Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan Wynikowy z podstaw żywienia człowieka dla klasy I technikum w zawodzie: kucharz

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2444 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan wynikowy, który nauczycielom uczących w klasach I technikum w zawodzie kucharz realizować plan nauczania. Zawiera on działy programowe obowiązujące w klasie I wstęp-węglowodany, tłuszcze i białka. Wymagania programowe zostały podzielone na po formydym dziale.

Magdalena Nitka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Gnieźnie
20 lutego 2006r.
Plan Wynikowy z podstaw żywienia człowieka dla klasy I technikum w zawodzie: kucharz

Rok szkolny 2005/2006


Liczba godzin tygodniowo-2                   Numer programu:512[02]/T-4MENiS/2004.06.14  
 
Lp.
Dział programowy
Tematy lekcji
Wymagania programowe
Planowane formy oceny osiągnięć ucznia
Podstawowe
Ponadpodstawo-
we
 
I

 
Wiadomości wstępne

 
1. Zajęcia organizacyjne

 
Uczeń:

- zna cel i zadania przedmiotu,

- wie, jak prawidłowo prowadzić zeszyt,

- zna kryteria oceniania i wymagania edukacyjne.

 
Uczeń:

- umie posłużyć się pojęciami z zakresu nauki o żywieniu człowieka.

 
Odpowiedź ustna

II

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znaczenie wiedzy o żywieniu człowieka.

 
2. Rys historyczny nauki o żywieniu

 
-zna nazwiska ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju nauki o żywieniu

 
 
Odpowiedź ustna

 
Aktywność ucznia na zajęciach

 
 
 
3.Problematyka wyżywienia ludności w Polsce i na świecie.

 
-zna problemy i przyczyny dotyczące wyżywienia ludności w Polsce i na świecie.

 
- umie wymienić rodzaj problemu żywieniowego w odniesieniu do czasów i miejsca

Test

 
Kartkówka

 
Ocena za pracę w grupach

 
 
 
4.Organizacje zajmujące się problemami żywności i wyżywienia.

- wymienia organizacje zajmujące się wyżywieniem ludności na świecie.

 
Zadania domowe

III

 
Składniki odżywcze i ich znaczenie dla organizmu człowieka.

5. Znaczenie i podział składników pokarmowych

 
- potrafi sklasyfiko-

wać składniki pokarmowe

-umie podać źródła sklasyfikowanych składników pokarmowych

 
Odpowie-dź ustna

 
6.Skład chemiczny produktów żywnościo-wych

 
- umie wyjaśnić rolę składników pokarmowych w organizmie człowieka

 
- wie na czym polega zależność prawidłowego funkcjonowania organizmu od ilościowego i jakościowego składu pożywienia

 
Aktywność ucznia na zajęciach

 
 
Test

 
 
Kartkówka

 
7.Racjonalne żywienie

 
- umie wymienić podstawowe posiłki

- umie uzasadnić konieczność i ilość ich stosowania

- umie kompono-

wać posiłki

 
- zna nowoczesne diety proponowane w mediach i umie się do nich ustosunkować

 
Ocena za pracę w grupach

 
 
Krzyżówka tematyczna

 
 
 
8. Głód jakościowy i ilościowy

- definiuje głód jakościowy i ilościowy

 
- definiuje apetyt  i jego uwarunko-

wania

 
- charakteryzuje zmiany jakie zachodzą w organizmie człowieka spowodowane głodem jakościowym i ilościowym

- umie wymienić miejsca na świecie najbardziej zagrożone głodem

Zadania domowe

9-10.

Zdrowotne skutki nieprawidłowe-

go odżywiania

- umie określić objawy i skutki nadmiaru i niedoboru składników pokarmowych dla organizmu człowieka

 
- zna znaczenie aliestezji we współczesnym żywieniu

-umie scharakteryzować stany patologiczne, niedożywienie: anoreksja i bulimia

 
 
Węglowo-dany i ich rola w żywieniu

11-12. Rodzaje węglowodanów i ich budowa chemiczna

 
- umie dokonać podziału cukrów

- umie przyporząd- kować cukry do danych grup

 
- zna wzory strukturalne i sumaryczne cukrów

 
 
Odpowiedź ustna

 
 
Aktywność ucznia na zajęciach

 
13. Wartość odżywcza węglowodanów

 
- zna charaktery-

stykę cukrów

 
 
Test

Kartkówka

 
14.Weglowoda-

ny przyswaja-ne i nieprzyswaja-lne przez organizm człowieka

- umie wymienić cukry przyswajalne i nieprzyswajalne

- wie, czym może grozić spożycie cukrów nieprzyswajal-

nych

 
Ocena za pracę w grupach

 
15. Funkcje błonnika pokarmowego w organizmie

- zna rolę, jaką spełnia błonnik pokarmowy w org. czł.

 
- zna minimalną ilość spożycia błonnika dla dorosłego człowieka na dobę

 
Krzyżówka tematyczna

 
 
Zadania domowe

16. Rola węglowodanów w żywieniu człowieka i wartość energetyczna produktów węglowodano-

wych

 
- zna rolę cukrów w żywieniu człowieka

 
 
17.Zapotrzebo-

wanie organizmu na węglowodany, ich źródła. Wpływ nadmiernego spożycia węglowodanów na zdrowie czł.

 
- zna normy spożycia węglowodanów

- wie, czym grozi nadmiar spożycia cukru

-umie wymienić źródła występowania cukrów w produktach

 
- umie opisać objawy chorób spowodowane nadmiernym spożyciem cukrów

- zna zawartość węglowodanów 100g produktów podstawowych

 
 
Tłuszcze i ich rola w żywieniu

18. Budowa chemiczna tłuszczów

- zna schemat otrzymywania tłuszczów

- umie wytłumaczyć od czego zależy konsystencja tłuszczu w temp. pokojowej

- zna różnicę między tłuszczem prostym a złożonym

 
 
19-20. Podział tłuszczów i ich właściwości

 
- zna podział tłuszczów z przykładami

 
 
 
21. Wartość odżywcza tłuszczów

- zna właściwości tłuszczów

- wie, jaka jest różnica w wartości odżywczej tłuszczu pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

- wie, od czego zależy strawność tłuszczów

 
 
22. Rola tłuszczów w żywieniu człowiek

- umie wymienić rolę tłuszczu w żywieniu człowieka

- zna miejsca, gzie występuje tłuszcz zapasowy w organizmie

 
- wie, ile otrzymamy wody po spaleniu 1g tłuszczu

- zna rolę tłuszczu konstytucyjnego i zapasowego

 
 
23. Rola NNKT w organizmie człowieka

- zna rolę NNKT w org. czł.

 
- umie wymienić tłuszcze w kolejności od największej do najmniejszej zawartości NNKT

 
24. Występowa-

nie NNKT w produktach żywnościo-wych

- umie wymienić produkty o dużej i małej zawartości NNKT

 
 
 
25. Źródła i poziom cholesterolu

 
- zna rolę cholesterolu w organizmie

- umie wymienić produkty o dużej i małej zawartości

cholesterolu

- zna normę dopuszczalną na

cholesterol w org. czł.

 
- zna frakcję cholesterolu

-wie, na czym polega różnica między frakcjami

 
 
 
26. Zawartość tłuszczu w produktach spożywczych. Normy spożycia tłuszczu

 
- zna normy spożycia tłuszczu

- umie wymienić produkty o dużej i małej zawartości

tłuszczu

 
- zna zawartość tłuszczu w niektórych produktach rynkowych

 
 
27. Tłuszcze a choroby cywilizacyjne

 
- wie , czym grozi nadmiar i niedobór spożycia tłuszczu

- umie wymienić choroby związane z brakiem lub nadmiarem spożycia tłuszczu

 
 
- umie wymienić objawy chorób cywilizacyjnych

- podaje przykłady zwalczania przyczyn i skutków chorób

- podaje zmiany , jakie mogą zachodzić w tłuszczach podczas obróbki cieplnej


 
Białka i ich rola w żywieniu .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcje do dyspozycji nauczyciela

28.Skład chemiczny i budowa białek.

 
 
- zna budowę aminokwasu

- wie , ile aminokwasów występuje w organizmie człowieka

- wie , co to jest wiązanie peptydowe

- zna symbole aminokwasów

 
 
Odpowiedź ustna

 
 
Aktywność ucznia na zajęciach

 
 
Test

 
29-30 Podział białek i ich właściwości.

 
- zna def. białka prostego i złożonego

- wie ,co to jest grupa prostetyczna

 
- zna charakterystykę białek prostych i złożonych

 
 
Kartkówka

 
 
Ocena za pracę w grupach

 
31. Rola białek w żywieniu człowieka .

 
- umie wymienić role białek w żywieniu człowieka

 
 
Krzyżówka tematyczna

 
32. Podział aminokwasów.

 
- zna def. aminokwasów egzo- i endogennych

- umie wymienić aminokwasy egzo- i endogenne

 
- zna aminokwasy względnie egzogenne

 
 
Zadania domowe

33. Wartość odżywcza białek .

 
- wie , na czym polega strawność białka

zna def. białka pełnowartościowego i niepełnowarto-

ościowego i

 umie podać przykłady

 
 
- wie , co to wartość biologiczna białka

- zna rysunek „beczki Lebiego” i umie go wyjaśnić

 
 
34. Białka komplementar-

ne .

 
- zna def. białka komplementarnego

 
- umie podać przykłady uzupełniania się aminokwasów na przykładzie dań półmięsnych

 
 
35. Bilans azotowy .

 
 
- zna def. bilansu zerowego , dodatniego , ujemnego

- umie wyjaśnić na czym polega równowaga azotowa w organizmie człowieka

 
 
36. Źródła białek w produktach żywnościo-wych

- umie wymienić źródła białek w produkcie żywnościowym

 
 
- umie dokładnie wymienić białka występujące w danym produkcie żywnościowym

 
37. Zalecane spożycie białek . Normy żywieniowe..

 
- zna normy białka dla niemowląt , dzieci i ludzi dorosłych .

 
- zna współzależność spożycia białka pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 
 
38. Spożycie białka a zdrowie .

 
- wie , jakie skutki grożą nadmiarem lub niedoborem białka w organizmie człowieka

- umie obliczyć dla siebie dzienną normę na białko

- umie wymienić choroby spowodowane niedoborem białka w organizmie człowieka

 
- umie opisać

objawy niedoboru białka w organizmie człowieka

 
- wycieczka do zakładu produkującego tłuszcze – Kruszwica

- wycieczka do młyna

- powtórzenie materiału 

 
 
 

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie