Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Koła Ekologicznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1113 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program Koła Ekologicznego zawiera następujące bloki tematyczne: przyroda wokół nas, zdrowie człowieka i środowisko. Przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej.
PROGRAM KOŁA EKOLOGICZNEGO
OPRACOWAŁA: JOLANTA KOWALCZYK
Blok tematyczny

Zadanie do zrealizowania
Cele operacyjne.
Uczeń umie:
Termin realizacji
Przyroda wokół nas
Krajobraz naturalny i przekształcony przez człowieka
- Wymienić elementy krajobrazu naturalnego
i przekształconego,
- wskazać krajobraz naturalny i przekształcony
w swoim otoczeniu,
- opisać krajobraz naturalny i przekształcony.


IX
Drzewa i krzewy najbliższej okolicy - wycieczka
- Nazwać gatunki drzew i krzewów znajdujących się
w najbliższej otoczeniu szkoły i domu,
- zrobić zielnik składający się z zebranych liści,
- podać cechy charakterystyczne określonych gatunków
drzew.

IX
Przedborski Park Krajobrazowy
- Wymienić rośliny i zwierzęta żyjące w Przedborskim
Parku Krajobrazowym,
- wyjaśnić konieczność tworzenia różnych form ochrony środowiska naturalnego,
- wymienia pomniki przyrody znajdujące się
w najbliższej okolicy.

IX
Ciekawostki o roślinach i zwierzętach.
- Wyszukiwać w czasopismach, książkach, biuletynach
czy Internecie ciekawych wiadomości o roślinach
i zwierzętach,
- dzielić się zdobytymi informacjami z innymi.

IX
Zdrowie człowieka
Wypoczynek czynny i bierny.
- Wyjaśnić różnicę między wypoczynkiem czynnym
i biernym,
- podać argumenty zachęcające do uprawiania sportu,
- podać korzyści jakie daje uprawiania sportu,
- wyjaśnić skutki zbyt długiego przesiadywania przed
telewizorem i komputerem,
- przytoczyć wiadomości na dany temat
z przyniesionych do szkoły artykułów.

X
Zasady prawidłowego odżywiania.
- Podać zasady prawidłowego odżywiania się,
- wymienić składniki pokarmowe potrzebne
do prawidłowego funkcjonowania organizmu,
- ułożyć jadłospis na kilka dni z zastosowaniem
zasad prawidłowego odżywiania,
- wymienić składniki odżywcze w przyniesionych przez
siebie produktach pokarmowych,
- podać skutki nieprawidłowego odżywiania oraz podać sposoby ich zapobiegania.

X
Przyczyny i skutki palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających.


- Podać skutki palenia tytoniu i używania środków odurzających,
- ocenić postępowanie ludzi sięgających po papierosy
i inne używki,
- podać przyczyny i skutki picia alkoholu,
- ocenić postępowanie ludzi sięgających po alkohol,
- wyszukać potrzebne do zajęć informacje
w zgromadzonych książkach i czasopismach,
- wyjaśnić co to jest zachowanie asertywne,
- je zastosować w czasie scenek dramowych..

X
Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w każdej sytuacji.
- Podać zasady ruchu drogowego,
- wyjaśnić skutki różnych sytuacji gdy nie
przestrzegamy zasad ruchu drogowego,
- przedstawić postępowanie w sytuacji znalezienia
przedmiotu niewiadomego pochodzenia.

XI
Środowisko
Ekosystem, biocenoza i biotop.
- Wyjaśnić znaczenie pojęć: ekosystem, biocenoza,
biotop,
- podać przykłady ekosystemu, biocenozy i biotopu
w najbliższej okolicy i na świecie,
- wyszukać potrzebne do zajęć informacje
w zgromadzonych książkach i czasopismach.

XI
Zależności pokarmowe.
- Wyjaśnić pojęcie zależności pokarmowych,
- wskazać poprawnie zbudowany łańcuch pokarmowy
i piramidę pokarmowa,
- ułożyć z podanych elementów łańcuch pokarmowy,
- wyjaśnić zasady obiegu materii w przyrodzie.

XI
Formacje roślinne.
- Wymienić występujące na kuli ziemskiej formacje
roślinne,
- scharakteryzować poznane formacje roślinne,
- wyjaśnić jakie zagrożenia niesie za sobą rozwój
cywilizacji dla poszczególnych formacji roślinnych.

XI
Stosunki międzygatunkowe.
- Wyjaśnić pojęcia: symbioza, mikoryza, pasożytnictwo i drapieżnictwo,
- podać przykłady stosunków międzygatunkowych występujących zarówno w najbliższym otoczeniu jak
i zupełnie daleko,
- wskazać niektóre gatunki zwierząt chronionych
w Polsce i na świecie oraz sposoby pomocy dla tych zwierząt.

XII
Dokarmiamy zwierzęta i ptaki zimą.
- Dbać o zwierzęta i ptaki w czasie zimy,
- dzielić się pożywieniem z potrzebującymi zwierzętami,
- rozpoznać charakterystyczne dla terenu szkoły ptaki,
- korzystać z wiadomości przekazywanych przez leśniczych.
XII

Zanieczyszczenie powietrza
Przyczyny powstawania zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na środowisko naturalne.
- Wymienić i scharakteryzować zanieczyszczenia atmosfery,
- podać i opisać niektóre skutki wpływu zanieczyszczeń powietrza na środowisko,
- opisać powstawanie dziury ozonowej jak również jej wpływu na życie na Ziemi,
- podać skład powietrza.

XII
Proces fotosyntezy.
- Wymienić czynniki warunkujące proces fotosyntezy,
- wykorzystać zdobyte wiadomości do wykonania prostych doświadczeń,
- podać korzyści jakie daje człowiekowi proces fotosyntezy,
- wyjaśnić dlaczego rośliny nazywamy producentami.

I
Badania i sposoby oceniania stanu czystości powietrza – wycieczka.
- Wymienić metody badania stopnia zanieczyszczenia
powietrza,
- określić stopień zanieczyszczenia powietrza
najbliższej okolicy za pomocą skali porostowej,
- podać sposoby ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniami.

I

Ochrona wód
Powstawanie zanieczyszczeń wód i ich skutki.
- Wskazać i opisać główne źródła zanieczyszczeń wód,
- opisać skutki jakie wywołują zanieczyszczenia wody
w środowisku,
- wyjaśnić skutki katastrof tankowców dla życia raf
koralowych oraz pozostałych mieszkańców mórz
i oceanów.

I
Rola obiegu wody w przyrodzie
w przenoszeniu zanieczyszczeń.
- Scharakteryzować znaczenie wody w przyrodzie,
- podać i opisać znaczenie roztworów wodnych dla środowiska,
- opisać obieg wody w przyrodzie,
- wyjaśnić słowa, że woda jest źródłem życia.

II
Badania i sposoby oceniania stanu czystości wody.
- Wymienić sposoby i metody oceniania stanu czystości
wody,
- ocenić stan czystości wody na podstawie
przeprowadzonych badań
- szukać danych na temat stanu wody w Powiecie
Włoszczowskim w przedstawionym raporcie.

II
Przyczyny powstawania powodzi oraz sposoby ich zapobiegania.
- Wyjaśnić przyczyny powstawania powodzi,
- podać tereny najbardziej zagrożone powodziami,
- podać sposoby zapobiegania powodziom,
- wyjaśnić skutki powodzi w skali kraju i w skali
poszczególnych rodzin.

II
Konieczność i sposoby oszczędzania wody słodkiej.
- Podać sposoby oszczędzania wody słodkiej,
- na podstawie krótkiej ankiety określić czy w naszym domu oszczędzamy czy marnujemy wodę,
- na podstawie danych i mapy Polski określić zasobność naszej ojczyzny i regionu w wodę słodką.

III

Zanieczyszczenie gleb
Przyczyny degradacji gleb.
- Podać przyczyny degradacji gleb,
- wyjaśnić skutki degradacji gleb,
- wyjaśnić wpływ degradacji gleb na dalsze życie na
Ziemi.

III
Przekształcanie środowiska w wyniku rozwoju rolnictwa i przemysłu.
- Wyjaśnić znaczenie gleby i jej jakości dla organizmów
żywych,
- wskazać i scharakteryzować wpływ działań człowieka na gleby,
- wie co to jest żywność modyfikowana genetycznie,
- nazwać na podstawie ilustracji warzywa, owoce
i zboża charakterystyczne dla naszego regiony.

III

Problemy z odpadami
Rekultywacja terenów zdegradowanych.
- Wyjaśnić termin rekultywacja,
- podać sposoby zagospodarowania terenów
zdegradowanych przez przemysł,
- wymienić sposoby zagospodarowania odpadów
komunalnych i przemysłowych
- szukać danych na temat stanu wody w Powiecie
Włoszczowskim w przedstawionym raporcie.

IV
Opakowania w naszym otoczeniu.
- Wyjaśnić, że rozwój cywilizacji przyniósł ze sobą
problem w postaci ogromnej góry śmieci,
- podać przykłady ponownego wykorzystania surowców
wtórnych,
- dokonać podziału surowców wtórnych,
- szukać danych na temat stanu wody w Powiecie
Włoszczowskim w przedstawionym raporcie.

IV
Konkurs
Przygotowujemy się do konkursu
o tytuł „Szkolnego Ekologa”
- Udzielać prawidłowych odpowiedzi dotyczących
zagadnień ekologicznych.
IV
Konkurs o tytuł „Szkolnego Ekologa”
- Zastosować zdobyte wiadomości podczas wypełniania
sprawdzianu konkursowego,
- dokonać właściwego wyboru przy rozwiązywaniu
zadań zamkniętych,
- udzielić poprawnej odpowiedzi na pytania otwarte.

V

Co zagraża naszym lasom?
Lasy w mojej okolicy – wycieczka.
- Nazwać gatunki drzew i krzewów znajdujących się
w najbliższej okolicy szkoły i domu,
- zrobić zielnik składający się z zebranych liści,
- zna rodzaje lasów w Polsce i w najbliższej okolicy,
- wymienia warstwy lasu i żyjące tam organizmy.

V
Jak możemy pomóc lasom ?
- Podać przyczyny niszczenia lasów,
- wyjaśnić skutki niszczenia lasów ,
- wyjaśnić wpływ niszczenia lasów na dalsze życie
na Ziemi,
- podać sposoby ochrony lasów,
- wymienia sposoby pomocy lasom organizowane
w jego otoczeniu bądź przez niego.

V
Ochrona lasów równikowych.
- Określić znaczenie lasów równikowych dla życia na
Ziemi ( rzadkie gatunki roślin i zwierząt, produkcja
tlenu)
- podać przebieg procesu fotosyntezy i jego znaczenie
dla człowieka,
- szukać potrzebnych mu informacji w książkach
i czasopismach.

VI
Alternatywne źródła energii.
- Wymienić nieodnawialne źródła energii
- wymienić alternatywne źródła energii,
- odszukać informacje na ten temat w prasie,
- dzielić się wiadomościami z kolegami,
- wyjaśnić przyczyny szukania i używania przez
człowieka alternatywnych źródeł energii,
- wymienić nieodnawialne źródła energii

VI
OPRACOWAŁA: JOLANTA KOWALCZYK

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie