Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3824 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Rozwój zawodowy zakładany w nowej Karcie Nauczyciela, a uszczegółowiony w rozporządzeniu MEN z 3 sierpnia 2000r. nakłada na nauczyciela mianowanego, starającego się o kolejny stopień awansu, szereg zadań do wykonania w czasie trwania stażu.
W moim planie założyłam zrealizowanie tych zadań, które, dzięki moim osiągnięciom, umiejętnościom pedagogicznym i predyspozycjom, dobrze wykonam, a zrealizowanie ich procentować będzie podniesieniem jakości pracy mojej, a w związku z tym i szkoły.

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W SZADKU

mgr AGNIESZKA LECHICKA

nauczyciel języka polskiego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


OKRES STAŻU - DWA LATA, DZIEWIĘĆ MIESIĘCY CZAS STAŻU - 01.09.2003 - 31.05.2006

Podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (rozdział 3a – Awans zawodowy nauczycieli)
 • Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i zmianie niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Rozwój zawodowy zakładany w nowej Karcie Nauczyciela, a uszczegółowiony w rozporządzeniu MEN z 3 sierpnia 2000r. nakłada na nauczyciela mianowanego, starającego się o kolejny stopień awansu, szereg zadań do wykonania w czasie trwania stażu.
Kompetentny nauczyciel nie działa „ po omacku”, ale zawsze planuje swoją pracę. W moim planie założyłam zrealizowanie tych zadań, które, dzięki moim osiągnięciom, umiejętnościom pedagogicznym i predyspozycjom, dobrze wykonam, a zrealizowanie ich procentować będzie podniesieniem jakości pracy mojej, a w związku z tym i szkoły.
Plan rozwoju zawodowego jest dokumentem, który będzie podlegał modyfikacjom w czasie trwania stażu, jednak główne założenia będą stałe. Zmianie mogą ulegać terminy oraz nałożone sobie zadania, jednak w taki sposób, aby wypełnić zalecenia MEN z 3. 08. 2000r. w sprawie realizacji stażu przez nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

TERMINARZ DZIAŁAŃ:
1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu 28.08. 2003
2. Przedstawienie Planu Rozwoju Zawodowego - wrzesień 2003
3. Sprawozdanie z realizacji założeń planu - maj 2006
4. Opiniowanie działań – Rada Rodziców - maj 2006
5. Ocena realizacji Planu Rozwoju Zawodowego – Dyrektor Szkoły - maj –czerwiec 2006
6. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego - czerwiec – lipiec 2006


Zadania i wymagania kwalifikacyjne (zgodnie z rozp.)
(§ 5, ust.2, pkt 1) Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
Zadania/Forma realizacji Sfera rozwoju zawodowe- go Termin realizacji Sposób dokumentowa Uwagi o Dowody realizacji Uwagi o realizacji
 • Samoocena własnej pracy nauczycielskiej- analiza kompetencji w poszczególnych obszarach działań zawodowych
osobista 2003 Sprawozdanie z dorobku zawodowego sprzed okresu stażu
 • Zapoznanie się z aktami prawnymi dot. systemu oświaty i awansu zawodowego nauczycieli ( rozp. MEN) poznanie wydawnictw i rozwiązań proponowanych przez CODN, opracowanie planu rozwoju zawodowego, udział w warsztatach "Awans zawodowy nauczyciela"
organizacyj- na sierpień-wrzesień 2003 Wniosek o rozpoczęcie stażu, własny plan rozwoju zawodowego, zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach
 • Analiza edukacyjnych stron internetowych w celu zbierania informacji, przepisów prawnych, pomysłów metodycznych i działań na stronach, np.:
 • http://www.men.waw.pl/,
 • http://www.ko.szczecin.pl/,
 • http://www.codn.com.pl/,
 • http://www.szkola.edu.pl/,
 • http://www.ids.edu.pl/,
 • http://www.znp.edu.pl/,
 • http://www.wsip.com.pl/
 • http://www.literka.pl/
 • http://www.profesor.pl/
organizacyj- na okres stażu Zebranie adresów stron edukacyjnych i publikacja w postaci broszury dla nauczycieli dot. edukacyjnego wykorzystania internetu (raz w roku)
 • Zredagowanie w zespole lub samodzielnie i opracowanie komputerowe szkolnych dokumentów: Plan wychowawczy na rok szk. 2003/2004, Kalendarz imprez szkolnych na rok szk. 2003/2004, analiza wyników egzaminu gimnazjalnego (część humanistyczna)
organizacyj-na sierpień-wrzesień-październik 2003 Potwierdzenie dyrektora szkoły
 • Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów polonistycznych (recytatorskich, literackich, ortograficznych), np. konkurs krasomówczy "Legendy i podania naszego regionu" lub konkurs wiedzy o Szadku
dydaktyczna okres stażu Regulaminy konkursów, dyplomy uczniów, scenariusze imprez
 • Uczestnictwo w warsztatach, kursach doskonalących zgodnych z potrzebami szkoły, np." Analiza dzieła literackiego", "Wykorzystanie komputera na lekcjach j. polskiego i historii" , "Podstawy obsługi komputera i internetu" i in.
dydaktyczna okres stażu Zaświadczenia , wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w prowadzeniu zajęć dydaktycznych -opis działań, konspekty lekcji
 • Opracowanie własnej strony internetowej
osobista 2004/2005 Adres strony internetowej
 • Przeprowadzanie wewnątrzszkolnych badań wyników nauczania lub próbnych egzaminów gimnazjalnych w celu podniesienia jakości pracy szkoły
organizacyj-no-dydaktyczna cyklicznie w każdym roku stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły, wykorzystanie wyników badań lub egzaminów do modyfikacji i udoskonalenia programu nauczania oraz przy konstruowaniu własnych planów wynikowych
 • Opracowanie programu naprawczego na bazie wyników egzaminu gimnazjalnego
dydaktyczna IX 2004 Potwierdzenie dyrektora szkoły, zapis w księdze protokołów RP, program
 • Opracowanie programu edukacji regionalnej
dydaktyczna 2004/05 Potwierdzenie dyrektora szkoły, zapis w księdze protokołów RP, program
 • Prowadzenie nieodpłatnie kółka przedmiotowego dla zdolnych uczniów
dydaktyczna okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły, zapis w księdze protokołów RP
 • Udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych konkursach, np. Konkurs Ojczyzny Polszczyzny, Alfik Humanistyczny, Konkurs Języka Polskiego
dydaktyczna na bieżąco Zapis w księdze protokołów RP, potwierdzenie dyrektora szkoły, dyplomy uczniów
 • Uzupełnianie i wzbogacanie pomocy dydaktycznych w pracowni języka polskiego
organizacyj-no-dydaktyczna wg potrzeb i możliwości Potwierdzenie dyrektora szkoły
 • Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie przygotowania do pedagogizacji rodziców, rozwiązywania trudnych przypadków wychowawczych,
dydaktyczno-wychowaw- cza na bieżąco Potwierdzenie pedagoga szkolnego, opis i analiza przypadku wychowawczego,
 • Wykorzystywanie aktywnych metod pracy, celowość ich zastosowania
dydaktyczna okres stażu Konspekty lekcji, ankiety ewaluacyjne i ich analiza
 • Studiowanie literatury i czasopism podnoszących umiejętności pedagogiczne i poszerzających wiedzę przedmiotową.
osobista okres stażu Bibliografia, wykorzystanie wiadomości w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • Praca w zespole tworzącym szkolną stronę internetową: www.republika.pl/sp_szadek
organizacyj- na na bieżąco Witryna internetowa szkoły pod podanym adresem
 • Komputerowe opracowywanie potrzebnych w procesie edukacyjnym materiałów
organizacyjna wg potrzeb Przykładowe materiały, np. testy, plany metodyczne i wynikowe, notatki, referaty, drobne druki, np. zaproszenia
 • Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej oraz jako źródła wielu cennych informacji.
dydaktyczna okres stażu Broszury, materiały dla nauczycieli, konspekty lekcji
(§ 5, ust.2, pkt 2) Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
Zadania / Forma realizacji Sfera rozwoju zawodowe-go Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi o realizacji
 • Opieka nad nauczycielem kontraktowym
organizacyj-na 01.09.2003-30.06.2004 Kontrakt zawarty z nauczycielem stażystą, potwierdzenie dyrektora szkoły
 • Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli ( w tym nauczyciela stażysty)
osobista okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły, konspekty lekcji, dokumentacja nauczyciela stażysty
 • Prowadzenie szkoleń w ramach WDN-szkolenie rady pedagogicznej, zespołu nauczycieli humanistów .
osobista okres stażu Zapisy w protokołach, sprawozdanie z działalności zespołu nauczycieli humanistów, potwierdzenie dyrektora szkoły, teksty referatów i ewaluacja działań
 • Współpraca z nauczycielami uczącymi innych przedmiotów, np. historii, sztuki, w zakresie organizacji imprez , sprawdzania prac konkursowych
osobista na bieżąco Potwierdzenie dyrektora szkoły i innych nauczycieli
 • Przygotowanie i zebranie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności z j. polskiego i umieszczenie ich w bibliotece szkolnej w celu udostępnienia ich innym nauczycielom.
organizacyj- na na bieżąco Potwierdzenie nauczyciela bibliotekarza, potwierdzenie nauczycieli korzystających z testów
(§ 5, ust.2, pkt 3a) Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą
Zadania / Forma realizacji Sfera rozwoju zawodowego Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi o realizacji
 • Opracowanie i wdrożenie programu koła przedmiotowego przygotowującego do konkursów uczniów zdolnych
dydaktyczna 2004 Potwierdzenie dyrektora szkoły, program
(§ 5, ust.2, pkt 3b) Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie
Zadania / Forma realizacji Sfera rozwoju zawodowego Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi o realizacji
 • Opublikowanie w Polskim Portalu Edukacyjnym lub innym serwisie edukacyjnym "Planu rozwoju zawodowego"
osobista XII 2003 Certyfikat potwierdzający publikację
 • Opublikowanie w Polskim Portalu Edukacyjnym lub innym serwisie edukacyjnym autorskich scenariuszy zajęć z j. polskiego, scenariuszy imprez okolicznościowych
dydaktyczna 2005 Certyfikat potwierdzający publikację
 • Opracowanie broszury możliwości wykorzystania zasobów stron internetowych przez nauczycieli i umieszczenie w zasobach biblioteki szkolnej
organizacyj- na raz w roku Broszura, potwierdzenie nauczyciela bibliotekarza
 • Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców
osobista, wychowaw- cza wg potrzeb referaty, ankiety i ich analiza, zapisy w dzienniku, potwierdzenie dyrektora szkoły, potwierdzenia rodziców - listy obecności
(§ 5, ust.2, pkt 3c) Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym
Zadania / Forma realizacji Sfera rozwoju zawodowego Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi o realizacji
 • Lekcje otwarte realizujące zasady integracji międzyprzedmiotowej
osobista okres stażu Konspekty lekcji, potwierdzenie dyrektora szkoły, nauczycieli obserwujących lekcje, ankiety ewaluacyjne i ich analiza, arkusze obserwacji lekcji
 • Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu nauczycieli humanistów
organizacyj- na, osobista r. szk. 2003/2004 Potwierdzenie członków zespołu, potwierdzenie dyrektora szkoły, sprawozdanie z działalności zespołu za rok szk. 2003/2004
(§ 5, ust.2, pkt 3g) Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły.
Zadania / Forma realizacji Sfera rozwoju zawodowego Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi o realizacji
 • Podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych na kierunku "Wiedza o kulturze" lub in.
osobista okres stażu Uzyskany dyplom ukończenia studiów
(§ 5, ust.2, pkt 3h) Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej.
Zadania / Forma realizacji Sfera rozwoju zawodowego Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi o realizacji
 • Zredagowanie i opracowanie przewodnika "Szadek i okolice" w ramach działalności zespołu nauczycieli humanistów
osobista okres stażu Przewodnik (publikacja)
 • Zorganizowanie “Dnia Europejskiego” w ramach realizacji międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej . Konkurs na temat Unii Europejskiej.
osobista dydaktyczna maj 2004 Scenariusz imprezy, potwierdzenie dyrektora szkoły, potwierdzenie współpracujących nauczycieli - praca w zespole
 • Organizowanie uroczystości szkolnych z okazji różnych świąt
osobista wg potrzeb Scenariusze uroczystości, potwierdzenie dyrektora szkoły, potwierdzenie współpracujących nauczycieli
 • Organizowanie wycieczek szkolnych
dydaktycznawychowaw- cza wg potrzeb Karty wycieczek, potwierdzenie dyrektora szkoły, potwierdzenie współpracujących nauczycieli, zdjęcia
(&5, ust.2, pkt 3d) Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
Zadania / Forma realizacji Sfera rozwoju zawodowego Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi o realizacji
 • Kontynuacja współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką w Szadku (lekcje biblioteczne, doradztwo przy zakupie pozycji lekturowych, wieczorki poetyckie, zbieranie materiałów potrzebnych do redakcji przewodnika „ Szadek i okolice” i in.)
organizacyj- na okres stażu Potwierdzenie pracowników biblioteki, sprawozdanie
 • Kontynuacja współpracy ze Zduńskowolskim Towarzystwem Oświatowym w zakresie realizacji edukacji regionalnej
organizacyj- na okres stażu Potwierdzenie członków towarzystwa, sprawozdanie
 • Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Szadku (zorganizowanie spotkania uczniów z przedstawicielem towarzystwa w celu zaznajomienia ich z zasadami funkcjonowania, celami działania, osiągnięciami; systematyczna współpraca przy gromadzeniu i redagowaniu materiałów do przewodnika „Szadek i okolice”)
organizacyj- na okres stażu, pierwsze spotkanie – luty 2004 Potwierdzenie członków towarzystwa, sprawozdanie
(&5, ust.2 pkt 3e)Realizacja zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej


 • Uprawnienia egzaminatora OKE i zaświadczenie o wpisie do ewidencji egzaminatorów egzaminu z zakresu przedmiotów humanistycznych w gimnazjum pod numerem 521007839 otrzymałam w marcu 2003 roku. Mam nadzieję, że będę miała możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności i wiedzy w praktyce.( &5, ust.2, pkt 4) Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, rodzaju i typu szkoły)
 • Rozpoznanie problemu i ustalenie metod jego rozwiązania. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistami z placówek współpracujących ze szkołą. Korzystanie z literatury fachowej.
organizacyj- na, wychowaw- cza okres stażu Opis i analiza przypadku


Agnieszka Lechicka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie