Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwolu zawodowego nauczyciela minowanego wychowania fizycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1359 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan rozwoju zawodowego przygotowany w oparciu o przepisy z grudnia 2004r. realizowany przez mianowanego nauczyciela wychowania fizycznego.

§8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
Formy realizacji

Terminy
Efekty
Sposób dokumentowania

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego

1. Poznanie ogólnych podstaw prawnych. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (przepisy, ustawy, artykuły, rozporządzenia, analiza Karty Nauczyciela).

2. Korzystanie z internetu w celu uzyskania niezbędnych informacji.
IX 2003
Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
IX 2003Na bieżąco

V/VI 2006
Prawidłowy przebieg stażu, zebranie potrzebnych dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego
Plan rozwoju, gromadzenie świadectw, potwierdzeń, sprawozdań itp.
3. Nawiązanie współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego
1. Współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego przy organizacji wspólnych zawodów sportowych , meczy sparingowych oraz imprez rekreacyjnych.

2. Spotkania, rozmowy i dyskusje, wykorzystanie doświadczenia nauczycieli dyplomowanych.
Na bieżąco
Przejrzyste zasady współpracy, spotkania i dyskusje z dyplomowanymi nauczycielami wychowania fizycznego
Karty współpracy
4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
1. Analiza dokumentacji, statutu szkoły, programu rozwoju szkoły, regulaminu Rady Pedagogicznej, regulaminu uczniowskiego, szkolnego systemu oceniania.
Na bieżąco
Dobra znajomość prawa wewnątrzszkolnego
Potwierdzenie dyrektora szkoły
5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją podstawowych zadań szkoły.
1. Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji Programu Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktycznego.

2.Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

3.Systematyczna praca i pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu międzyprzedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego.
2003-2006
Pedagogizacja rodziców.
Wzbogacenie warsztatu i metod pracy, rozwijanie i doskonalenie własnych umiejętności . Podejmowanie wspólnych działań na rzecz realizacji priorytetów szkoły.
Spotkania z rodzicami wg harmonogramu.

Świadectwa, zaświadczenia potwierdzające udział w tych formach doskonalenia.

6. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe

1. Ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego

2. Samokształcenie
Cały staż
1. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy oraz poszerzenie działań wynikających z zadań szkoły.
Świadectwa, zaświadczenia.
7. Opieka nad stanem technicznym sprzętu i obiektów sportowych w szkole.
1. Drobne naprawy bieżące przyborów i przyrządów sportowych.

2. Zakup sprzętu sportowego wg bieżących potrzeb i możliwości finansowych.

3. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych na lekcje.
Na bieżąco
Sprawny sprzęt.

Sukcesywne doposażenie sali gimnastycznej wg określonych priorytetów.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.
8. Współpraca z instytucjami lokalnymi w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (zawody sportowe, festyny rekreacyjne, konkursy promujące zdrowie)
1. Uzyskanie pomocy przy realizacji własnych zamierzeń, podniesienie poziomu organizacyjnego imprez, zaspokojenie potrzeby realizacji własnych talentów przez młodzież.
2003-2006
Aktywne, zdrowe i bezpieczne spędzanie wolnego czasu przez młodzież.
Dokumentacja z imprez
9. Organizacja i współorganizacja zawodów sportowych.
1. Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach sportowych.

2. Angażowanie młodzieży do pracy przy organizacji zawodów sportowych.
2003-2006
Masowy udział młodzieży w zawodach sportowych i ich osiągnięcia.
Dyplomy, wyniki współzawodnictwa
10. Opracowanie narzędzi pracy nauczyciela wychowania fizycznego.
1. Opracowanie wymagań edukacyjnych i kryteriów ocen z wychowania fizycznego dla poszczególnych klas w kształceniu ponadgimnazjalnym. Wykonanie tabeli wymogów i kryteriów.

2. Opracowanie ankiety wstępnej.
Na bieżąco
Prawidłowe funkcjonowanie szkoły poprzez ujednolicenie wymagań i kryteriów oceniania.
Potwierdzenie dyrektora szkoły
11. Opracowanie i wdrożenie do użytku szkolnego zgodnie z treściami podstawy programowej nauczania wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej własnego programu z wychowania fizycznego na poziomy w liceum profilowanym.
1. Realizacja własnego programu nauczania w liceum o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego
2003-2005
1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i podniesienie jakości pracy nauczycieli wychowania fizycznego
Potwierdzenie dyrektora szkoły
12. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
1. Ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego
Okres stażu
1. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy
Świadectwa, zaświadczenia

§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Zdobycie kwalifikacji pozwalające na swobodne posługiwanie się techniką komputerową
1. Podnoszenie umiejętności korzystania z narzędzi i metod informatycznych poprzez udział w szkoleniach i kursach.
Na bieżąco
1. Umiejętność stosowania techniki komputerowej w pracy własnej i zespołu przedmiotowego.
Zaświadczenia, świadectwa
2. Utworzenie stanowiska komputerowego dla nauczycieli wychowania fizycznego z dostępem do internetu
1. Pozyskiwanie informacji i materiałów zawartych w internecie z zakresu wychowania fizycznego, sportu i zdrowia.

2. Stworzenie bazy informacyjnej dla własnych potrzeb (wyniki sprawdzianów, testów, zawodów sportowych,).

3. Wykorzystanie komputera w organizacji zawodów sportowych
( dyplomy, sprawozdania, komunikaty).

4. Utworzenie własnej strony internetowej.
Okres stażu
1.Szybkie pozyskiwanie potrzebnych informacji.
2. Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez użycie technik komputerowych.
Materiały z internetu, dyplomy, komunikaty, sprawozdania

§8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami


1. Opieka nad stażem nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz nad studentami w ramach praktyk studenckich.
1. Udzielenie nauczycielom pomocy w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.

2. Spotkania informacyjne
i instruktażowo-konsultacyjne
z nauczycielami stażystami
i studentami odbywającymi praktyki.

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli starających się
o awans.

4. Udział podopiecznych w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu.

5. Uczestnictwo w pracach Komisji Kwalifikacyjnej.
2003-2006
1. Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczycieli nad którymi sprawowano opiekę.
2. Uzyskanie przez nauczyciela stażystę wyższego stopnia awansu zawodowego.
Dokumentacja z przebiegu stażu (teczka opiekuna stażu)
2. Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami wychowania fizycznego
1. Kontakty z innymi nauczycielami wychowania fizycznego poprzez udział
w spotkaniach metodycznych, kursach
i dyskusjach oraz przy organizacji zawodów sportowych.

2. Przygotowanie lekcji otwartych
i koleżeńskich.

3. Publikacje tradycyjne: książkowe
i w czasopismach , elektroniczne :
na stronach portali edukacyjnych
i własnej stronie W.W.W.
Cały staż
1. Wymiana doświadczeń i pozyskiwanie nowych rozwiązań. Wzbogacenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy nauczycieli.

2. Integracja środowiska nauczycielskiego.
Sprawozdania, protokoły, scenariusze lekcji.
3. Wymiana doświadczeń w ramach zespołu międzyprzedmiotowego
1. Systematyczna praca i pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu międzyprzedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego.
Na bieżąco
1.Poprzez realizację priorytetów szkoły podniesienie jakości pracy szkoły
Dokumentacja pracy zespołu.
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
1. Wspólne opracowanie i przygotowanie imprez szkolnych, uroczystości , konkursów.
2003-2006
1. Integracja środowiska szkolnego
Scenariusze imprez.

§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie do użytku szkolnego zgodnie z treściami podstawy programowej nauczania wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej własnego programu z wychowania fizycznego na poziomy w liceum profilowanym.
1. Realizacja własnego programu nauczania w liceum o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego
2003-2005
1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i podniesienie jakości pracy nauczycieli wychowania fizycznego
Potwierdzenie dyrektora szkoły
2. Opracowanie programu pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów szkoły
1. Społeczne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z młodzieżą z zakresu wybranych dyscyplin sportowych, zwrócenie uwagi na wychowawcze
i zdrowotne walory sportu.
Okres stażu
1. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród młodzieży poprzez wdrożenie do aktywnego uprawiania sportu.
2. Zaspokajanie wśród młodzieży potrzeb rozwijania własnych talentów.
Program zajęć pozalekcyjnych.
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
1. Ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego
Okres stażu
1. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy oraz poszerzenie działań wynikających z zadań szkoły.
Świadectwa, zaświadczenia.
2. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami

1. Współpraca ze Starostwem Powiatowym, MLKS Agros, MOSiR, LOZZ, LZS, lokalnymi mediami i innymi szkołami w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.

2. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną , Policją i MOPS przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Okres stażu
1.Udział młodzieży w różnych imprezach sportowych.
2. Przeciwdziałanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz uzależnieniom.
3. Uzyskanie środków finansowych na wypoczynek dzieci i młodzieży
Dokumenty potwierdzające
3. Organizacja targów edukacyjnych

1.Przygotowanie stanowiska szkolnego na targi edukacyjne- przygotowanie gazetki dotyczącej osiągnięć sportowych uczniów.
Wg potrzeb
1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Potwierdzenie dyrektora szkoły
4.Organizowanie imprez kulturalnych dla środowiska lokalnego
1. Współorganizowanie „rocznicy 45-lecia istnienia szkoły ZSR im. W. Witosa”

2. Zorganizowanie pokazów zapaśniczych
i innych imprez.
Okres stażu
1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Potwierdzenie dyrektora szkoły
5. Utworzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego

1.Zainicjowanie powstania i opieka nad Szkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym.

1. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród młodzieży
2. Wzrost popularności zapasów w szkole i środowisku lokalnym
Potwierdzenie dyrektora szkoły
6. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” szkoły
1. Wspólnie z uczniami szkoły pomalowanie zaplecza sanitarno-socjalnego przy sali gimnastycznej, coroczna konserwacja i malowanie parkietu na sali gimnastycznej
Okres stażu
1. Poprawa estetyki wyglądu i warunków pracy
Potwierdzenie dyrektora szkoły

§ 8 ust.2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami
1. Współpraca ze Starostwem Powiatowym, MLKS Agros, MOSiR, LOZZ, LZS, lokalnymi mediami i innymi szkołami w organizacji imprez sportowych
i rekreacyjnych.2. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną , Policją i MOPS przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Okres stażu
1.Udział młodzieży w różnych imprezach sportowych.

2. Przeciwdziałanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz uzależnieniom.
3. Uzyskanie środków finansowych na wypoczynek dzieci i młodzieży.
Dokumenty potwierdzające

§ 8 ust. 2 pkt. 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1.Osiągnięcia w pracy z uczniem uzdolnionym ruchowo
1. Przygotowanie uczniów zdolnych ruchowo do udziału w zawodach sportowych na arenie województwa
i ogólnopolskich.
Na bieżąco
1. Uzyskanie przez uczniów znaczących miejsc w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.
Dyplomy, nagrody, wyróżnienia
2. Pełnienie znaczących funkcji w środowisku sportowym.
1. Pełnienie funkcji Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gladiator” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żarach.
2. Pełnienie funkcji Sekretarza
w Okręgowym Związku Zapaśniczym.
3. Pełnienie funkcji trenera koordynatora zapaśniczej kadry województwa
młodzików.
Na bieżąco
1. Promocja szkoły, macierzystego klubu i środowiska sportowego Żar na arenie województwa.
Zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudnion

1. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
1. Rozpoznanie problemu edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego wśród uczniów.
2003-2006
1. Dokonanie opisu i analizy wybranych dwóch przypadków edukacyjnych

Potwierdzenie dyrektora szkoły


mgr Bogdan Kępiński

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie