Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kartoteka testu z języka angielskiego do podręcznika Open Mind Pre-Intermediate

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4000 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Czy mój test sprawdza odpowiednie umiejętności? Czy okazał się dla uczniów łatwy, czy trudny? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza kartoteka testu.  Oto jej przykład.

mgr Beata Fietz
Analiza testu
 z języka angielskiego


Klasa:   1 (kontynuacja nauki j. angielskiego, 3 godz./tydz.) 

1.  Koncepcja testu

Test przeznaczony jest do badania stopnia opanowania zarówno wiedzy, jak i umiejętności w następującym zakresie:
- stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników,
- użycie do porównań przymiotników w stopniu równym, wyższym i najwyższym,
- przekształcanie zdań przy użyciu innej struktury gramatycznej, zachowując treść zdania
  wyjściowego,
- słowne zapisywanie podanych cyfrowo dużych liczb,
- opisywanie i zadawanie pytań na temat miejsca zamieszkania, pomieszczeń w domu i ich
  wyposażenia oraz wynajmowania mieszkania lub pokoju,
- znajomość słownictwa z tematu dom.

W teście zawarto zadania na dwóch poziomach wymagań:
- wymagania podstawowe (P) – obejmujące treści typowe, niezbyt trudne i niezbyt złożone
oraz
- wymagania ponadpodstawowe (Pp) – badające umiejętności trudniejsze i bardziej złożone, w tym zdolność do rozwiązania zadania problemowego.
Zastosowano taksonomię celów nauczania ABC (B. Niemierko)

2.  Kartoteka testu

Nr
zadania
Sprawdzana
czynność
Uczeń:
Kategoria
taksonometryczna

Poziom
wymagań
Punktacja
1.
podaje stopień wyższy i najwyższy od podanych przymiotników (regularnych i nieregularnych)

B

P

5
2.
uzupełnia zdania odpowiednim stopniem (wyższym lub najwyższym) podanych przymiotników

C

P

6
3.
wyraża tę samą treść, co w zdaniu wyjściowym przy użyciu innej struktury gramatycznej

C

Pp

5
4.
zapisuje słownie duże liczby podane cyfrowo


A

P

6
5.
tłumaczy na j. angielski zdania twierdzące i pytania dotyczące tematu dom

C

Pp

12
6.
podaje angielskie odpowiedniki polskich słów z tematu dom


A

P

10
7.
Redaguje ogłoszenie o kupnie lub sprzedaży mieszkania, zawierając podane informacje

D

Pp

6


3.  Plan testu – zestawienie operacyjnych celów nauczania


       Cele / kategorie
Zapamiętanie
Wiadomości
(A)
Zrozumienie
Wiadomości
(B)
Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
(C)
Stosowanie wiadomości w sytuacjach
problemowych
(D)
Liczba
punktów
Procent
punktówPoziom
Podstawowy
4, 6
1
2

27
54 %
Ponadpodstawowy


3, 5
7
23
46 %
Liczba punktów
21
5
23
6


Procent punktów
42 %
10 %
46 %
12 %
50
100 %


Jeśli chodzi o budowę testu, to został on skonstruowany poprawnie, ponieważ zadania z poziomu podstawowego przeważają, choć w niedużym stopniu, nad zadaniami z poziomu ponadpodstawowego.

W teście występują różne typy zadań otwartych m.in. transformacja, tłumaczenie wyrazów i całych zdań, uzupełnianie odpowiednich form gramatycznych i krótka wypowiedź pisemna – ogłoszenie.

Oceny z testu były ustalone według następującej skali punktów:

Punktacja
ocena
0 – 21
niedostateczny
22 – 30
dopuszczający
31 – 37
dostateczny
38 – 44
dobry
45 – 50
bardzo dobry
 

4.  Analiza wyników testu

Test okazał się dla uczniów jako grupy dość trudny. Potwierdzeniem tego jest dość niski średni wynik testu - za rozwiązanie zadań uczniowie uzyskali średnio 29,04 punktów (na 50) tzn. 58,08 % punktów możliwych do zdobycia, a więc tuż poniżej górnej granicy progu na ocenę dopuszczającą. Poszczególne oceny były jednak bardzo zróżnicowane.
Najniższy wynik wyniósł 11,5 punktów tzn. 23 % a najwyższy 44,5 punktów - 89 %.
Najwięcej uczniów (po 33 %) uzyskało punktację w zakresie oceny dobrej i niedostatecznej.

      
Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł maksymalnie uzyskać 50 punktów, tzn.
w grupie 12-osobowej łącznie - 600 punktów.
Liczba punktów uzyskanych w grupie to 348,5.
Zatem wskaźnik łatwości testu dla tej grupy wynosi 0,58, co świadczy, że test okazał się
dla piszących umiarkowanie trudny.

Wskaźnik łatwości poszczególnych zadań przestawia poniższa tabela.

Nr zadania
Max. punktów
Uzyskane punkty
Wskaźnik łatwości
1.
60
42,5
0,71
2.
72
47,5
0,66
3.
60
40
0,67
4.
72
49
0,68
5.
144
68,5
0,48
6.
120
53,5
0,45
7.
72
47,5
0,66

Klasyfikacja zadań według wskaźników łatwości.

Stopień trudności
Wskaźnik łatwości
Numery zadań
Liczba zadań
Bardzo trudne
0,00 – 0,19
-
-
Trudne
0,20 – 0,49
5, 6
2
Umiarkowanie trudne
0,50 – 0,69
2, 3, 4, 7
4
Łatwe
0,70 – 0,89
1
1
Bardzo łatwe
0,90 – 1,00
-
-

Na podstawie analizy wskaźników łatwości dla poszczególnych zadań można wyciągnąć wnioski na temat stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności sprawdzanych w teście.
Wyniki zadań rozkładają się bardzo symetrycznie. Żadne zadanie nie było dla piszących ani bardzo łatwe, ani bardzo trudne. Tylko jedno zadanie okazało się łatwe. Było to zadanie nr 1 na wymagania podstawowe, sprawdzające wiadomości dotyczące zasad tworzenia stopnia wyższego i najwyższego od podanych przymiotników (regularnych i nieregularnych). Większość uczniów opanowała te wiadomości w dobrym stopniu.

Cztery zadania sprawiły uczniom umiarkowaną trudność. Dwa z nich dotyczyły wymagań podstawowych (zadania nr 2 i 4) Zadanie nr 2 dotyczyło użycia odpowiedniego stopnia przymiotnika w podanym zdaniu, wymagało więc, oprócz wiadomości, również rozumienia tekstu czytanego, tzn. umiejętności z II obszaru standardów. Uczniowie w większości wypadków tworzyli właściwe formy, co potwierdzało wyniki z zadania 1, jednak niekiedy mieli problemy z ustaleniem, jaki stopień przymiotnika powinien być użyty, co nasuwa wniosek o niezrozumieniu tekstu. Zadanie nr 4 natomiast wymagało słownego napisania liczb podanych cyfrowo i stanowiło problem głównie pod względem ortograficznym.
Z zadań obejmujące wymagania ponadpodstawowe, pewną trudność stanowiło zadanie nr 3, polegające na przekształcanie zdań przy użyciu innej struktury gramatycznej, zachowując treść zdania wyjściowego. Sprawdzało ono umiejętności przetwarzania tekstu ze standardu V. Również umiarkowanie trudne okazało się, na pozór najtrudniejsze, zadanie 7. Wymagało ono analizy informacji z polecenia i zaplanowania oraz napisania zwięzłego, ale komunikatywnego ogłoszenia.

Dwa zadania mają wskaźniki łatwości, pozwalające zaliczyć je do zadań trudnych. Chociaż obydwa sprawdzały wiedzę z I obszaru standardów, z tematu dom, to jednak różniły się bardzo stopniem trudności, ponieważ, podczas gdy zadanie nr 5 polegało na tłumaczeniu na język angielski całych zdań (poziom Pp), o tyle zadanie nr 6 sprawdzało opanowanie pojedynczych słówek (poziom P).

5.  Wnioski

Z powyższych zestawień i ich analizy wynika, że za jedyną mocną stronę uczniów można uznać opanowanie przez nich w stopniu zadawalającym wiadomości i umiejętności dotyczących zasad stopniowania przymiotników bez podanego kontekstu (zad. 1).
Jednak już zadanie 2, wymagające zastosowania tych wiadomości w odpowiedniej formie, zależnej od kontekstu, okazało się dla nich umiarkowanie trudne.

Niewątpliwą słabą stroną sporej grupy uczniów natomiast okazało się zapamiętywanie wiadomości (A) i stosowanie ich w sytuacjach typowych (C), w tym przypadku - opanowanie wiadomości z zakresu leksyki w tematyce dom (obszar I standardów wymagań egzaminacyjnych) i umiejętności tworzenia tekstu. Dotyczy to zwłaszcza tłumaczenia słówek oraz zdań, poprawnych pod względem leksykalno-gramatycznym (obszar III).

Powyższa analiza nasuwa wniosek, że sporo uczniów lepiej opanowało materiał gramatyczny niż leksykalny. Jest to niepokojące, ponieważ nowa matura, szczególnie na poziomie podstawowym, kładzie duży nacisk na komunikację, w której gramatyka pełni raczej funkcję podrzędną w stosunku do słownictwa, służąc jako środek do celu, jakim jest przekazanie informacji.
Najprawdopodobniej uczniowie zbyt mało czasu poświęcają na naukę pamięciową w domu, bazując głównie na informacjach zrozumianych i ćwiczonych na lekcjach, zapominając, że na przykład pisowni słówek trzeba się po prostu nauczyć.
Dlatego należy nadal uświadamiać młodzieży jak ważne jest przyswajanie jak największego zasobu słownictwa w systematyczny sposób. Być może mobilizując ich do tego częstszymi kartkówkami leksykalnymi.  
Open Mind Pre-Intermediate (unit 3)
Group A
1.      Do podanych przymiotników dopisz formy w stopniu wyższym i najwyższym.

a)  funny    ________­­­____      __________________
b)  bad       ____________     __________________
c)  boring   ____________      _________________ 
d)  little      ____________      ­_________________
e)  modern  ____________     __________________

2.      Przymiotniki podane w nawiasach użyj w stopniu
wyższym lub najwyższym.
  
a)   My flat is (big)  ­_____________________ yours.
b)  It was (happy) ________________ day of my life.
c)   Unfortunately her illness was (serious) _________ _______________________ we thought at first.
d)  It’s (far) ____________ place I have ever been to.
e)   Her second book was (interesting) ____________ ______________________ the first one.
f)    It’s (important)__________________________ _________________ decision in your life.

3.      Uzupełnij drugie zdanie tak, aby miało to samo znaczenie, co pierwsze.

a)   Peter can run faster than me.
     I can’t run __________________________Peter.
b)  Your bed is as comfortable as mine.
My bed isn’t __________________________yours.
c)   It was colder yesterday.
It isn’t ______________________ it was yesterday.
d)  Mary isn’t as tall as Kate.
Kate is ______________________________.Mary.
e)   You don’t spend as much money as I do.
I spend ____________ money __________ you do.

4.      Napisz słownie podane liczby.


a)      2,345  _______________________________

__________________________________________

b)      12, 030  ______________________________

__________________________________________

c)      610, 000  _____________________________

__________________________________________

d)      3,021,000 ____________________________

      __________________________________________


5.      Podane zdania przetłumacz na język angielski.

a)      Pokój wychodzi (z widokiem) na ulicę.

__________________________________________

b)      Nie ma strychu.

__________________________________________

c)      Czy są dwie sypialnie?

__________________________________________?

d)      Mieszkanie jest na pierwszym piętrze.

__________________________________________

e)      Ile kosztuje wynajem?

__________________________________________?

f)        Czy kuchnia jest wyposażona?

__________________________________________?

g)      Czy jest centralne ogrzewanie?

__________________________________________?

h)      Dom ma 5 metrów długości i 6 metry wysokości.

___________________________________________

6.      Przetłumacz na język angielski.

a)   dom wolnostojący- _______________________
b)  piwnica - _______________
c)   krzesło - ________________
d)  półka - _________________
e)   zasłony - _________________
f)    zlew - __________________
g)   lodówka - _________________
h)   dach - __________________
i)     beton - __________________
j)    glina - _________________

7.      Masz wolny pokój, który chcesz wynająć. Napisz ogłoszenie, w którym podasz następujące informacje:

- wielkość i wyposażenie pokoju,

- dostępność łazienki (własna lub wspólna),

- 2 wymagania dotyczące osoby wynajmującej

   ( np. płeć, nałogi itd.),

- wysokość czynszu i okres płatności.


      Napisz odpowiedni nagłówek.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie