Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pracy Klubu Młodego Biologa

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1260 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Dosyć trudno jest dziś zachęcić młodzież do działania ponad to, co konieczne. W tym programie usiłuję tego dokonać. Program adresowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ale może przyda się też dla innych.


PROGRAM PRACY KLUBU MŁODEGO BIOLOGA

WSTĘP

     Program pracy Klubu Młodego Biologa jest programem zajęć pozalekcyjnych. Jest on przeznaczony do realizacji na trzecim etapie edukacyjnym, tzn. w trakcie nauczania w gimnazjum.

     Jego ideą jest zainteresowanie uczniów otaczającym światem, wdrożenie do rozumienia zjawisk, procesów i interakcji, jakie zachodzą w środowisku.

     Uczestnictwo w zajęciach daje uczniowi możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów.”


Program zawiera cele edukacyjne i treści nauczania określone w Podstawie programowej kształcenia ogólnego z dnia 15 lutego 1999 roku z późniejszymi zmianami, a także działania edukacyjne, opis przewidywanych osiągnięć. Główne cele wymienione w Podstawie wskazują na odejście od encyklopedycznego podawania wiedzy na rzecz zdobywania przez ucznia umiejętności niezbędnych dla funkcjonowania w świecie współczesnym. Dlatego też ten program jest ukierunkowany na osobę i potrzeby ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

     Zaproponowane procedury osiągania celów (metody, techniki) umożliwiają zrealizowanie programu.

     Treści w programie mają układ spiralny, co pozwala pogłębić informacje, zwiększyć ich zakres i stopniowo rozszerzać umiejętności uczniów.

CELE EDUKACYJNE
 • kształtowanie postawy szacunku do przyrody i odpowiedzialności za otaczający nas świat
 • kształtowanie postawy „ciekawości świata”
 • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów
 • samodzielny odbiór informacji rozpowszechnianych przed media
 • świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowej komunikacji
CELE DLA NAUCZYCIELA
 • rozwijanie zainteresowania biologią i środowiskiem przyrodniczym
 • wdrażanie do samodzielnego poznawania otaczającego świata
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i pomiarów
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia hodowli roślin i zwierząt
 • kształtowanie szacunku dla przyrody
 • rozwijanie wrażliwości ekologicznej
 • rozwijanie umiejętności gromadzenia informacji na dany temat
 • wdrażanie do analizowania różnych źródeł informacji
 • rozwijanie dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych
 • wdrażanie do współdziałania z grupą na różnym poziomie – grupą uczniów, społecznością szkoły, społecznością miasta, społecznością kraju i świata
 • wdrażanie do interpretowania zjawisk przyrodniczych
 • stopniowe rozwijanie rozumienia zjawisk i przemian w przyrodzie pozwalające na podejmowanie decyzji w sprawach codziennych
CELE DLA UCZNIA
 • rozwijanie zainteresowań biologicznych
 • samodzielne poznawanie otaczającego świata, samodzielne prowadzenie obserwacji, pomiarów, hodowli
 • zdobywanie szacunku do przyrody i wrażliwości ekologicznej
 • dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych
 • rozumienie zjawisk i przemian w przyrodzie pozwalające na podejmowanie decyzji w sprawach codziennych
TREŚCI

     Treści do realizacji pogrupowano w bloki tematyczne:
 • Ochrona przyrody
  • formy ochrony przyrody
  • ochrona gatunkowa zwierząt i roślin
  • parki narodowe w Polsce
  • rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe
  • pomniki przyrody
  • ochrona ekosystemów
  • mój wkład w ochronę środowiska
 • Krajowe rośliny i zwierzęta
  • zwierzęta i rośliny najbliższej okolicy
  • przedstawiciele flory i fauny Polski
  • rodzaje ekosystemów w naszym kraju
 • Fauna i flora miejsc egzotycznych
  • wybrane gatunki egzotycznych roślin i zwierząt
  • przegląd ekosystemów egzotycznych
 • Hodowla i eksperyment w biologii
  • warunki rozwoju roślin
  • pielęgnacja roślin doniczkowych
  • pielęgnacja roślin ozdobnych w gruncie
POMOCE DYDAKTYCZNE
 • programy komputerowe
 • internet
 • filmy video
 • okazy naturalne
 • narzędzia ogrodnicze
 • czasopisma przyrodnicze
 • albumy i fotografie
 • podręczniki
TEMATYKA ZAJĘĆ


Temat Materiał Cele szczegółowe
Uczeń:
Metody Środki dydaktyczne
Uwagi


O C H R O N A

P R Z Y R O D Y

O C H R O N A


P R Z Y R O D Y
Formy ochrony przyrody w Polsce. Polskie Parki Narodowe.
Parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody.
Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.
Inne formy ochrony przyrody.
 • wymienia formy ochrony przyrody w Polsce,
 • wie, co to jest: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody,
 • Metody: elementy wykładu, praca z mapą, praca z programem komputerowym, Środki: mapa Polski, albumy, ilustracje, zdjęcia, program komputerowy Uwagi:
  Wybrane gatunki roślin chronionych – które z nich mogę spotkać niedaleko? Gatunki roślin chronionych.
 • rozpoznaje chronione rośliny
 • wie, dlaczego chronimy niektóre rośliny
 • Metody: dyskusja, elementy pogadanki, praca z programem komputerowym, Środki: plansze z ilustracjami roślin chronionych, albumy, ilustracje, zdjęcia, program komputerowy Uwagi:
  Gatunki zwierząt chronionych w naszym kraju. Przegląd zwierząt chronionych w Polsce.
 • rozpoznaje zwierzęta chronione
 • wie, dlaczego zwierzęta są objęte ochroną gatunkową
 • Metody: elementy wykładu, dyskusja, Środki: albumy, ilustracje zwierząt chronionych, zdjęcia, program komputerowy Uwagi:
  Parki Narodowe w Polsce. Mapa Parków Narodowych w Polsce.
 • określa położenie parków narodowych na mapie Polski,
 • wie dlaczego tworzy się parki narodowe
 • Metody: elementy wykładu, praca z mapą, praca z programem komputerowym, Środki: mapa Polski, albumy, ilustracje, zdjęcia, program komputerowy Uwagi:
  Rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla poszczególnych parków narodowych. Gatunki herbowe parków narodowych. Cechy charakterystyczne krajobrazu parków.
 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta oraz krajobrazy charakterystyczne dla poszczególnych parków narodowych
 • Metody: elementy wykładu, praca z mapą, praca z programem komputerowym, Środki: mapa Polski, albumy, ilustracje, zdjęcia, program komputerowy Uwagi:
  Quiz dotyczący zasobów parków narodowych w Polsce. Zasoby przyrodnicze polskich parków narodowych. Charakterystyczne gatunki zwierząt i roślin, cechy krajobrazów parków.
 • przyporządkowuje charakterystyczne krajobrazy, rośliny i zwierzęta do właściwych parków narodowych
 • Metody: praca z mapą, praca z programem komputerowym, Środki: mapa Polski, program komputerowy Uwagi:
  Co to jest rezerwat przyrody? Jak należy zachowywać się na terenie rezerwatu? Definicja rezerwatu przyrody. Najbliższe rezerwaty przyrody. Zasady zwiedzania rezerwatów przyrody.
 • wie, co to jest rezerwat przyrody i jak należy się w nim zachowywać;
 • wie, gdzie znajdują się najbliższe rezerwaty przyrody i jakie chronią zasoby
 • Metody: elementy wykładu, praktycznego działania – plan wycieczki, praca z mapą Środki: mapa okolic Radomia, albumy, ilustracje, zdjęcia, Uwagi:
  Czy w naszym mieście są pomniki przyrody? Parki krajobrazowe najbliższych okolic. Pomniki przyrody naszej okolicy.
 • wie, co to jest pomnik przyrody;
 • zna miejsca występowania pomników przyrody na terenie miasta;
 • wie, jakie są w okolicy parki krajobrazowe
 • Metody: elementy wykładu, dyskusja Środki: albumy, ilustracje, zdjęcia, czasopisma, Uwagi:
  Ratujmy las! – akcja oczyszczania i pielęgnacji lasu. Ochrona ekosystemu leśnego. Współpraca ze służbami leśnymi. Dbałość o odnawianie drzewostanu.
 • wie, dlaczego w lesie nie wolno śmiecić, sprząta środowisko leśne;
 • potrafi zasadzić drzewo;
 • wie, że nie wolno niszczyć drzew
 • zna skutki nadmiernego wyniszczenia lasów
 • Metody: pogadanka, praktycznego działania- zajęcia terenowe Środki: worki na odpady, sadzonki drzew leśnych Uwagi:
  Czy ja mogę przyczynić się do oszczędzania wody? Ochrona zasobów wody pitnej. Sposoby oszczędzania wody. Skutki braku wody dla życia wszelkich organizmów żywych. Mój osobisty wkład w ochronę zasobów wodnych.
 • wie, że zasoby wody dostępnej dla ludzi stanowią 2% całości zasobów wodnych na Ziemi,
 • wymienia sposoby oszczędzania wody, rozumie potrzebę jej oszczędzania
 • bada, ile wody marnuje się, kiedy kran nie jest dokręcony,
 • szacuje, ile wody zużywa na dobę jego rodzina;
 • przewiduje skutki, jakie może dla życia na Ziemi wywołać brak wody
 • Metody: dyskusja, praktycznego działania, burza mózgów Środki: ilustracje, zdjęcia, plansze, naczynie z miarką objętości, zegarek z sekundnikiem, Uwagi:
  Recykling – trudne słowo, ale czy trudne działanie? Rodzaje odpadów.
  Sposoby składowania odpadów.
  Proces biodegradacji. Wielokrotne wykorzystanie odpadów.
  Segregacja odpadów.
  Recykling.
  Sposoby pozbywania się odpadów.
 • wie, co to jest recykling, jego znak identyfikuje na opakowaniach,
 • wymienia sposoby pozbywania się śmieci,
 • wie, jak wykonać kompostownik;
 • rozumie konieczność segregacji odpadów, segreguje odpady do odpowiednich pojemników,
 • tłumaczy, dlaczego powinno się wybierać produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku,
 • Metody: dyskusja, praktycznego działania, gra dydaktyczna Środki: rękawice, pojemniki na odpady, śmiecie, gra dydaktyczna Uwagi:

  K R A J O W E


  R O Ś L I N Y


  I


  Z W I E R Z Ę T A
  Przygotowujemy zielnik – drzewa i krzewy liściaste naszej okolicy. Gatunki pospolitych drzew i krzewów liściastych.
 • na podstawie klucza rozpoznaje i nazywa pospolite drzewa i krzewy liściaste
 • Metody: elementy wykładu, praktycznego działania, gra dydaktyczna Środki: klucz do oznaczania gatunków, gra dydaktyczna Uwagi:
  Fauna i flora naszej najbliższej okolicy. Przegląd pospolitych roślin. Zwierzęta spotykane w naszych okolicach.
 • na podstawie klucza rozpoznaje i nazywa pospolite rośliny
 • nazywa i pokazuje na ilustracji zwierzęta występujące w naszych okolicach
 • Metody: praktycznego działania, gra dydaktyczna Środki: albumy, ilustracje, klucz do oznaczania gatunków, gra dydaktyczna Uwagi:
  Słuchamy odgłosów przyrody. Rozpoznajemy dźwięki płynące z przyrody. Sposoby porozumiewania się różnych zwierząt. Rodzaje i przyczyny wydawania dźwięków przez zwierzęta.
 • rozpoznaje dźwięki płynące z przyrody
 • nazywa zwierzęta wydające charakterystyczne odgłosy
 • Metody: gra dydaktyczna, praca z programem komputerowym Środki: program komputerowy, płyta z odgłosami przyrody, film, gra dydaktyczna Uwagi:
  Ekosystemy występujące na terenie Polski. Przedstawiciele fauny i flory tych ekosystemów. Zależności międzygatunkowe.
  Pojęcie ekosystemu. Przykłady ekosystemów: – las, pole uprawne, łąka jako przykłady ekosystemów lądowych - staw, rzeka jako przykłady ekosystemów wodnych.
 • wie, co to jest ekosystem,
 • podaje przykłady ekosystemów
 • nazywa ogniwa łańcucha pokarmowego
 • układa proste łańcuchy pokarmowe,
 • wymienia nazwy roślin uprawnych,
 • wymienia nazwy roślin i zwierząt, które zamieszkują łąkę,
 • nazywa rośliny i zwierzęta stawu,
 • opisuje jakie warunki życia panują w w/w ekosystemach,
 • Metody:
  elementy wykładu, pytania i odpowiedzi, praktycznego działania /układanie łańcuchów pokarmowych/.
  Środki:
  ilustracje różnych środowisk, plansze z łańcuchami pokarmowymi, program komputerowy
  Uwagi:

  Przyroda w Internecie – szukamy ciekawych stron internetowych o roślinach i zwierzętach. Ciekawostki z życia zwierząt.
 • potrafi znaleźć w Internecie za pomocą wyszukiwarki strony poświęcone poszukiwanym zwierzętom i roślinom
 • Metody: praktycznego działania, gra dydaktyczna Środki: gra dydaktyczna, internet Uwagi:

  F A U N A


  I


  F L O R A


  M I E J S C


  E G Z O T Y C Z N Y C H
  Ekosystemy charakterystyczne dla kontynentów świata. Zależności międzygatunkowe.
  Pojęcie ekosystemu. Przykłady ekosystemów: - sawanna - las tropikalny - pustynia - tundra - las strefy umiarkowanej - morza i oceany.
 • wie, co to jest ekosystem;
 • potrafi przyporządkować charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt do właściwych ekosystemów,
 • układa proste łańcuchy pokarmowe,
 • opisuje jakie warunki życia panują w w/w ekosystemach,
 • Metody:
  elementy wykładu, pytania i odpowiedzi, praktycznego działania /układanie łańcuchów pokarmowych/.
  Środki:
  ilustracje różnych środowisk, plansze z łańcuchami pokarmowymi, program komputerowy
  Uwagi:
  Olbrzymi roślinożercy – ciekawostki z życia ssaków. Przegląd wybranych gatunków ssaków roślinożernych świata.
 • nazywa wybrane ssaki roślinożerne,
 • wie w jakim środowisku, na jakim kontynencie żyją,,
 • Metody: pytania i odpowiedzi, gra dydaktyczna Środki: gra dydaktyczna, film, program komputerowy, internet Uwagi:
  Podwodny świat – inteligentni pływacy. Wybrane gatunki ssaków wodnych.
 • zna i nazywa wybrane ssaki morskie i oceaniczne,
 • zna ich warunki życia,
 • Metody: elementy wykładu, gra dydaktyczna Środki: gra dydaktyczna, ilustracje, internet Uwagi:
  Poznajemy drapieżniki – sekrety życia kotów. Przegląd gatunków dzikich kotów. Ciekawostki z życia kotów.
 • zna najczęściej spotykane gatunki kotów,
 • potrafi przyporządkować gatunek kota do środowiska,
 • Metody: gra dydaktyczna, praca z programem komputerowym Środki: gra dydaktyczna, program komputerowy, internet Uwagi:
  Dzikie koty – przegląd gatunków i środowisk życia. Przegląd gatunków dzikich kotów. Ciekawostki z życia kotów. Mało znane i rzadkie gatunki dzikich kotów.
 • potrafi przyporządkować gatunek kota do środowiska,
 • wie o istnieniu rzadko wymienianych gatunków kotów
 • rozumie przyczyny różnic w wyglądzie dzikich kotów
 • Metody: gra dydaktyczna, elementy wykładu, praca z programem komputerowym Środki: gra dydaktyczna, program komputerowy, internet Uwagi:
  Quiz dotyczący wiedzy o dzikich kotach. Przegląd gatunków dzikich kotów. Ciekawostki z życia kotów. Mało znane i rzadkie gatunki dzikich kotów.
 • rozpoznaje gatunki kotów i środowisko ich życia
 • Metody: gra dydaktyczna, praca z programem Środki: gra dydaktyczna, program komputerowy, Uwagi:
  Królowie przestworzy – ciekawostki z życia ptaków. Przegląd gatunków ptaków. Zależność wyglądu ptaków od sposobu zdobywania pokarmu, środowiska i trybu życia.
 • potrafi nazwać wybrane gatunki ptaków
 • wyjaśnia zależność wyglądu od sposobu pozyskiwania pokarmu
 • Metody: elementy wykładu, pytania i odpowiedzi, praca z internetem, Środki: ilustracje, film, albumy, internet Uwagi:
  Co zrobić, aby samica wybrała właśnie mnie?... – interesujące formy zachowań godowych i lęgowych u ptaków. Formy zachowań godowych wybranych gatunków ptaków. Zależność zachowań lęgowych od środowiska życia i warunków pokarmowych.
 • zna i wyjaśnia termin: dymorfizm płciowy,
 • wie, dlaczego zazwyczaj samce ptaków są kolorowe i atrakcyjne
 • rozumie zależność zachowań lęgowych od środowiska życia
 • Metody: elementy wykładu, pytania i odpowiedzi, praca z internetem, Środki: ilustracje, film, albumy, okazy naturalne, internet Uwagi:
  Współczesne smoki – czyli… w każdej baśni jest ziarno prawdy. Przegląd gatunków dużych gadów. Środowisko życia i sposoby zdobywania pokarmu dużych gadów.
 • potrafi nazwać wybrane gatunki gadów,
 • zna sposoby pozyskiwania pokarmu przez poznane gady
 • Metody: elementy wykładu, pytania i odpowiedzi, Środki: albumy, ilustracje, film, Uwagi:
  Najdziwniejsze rośliny świata. Przegląd wybranych gatunków roślin: - rośliny owadożerne - rośliny najwyższe na świecie - rośliny o największych kwiatach.
 • potrafi nazwać wybrane gatunki roślin
 • Metody: elementy wykładu, pytania i odpowiedzi, Środki: albumy, ilustracje, internet Uwagi:
  Internetowy skarbiec wiedzy – szukamy informacji o wybranych zwierzętach, roślinach, miejscach. Ciekawostki z życia zwierząt.
 • potrafi znaleźć w Internecie za pomocą wyszukiwarki strony poświęcone poszukiwanym zwierzętom i roślinom
 • Metody: praktycznego działania, gra dydaktyczna Środki: gra dydaktyczna, internet Uwagi:

  H O D O W L A


  I


  E K S P E R Y M E N T


  W


  B I O L O G I I
  Co się dzieje z rośliną, kiedy nie ma światła? – prowadzimy eksperyment. Zależność rozwoju rośliny od warunków świetlnych. Rośliny światło- i cieniolubne.
 • wie, jak zaplanować i przeprowadzić eksperyment
 • wyciąga wnioski z obserwacji prowadzonego doświadczenia
 • rozumie zależność rozwoju rośliny od warunków świetlnych
 • zna gatunki roślin o różnych potrzebach świetlnych
 • Metody: praktycznego działania, elementy wykładu, Środki: dwie hodowle doniczkowe fasoli, arkusze obserwacji, ilustracje Uwagi:
  Czy roślina wie, gdzie są jej korzenie, a gdzie łodyga i liście? Geotropizm roślin. Wpływ bodźca grawitacyjnego na wygląd rośliny.
 • wie, jak zaplanować i przeprowadzić doświadczenie,
 • wyciąga wnioski z obserwacji prowadzonego eksperymentu,
 • wie, że roślina odbiera bodźce ze środowiska
 • Metody: praktycznego działania, elementy wykładu Środki: dwie hodowle wodne fasoli, dwie hodowle ziemne fasoli, ilustracje, Uwagi:
  Rośliny pnące w naszym mieszkaniu. Przegląd gatunków i ich potrzeb. Pielęgnacja roślin środowisk suchych. Co to są sukulenty? Przegląd gatunków wybranych roślin doniczkowych. Pochodzenie niektórych roślin doniczkowych i jego związek z potrzebami roślin.
 • zna i nazywa wybrane gatunki roślin doniczkowych,
 • zna pochodzenie wybranych roślin,
 • zna potrzeby życiowe wybranych roślin doniczkowych
 • Metody: praktycznego działania, elementy wykładu Środki: gra dydaktyczna, Internet, ilustracje, poradniki Uwagi:
  Jesienna pielęgnacja roślin ozdobnych w otoczeniu szkoły. Zasady jesiennej pielęgnacji roślin ozdobnych w gruncie.
 • wie jakie rośliny znajdują się w otoczeniu szkoły
 • wie jakich warunków wymagają
 • potrafi właściwie zająć się jesienną pielęgnacją roślin w otoczeniu szkoły
 • Metody: praktycznego działania, pytania i odpowiedzi Środki: narzędzia ogrodnicze, rękawice Uwagi:
  Wiosenne przesadzanie i pielęgnacja roślin doniczkowych. Zasady pielęgnacji wybranych roślin doniczkowych.
 • wie jakie rośliny znajdują się w sali, zna ich potrzeby życiowe
 • zna zasady właściwego przesadzania roślin doniczkowych
 • potrafi właściwie przesadzić rośliny
 • Metody: praktycznego działania, pytania i odpowiedzi Środki: narzędzia ogrodnicze, rękawice, poradniki Uwagi:
  Pielęgnacja krzewów ozdobnych – które krzewy można ciąć i kiedy to robić? Zasady wiosennej pielęgnacji roślin ozdobnych w gruncie. Zasady cięcia krzewów ozdobnych.
 • zna nazwy krzewów ozdobnych występujących w otoczeniu szkoły
 • zna zasady i powody cięcia krzewów ozdobnych
 • potrafi właściwie ciąć krzewy ozdobne
 • Metody: praktycznego działania, pytania i odpowiedzi Środki: narzędzia ogrodnicze, rękawice, poradniki Uwagi:
  Opieka nad roślinami doniczkowymi w naszej sali. Zasady pielęgnacji wybranych roślin doniczkowych.
 • wie jakie rośliny znajdują się w sali, zna ich potrzeby życiowe
 • potrafi właściwie opiekować się roślinami doniczkowymi w sali
 • Metody: praktycznego działania, pytania i odpowiedzi Środki: narzędzia ogrodnicze, rękawice, poradniki Uwagi:
  Pielęgnacja roślin ozdobnych – wysadzamy rozsadę. Dlaczego przygotowujemy rozsadę? Zasady wiosennej pielęgnacji roślin ozdobnych w gruncie. Przygotowywanie rozsady roślin ozdobnych.
 • wie, dlaczego przygotowujemy rozsadę roślin ozdobnych
 • zna nazwy roślin, których rozsadę przygotowujemy,
 • potrafi właściwie przygotować skrzynki z podłożem
 • potrafi właściwie wysiać nasiona,
 • umie opiekować się skrzynkami z rozsadą
  • Metody: praktycznego działania, pytania i odpowiedzi Środki: narzędzia ogrodnicze, rękawice, poradniki Uwagi:


   PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

   Dział: Ochrona przyrody
   1. Analiza mapy Polski ukazującej rozmieszczenie parków narodowych.
   2. Charakterystyka obiektów chronionych na terenach parków narodowych.
   3. Analiza filmów i programów komputerowych o parkach narodowych.
   4. Rozpoznawanie chronionych gatunków roślin i zwierząt na podstawie barwnych plansz i kluczy.
   5. Przypisywanie w/w gatunków do określonych środowisk.
   6. Wykonanie doświadczenia obrazującego wpływ dzikiego wysypiska śmieci na ekosystem leśny.
   7. Zapoznanie się z dostępnymi materiałami nt. wody i ścieków.
   8. Analiza schematu krążenia wody w przyrodzie.
   9. Obserwacje i wywiady na następujące tematy: "Skąd pochodzi woda w twoim domu?", "Jak możesz oszczędzać wodę?", "Jakie jest zużycie wody w twoim domu?".
   10. Tworzenie plakatów wskazujących sposoby oszczędzania wody.
   11. Analiza składu własnego kosza na śmieci.
   12. Zaprojektowanie działań zmierzających do ograniczenia odpadów domowych.
   Dział: Krajowe rośliny i zwierzęta
   1. Obserwacja bezpośrednia najbliższego otoczenia ucznia.
   2. Rozpoznawanie drzew i krzewów najbliższej okolicy przy użyciu klucza.
   3. Poznanie zasad funkcjonowania ekosystemu na przykładzie lasu.
   4. Ćwiczenia w układaniu łańcuchów pokarmowych, nazywanie ogniw łańcucha.
   5. Opracowanie zasad zachowania się w lesie.
   6. Wyjaśnianie pojęć: ekosystem, łańcuch pokarmowy, drapieżnictwo, pasożytnictwo,
   7. Zapoznanie się z dostępnymi materiałami dotyczącymi zależności międzygatunkowych w ekosystemach wodnych i lądowych.
   Dział: Fauna i flora miejsc egzotycznych
   1. Analiza mapy Świata ukazującej strefy klimatyczne i ekosystemy.
   2. Zapoznanie się z dostępnymi materiałami dotyczącymi zależności międzygatunkowych w ekosystemach egzotycznych.
   3. Charakterystyka wybranych ekosystemów egzotycznych.
   4. Ćwiczenia w układaniu łańcuchów pokarmowych, nazywanie ogniw łańcucha.
   5. Rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt przy użyciu atlasu.
   6. Analiza filmów i programów komputerowych o poznawanych zwierzętach egzotycznych.
   7. Wykonywanie eksperymentów wykazujących potrzeby świetlne roślin.
   Dział: Hodowla i eksperyment w biologii
   1. Wykonywanie doświadczeń ukazujących potrzeby świetlne roślin.
   2. Wykonywanie eksperymentów ukazujących geotropizm roślin.
   3. Działania doskonalące umiejętności pielęgnacji roślin ozdobnych w sali i w otoczeniu szkoły.
   4. Rozwijanie planowania pracy i wyciągania wniosków z obserwacji.
   Osiągnięcia uczniów:
   1. Całościowe postrzeganie przyrody.
   2. Planowanie i prowadzenie obserwacji, doświadczeń i pomiarów. Prezentowanie uzyskanych wyników.
   3. Dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu.
   4. Znajomość prawnie chronionych obiektów i obszarów.
   5. Rozpoznawanie – za pomocą atlasów i kluczy – pospolitych gatunków roślin i zwierząt.
   6. Dostrzeganie zależności między składnikami środowiska przyrodniczego, oraz między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym.
   7. Samodzielne poszukiwanie informacji w różnych źródłach.
   8. Rozwiązywanie zadań problemowych dotyczących najbliższej okolicy zgodnie z posiadaną wiedzą i własnym systemem wartości.
   9. Zdobywanie umiejętności współdziałania w zespole i współpracy z innymi.
   SPRAWDZANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I SPOSOBY EWALUACJI

        Sprawdzanie osiągnięć uczniów jest procesem ciągłym. Polega na systematycznym zbieraniu informacji o przebiegu procesu uczenia się i wynikach nauczania. Wnikliwa obserwacja uczniów umożliwia poznanie uzdolnień zarówno uczniów nieśmiałych, jak i przedsiębiorczych. Pozwala to na lepsze dobranie metod i form pracy w taki sposób, aby zajęcia były atrakcyjne dla uczniów.

        Wiadomo, że na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie nie będą oceniani. Aby więc sprawdzić, co z zajęć tych wynieśli, po każdym dziale tematycznym uczniowie podsumowują poruszane zagadnienia. Na podstawie obserwacji i rozmowy nauczyciel wnioskuje na ile omawiane zagadnienia zostały przez członków koła opanowane.
         W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel prowadzący zajęcia co jakiś czas przeprowadza ankiety zawierające pytania dotyczące form i metod pracy oraz tematyki zajęć. Pozwoli to w przyszłości poprawić ewentualne niedociągnięcia oraz rozbudować lub zmienić poruszaną tematykę w taki sposób, aby była atrakcyjna dla ucznia.

        Aby sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów nauczyciel może dodatkowo zaproponować uczniom uczestnictwo w konkursach szkolnych związanych z tematyką biologiczną.


   Bibliografia:
   1. Barnier M. ,Atlas Wielkich Zagrożeń, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995.
   2. Bróż E.,Cieśliński S.,Przewodnik przyrodniczy po okolicach Radomia, Radomskie Towarzystwo Naukowe 1971
   3. Czerwiński W., Fizjologia roślin, PWN, Warszawa 1980
   4. Dąbrowski P., Wielocha A., Polskie Parki Narodowe - najcenniejsze szlaki przyrodnicze, Wyd. PTTK "Kraj" Sp. z o.o.
   5. Encyklopedia Dzikich Zwierząt, Delta
   6. Grabowska L., Turek L. Eksperyment w zajęciach z przyrody, WOM Bielsko-Biała.
   7. Gry i zabawy edukacyjne, Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych – praca zbiorowa.
   8. Kalinowska A.,Ekologia wybór przyszłości, Wyd. Editions Spotkania.
   9. Mierzwiński A.,1000 słów o ekologii i ochronie środowiska, Wyd. Bellona, 1991.
   10. Nasze środowisko - broszura wydana przez PKE, Kraków, 1991.
   11. Opakowania a środowisko - broszura wydana przez PKE, Katowice.
   12. Pakiet edukacyjny „WODA”, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie 2000
   13. Parki Narodowe w Polsce, Muza S.A. Warszawa 1996
   14. Stępczak K., Ochrona i kształtowanie środowiska, WSiP, 1997.
   15. Szpilska A., Klutz Z., Późniczek M., Wojciechowska H., Poznajemy tajemnice przyrody - poradnik dla nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
   16. Umiński T.,Ekologia - Środowisko - Przyroda – podręcznik dla szkół średnich, WSiP, 1995.
   17. Zieloną Ścieżką - Edukacja Ekologiczna 7-8 - praca zbiorowa, WSiP, 1996.
   Opracowała: Grażyna Gałęzia

   Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

   X


   Zarejestruj się lub zaloguj,
   aby mieć pełny dostęp
   do serwisu edukacyjnego.
   www.szkolnictwo.pl

   e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
   - największy w Polsce katalog szkół
   - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
   Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

   Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
   Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie