. - 125 p. dobra                    ( 4 - D )                74% - 50%
124 p. -  62 p.  zadawalająca           ( 3 - Z )                 49% - 25%
   61 p. -   0 p.  niezadawalająca       ( 2 - N )              poniżej  25%
Ocena .........................................................................
Podpis nauczyciela ..................................................

Opracowała: mgr Anna Rośleń
Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  w Przasnyszu

Wstęp

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie