Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Hospitacja diagnozująca z języka polskiego w gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7024 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Hospitalizacja diagnozująca jest typem lekcji powstałym stosunkowo niedawno. Polega na sprawdzeniu poziomu opanowania danych umiejętności przez uczniów. Można ją również wykorzystać do podsumowania wiadomości na temat, np. lektury, działu bądź semestru. Jest typem zajęć, do którego przygotowania trwają długo. Podczas planowania przebiegu lekcji należy pamiętać o tym, że każde kolejne zadanie musi być trudniejsze, zaś ostatnie powinno zawierać elementy nieznanych umiejętności, czy nowej wiedzy. Aby lekcje były efektywniejsze, trzeba wykorzystać metody aktywizujące, dzięki którym wszyscy uczniowie chętnie włączają się do pracy. Często przeprowadzam tego typu zajęcia i jestem zadowolona z pracy uczniów. Oni również lubią te rodzaj sprawdzania, co widać przez ich czynny udział w lekcji podczas wykonywania określonych zadań. Chciałabym podzielić się swoją wiedzą na ten temat z wszystkimi zainteresowanymi i dlatego pragnę zamieścić dwa scenariusze dwugodzinnych hospitacji diagnozujących przeprowadzonych na lekcjach języka polskiego w gimnazjum.
Małgorzata Czarnecka
Zespół Szkół w Karnkowie


Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum
- hospitacja diagnozująca umiejętności efektywnego współdziałania w grupie i podejmowania grupowych i indywidualnych decyzji .


Temat lekcji: Czy Syzyfowe prace można nazwać dokumentem?


Cel główny lekcji: Uczeń efektywnie współdziała w grupie oraz podejmuje grupowe i indywidualne decyzje.

Cele szczegółowe:


Obszar wymagań


Wymagania - uczeń


wiedza

 • zna zasady pracy w grupie,
 • rozpoznaje różne role grupowe,
 • wie jakie role może pełnić w grupie,
 • rozumie sens pracy grupowej,


umiejętności cząstkowe

 • potrafi wywiązywać się z różnych ról w grupie,
 • umie zorganizować pracę w zespole,
 • potrafi uzgodnić z pozostałymi członkami grupy wspólne stanowisko,
 • potrafi osiągnąć kompromis,
 • podejmuje grupowe i indywidualne decyzje,
 • prezentuje efekty własnej pracy i pracy grupy,
 • potrafi słuchać wypowiedzi innych członków grupy,
 • dokonuje samooceny własnego wkładu pracy w zespole oraz jakości pracy i współpracy,


postawy

 • jest zaangażowany w pracę grupy,
 • postrzega siebie jako członka grupy,
 • jest tolerancyjny,
 • szanuje decyzje pozostałych członków grupy,
 • jest odpowiedzialny za pracę w zespole,
 • w ciszy słucha prezentacji pracy innych grup.Wykaz umiejętności opanowanych przez uczniów:

Uczeń:
· potrafi dokonać selekcji materiału, jego analizy i interpretacji;
· formułuje definicję słowa – dokument;
· wyjaśnia znaczenie wyrazu – patriota;
· potrafi sformułować dedykację i list z prośbą;
· podaje i omawia metody rusyfikacji;
· sprawnie posługuje się słownikami ortograficznymi i języka polskiego;
· pełni określoną rolę w grupie.

Wykaz umiejętności opanowanych częściowo (kształconych) przez uczniów:
 • podejmuje próbę określenia postaw ludzi;
 • usprawnia wypowiadanie się w różnych formach wypowiedzi pisemnej;
 • prezentuje efekty pracy zespołowej i indywidualnej;
 • ocenia pracę własną i innych.

Wykaz umiejętności, których kształcenie nauczyciel rozpoczyna:
 • podejmuje próbę napisania recenzji utworu pt. Syzyfowe prace wg kryteriów egzaminacyjnych.

Środki dydaktyczne:
 • 25 kopi materiału: Model sprawozdania (recenzja książki);
 • 6 arkuszy szarego papieru;
 • 6 pisaków;
 • słownik języka polskiego;
 • słowniki ortograficzne;
 • foliogramy: list prywatny i recenzja.

Metody pracy: praca ze słownikiem, burza mózgów, tysiąc definicji, praca samodzielna
i w małych grupach.

Przebieg lekcji:
 1. Powitanie klasy.
 2. Czynności wstępne.
 3. Podanie celu lekcji: Efektywne współdziałanie w grupie oraz podejmowanie grupowych i indywidualnych decyzji.
 4. Zapis tematu lekcji na tablicy i w zeszytach.
 5. Próba ułożenia definicji słowa – dokument.
 6. Czytanie i wyjaśnianie definicji.
 7. Odczytanie definicji ze słownika języka polskiego.
 8. Jakie treści dokumentu zawiera utwór?
 9. Podział uczniów na grupy.
 10. Przypomnienie zasad pracy w grupie.
 11. Udzielanie instruktażu grupom:
I grupa: metody rusyfikacji wobec młodzieży;
II grupa: metody rusyfikacji wobec osób dorosłych;
III grupa: postawy młodzieży wobec rusyfikacji;
IV grupa: postawy dorosłych wobec rusyfikacji.
 1. Praca uczniów w grupach (ok. 10 minut):
- uczniowie przydzielają sobie odpowiednie role;
- wiadomości zapisują na szarym papierze pisakami.
 1. Prezentacja i omówienie pracy grup przez poszczególnych liderów.
 2. Wspólne uwagi.
 3. Ocena postaw ludzi.
 4. Wyjaśnienie słowa – patriota.
 5. Przykłady patriotyzmu w czasach współczesnych.
 6. Ułożenie dedykacji utworu – praca w grupach.
 7. Prezentacja i omówienie pracy przez liderów.
 8. Film czy książka? Która z form była przyjemniejsza w odbiorze?
 9. Uzasadnienia uczniów.
 10. Napisanie listu z prośbą do dyrektora kina.
 11. Przypomnienie wyróżników listu.
 12. Praca w grupach ok. 12 minut.
 13. Prezentacja pracy przez liderów.
 14. Zadanie i objaśnienie pracy domowej.
a) Napiszę recenzję utworu pt. :Syzyfowe prace.
b) Ocenię książkę.
 1. Ewaluacja:
- Ustalenie w grupach i uzasadnienie oceny za pracę (liderzy wystawiają
i argumentują ocenę)
- Za co chciałbyś podziękować sobie i grupie po dzisiejszej lekcji?
- Zakończenie lekcji.

Małgorzata Czarnecka
Publiczne Gimnazjum w Karnkowie
Scenariusz lekcji otwartej w klasie III gimnazjum-hospitacja diagnozująca umiejętność efektownego współdziałania w grupie i podejmowania grupowych
i indywidualnych decyzji.

Temat lekcji: Nasza recepta na szczęśliwe życie. (Krystyna Leple
U lekarza).


1.Cel główny lekcji: Uczeń efektywnie współdziałania w grupie oraz podejmuje grupowe i indywidualne decyzje.
2.Cele szczegółowe:
Obszar wymagań Wymagania-uczeńWiedza
· zna zasady pracy w grupie,
· wie, jakie role może spełniać w grupie,
· rozumie sens pracy grupowej,
· rozpoznaje różne role grupowe,Umiejętności cząstkowe
· potrafi wywiązać się z różnych ról w grupie,
· umie zorganizować pracę w zespole,
· potrafi słuchać wypowiedzi innych członków grupy,
· podejmuje grupowe i indywidualne decyzje,
· potrafi uzgodnić z pozostałymi członkami grupy wspólne stanowisko,
· prezentuje efekty własnej pracy i pracy grupy,
· potrafi osiągnąć kompromis,
· dokonuje samooceny własnego wkładu pracy w zespole oraz jakości pracy i współpracy,Postawy
· jest zaangażowany w pracę grupy,
· postrzega siebie jako członka grupy,
· jest tolerancyjny,
· szanuje decyzje pozostałych członków grupy,
· jest odpowiedzialny za pracę w zespole,
3.Wykaz umiejętności opanowanych przez uczniów
Uczeń:
· potrafi wzorcowo przeczytać utwór liryczny oddając jego nastrój;
· dokonuje omówienia środków artystycznych w utworze;
· podaje i omawia elementy szczęśliwego życia;
· potrafi sformułować desideraty;
· formułuje slogan reklamowy;
· w swoich wypowiedziach przekształca mowę zależną w niezależną;
· pełni określona rolę w grupie.
4.Wykaz umiejętności opanowanych częściowo (kształconych) przez uczniów
Uczeń:
· podejmuje indywidualne decyzje i przekonuje do nich grupę;
· prezentuje efekty pracy zespołowej i własnej;
· usprawnia różne metody notowania - metaplan;
· podejmuję próbę określenia definicji szczęścia;
· ocenia własną pracę i innych.
5.Wykaz umiejętności, których kształcenie nauczyciel rozpoczyna
Uczeń:
· porównuje własne zdanie na temat szczęścia ze zdaniem filozofów;
· podejmuje próbę napisania przemówienia na temat: Szczęśliwe życie.
6.Formy i metody pracy: praca z tekstem lirycznym, burza mózgów, metaplan, praca w małych grupach, praca samodzielna.
7.Treści ścieżek edukacyjnych:
· Edukacja filozoficzna: Koncepcja człowieka jako osoby, a więc istoty rozumnej, wolnej i zdolnej do poznawania prawdy i dążącej do dobra.
· Edukacja czytelnicza i medialna: Gest i ruch jako forma wypowiedzi w życiu; Komunikaty perswazyjne i reklamowe.
8.Środki dydaktyczne:
· Anita Gis Zrozumieć słowo. Podręcznik do kształcenia literackiego dla klasy III gimnazjum;
· 24 kopie materiału Etapy pracy nad przemówieniem;
· 12 arkuszy szarego papieru;
· 8 kolorowych flamastrów;
· 24 karty samooceny ucznia;
· aforyzmy i maksymy filozofów zapisane na kolorowym brystolu;
· słowniki ortograficzne;
· identyfikatory grupy;


Przebieg lekcji:
1. Powitanie klasy i zaproszonych gości..
2. Czynności wstępne.
3. Podanie celu lekcji: Efektywne współdziałanie w grupie oraz podejmowanie grupowych i indywidualnych decyzji.
4. Zapowiedź utworu, na podstawie którego będą pracować.
5. Ciche przeczytanie utworu przez uczniów.
6. Głośne, wzorcowe przeczytanie przez chętnych.
7. Wyjaśnienie sytuacji lirycznej.
8. Podkreślenie, odczytanie i wyjaśnienie środków artystycznych przeważających w utworze.
9. Określenie tematu wiersza i nadanie własnego tytułu.
10. Próba sformułowania tematu lekcji przez uczniów, zapis na tablicy i w zeszytach.
11. Określenia nauki pomocnej w opracowaniu tematu.
12. Próba wyjaśnienia terminu szczęście -burza mózgów.
13. Podział uczniów na grupy.
14. Przypomnienie zasad pracy w grupie.
15. Udzielenie instruktażu grupom;
-metodą metaplanu wskażcie elementy składające się na szczęśliwe życie.
16. Praca uczniów w grupach(ok.10 min)
- przydzielają sobie odpowiednie role
- na szarym papierze zapisują flamastrami wiadomości
17. Prezentacja i omówienie pracy grupy przez poszczególnych liderów.
18. Wspólne uwagi.
19. Określenie najważniejszego elementu-aksjologia.
20. Zapis do zeszytu.
21. Sformułowanie desideratów niezbędnych w odnalezieniu szczęścia-praca w grupach
22. Prezentacja pracy jednej z grup.
23.Uwagi pozostałych uczniów.
24. Zredagowanie sloganu zachęcającego do poszukiwania szczęścia w życiu-praca w grupach
25.Prezentacja przez chętnych, omówienie, wnioski.
26.Forma przemówienia: określenie dyscypliny naukowej, przedstawicieli.
27. Zredagowanie planu przemówienia na temat Szczęście w życiu korzystając z wiadomości (etapy pracy nad przemówieniem).
-praca indywidualna.
28. Odczytanie planu przez chętnych.
29. Porównanie zdania uczniów na temat szczęścia ze zdaniem filozofów.
30. Zadanie i objaśnienie pracy domowej:
Na podstawie sporządzonego przeze mnie planu napisze przemówienie.
31. Ewaluacja:
· Za co chciałbyś podziękować sobie po dzisiejszej lekcji?- rundka: uczniowie, goście, prowadzący.
· Za co chciałbyś podziękować grupie? ?- rundka: uczniowie, goście, prowadzący.
· Ustalenie w grupach i uzasadnienie oceny za pracę(uczniowie ocenę wyrażają mimiką twarzy lub gestem)
· Praca indywidualna- uczniowie wypełniają arkusz samooceny.
· Prezentacja odczuć związanych z lekcją.
· Ocena klasy.
· Zakończenie zajęć.
Karta samooceny ucznia
Zaznacz „X” w odpowiednim miejscu tabeli swoją odpowiedź. Ankieta jest anonimowa, liczę na szczere odpowiedzi.
Umiejętności

TAK
Muszę doskonalić
Potrafię wyszukać w tekście lirycznym metafory i objaśnić ich znaczenie przenośne


Potrafię metodą metaplanu przedstawić elementy składające się na szczęśliwe życie.


Znam zasady pracy w grupach.


Potrafię pełnić różne role w grupie.


Potrafię prezentować efekty własnej pracy i pracy grupy.


Potrafię sformułować slogan reklamujący szczęśliwe życie.


Znam 2 maksymy, aforyzmy myślicieli na temat szczęścia i potrafię, je wykorzystać w swoim tekście.


Potrafię napisać plan przemówienia na określony temat.


Wiem, czym zajmuje się filozofia.


Potrafię podejmować indywidualne decyzje i przekonać do nich grupę.

Małgorzata Czarnecka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie