Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6138 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Publikowana praca jest moim planem rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na kontraktowego i dotyczy stażu, który odbyłam w przedszkolu w roku szkolnym 2005/2006. Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Nauczyciel stażysta: xxx
Nauczycielka w Przedszkolu xxx


Początek stażu: 1 września 2005roku
Przewidywane zakończenie stażu: 31 maja 2006roku

Cele:
§ uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
§ poznanie zasad, zadań i organizacji placówki
§ zapoznanie się z obowiązującą na placówce dokumentacją
§ doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć
§ zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
a) wewnątrzprzedszkolnego
b) pozaprzedszkolnego
c) samokształcenia
§ wspieranie aktywności twórczej dzieci
§ pogłębianie kontaktów z rodzicami


Opiekun stażu: xxx
Dyrektor Przedszkola: xxx
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 grudnia 2004roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


§ 6 ust.1 pkt.1

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania placówki, w tym:

a – sposób prowadzenia obowiązującej w placówce dokumentacji

b – przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy


ZADANIE DO REALIZACJI

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Rozp.MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004r. oraz Karta Nauczyciela wraz ze zmianami z 31 sierpnia 2004r.)

IX/X 2005r.

- opracowanie i przedstawienie planu rozwoju zawodowego

- oświadczenie o znajomości przepisów prawnych

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

Ustalenie z opiekunem terminów hospitacji zajęć oraz prowadzenia własnych zajęć

IX 2005r.

- kontrakt

- wypis z zeszytu protokołów o przydzieleniu opiekuna

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań placówki

Analiza dokumentacji wewnętrznej przedszkola:

 • Statut Przedszkola
 • Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczo-Dydaktycznej na rok szkolny 2005/2006
 • Dziennik zajęć
 • Plany miesięczne
 • Regulamin Pracy
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin korzystania z ogrodu
 • Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Kontroli Wewnętrznej
 • Program Wychowania Przedszkolnego
 • Regulamin wycieczek
Analiza przepisów zewnętrznych:

 • Karta Nauczyciela ze zmianami z 31 sierpnia 2004r.
 • Ustawa o systemie oświaty
 • Konwencja Praw Dziecka
 • Przepisy BHP

IX/X 2005r.

- Zgromadzone dokumenty

- Zapis w dokumentacji przebiegu stażu

- Wypis z zeszytów protokołów


§ 6 ust.1 pkt.2,3

2) Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej dwóch zajęć w miesiącu i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia

3) Prowadzić zajęcia z dziećmi, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osobą w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone
1. Uczestniczenie,

obserwacja i omówienie

zajęć prowadzonych przez

opiekuna stażu lub innych

nauczycieli

Obserwacja zajęć,

omawianie ich

IX-V 2005/2006

(raz w miesiącu)

- Notatki własne, protokoły, analiza i wnioski

2. Prowadzenie zajęć z dziećmi w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i ich omówienie

Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza

IX-V 2005/2006

(raz w miesiącu)

- Konspekty zajęć
§ 6 ust.1 pkt.4

4) Uczestniczyć w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju placówki, w której odbywa się staż1. Uczestniczenie w

wewnątrzprzedszkol-nych

formach doskonalenia

nauczycieli

Uczestniczenie w

warsztatach samokształ-

ceniowych

Uczestniczenie w różnych

formach doskonalenia

organizowanych przez WDN

Uczestniczenie w radach

szkoleniowych

Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy

Lektura czasopism pedagogicznych

IX-V 2005/2006

- Zaświadczenie

- Wpisy w protokołach

- Lista obecności

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej

Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i placówki

IX-V 2005/2006


3. Wzbogacanie bazy pomocy dydaktycznych

Samodzielne wykonywanie i wykorzystywanie pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi

IX-V 2005/2006

- Pomoce dydaktyczne, sylwety, obrazki, czasopisma dla dzieci

4. Studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań

Gromadzenie artykułów

Udział w spotkaniach dydaktycznych

IX-V 2005/2006

- Indeks artykułów

5. Doskonalenie

multimedialnych

technik pracyPublikacja w internecie

planu rozwoju


Przygotowanie materiałów

na zajęcia z wykorzystaniem

komputera


Przygotowanie dokumentacji

stażu w formie elektronicznej

(płyta CD)


- Teczka stażysty§ 6 ust. 2 pkt.2

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której odbywa się staż


1. Wdrażanie poznanych

podczas szkoleń metod

pracy z dziećmi

Wykorzystywanie w

pracy z dziećmi elementów

poszczególnych metod:

 • Metoda Paula Dennisona czyli kinezjologia edukacyjna
 • Dziecięca Matematyka wg.E.Gruszczyk –Kolczyńskiej
 • Pedagogika zabawy KLANZA

IX-V 2005/2006

- Zapisy w dzienniku

- Zapisy w konspektach

2. Opracowanie miesięcznych planów pracy

Opracowanie miesięcznych planów pracy z dziećmi

IX-V 2005/2006

- Plany pracy

3. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Udział dzieci w konkursach plastycznych
IX-V 2005/2006
- Potwierdzenie

udziału


§ 6 ust.2 pkt.3

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów


1. Zapoznanie z

sytuacją rodzinną

wychowanków i

współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami


Informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu się dziecka

IX-V 2005/2006

- Zeszyt kontaktów z rodzicami

2. Indywidualizacja potrzeb wychowawczych dziecka

Rozmowy z rodzicami


Organizacja imprez okolicznościowych przedszkolnych:

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Mikołajki
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Powitanie wiosny
 • Dzień rodziny
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
IX-V 2005/2006


IX-VI 2005/2006- Gromadzenie dokumentacji, zdjęcia

3. Aktywne uczestniczenie w życiu placówki poprzez realizację dodatkowych zadań w oparciu o plan roczny

Zadbanie o estetyczny, ciekawy i barwny wystrój sali (zgodnie z porą roku lub uroczystościami obchodzonymi w przedszkolu)


Zorganizowanie z koleżanką (zgodnie z kalendarzem imprez) Powitania Wiosny dla całego przedszkola


Czynny udział w mierzeniu jakości pracy przedszkola; omawianie wyników mierzenia na Radzie Pedagogicznej


Udział w komisji Uchwał i Wniosków Rady Pedagogicznej


Zorganizowanie z koleżanką „Tygodnia Europejskiego” dla całego przedszkola

IX-VI 2005/2006III 2006r.

IX-X 2005r.
V-VI 2006r.

IX-V 2005/2006


III 2006r.
- Zdjęcia
- Zdjęcia, scenariusz

- Zaświadczenie dyrektora

- Protokoły Rady Pedagogicznej- Scenariusz, zdjęcia

4. Aktywna współpraca ze specjalistami pracującymi w przedszkolu

Rozmowy

Informacje


IX-V 2005/2006


5. Obserwacja i analiza możliwości dziecka

Prowadzenie arkuszy obserwacji

Praca z dzieckiem zdolnym i słabym

Ankieta dla rodziców dotycząca potrzeb dziecka

IX 2005r.

V 2006r.

- Arkusz obserwacji dziecka

- Plan pracy z dzieckiem zdolnym i słabym

- Ankieta dla rodziców

§ 6 ust.2 pkt.4,1

4. Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć

1. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż
1. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentów, scenariuszy zajęć obserwowanych, konspektów zajęć

IX-V 2005/2006

- Zebrana dokumentacja

2. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu

Autoanaliza, autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju

V-VI 2006r.

- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowegoAgnieszka Bogunia

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie