Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Impresje na temat architektury regionu

 

Program jest przeznaczony dla uczniów chętnych z klas VI oraz klas gimnazjalnych . Naczelną ideą zajęć jest inspirowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych działań plastycznych związanych z architekturą pałacową regionu, w tym, umożliwienie bezpośredniego kontaktu z zabytkami w formie zajęć plenerowych, które cieszą się największym entuzjazmem uczniów. Ze względu na malowniczość, nastrój, ciekawą historię oraz osadzenie w pięknej szacie roślinnej parków krajobrazowych, pałace są wdzięcznym tematem do interpretacji plastycznych. Program stwarza zarazem możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu edukacji regionalnej, udoskonalenia warsztatu pracy i prezentowania swoich umiejętności na terenie szkoły oraz dla środowiska lokalnego. Tego typu zajęcia plastyczne kształcą wrażliwość na otaczające piękno, uczą wnikliwego patrzenia na otaczający świat, a także sprzyjają integracji osobowości dziecka, ponieważ łączą wiedzę, przeżycie, refleksję, zabawę, działanie i twórczość
DANUTA CHAŁUPKA
Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Rakoniewicach

PROGRAM AUTORSKI
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Z PLASTYKI

"IMPRESJE NA TEMAT ARCHITEKTURY REGIONU"


SPIS TERŚCI

I. Wprowadzenie.
II. Zadania szkoły.
III. Założenia programu i warunki realizacji.
IV. Cele edukacyjne.
V. Treści programowe.
VI. Procedury osiągania celów.
VII. Oczekiwane osiągnięcia.
VIII. Ewaluacja.
IX. Zakończenie i bibliografia.


I. WPROWADZENIE

Nabyte przeze mnie doświadczenia i umiejętności, a przede wszystkim potrzeby i zainteresowania uczniów skłoniły mnie do stworzenia programu zajęć pozalekcyjnych z plastyki " Impresje na temat architektury regionu ". Program jest przeznaczony dla uczniów chętnych z klas VI oraz klas gimnazjalnych .
Naczelną ideą zajęć jest inspirowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych działań plastycznych związanych z architekturą pałacową regionu, w tym, umożliwienie bezpośredniego kontaktu z zabytkami w formie zajęć plenerowych, które cieszą się największym entuzjazmem uczniów. Ze względu na malowniczość, nastrój, ciekawą historię oraz osadzenie w pięknej szacie roślinnej parków krajobrazowych, pałace są wdzięcznym tematem do interpretacji plastycznych. Program stwarza zarazem możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu edukacji regionalnej, udoskonalenia warsztatu pracy i prezentowania swoich umiejętności na terenie szkoły oraz dla środowiska lokalnego. Tego typu zajęcia plastyczne kształcą wrażliwość na otaczające piękno, uczą wnikliwego patrzenia na otaczający świat, a także sprzyjają integracji osobowości dziecka, ponieważ łączą wiedzę, przeżycie, refleksję, zabawę, działanie i twórczość. Umożliwiają rozwój indywidualny przy jednoczesnym działaniu z grupą. Zajęcia mają więc spełniać zarówno cele ogólno wychowawcze, jak i czysto artystyczne prowadzące do lepszego zrozumienia sztuki i głębszego jej przeżywania.

II. ZADANIA SZKOŁY

1. Tworzenie warunków umożliwiających realizację zaplanowanych działań w ramach zajęć pozalekcyjnych.

2. Umożliwianie poznania regionu i jego kultury.

3. Dostrzeganie uczniów zaangażowanych w poszerzanie swoich zdolności, umiejętności i wiedzy w zakresie sztuk plastycznych.

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU ORAZ WARUNKI REALIZACJI

Naczelnym celem programu jest :
· praktyczne i teoretyczne rozwijanie i pogłębianie wśród uczniów ich specjalnych zainteresowań, na które nie starcza czasu w ramach normalnych godzin lekcyjnych :
- możliwość poznania przez uczniów własnego dziedzictwa kultury,
- udoskonalanie warsztatu plastycznego oraz rozbudzanie inwencji twórczej uczniów poprzez zainspirowanie ich architekturą regionu,
· wzbogacenie doświadczeń i warsztatu pracy nauczyciela,
· podniesienie jakości pracy szkoły.

Program jest zgodny z podstawą programową MEN dotyczącą plastyki oraz edukacji regionalnej (Dziennik Ustaw nr 14, poz.129).

- Termin realizacji : wiosna 2004 / wiosna 2006.
- W zajęciach bierze udział 10 uczniów zainteresowanych działalnością artystyczną.
- Udział w zajęciach jest dobrowolny /18 spotkań w roku/.
- Czas zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników.
- Stosowanie metod i form umożliwiających każdemu indywidualną działalność we właściwym dla niego tempie bez reżimu czasowego.
/dzieci najlepiej rozwijają się, gdy mają możliwość pewnego wyboru i poczucie pewnej odpowiedzialności za to, czego, kiedy i jak chcą się uczyć/.
- Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej, komputerowej oraz w przestrzeni otwartej /plenery, wycieczki/.
- Konsultacje z rodzicami /wsparcie finansowe programu/.

IV. CELE OGÓLNE

· Wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów.
· Zaspokajanie potrzeby aktywności plastycznej.
· Rozwijanie indywidualnych zainteresowań twórczych, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej oraz inwencji twórczej.
· Kształcenie percepcji.
· Udoskonalanie warsztatu plastycznego.
· Umożliwienie przeżycia satysfakcji z własnych osiągnięć.
· Konfrontacja umiejętności i zdolności uczniów.
· Kształcenie umiejętności współpracy w grupie.
· Wprowadzenie młodego pokolenia w świat kultury regionalnej oraz wyrabianie szacunku dla dziedzictwa kulturowego.
· Wzbogacenie wiedzy dotyczącej architektury pałacowej regionu (zapoznanie ze stylami pałaców i ogrodów, ich wymową ideową oraz zasługami właścicieli na polu kultury i sztuki podczas zaborów).
· Motywowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez wyszukiwanie potrzebnych informacji w różnych źródłach.
· Prezentowanie własnego regionu i jego walorów.
· Kształcenie umiejętności estetycznego eksponowania swoich prac.

V. TREŚCI PROGRAMOWE

Treści programowe zostały podzielone na 3 części :
· działalność plastyczna w terenie,
· zajęcia praktyczne w pracowni plastycznej i komputerowej,
· zagadnienia teoretyczne (mogą być omawiane zarówno w terenie jak i w pracowni).


1. Działalność plastyczna w terenie - plenery, wycieczki /proces percepcji i ekspresji plastycznej/.

a) Poznanie lokalnych zabytków architektury pałacowo – parkowej (pałac w Rakoniewicach, Gościeszynie i Wolsztynie). Zwrócenie uwagi na wiek obiektu, jego funkcję pierwotną i współczesną, ogólne walory formy ( kształt, proporcje, ozdoby), przynależność stylową oraz stan zachowania. Zwrócenie uwagi na to, że zabytki niszczeją nie tylko za prawą czasu, ale że również mogą podlegać kulturalnej degradacji przez niewłaściwe użytkowanie, niechlujstwo czy akty wandalizmu.

b) Interpretacja plastyczna obiektów. Indywidualne działania kreacyjne lub odtwórcze w wybranych technikach i materiałach zaproponowanych przez uczniów. Rozwiązywanie wybranych problemów plastycznych np. malowanie pałacu w barwach dopełniających lub chłodnych i ciepłych z akcentem kolorystycznym; praca nad ciekawą kompozycją, fakturą, perspektywą oraz wpływem światła na kolor obiektu. Praca z użyciem różnych narzędzi (szpachelki, patyki, szmatki, pędzle, łatki do odbitek graficznych). Praca na różnych materiałach ( brystol, papier akwarelowy, szary papier, karton, deska lub płótno). Rozwijanie indywidualnego warsztatu twórczego. Propozycje nauczyciela :
· rysunek piórkiem i tuszem,
· rysunek lawowany,
· rysunek węglem,
· rysunek sepią,
· malowanie akwarelą, farbą akrylową, techniką gwaszu lub oleju (jeżeli pozwolą na to środki finansowe uczniów),
· techniki impresjonistyczne (dywizjonizm i pointylizm) skłaniające do interpretacji obiektów w różnych porach dnia i roku.

c) Fotografowanie obiektów z użyciem tradycyjnych i cyfrowych aparatów fotograficznych (zdjęcia czarno-białe i kolorowe).

d) Stworzenie filmu dydaktycznego na temat architektury pałacowej (wykorzystanie kamery cyfrowej ).

e) Wycieczka do Rogalina i Kórnika - szkice pałaców, zwiedzanie wnętrz, ogrodów, poznanie historii obiektów.

2. Zajęcia w pracowni plastycznej i komputerowej.

a) Komponowanie graficzne :
· projekt plakatu zachęcającego do zwiedzania zabytków architektury pałacowej regionu (technika dowolna),
· tworzenie folderów o poznanych pałacach z użyciem grafiki komputerowej (do realizacji tego zadania uczeń wykorzysta całą wiedzę zdobytą przy realizacji programu oraz zdobyte materiały, prace plastyczne i fotograficzne).

b) Romantyczny ogród - stworzenie dowolnej pracy zainspirowanej wiedzą zdobytą na temat romantycznych parków krajobrazowych (zastosowanie technik surrealistycznych, frotażu, kolażu, odbitek graficznych lub innych technik).

c) Swobodne działania twórcze związane z architekturą pałacową - indywidualne eksperymenty warsztatowe w oparciu o szkice plenerowe. Doskonalenie wybranej techniki plastycznej, tak, aby początkowo skromne efekty posługiwania się daną techniką były coraz lepsze (indywidualne uzdolnienia dzieci są bardzo zróżnicowane, czasami dziecko spełnia się tylko w swojej ulubionej technice plastycznej).

d) Przeglądanie albumów, folderów, pocztówek oraz czytanie książek i artykułów związanych z pałacami regionu; gromadzenie zdobytych materiałów.

e) Przygotowywanie prac i materiałów do prezentacji (oprawa prac w passe-partout, ekspozycja w antyramach).

f) Oglądanie filmów nagranych za pośrednictwem TVP ukazujących pracę artystów w plenerze ( twórczość Vincenta van Gogha, Cezannea, impresjonistów i innych malarzy).

3. Zagadnienia teoretyczne.

a) Wiedza na temat architektury regionu. Zagadnienia :

· Tendencje artystyczne XIX wieku - style w architekturze i style ogrodowe na przykładzie założeń pałacowo - parkowych w Kórniku i Rogalinie.
· Wpływ ideologii romantyzmu na realizacje artystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
· Tytus Działyński i Edward Raczyński. Działalność wybitnych Wielkopolan na polu kultury i sztuki podczas zaboru pruskiego.
· Patriotyczna wymowa zamku w Kórniku, jako siedziby-muzeum.

b) Wiedza na temat sztuk plastycznych. Zagadnienia :

· Zasady fotografowania w terenie. Fotografowanie obiektów architektury (wybór motywu; zasady kompozycji; ujęcie, czyli tzw. kadr, jako kompozycja zamknięta i otwarta; fotogram; uwzględnienie walorów światła i cienia; nabycie umiejętności "patrzenia fotograficznego").
· Historia fotografii. Fotografia artystyczna.
· Jak przygotować swój warsztat do pracy malarskiej i fotograficznej w terenie.

VI. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Metody :

· Metoda projektu - będzie naczelną metodą zastosowaną przy realizacji programu. Jest pomocna przy planowaniu wycieczek, plenerów oraz indywidualnej pracy uczniów (przydział zadań dla poszczególnych członków grupy, np. uzgodnienie kto zajmie się nagraniem filmu dydaktycznego o pałacach i w jaki sposób to zrealizuje). Metoda ta daje uczniom możliwość zorganizowania się w działaniu i realizowania zadań na dłuższy okres czasu. Pomaga również wyrobić zaradność życiową uczniów oraz poczucie odpowiedzialności za własną pracę.
· Metoda percepcji i ekspresji artystycznej - zastosowana będzie podczas plenerów i działań plastycznych w pracowni. Prowadzi do wykształcenia zdolności pełnej percepcji oraz posługiwania się środkami komunikacji pozawerbalnej. Podejmowane przez nauczyciela działania powinny prowadzić do integracji procesów kreacji i percepcji.
· Burza mózgów - metoda ta będzie zastosowana przy rozpatrywaniu różnych zagadnień problemowych w sztuce, np. zadając pytanie, czym różni się zdjęcie artystyczne od zdjęcia dokumentalnego. Będzie pomocna przy wprowadzaniu w nowy temat i ustalaniu co uczniowie wiedzą.
· Pokaz, opis, pytania, dyskusje, pogadanki dydaktyczne.
· Wyszukiwanie, gromadzenie i analiza potrzebnych materiałów tematycznych (korzystanie z publikacji multimedialnych oraz innych źródeł). Metoda ta stymuluje samodzielność poznawczą ucznia, która ujawnia się między innymi w postaci umiejętności doboru źródeł i w gromadzeniu informacji związanych z nowym tematem.
· Gry dydaktyczne, rozwiązywanie krzyżówek tematycznych, testów, rebusów, praca z komputerem.
· Plenery, wycieczki. Wycieczki wyzwalają radość z odkrywania nowych rzeczy, uwrażliwiają na piękno sztuki i przyrody, budzą zainteresowania. Przeprowadzona w ciekawy sposób wycieczka umożliwia uczniom " żywą" dyskusję, wymianę spostrzeżeń i myśli oraz kształci umiejętność współpracy.
· Ekspozycja aktualnie opracowanych treści w kąciku tematycznym; prezentacje prac plastycznych na holu szkolnym oraz dla środowiska lokalnego.

2. Formy : praca w grupach, praca indywidualna.

3. Środki dydaktyczne: czasopisma, albumy, książki, foldery, przewodniki, pocztówki; filmy (magnetowid, kasety); aparaty fotograficzne, kamera cyfrowa; mapa Wielkopolski; karty pracy; kolorowe kartki do ćwiczeń teoretycznych.

4. Materiały i narzędzia uczniów: farby akwarelowe, plakatowe, temperowe; kolorowe tusze i kredy, węgiel rysunkowy, sepia, ołówki, pisaki, pastele; kolorowe papiery, brystole, szary papier; pędzle, patyki, szpachelki, kleje nożyczki oraz inne materiały.

VII. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA

Na poziomie umiejętności uczeń :

· samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy plastyczne (eksperymentuje, poszukuje rozwiązań formalnych dla konkretnych tematów ),
· posiada udoskonalony warsztat plastyczny ( potrafi przygotować warsztat do pracy w plenerze ),
· potrafi zaprezentować walory naturalne i kulturalne swojego regionu,
· potrafi zadbać o stronę wizualną i estetyczną swoich prac oraz umiejętnie je wyeksponować,
· operuje terminologią odpowiednią z dziedziny kultury i sztuki,
· potrafi współpracować z grupą realizując konkretne zadania,
· potrafi zaplanować swoją pracę i odpowiednio przygotować warsztat pracy,
· potrafi samodzielnie wyszukiwać, porządkować, wartościować i gromadzić materiały o architekturze pałacowej regionu,
· potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w konkretnych zadaniach,
· potrafi posłużyć się cyfrowym i tradycyjnym aparatem fotograficznym oraz kamerą cyfrową i komputerem, jako narzędziami tworzenia zdjęć, fotomontaży, filmów dydaktycznych i folderów związanych z pałacami regionu.

Na poziomie wiadomości uczeń :

· potrafi scharakteryzować style architektoniczne i ogrodowe XIX wieku na przykładzie rozwiązań pałacowych w Kórniku, Rogalinie, Rakoniewicach i Wolsztynie; zna historię i właścicieli pałaców,
· rozumie wpływ ideologii romantyzmu na realizacje artystyczne oraz wymowę ideową siedziby- muzeum w Kórniku,
· jest świadomy doniosłej roli jaką odegrali hrabiowie - T. Działyński i E.Raczyński, jako wielcy mecenasi i obrońcy polskiej kultury i sztuki podczas zaborów,
· potrafi określić miejsce regionu w Polsce i Europie,
· zna historię fotografii oraz podstawowe zasady tworzenia fotografii artystycznej,
· posiada rozbudowaną wiedzę na temat impresjonizmu.

VIII. EWALUACJA

Ogólne kryteria oceny uczniów :

· zaangażowanie,
· umiejętność pracy w grupie,
· postępy w doskonaleniu własnego warsztatu pracy /np. sprawne posługiwanie się ulubioną techniką plastyczną, wyniki eksperymentów formalnych , ciekawa interpretacja obiektów, umiejętność podkreślenia walorów danego pałacu/,
· umiejętność prezentacji własnej pracy,
· wzbogacenie wiedzy.

Narzędzia ewaluacji :

1. Obserwacja uczniów.
2. Test.
3. Ankiety.
4. Dyskusja, refleksja, rozmowa kierowana.
5. Przegląd prac.
6. Konfrontacja.
7. Ekspozycja.
8. Udział w plenerach organizowanych w Sielinku z okazji Święta Wielkopolskiej Niezapominajki /konfrontacja swoich umiejętności i doświadczeń z uczniami innych szkół/. 9. Prezentacja końcowa prac uczniów w szkole oraz dla środowiska lokalnego.

Co podlega ewaluacji?

· strategia - czy stosowane metody są skuteczne,
· atrakcyjność - czy realizowany program jest ciekawy dla uczniów i czy wyzwala w nich spontaniczną aktywność i zaangażowanie co utrudnia, co ułatwia realizację programu,
· użyteczność-czy wiadomości i umiejętności są przydatne w życiu.

Wyniki arkuszy ewaluacyjnych będą wykorzystywane w celu modyfikacji programu.

IX. ZAKOŃCZENIE I LITERATURA


Głównym celem edukacji pojmowanej ogólnie, a w tym również edukacji plastycznej jest rozwój harmonijnej, otwartej, zintegrowanej, pełnej i twórczej osobowości ucznia. Realizacja tych zadań to wyzwanie dla nauczycieli plastyki, zwłaszcza w dzisiejszej rzeczywistości, gdzie oceniana jest postawa twórcza i aktywna, ale gdzie w ogólnym pośpiechu, w pogoni za zyskiem czy karierą nie ma znaczącego miejsca dla sztuki.
Mam nadzieję, że stworzony przeze mnie program pomoże w kształtowaniu myślącej i twórczej osobowości dzieci, ale przede wszystkim da im radość i satysfakcję z rozwoju własnych uzdolnień. Wybierając jeden motyw - architekturę pałacową regionu - jestem świadoma celowego zawężenia tematu. Koncentracja na paru przykładowych obiektach pozwoli na bardziej dogłębne, wielostronne, a zarazem całościowe spojrzenie na relikty naszej przeszłości. Czy młode pokolenie doceni niepowtarzalny urok pałaców Wielkopolski, dzisiaj niestety, najczęściej zniszczonych i zaniedbanych ? Czy w przyszłości będzie świadomie dbać o dziedzictwo naszej kultury?

BIBLIOGRAFIA

Kupisiewicz Cz. Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa.
Nowacki T. Aktywizujące metody kształcenia, CDN, Warszawa.
Komorowska H. O programach prawie wszystko, WSiP, 1999.
Skuratowicz J. Pałace i dwory w Wielkim Księstwie Poznańskim, "Eco".
Brich A.MalimT. Psychologia rozwojowa w zarysie, PWN, Warszawa.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:18:20
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:18:20) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie