Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dziedzictwo kulturowe

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1311 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwy program edukacji regionalnej pod tytułem Dziedzictwo Kulturowe dla poziomu nauczania zintegrowanego. Realizowany w procesie zajęć zintegrowanych, wycieczek tematycznych i krajoznawczych, imprez okolicznościowych i uroczystości oraz ścieżki edukacyjnej.

1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU


     Zagadnienia ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego wiążą się z potrzebą edukacji regionalnej. Pielęgnowanie tradycji regionalnych i narodowych ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości każdego społeczeństwa.
    Edukacja regionalna powinna w szczególny sposób interesować nauczycieli prowadzących nauczanie początkowe. Realizacji treści regionalnych sprzyja zintegrowany charakter tej edukacji oraz związek z wychowaniem rodzinnym, a także środowisko, z którym dziecko jest bardzo mocno związane. Wspomaga ona również w sposób naturalny rozwój psychofizyczny i intelektualny oraz wykształca i ugruntowuje wartości etyczne, humanistyczne i patriotyczne. Problematyka dotycząca miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy może być przykładem swoistej osi programowej nauczania zintegrowanego, myślą przewodnią wokół której przebiegać będzie proces kształcenia początkowego.
     Opracowanie i wdrożenie programu edukacji regionalnej było niezwykle ważne dla mnie jako mieszkanki Śląska. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż skuteczna ochrona tego, co najbliższe wymaga edukacji. Związek człowieka z dziedzictwem własnego regionu jest wartością, którą należy uświadomić dziecku po to, by ukształtować w nim poczucie własnej tożsamości jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i autentycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury.
      Edukacja regionalna ma ogromne szanse, by stać się motorem rozwoju społecznego. Aby tak się stało jest potrzebne przygotowanie młodego pokolenia.
     Dostrzegając ten problem postanowiłam opracować program edukacji regionalnej dla klas I – III szkoły podstawowej. Program stwarza możliwość poznania przez uczniów dziedzictwa kultury, budzenie szacunku wobec tradycji, przygotowania do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształcenie otwartości wobec świata.
      Program może być realizowany na zajęciach – ścieżka regionalna, w czasie wycieczek tematycznych i krajoznawczych, konkursów wiedzy o Śląsku, na imprezach okolicznościowych i innych uroczystościach.

2. SZCZEGÓLNE CELE NAUCZANIA
 • Poznanie najbliższego środowiska.
 • Dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • Uwrażliwianie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego, wspólnoty lokalnej.
 • Dostrzeganie specyfiki kulturowej regionu i jego tradycji.
 • Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka i umożliwianie kreatywnego uczestnictwa dziecka w wydarzeniach kulturowych.
 • Budzenie zainteresowań historią i kulturą własnego środowiska i regionu Śląska.
 • Kształtowanie szacunku wobec dorobku przyszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony tradycji.
 • Rozwój wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach i dyscyplinach kultury (teatr, muzyka, plastyka, taniec, proza, poezja).
 • Uwrażliwienie na piękno, niepowtarzalność różnych miejsc w najbliższej okolicy (regionie).
 • Poznanie nazewnictwa i języka w regionie (język gwarowy a język literacki).
 • Zapoznanie z literaturą związaną z regionem, umiejętność korzystania z zasobów bibliotecznych i urządzeń medialnych.
3. TREŚCI REGIONALNE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE POPRZEZ:
 • Integrację dziecka ze środowiskiem i dziedzictwem kulturowym Śląska w tym szczególnie miasta Łaziska Górne.
 • Poznanie obiektów architektonicznych i przyrodniczych na terenie miasta i regionu.
 • Zdobywanie wiedzy o sławnych ludziach związanych z regionem, o miejscach pamięci, tradycjach, obrzędach ludowych i gwarze.
 • Obserwacje zmian zachodzących na przestrzeni wieków.
 • Pozyskiwanie, gromadzenie i opisywanie pamiątek z przeszłości.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do określonej społeczności.
 • Kształtowanie postawy ekologicznej w relacjach z najbliższym środowiskiem.
 • Kształtowanie umiejętności współżycia z ludźmi.
 • Rozwijanie zachowań umożliwiających współpracę w grupie.
 • Rozwijanie postawy szacunku, tolerancji wobec innych ludzi, kultur i języka.
 • Tworzenie sytuacji umożliwiających integrację, współdziałanie dzieci z ludźmi dorosłymi, rodzicami, specjalistami różnych dziedzin.
4. METODY

Aby osiągnąć te cele, należy wybrać odpowiednie metody, które umożliwiają jak najlepszą ich realizację.
 • Przede wszystkim dla dzieci w tym wieku ogromne znaczenie ma zabawa.
 • Bardzo ważne jest spostrzeganie i pojmowanie, polegające na zaangażowaniu wszystkich zmysłów w celu lepszego zrozumienia zagadnienia.
 • Wczuwanie się i identyfikowanie, występujące wówczas, gdy uczący wykazują osobiste zaangażowanie. Wczuwają się w sytuację próbując widzieć świat z innej perspektywy.
 • Metoda dramy lub tzw. Teatrzyk samorodny, kiedy dzieci odgrywają scenki lub improwizują sytuacje z życia wzięte.
 • Wyrażanie, kształtowanie, refleksja, w metodzie tej znajdują zastosowanie różne materiały, rysunki, fotografie, listy, dokumenty, pamiętniki, wytwory twórców ludowych.
 • Porównywanie kultury ludowej Śląska z innymi regionami polski (wykorzystanie w tym celu wycieczek szkolnych, a także osobistych doświadczeń uczniów).
5. PROCEDURA OSIĄGNIĘCIA CELÓW:


TEMATYKA ZAJĘĆ ZAJĘCIA EDUKACYJNE
CELE OPERACYJNE
1.
Dom i jego otoczenie 1. Definiowanie pojęcia „dom” – budynek mieszkalny, wspólnota
2. Wykonanie rysunku swojego nota ludzi. domu.
 • Określa dwa znaczenia słowa dom.
 • Potrafi dokonać podziału i porównać budynki najstarsze i najnowsze
 • 2.
  Moja rodzina 1. Swobodne wypowiedzi na temat „Moja rodzina” na podstawie przyniesionych fotografii.
  2. Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami, dziadkami, pradziadkami i poznanie historii własnej rodziny.
  3. Wykonanie drzewa genealogicznego swojej rodziny.
  4. Zorganizowanie spotkania z babcią i dziadkiem – Dzień Babci i Dzień Dziadka oraz z mamami – Dzień Matki.
 • Zna historię własnej rodziny.
 • Wyjaśnia pojęcie drzewo genealogiczne.
 • Przedstawi w sposób graficzny strukturę rodziny wielopokoleniowej.
 • Uroczyście świętuje Dzień Babci, Dziadka i Matki.
 • 3.
  Aby przetrwała tradycja 1. Zapoznanie z obyczajami, które istnieją do dziś.
  2. Wykonanie prac plastycznych przedstawiających wybrany obyczaj.
  3. Zachowanie tradycji związane z porami roku:
 • Marzanna – wykonanie marzanny i topienie kukły – inscenizacja o tematyce wiosennej
 • Kulig – organizacja kuligu
  4. Święta religijne, zwyczaje w domu moich przodków::
 • przygotowanie wigilii klasowej
 • przygotowanie wigilii regionalnej z udziałem rodziców
 • nauka kolęd językiem gwarowym
  5. Wierzenia, wróżby, przepowiednie:
 • Zabawa andrzejkowa
 • Mikołajki
 • Ilustracje do przysłów ludowych – wystawa prac
  6. Dobieranie podpisów do nazw byłych przedmiotów codziennego użytku.
  7. Opowiadanie o przeznaczeniu wybranego przedmiotu codziennego użytku.
  8. Ciekawe przedmioty – bifyj, koło, lauba, moplik, oblyczki, ryczka, tasze, tytki itp.
 • Poznaje obyczaje Śląska: adwent, Andrzejki, barbórka, Mikołajki, szkubki – darcie pierza, kolędowanie, Nowy Rok, Wielki Post, Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień, Wielkanoc, Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, odpust parafialny.
 • Odnajduje w kulturze regionalnej źródła uniwersalnych wartości.
 • Zna nazwę i przeznaczenie dawnych przedmiotów codziennego użytku.
 • Poznaje tradycje związane z porami roku.
 • 4.
  Poznajemy historię naszej szkoły
  1. Szukanie informacji na temat: „Jak powstała nasza szkoła?”.
  2. Zorganizowanie spotkania.
  3. Zapoznanie z tradycjami szkoły.
  4. Zapoznanie się z kroniką szkoły.
 • Potrafi opowiedzieć historię swojej szkoły.
 • Zna strukturę szkoły.
 • 5.
  Jesteśmy uczniami i kolegami
  1. Rozmowa z uczniami na temat: „Na czym powinno polegać koleżeństwo i przyjaźń w domu, szkole i na podwórku?”.
  2. Zapoznanie z cechami dobrego kolegi, ucznia.
  3. Zorganizowanie pomocy młodszym kolegom.
  4. Zorganizowanie imprezy klasowej w celu lepszego poznania się.
 • Potrafi dostrzec zalety i wady kolegów.
 • Stara się być koleżeński i życzliwy.
 • Umie być serdeczny podczas nauki i zabawy.
 • Rozumie i szanuje godność drugiego człowieka.
 • Umie nawiązać przyjaźń.
 • Stara się być odpowiedzialny za wykonanie powierzonego mu zadania.
 • 6.
  Ludzie zasłużeni dla Śląska
  1. Wyszukiwanie informacji o najwybitniejszych osobach, które wpisały się w historię śląska: Karol Miarka, Józef Lompa, ks. Jan Dzierżon, Wojciech Korfanty, ks. August Hlond, ks. Alojzy Ficek, Paweł Stalmach.
  2. Stworzenie gazetki prezentującej sylwetki wybitnych Ślązaków.
  3. Spotkanie z panem Markiem Szołtyskiem – autorem wielu książek o Śląsku

 • Potrafi powiedzieć kim byli wybrani Ślązacy, wyszukuje informacje.
 • Bierze udział w spotkaniu.
 • 7.
  Nasze miasto Łaziska Górne
  1. Poznanie najważniejszych ulic i dzielnic Łazisk Górnych.
  2. Zapoznanie się z historią miasta, poznanie legend związanych z powstaniem Łazisk.
  3. Herb Łazisk Górnych – legenda związana z powstaniem herbu.
  4. Poznanie zabytków naszego miasta: Wieża wodna w Łaziskach Dolnych z początku XX w., Ratusz – siedziba Urzędu Miejskiego z początku XX w., budynek Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych z początku XX w., stara część Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych, Kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.
  5. Miasta partnerskie Łazisk Górnych.
  6. Krajobraz przemysłowy naszego miasta.
  7. Wycieczka rowerowa ulicami miasta.
 • Zna najważniejsze ulice i dzielnice miasta.
 • Potrafi opowiedzieć historię herbu.
 • Potrafi wymienić zabytki znajdujące się w Łaziskach.
 • Zna miasta partnerskie Łazisk Górnych.
 • Potrafi wymienić ważne zakłady przemysłowe znajdujące się w naszej miejscowości – Elektrownia „Łaziska”, Huta „Łaziska”, Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały”, Zakład Tworzyw Sztucznych „ERG”
 • Zna adres swojej miejscowości oraz zamieszkania.
 • Zna nazwy okolicznych miast i wsi.
 • Opowiada legendy.

 • 8.
  Język rodzinny i regionalny
  1. Słuchanie bajek w języku gwarowym – Czerwony Kapturek, Kot w szczewikach, Kopciuch, O wawelskim smoku, Siedym koziczek, Śniyżka i krasnoludki, Trzi wieprzki, Złoto rybka i inne.
  2. Nauka wiersza gwarą.
  3. Przygotowanie uczniów do konkursu „Śląskie śpiewanie”.
  4. Zorganizowanie konkursu gwary śląskiej „Terozki my momy głos”.
  5. Zorganizowanie konkursu plastycznego „Piękno śląskiego krajobrazu”.
  6. Przybliżenie podstawowych pojęć gwarowych.
  7. Nauka słów i melodii pieśni regionalnych.
  8. Tworzenie słowniczka gwarowego.
 • Recytuje wiersz gwarą.
 • Uświadamia rolę gwary śląskiej.
 • Pozna nazewnictwo gwarowe.
 • Posiada własny słowniczek gwarowy.
 • Bierze udział w licznych konkursach o tematyce śląskiej.
 • Potrafi zaśpiewać pieśń regionalną.
 • 9.
  Śląski strój ludowy
  1. Omówienie elementów stroju śląskiego.
  2. Wykonanie galerii obrazkowej prezentującej męski i damski strój regionalny.
 • Potrafi wymienić elementy stroju regionalnego: koszula, chusta, fartuch z zapaską, galoty, kaftany, kiecka, serdak, żakiet.
 • Wykonuje prace do galerii.
 • 10.
  Śląsk dawniej
  1. Wyszukiwanie w przewodnikach i folderach informacji na temat Śląska.
  2. Omówienie elementów oraz przedstawienie plastyczne herbu Śląska.
  3. Udział w lekcji regionalnej organizowanej przez Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych.
 • Zna etymologie słowa „Śląsk”.
 • Rozróżnia i znajduje związki między teraźniejszością, a przeszłością.
 • Wymienia główne elementy herbu Śląska.
 • Uczestniczy w lekcji regionalnej.
 • 11.
  Obchodzenie rocznic narodowych – tradycje i zwyczaje: 3 Maj, 1 Listopad, 11 Listopad
  1. Udział w akademiach, pogadanki.
  2. Wykonywanie gazetek tematycznych.
  3. Wycieczki do miejsc pamięci narodowej – na cmentarz i do pomnika powstańców śląskich.
 • Pamięta o zmarłych.

 • 12.
  Przydrożne krzyże i kapliczki w naszej miejscowości
  1. Wycieczka po mieście szlakiem krzyży i kapliczek przydrożnych. Poznanie ich historii.
  2. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej przydrożnych krzyży i kapliczek.
  3. Odszukanie informacji na temat krzyży i kapliczek.
  4. Wykonanie albumu na temat „Przydrożne krzyże i kapliczki w naszej miejscowości”.
 • Wykona zdjęcia krzyży i kapliczek.
 • Potrafi odszukiwać informacje.
 • Pomaga w tworzeniu albumu.
 • 13.
  Przyroda wokół nas
  1. Omówienie szaty roślinnej i zwierzęcej Śląska w oparciu o atlasy roślin, zwierząt.
  2. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – Bujakowie.
  3. Wycieczka do lasu.
  4. Współpraca z leśniczym – przeprowadzenie akcji zbierania kasztanów i żołędzi, dokarmianie zwierząt.
  5. Założenie „ptasiej stołówki” zimą na parapecie klasowego okna.
 • Potrafi wymienić rośliny i zwierzęta znajdujące się w śląskich lasach.
 • Dostrzega piękno wokół siebie.
 • Wie dlaczego należy chronić środowisko.
 • Wie, jak zachowywać się w lesie.
 • Wie dlaczego istotne jest dokarmianie zwierząt zimą.
 • 14.
  Czym zajmują się nasi rodzice, dziadkowie?
  1. Spotkanie w klasie z górnikiem, strażakiem, policjantem.
  2. Wycieczka do Muzeum Chleba w Radzionkowie – praca piekarza.
  1. Potrafi wymienić zajęcia ludności śląskiej.
  2. Wie, na czym polega ich praca.
  3. Wymienia składniki potrzebne do upieczenia chleba.
  4. Potrafi opowiedzieć o pracy górnika, strażaka, policjanta, piekarza.


  5. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW.
  • Podstawowa wiedza o dziedzictwie kulturowym regionu, narodu, Europy.
  • Poszanowanie tradycji, osiągnięć i pracy innych ludzi, w tym dawnych pokoleń.
  • Poznanie dziejów rodziny, historii szkoły oraz elementów historii i kultury najbliższego środowiska.
  • Świadome uczestniczenie w tworzeniu i korzystaniu z dóbr kultury.
  • Praca twórcza ucznia i odczuwanie potrzeby działania w upowszechnianiu kultury.
  • Rozwój osobowości otwartej na zjawiska kulturowe regionu, kraju, Europy.
  • Umiejętności wspólnego decydowania, współpracy, podnoszenie odpowiedzialności, dokonywania trafnego wyboru.
  • Umiejętności korzystania z informacji i materiałów dotyczących dorobku kultury.
  • Rozwijanie cech osobowości: tolerancji, krytycyzmu, skromności, wrażliwości na piękno słowa i na ludzką krzywdę, obowiązkowości, umiejętności organizacyjnych, samorządności, aktywności.
  • Radość z sukcesów innych.
  • Pasja poznania świata.
  • Posługiwanie się demokratycznymi formami rządzenia.
  Opracowała: mgr Bożena Otremba

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie