Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Droga Polski do edukacji europejskiej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1157 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Zbliżamy się do końca XX wieku. Każdy przełom budzi w człowieku niepokój, ale jednocześnie nadzieję. Wiek XXI jest dla nas nadzieją na stworzenie nowej, zjednoczonej Europy. Aby jednak tak się stało, potrzebna jest dobra wola milionów ludzi i chęć podjęcia współpracy. Jest to sprawa istotna, ponieważ we współczesnym świecie istnieje wiele zagrożeń: groźba zagłady nuklearnej, wciąż narastająca przemoc i przymus w stosunkach międzyludzkich i międzynarodowych, klęski żywiołowe, choroby cywilizacyjne i coraz bardziej realna groźba katastrofy ekologicznej. Nie można też przejść obojętnie obok problemów kryzysu rodziny oraz rozkładu moralnego i kulturalnego społeczeństw. Dotyczy to wszystkich państw europejskich. Konieczność współpracy politycznej nie budzi na ogół wątpliwości. Obecnie mówi się o konieczności dostosowania naszego życia społeczno-gospodarczego do standardów obowiązujących w krajach Wspólnoty Europejskiej. Nie możemy w naszych dążeniach pomijać problemu integracji kulturowej, w tym edukacji europejskiej.


Według Bogdana Suchodolskiego edukacja europejska „jest w gruncie rzeczy edukacją ludzi mieszkających w Europie, a wezwanych do realizacji nowego oblicza wspólnoty międzyludzkiej”. (B. Suchodolski, 1993, s.19)
    Coraz szybszy postęp naukowo-techniczny oraz gwałtowny rozwój środków masowego przekazu spowodowały, że zmieniły się oczekiwania społeczeństwa wobec szkoły i nauczycieli.
Dzisiaj już nikt nie oczekuje od szkoły wyposażenia młodego pokolenia w encyklopedyczną wiedzę.
          Szkoła  Polska   rozpoczynając   swoją   drogę  do   edukacji   europejskiej powinna raczej nauczyć krytycznego myślenia, sposobów poszukiwania potrzebnych informacji, przygotować do kształcenia ustawicznego oraz ciągłego podnoszenia lub – coraz częściej – zmiany swoich kwalifikacji.
Nasi nauczyciele muszą też czuwać nad kształtowaniem właściwej postawy dzieci i młodzieży wobec otaczającego świata.
W kształtowaniu i wychowaniu naszej młodzieży należy sięgać do wartości ogólnych, płynących z dziedzictwa kultury, zwłaszcza prawdy i miłości bliźniego.
Potrzeba odwoływania się na nowo do tych wartości wynika z zagrożeń w rozwoju cywilizacji oraz kryzysu, także w kulturze i nauce. (J. Gajda,  1997, s.16 – 20)
   Dążąc do integracji z Europą ważne jest położenie nacisku w edukacji młodego polskiego pokolenia na prawa człowieka i poszanowanie jego godności „Poszanowanie praw człowieka to nie tylko znajomość i akceptacja takich pojęć jak: sprawiedliwość, równość, wolność, pokój, godność człowieka, prawo, demokracja; to także tworzenie w szkole klimatu wzajemnego zaufania i współpracy”. (E. Drogosz, 1991, s.63)
Trzeba nauczyć młodego Polaka kreatywności, otwartości na nowe sytuacje oraz porozumiewania się z innymi ludźmi. Irena Wojnar podkreśla, że „... edukacja europejska zdaje się w równym stopniu obejmować zintegrowane i rozszerzone obszary wiedzy, co postawy tolerancji, humanizmu, szacunku do cudzej inności, wzbogacone o wymiar wspólnoty, odpowiedzialności i porozumienia.  (I.Wojnar, 1994, s.206)
    Zmienione wymagania wobec szkoły i nauczycieli związane są z koniecznością zmian w kształceniu tych ostatnich.
Nauczyciele Polscy torując drogę do edukacji europejskiej powinni mieć możliwość uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy na przykład na studiach podyplomowych lub kursach dokształcających w innych krajach Europy.
Umożliwiałoby to im inne spojrzenie na świat, porównywanie własnych doświadczeń i wiedzy z poziomem innych osób, które zajmują się podobną problematyką oraz wymianę doświadczeń. Wymianę informacji i doświadczeń utrudnia niewątpliwie bariera językowa i brak fachowej literatury obcojęzycznej.
    Integrację w zakresie edukacji europejskiej wymusza też rozwój gospodarczy, czyli konieczność ciągłego dostosowywania się do potrzeb rynku.
Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w programach szkolnych z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej. Trzeba uczyć młodych ludzi poruszania się na rynku pracy i dlatego dobrze byłoby organizować takie kursy i spotkania o zasięgu międzynarodowym, najpierw dla osób zajmujących się prowadzeniem przedmiotu „orientacja zawodowa”, pracowników poradni zawodowych, a potem także dla uczniów, którzy wkroczą na rynek pracy.
    W wychowaniu młodego polskiego pokolenia powinniśmy też nawiązywać do „trwałych tradycji kultury europejskiej, ukształtowanych przez tę kulturę idei tolerancji i humanizmu. (B. Suchodolski, 1993, s.19)
    Podstawowym zadaniem edukacji staje się też kształtowanie u ludzi „postawy pokoju”, opartej na współdziałaniu międzyludzkim.
    Biorąc pod uwagę zarysowane powyżej problemy można powiedzieć, że należałoby więc wzmacniać i wzbogacać odrębności kulturowe, ale jednocześnie rozwijać współpracę między państwami w tym zakresie.
Zwracali na to uwagę twórcy Programu Światowej Dekady Rozwoju Kulturalnego, proklamowanego 8 grudnia 1986 roku w Nowym Jorku.  (I. Wojnar, 1996, s 130-131)
     Chcąc   wejść   we   wspólnotę   państw    europejskich w   wychowaniu   należy bardziej zwracać uwagę na to, co nas łączy, kształtować u ludzi poczucie solidarności, a także z tymi którzy są inni, ale to nie znaczy, że mniej wartościowi. Trzeba zwracać szczególną uwagę na kształtowanie postawy tolerancji, przeciwstawiać się stanowczo wszelkim przejawom dyskryminacji.


    Podstawową wytyczną w kształtowaniu drogi Polski do edukacji europejskiej w pracy nauczycieli i wychowawców powinno być wychowanie dla demokracji. Musimy więc nauczyć młodych ludzi odpowiedzialnego podejmowania decyzji opartego na syntezie pojęć „wiedzieć” i „być”.
Nie chodzi o to, żebyśmy byli tacy sami, ale abyśmy potrafili, zachowując to co dla nas jest wartościowe, współpracować z innymi dla wspólnego dobra, a jednocześnie nie odbierać innym prawa do posiadania własnych wartości „Różnorodność która łączy, twórczość która zbliża, solidarność która wyzwala”. (I. Wojnar, 1996, s.129)
    Droga Polski do edukacji europejskiej jest to proces, który się toczy w naszych szkołach.
Od momentu wprowadzenia reformy szkolnictwa w 1999 roku  edukacja europejska stała się powszechnym elementem programów nauczania. Trwają ,a właściwie nasiliły się przygotowania naszego kraju do członkostwa w UE, których głównym akcentem jest integracja Polski ze strukturami europejskimi.
    Działania edukacyjne wpisują się w tło działań władz państwowych. Przysposabianie polskiej młodzieży do nowego etapu edukacyjnego jest realizowane w trzech płaszczyznach, którymi są: edukacja, informacja, promocja.
W edukacji  europejskiej  powinny  być  obecne  cztery  równorzędne  elementy:
  -uczenie o Europie (historia, idee europejskie, kultura, rola chrześcijaństwa);
  -uczenie o integracji europejskiej (procesy integracyjne, instytucje);
  -„europejskie myślenie”  (zasady  demokracji,  tolerancji,  prawa  człowieka,
   gospodarka rynkowa);
 -„europejskie  kompetencje” (np.  znajomość  języków  obcych,  umiejętność
   korzystania  z technologii informatycznej). (T. Niewierczyk, 2002, s.3)


Teresa  Niewierczyk   za  M.  Shennan  wyróżnia  trzy  edukacji  europejskiej:
  -nauczanie o Europie (wiedza podstawowa o Europie);
  -nauczanie w Europie (kształtowanie podstawowych umiejętności potrzebnych
   młodym Europejczykom);
  -nauczanie dla Europy (przygotowanie młodych ludzi do życia w jednoczącej
   się Europie, do stałych kontaktów i wspólnej pracy z innymi Europejczykami).
     Młodzi Polacy, młodzi Europejczycy potrzebują wykształcenia, mającego na
celu rozwijanie europejskiej świadomości, opartej na wspólnym dziedzictwie   duchowym, tradycji humanitarnej i wierze w wolność.
    Ta świadomość europejska, zasadnicza dla budowy nowej Europy , nie może rozwinąć się  bez ogromnego zaangażowania ze strony wszystkich, mających udział w procesie edukacyjnym, bez zjednoczonego wysiłku i skoordynowanych działań.
Europejski wymiar w edukacji umożliwia wszechstronny rozwój uczniów, rozumiany jako jedność wiedzy o Europie, umiejętności potrzebne w Europie i postawy dla Europy, które już teraz są kluczowe dla młodego człowieka, a staną się jeszcze ważniejsze po uzyskaniu przez Polskę statusu członka Unii Europejskiej.

W dokumentach Unii Europejskiej, europejski wymiar edukacji zwraca uwagę na trzy aspekty:
 -współpracę w ramach realizacji programów nauczania na różnych poziomach;
 -poszerzanie   treści  programów   nauczania o  elementy   wiedzy  o   Europie,
  wspólnym dziedzictwie europejskim;
 -promowanie aksjologicznych wartości w wychowaniu.
Edukacja europejska powinna być skierowana do wszystkich grup wiekowych
-od przedszkola do policealnych.
W treściach, które uczeń poznaje już w szkole można się doszukać wielu elementów europejskich. Zabawy i ćwiczenia mają na celu wprowadzenie dzieci do pewnych problemów i zagadnień takich jak:
 
 -ochrona naturalnego i historycznego dziedzictwa;
 -praca w zespole;
 -potrzeba pomagania sobie nawzajem itp.
Wprowadzona do szkół edukacja europejska zakłada realizację pewnych celów:
 -rozwijanie tożsamości europejskiej  tworzonej  na  gruncie  miłości  do  małej   
  i wielkiej Ojczyzny;
 -przekazywanie wiedzy na temat państw europejskich;
 -utrwalenie   świadomości   narodowej:   „Jestem   Polakiem,   więc   jestem
  Europejczykiem”.
 -budowanie więzi emocjonalnej wynikającej z chęci współdziałania;
 -rozwijanie tolerancji wobec innych;
 -odpowiedzialność za wspólne losy;
 -poznawanie świata różnymi zmysłami;
 -uczenie zasad demokracji;
 -przybliżanie aspektów geograficznych i kulturowych Europy;
 -tworzenie małego ośrodka informacji o Europie;
 -rozbudzanie potrzeby poznawania kultury innych narodów.
(R. Tomczyk, 2002, s.157)
Realizacja takich celów powinna ułatwić harmonijne włączenie polskiej szkoły w nurt edukacji europejskiej.
    Uogólniając rozważania z powyższego referatu można stwierdzić za Zygmuntem Wiatrowskim, że przy daleko posuniętym zróżnicowaniu  systemów i rozwiązań edukacyjnych w poszczególnych krajach Europy -poszukiwanie wspólnych wartości, zbliżonych przynajmniej celów kształcenia i ideałów wychowania może w znacznym stopniu przyspieszyć nieodwracalny proces  integracji Europy -także w dziedzinie edukacji. (Z. Wiatrowski, 1993, s. 37-38)

        O przyszłych losach Polski  zdecydują przede wszystkim: wyobraźnia, wrażliwość moralna, dojrzałość społeczna oraz odpowiedzialność.
Trzeba kształtować realistyczny i twórczy stosunek młodych Polaków do życia, edukacji i pracy.
    Myślę, że oparcie systemu polskiej edukacji na takich wartościach jak: prawda, wolność, tolerancja, demokracja, kultura, edukacja, praca pozwoli na harmonijne włączenie się naszego kraju w nurt edukacji europejskiej.

Opracowanie:
Halina Guza

BIBLIOGRAFIA
1.     Drogosz E. (1991)  W zjednoczonej Europie i Polsce. Szkoła dylematy i
nadzieje (w:) Przegląd powszechny  nr 4
2.     Gajda J. (1997) Trwałe wartości jako podstawa  edukacji  nauczycieli  w
integrującej się Europie (w:) M. Ochmański (red.) Kształcenie nauczycieli
w kontekście edukacji europejskiej  Wyd. UMCS  Lublin
3.     Niewierczyk T. (2002) Szkoła Podstawowa nr 20 w drodze „do Europy”
(w:) Wiadomości, Głosy, Rozmowy o szkole  nr 7, 8  
4.     Tomczyk R. (2002) Edukacja europejska w szkole (w:) Życie szkoły nr 3
5.     Suchodolski  B.  (1993)   Europa –niebezpieczeństwa   integracji  (w:)  
R. Gerlach,  E. Podolska –Filipowicz   Szkoła i nauczyciel a  integracja
Europy  WSP Bydgoszcz
6.     Wiartowski Z. (1993) Wychowanie człowieka, obywatela i pracownika jako
płaszczyzna integracji w dziedzinie edukacji europejskiej (w:) R. Gerlach
E. Podolska –Filipowicz  (red.) Szkoła i  nauczyciel  a integracja  Europy
WSP Bydgoszcz
7.     Wojnar I. (1994) Edukacja europejska: idea – treści –realia  (w:) Nauka nr 3
8.     Wojnar I. (1994) Aktualne problemy edukacji i kultury w Polsce i na świecie (w:) I. Wojnar, J.Kubin Edukacja wobec wyzwań XXI wieku
9.     Wojnar I. (1996) Światowa dekada rozwoju kulturalnego –nowe propozycje
dla edukacji (w:) I. Wojnar  J. Kubin  Edukacja wobec wyznań XXI wieku
Komitet Prognoz „Polska XXI wieku przy prezydium PAN Warszawa

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie