Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan wynikowy z matematyki dla klasy V

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2184 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to plan wynikowy z matematyki napisany na podstawie programu Matemaryka 2001. Na pewno będzie przydatny dla nauczycieli szczególnie tych, którzy rozpoczynają pracę.
PLAN WYNIKOWY - MATEMATYKA KL. V

„MATEMATYKA 2001” - DKW - 4014 - 37/99

 

 Tytuł modułu


Nr lek


Temat


Wymagania podstawowe


Wymagania ponadpodstawowe


 


Uczeń:


Uczeń:


 


 


1


Lekcja organizacyjna- zapoznanie

z wymaganiami programowymi

w klasie V.


- zapoznaje się z wymaganiami programowymi w klasie V,

- zna kryteria oceniania,

- zna formy sprawdzania wiedzy,

- poznaje strukturę podręcznika,


 


 


Wakacje Jurka


2


Doskonalenie rachunku pamięciowego.


- wykonuje w pamięci cztery podstawowe działania w zakresie 100,

- nazywa liczby w działaniach,

- oblicza niewiadomy składnik, odjemną, odjemnik, czynnik, dzielną

i dzielnik,

- stosuje przemienność i łączność dodawania i mnożenia,

- stosuje własności liczb 0 i 1

w dodawaniu, odejmowaniu, mnoże-niu i dzieleniu,


- uzupełnia brakujące liczby

w wyrażeniach arytmetycznych, tak, aby otrzymać dany wynik,

 


 


3


Algorytmy dodawania i odejmowania liczb naturalnych sposobem pisemnym.


- dodaje i odejmuje pisemnie dwie wielocyfrowe liczby naturalne,

- czyta i interpretuje dane przedsta-wione w postaci diagramu słupkowe-go,


- rozwiązuje zadania wielodziała-niowe w rachunku pisemnym,

- odtwarza brakujące cyfry

w działaniach pisemnych,

- dodaje i odejmuje pisemnie trzy wielocyfrowe liczby naturalne,


 


Jak mnożyli Hindusi?


4


Hinduski sposób mnożenia liczb. Algorytm pisemnego mnożenia liczb naturalnych.


- poznaje hinduski sposób mnożenia liczb naturalnych,

- zna algorytm pisemnego mnożenia liczb naturalnych,

- mnoży pisemnie dwie wielocyfrowe liczby naturalne,


- potrafi wymienić wady i zalety hinduskiego sposobu mnożenia liczb naturalnych,


 


5


Algorytm pisemnego dzielenia liczb naturalnych.


- zna algorytm pisemnego dzielenia liczb naturalnych,

- dzieli pisemnie liczbę naturalną wielocyfrową przez dwucyfrową,

 


- dzieli pisemnie dwie liczby naturalne wielocyfrowe,


 


6


Pisemne mnożenie i dzielenie liczb naturalnych – ćwiczenia.


- sprawnie mnoży i dzieli pisemnie liczby naturalne,


 


 


7


Kolejność wykonywania działań.


- wykonuje obliczenia zgodnie

z kolejnością działań,

- stosuje prawa rządzące działaniami,

- oblicza wartość wyrażenia złożonego z kilku działań na liczbach naturalnych pamiętając o kolejności wykonywania działań,

- używa kalkulatora do obliczeń na liczbach naturalnych,


- wstawia nawiasy i znaki działań tak, aby otrzymać dany wynik,

- sprawnie stosuje poznane prawa działań,

- opisuje wyrażeniem arytmetycz-nym treść zadania tekstowego pamiętając o kolejności działań,

- używa kalkulatora do obliczeń na liczbach naturalnych, planując

i wykonując działania we właści-wej kolejności,

- planuje i wykonuje obliczenia na liczbach naturalnych, pamiętając

o kolejności wykonywania działań,

 


 


 


8


Porównywanie ilorazowe- rozwiązywanie zadań tekstowych.


- rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe,

- stosuje poznane działania w rozwią-zywaniu zadań tekstowych,


- rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe, w których występuje wiele działań,


 


Kto zgadnie szybciej?


9


Wielokrotności i dzielniki – przypomnienie wiadomości.


- rozróżnia pojęcia „dzielnik”

i „wielokrotność”,

- podaje dzielniki i wielokrotności liczb,

- umie wskazać wspólne dzielniki

i wielokrotności dwóch liczb naturalnych,

 


- potrafi uzupełniać zaznaczone cyfry, tak, aby liczba spełniała zadane warunki podzielności

w sytuacjach, gdy rozwiązanie jest niejednoznaczne,

- wskazuje wspólne dzielniki, wielokrotności kilku liczb naturalnych,


 


10


Cechy podzielności przez 3 i 9.


- zna cechy podzielności przez 3 i 9,

- rozstrzyga, czy liczba naturalna dzieli się przez 3 i 9,


- buduje skomplikowane liczby wielocyfrowe podzielne przez

3 i 9,


 


11


Cechy podzielności przez 2,4,5,10,25,100 – przypomnienie wiadomości.


- zna i potrafi zastosować cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100,

- wskazuje i buduje liczby o poda-nych własnościach (w oparciu o ce-chy podzielności),


- zna cechy podzielności liczb

i stosuje je do tworzenia liczb podzielnych jednocześnie, przez np.2 i 3,

- potrafi samodzielnie sformułować cechę podzielności liczb np. przez 6,

- rozstrzyga, czy liczba naturalna dzieli się przez liczbę będącą wielokrotnością dwóch podanych liczb,


 


Liczbowe sito


12


Liczby pierwsze i złożone.


- podaje przykłady liczb pierwszych

i złożonych,

 


- rozróżnia wielocyfrowe liczby pierwsze i liczby złożone na podstawie cech podzielności liczb naturalnych,

- wie, co to sito Eratostenesa,


 


13


Liczby pierwsze i złożone – rozwiązywanie zadań.


- rozkłada liczby na czynniki pierwsze i zapisuje rozkład w postaci iloczynu liczb pierwszych,


- sprawnie rozkłada liczby naturalne na czynniki pierwsze

i zapisuje rozkład za pomocą potęg,


 


Lech, Czech i Rus.


14


Zapisywanie i odczytywanie liczb dziesiętnych.


- rozpoznaje ułamki dziesiętne

w zapisie zwykłym,

- odczytuje zapisaną cyframi liczbę dziesiętną,

- zapisuje cyframi zapisaną słownie liczbę dziesiętną,

- stosuje nazwy rzędów ułamkowych w zapisie dziesiętnym,

- zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe,

- zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne przez rozszerzanie lub skracanie,


- zapisuje i odczytuje ułamki

z dużą liczbą miejsc po przecinku,

- przedstawia wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego,

- potrafi zapisać liczbę dziesiętną w postaci sumy rzędów,


 


15


Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi liczbowej.


- umie zaznaczyć dowolną liczbę dziesiętną na osi liczbowej dobierając odpowiednia jednostkę,

- odczytuje liczbę dziesiętną zaznaczoną na osi,


- zaznacza na osi dowolne ułamki dziesiętne,

- rozumie własność gęstości liczb wymiernych na osi liczbowej,


 


16


Porównywanie liczb dziesiętnych – ćwiczenia.


- porównuje dwie liczby dziesiętne

- potrafi uporządkować liczby dziesiętne,

- umie skracać i rozszerzać liczby dziesiętne,


- umie wykorzystywać porównywanie liczb dziesiętnych

w sytuacjach praktycznych,


 


Kto ma lepszy refleks?


17


Algorytm dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych sposobem pisemnym.


- dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci w prostych przykładach,

- dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne pisemnie z zastosowaniem rozszerzania,


- stosuje wiadomości o dodawaniu i odejmowaniu ułamków dziesiętnych do rozwiązywania prostych równań,

- wstawia znaki działań i nawiasy tak, aby otrzymać ustalony wynik,


 


18


Ćwiczenia w pisemnym dodawaniu i odejmowaniu liczb dziesiętnych.


- sprawnie dodaje i odejmuje liczby dziesiętne, oblicza niewiadomy składnik, odjemną i odjemnik,

- używa poprawnie kalkulatora do dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych,


- oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych zgodnie

z kolejnością działań,

 


 


19


Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych – rozwiązywanie zadań tekstowych.


- stosuje dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych do rozwiązywania typowych zadań tekstowych,


- rozwiązuje zadania tekstowe związane z porównywaniem ułamków dziesiętnych,

- rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe

i ilorazowe,

- szacuje wyniki działań na liczbach dziesiętnych,


 


Wędrujący przecinek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20


Mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych przez 10,100,1000.


- mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10,100,1000...,


- potrafi sformułować i zastosować w zadaniach rachunkowych

i tekstowych wniosek o mnożeniu i dzieleniu ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000...,


 


21


Mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych przez 10,100,1000 – rozwiązywanie zadań.


- sprawnie mnoży i dzieli liczby dziesiętne przez potęgi liczby 10,


- stosuje te działania do zamiany jednostek długości, pola, masy, pieniądza,


 


22 - 23


Trening przed klasówką.


-przypomina:

działania na liczbach naturalnych, wielokrotności i dzielniki,

 cechy podzielności liczb,

 dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych,


 


 


24


Praca klasowa nr 1.


 


 


 


25


Poprawa pracy klasowej.


 


 


 


Tajemnice liczb.


26


Figury symetryczne, oś symetrii figury – przypomnienie wiadomości.


- rozstrzyga, czy dwie narysowane figury są swoimi lustrzanymi odbiciami,

- rozpoznaje wśród nieregularnych „kleksów” figury z osią symetrii,

- uzupełnia rysunki figur, by miały własność symetrii osiowej,


 


 


27


Figury przystające.


-zna pojęcie figur przystających,

- rozpoznaje figury przystające,

- rysuje figury przystające do danych figur w prostych przypadkach,

 


- rysuje figury przystające do danych figur w trudniejszych przypadkach,

- rozróżnia figury symetryczne względem prostej od figur przystających,


 


Po drugiej stronie lustra


28


Odcinki i proste na płaszczyźnie.


- zna pojęcia: prosta, odcinek, półprosta, łamana,

- odróżnia proste od odcinków,

- wie, ile prostych przechodzi przez jeden, dwa, trzy punkty,

- zna jednostki długości w systemie metrycznym,

- potrafi zmierzyć długość odcinka,

 


 


 


29


Równoległość i prostopadłość prostych i odcinków.


- odróżnia proste prostopadłe, proste równoległe,

- wskazuje proste prostopadłe

i równoległe w swoim otoczeniu,

- rysuje odcinek prostopadły lub równoległy do danego odcinka na papierze w kratkę,


 


 


30


Równoległość i prostopadłość – rozwiązywanie zadań.


- potrafi narysować proste prostopadłe i równoległe na gładkim papierze,

- zna pojęcie odległości dwóch prostych równoległych,

- potrafi obliczyć odległość dwóch prostych równoległych oraz wyznaczyć odległość punktu od prostej,


- potrafi wykreślić proste prostopadłe i równoległe przy użyciu cyrkla i linijki,


 


Jeden czy dwa?


31


Kąty, kąt pełny i półpełny, kąty wklęsłe i wypukłe.


- wskazuje kąty utworzone przez dwie półproste o wspólnym początku,

- nazywa elementy kąta,

- rozpoznaje i nazywa kąt pełny

i półpełny,

- rozpoznaje kąty wklęsłe i wypukłe,

- rysuje i prawidłowo oznacza nazwami literowymi określony kąt,


- rysuje wszystkie kąty,

- rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące wskazówek zegara,


 


32


Kąt prosty, ostry i rozwarty.


- rozpoznaje i nazywa kąty: prosty, ostry, rozwarty,


 


 


Komu łatwiej trafić w bramkę?


33


Rozwartość kąta, mierzenie rozwartości katów.


- mierzy dany kąt za pomocą kątomierza,


 


 


34


Rysowanie kątów o danej rozwartości.


- rysuje kąt o danej mierze,


 


 


35


Kąt i jego rozwartość – rozwiązywanie zadań.


 


 


 


Stary, ale na chodzie.


36


Kąty przyległe.


- rozpoznaje kąty przyległe,

 

 


- wykorzystuje własności kątów przyległych do określenia miar tych kątów na rysunku,

- oblicza rozwartość kąta przyległego do danego kąta,


 


37


Kąty wierzchołkowe i naprzemianległe.


- rozpoznaje kąty wierzchołkowe

i naprzemianległe,

 


- oblicza rozwartości kątów wykorzystując to, że kąty wierzchołkowe mają takie same rozwartości,

- obliczyć rozwartości kątów korzystając z równości kątów naprzemianległych,


 


38


Kąty – rozwiązywanie zadań.


- potrafi obliczyć rozwartości kątów,


- oblicza rozwartości kątów, korzystając z własności kątów przyległych, wierzchołkowych

i naprzemianległych,


 


Trening przed klasówką


39 - 40


Trening przed klasówką.


powtarza:

- kąty i ich rodzaje,

 - proste prostopadłe i równoległe,

 - symetria osiowa,


 


 


41


Praca klasowa nr 2.


 


 


 


42


Poprawa pracy klasowej.


 


 


 


W sezonie czy po?


43


Ułamek zwykły, liczba mieszana – powtórzenie.


- stosuje pojęcie ułamka zwykłego

w różnych kontekstach,

- prawidłowo posługuje się pojęciami licznika i mianownik ułamka,

- posługuje się pojęciami: ułamek właściwy, ułamek niewłaściwy, liczba mieszana,

- rozpoznaje ułamki właściwe

i niewłaściwe,

- przedstawia ułamek zwykły

w postaci ilorazu i odwrotnie,

- wyłącza całości z ułamków niewłaściwych,

- zamienia liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy,


- potrafi zilustrować sytuacje problemowe za pomocą ułamków,

- tworzy ułamki o podanych własnościach,


 


44


Dodawanie i odejmowanie ułamków

o takich samych mianownikach – powtórzenie.


- dodaje ułamki (liczby mieszane)

o jednakowych mianownikach,

- stosuje pojęcie sumy,

- odejmuje ułamki (liczby mieszane) o jednakowych mianownikach,

- stosuje pojęcie różnicy

- umie odjąć ułamek od liczb naturalnych,


- swobodnie dodaje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach przedstawiając wynik w najprost-szej postaci,

- swobodnie odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianowni-kach przedstawiając wynik

w najprostszej postaci,

 

 


 


Jaki następny?


45 - 46


Ułamki równe. Skracanie i rozszerzanie ułamków.


- rozszerza i skraca ułamek zwykły przez podaną liczbę,

- skraca ułamki kolejno przez liczby będące dzielnikami,

- wskazuje i tworzy grupy ułamków równych,

 


- rozszerza i skraca ułamek zwykły do podanego licznika lub mianownika,

- sprowadza ułamki do wspólnego mianownika,

- skraca ułamki przez NWD,


 


 


47


Porównywanie ułamków – powtórzenie.


- umie porównać ułamki o jednako-wych licznikach i mianownikach,

- porządkuje rosnąco lub malejąco skończony zbiór ułamków wg podanych reguł,

- rozpoznaje ułamki równe,

 


 


 


48


Zaznaczanie ułamków na osi liczbowej.


- zaznacza punkty o współrzędnych ułamkowych na osi liczbowej,

- odczytuje współrzędne zaznaczonych punktów na osi liczbowej,

- przedstawia liczby mieszane na osi liczbowej,


- przedstawia ułamek niewłaściwy na osi liczbowej,

- dobiera jednostkę i zaznacza na osi ułamki o różnych mianowni-kach,

- znajduje liczbę zawartą między dwiema liczbami na osi,


 


49


Porównywanie ułamków o różnych mianownikach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- sprowadza ułamki do wspólnego mianownika nie koniecznie najmniejszego i porównuje je,

- potrafi porównać ułamki o różnych licznikach lub mianownikach,

- umie porównać i uporządkować ułamki i liczby mieszane,


-sprawnie porównuje ułamki zwykłe o różnych licznikach

i mianownikach,

- porządkuje rosnąco lub malejąco skończony zbiór ułamków

o różnych mianownikach lub licznikach wg podanych reguł,

- wykorzystuje porównywanie ułamków do rozwiązywania zagadnień z życia codziennego,

 


 


Korzyści z tabliczki mnożenia.


50


Dodawanie i odejmowanie ułamków

o różnych mianownikach.


- sprowadza ułamki do wspólnego mianownika i oblicza sumę tych ułamków,

- sprowadza ułamki do wspólnego mianownika i oblicza różnicę tych ułamków,

 


 


 


51


Dodawanie i odejmowanie liczb mieszanych.


- dodaje i odejmuje ułamki zwykłe,

 


- uzupełnia liczby w dodawaniu ułamków o różnych mianownikach tak, aby otrzymać żądany wynik,

- uzupełnia liczby w odejmowaniu ułamków o różnych mianownikach tak, aby otrzymać żądany wynik,

- wykonuje działania na „dużych” ułamkach wykorzystując Kalkuta-tor do pomocniczych obliczeń (np. znajdowanie wspólnego miano-wnika ułamków),

- oblicza wartości złożonych wyrażeń arytmetycznych

z wykorzystaniem dodawania

i odejmowania ułamków zwy-kłych,


 


 


52


Dodawanie i odejmowanie ułamków i liczb mieszanych – rozwiązywanie zadań tekstowych.


- potrafi wykorzystać umiejętność dodawania i odejmowania ułamków do rozwiązywania zadań tekstowych,


- dodaje ułamki i liczby mieszane o różnych mianownikach,

- odejmuje liczby mieszane

o różnych mianownikach,


 


Co robi ta maszynka?


53


Maszynki liczbowe- użycie symboli literowych jako skróconej formy zapisu.


- uzupełnia tabelki zgodnie z ustaloną zasadą,

- odgaduje zależności na podstawie tabelki,

- używa symboli literowych do zapisu zauważonych prawidłowości,

- rozumie znaczenie zapisu wykorzystującego litery,


- sprawdza działanie maszynki liczbowej układając tabelkę do rysunku przedstawiającego działanie maszynki,

- sprawdza działanie maszynki liczbowej układając tabelkę do opisu działania maszynki,


 


54 -55


Maszynki liczbowe i kompozycje – formułowanie i zapisywanie prawidłowości.


- słownie wyraża prawidłowości,

- zapisuje zauważone prawidłowości,


- opisuje działanie prostej maszynki w sposób skrócony,

- dostrzega prawidłowości tkwiące w sekwencjach figur,


 


Gdzie jest najzimniej?


56 - 57


Liczby ujemne na osi liczbowej. Liczby przeciwne.


- poprawnie używa terminów: liczba naturalna, dodatnia, ujemna, liczba całkowita,

- zna pojęcie liczby przeciwnej do danej,

- potrafi podać liczbę przeciwną do danej,

- zaznacza liczbę całkowitą na osi liczbowej,

- odczytuje liczbę całkowitą zaznaczoną na osi,


- dobiera jednostkę na osi liczbowej i zaznacza na niej liczby spełniające podane warunki,


 


58


Porównywanie liczb całkowitych.


- potrafi porównać dwie liczby całkowite,

- umie uporządkować liczby całkowite malejąco lub rosnąco,


- porządkuje liczby wymierne malejąco lub rosnąco,


 


Ile to waży?


59


Rozwiązywanie zadań – zagadek

z wykorzystaniem wagi.


- oblicza niewiadomą w równaniu na przykładzie wagi,

- zapisuje zagadkę na wadze słownie

i symbolicznie,


 


 


60


Symboliczny zapis sytuacji przedstawionej na wadze.


- rozwiązuje proste równanie z jedną niewiadomą, pomagając sobie rysunkiem,


- rozwiązuje równania z jedną niewiadomą bez pomagania sobie rysunkiem,

- potrafi napisać równanie pasujące do narysowanej wagi,

- umie narysować wagę do równania,


 


 


61


Różne sposoby rozwiązywania zadań tekstowych.


- zna różne metody rozwiązywania zadań tekstowych: metoda prób

i błędów, metoda grafów, równanie,

- potrafi rozwiązać prosta zagadkę za pomocą przynajmniej jednej metody,


- potrafi rozwiązać zadanie

z treścią każdą z poznanych metod,


 


Trening przed klasówką


62 - 63


Trening przed klasówką.


powtarza:

- dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych,

- porównywanie liczb całkowitych,


 


 


64


Praca klasowa nr 3.


 


 


 


65


Poprawa pracy klasowej.


 


 


 


Do czego służą zapałki?


66


Trójkąt różnoboczny, równoramienny

i równoboczny.


- wyróżnia trójkąty spośród innych wielokątów,

- rozpoznaje trójkąty różnoboczne, równoramienne, równoboczne,

- określa ilość osi symetrii trójkątów,

- prawidłowo rozpoznaje podstawę, ramię trójkąta,

 


 


 


67


Rysowanie trójkątów równobocznych

i równoramiennych.


- potrafi narysować trójkąt różnoboczny, równoramienny, równoboczny,

- prawidłowo rysuje wysokości

w poznanych trójkątach,


- buduje konstrukcyjnie trójkąt różnoboczny o danych długościach boków,

- buduje konstrukcyjnie trójkąt równoramienny,

- oblicza długość podstawy (ramienia) trójkąta równoramien-nego znając obwód i długość ramienia (podstawy),

- buduje konstrukcyjnie trójkąt równoboczny,


 


68


Rysowanie trójkątów o danych bokach. Warunek trójkąta.


- zna warunek trójkąta,

- potrafi określić, czy z danych trzech długości boków można zbudować trójkąt,


- zauważa powtarzające się wzory,

- buduje trójkąty, których boki spełniają podane warunki,


 


Kto ma lepsze oko?


69


Klasyfikacja trójkątów ze względu na kąty.


- rozpoznaje trójkąty prostokątne, rozwartokątne i ostrokątne,

- wskazuje przyprostokątne

i przeciwprostokątną w trójkącie prostokątnym,

- prawidłowo rysuje wysokości

w poznanych trójkątach,


- rysuje trójkąt równoramienny

i różnoboczny tak, aby był jednocześnie ostrokątny, prostokątny lub rozwartokątny,

- określa rodzaj trójkąta ze względu na własności jego boków i miary kątów,


 


70 - 71


Suma kątów w trójkącie.


- wie, ile jest równa suma kątów dowolnego trójkąta,

- oblicza rozwartość trzeciego kąta trójkąta, znając rozwartości dwóch pozostałych kątów,


- sprawnie rozwiązuje zadania

z wykorzystaniem kątów wewnętrznych i zewnętrznych trójkąta,


 


72 - 73


Suma kątów w czworokącie.


- wie, ile jest równa suma kątów dowolnego czworokąta,

- oblicza sumy kątów czworokątów,

- oblicza rozwartość czwartego kąta

w czworokącie, znając rozwartości trzech pozostałych kątów,


- oblicza kąty czworokąta spełniające określone warunki,

- sprawnie rozwiązuje zadania

z wykorzystaniem kątów wewnętrznych i zewnętrznych czworokąta,

- korzysta z własności kątów naprzemianległych i przyległych,


 


Kartka, nożyczki i….


74


Prostokąty.


- rysuje prostokąt i kwadrat,

- wskazuje i nazywa elementy prostokąta i kwadratu,

- rysuje przekątne prostokąta

i kwadratu

- oblicza obwód prostokąta

i kwadratu,

- opisuje własności prostokąta

i kwadratu,

- określa liczbę osi symetrii prostokąta i kwadratu,


- rozwiązuje zadania dotyczące obwodu prostokąta i kwadratu wymagające dodatkowych obliczeń,

-rysuje prostokąty i kwadraty mając dane proste, na których leżą przekątne i jeden wierzchołek lub długości przekątnych,

 


 


 


75


Równoległoboki.


- wyróżnia równoległoboki spośród innych czworokątów,

- potrafi narysować równoległobok na kartce w kratkę,

- oblicza obwód równoległoboku mając dane długości jego boków,

 - rysuje wysokości równoległoboku,

- określa liczbę osi symetrii równoległoboków,

 


- potrafi zbadać własności boków, przekątnych oraz kątów równoległoboku i wykorzystać je w rozwiązywaniu zadań,

- oblicza bok równoległoboku mając dany jego obwód i drugi bok,

- oblicza boki równoległoboku mając dany jego obwód i związek między bokami,


 


76


Romb i latawiec.


- oblicza obwód i długość boku rombu,

- oblicza bok rombu o danym obwodzie,

- rysuje romb o danych długościach przekątnych,

- podaje liczbę osi symetrii rombu, latawca,


- potrafi zbadać własności boków, przekątnych oraz kątów rombu

i wykorzystać je w rozwiązywaniu zadań,

- potrafi zaobserwować własności rombu,

 


 


Pasuje, nie pasuje


77


Trapez i jego własności.


- wyróżnia trapezy spośród innych czworokątów,

- wyróżnia trapezy równoramienne

i prostokątne spośród innych trapezów,

- oblicza obwód trapezu,

- określa liczbę osi symetrii trapezów,


- wykorzystuje zaobserwowane własności trapezów do rozwiązywania zadań,

- oblicza miary kątów w trapezach,


 


 


78 - 79


Klasyfikacja czworokątów.


- wyróżnia spośród innych i nazywa dany czworokąt na podstawie rysunku,

- rysuje czworokąt o podanych własnościach,

- oblicza obwód danego czworokąta,


- wyróżnia spośród innych

i nazywa dany czworokąt na podstawie opisu własności,

- klasyfikuje czworokąty ze względu na własności boków

i kątów,

- wskazuje linie podziału czworokąta na zadane wielokąty,


 


80


Rysowanie równoległoboku. Zadania.


-potrafi za pomocą przyrządów geometrycznych narysować równoległobok o danej długości boków oraz o danym kącie,


 


 


81


Klasyfikacja czworokątów – zebranie wiadomości.


- klasyfikuje poznane czworokąty,


- grupuje czworokąty zgodnie

z ich własnościami,


 


Palcem po mapie


82


Odczytywanie położenia obiektów na mapie. Punkt w układzie współrzędnych.


- zna pojęcie układu współrzędnych

- odczytuje współrzędne, zaznaczonego punktu w układzie współrzędnych,


- zna terminy: odcięta, rzędna,


 


83


Odczytywanie i zaznaczanie punktów

w układzie współrzędnych.


- zaznacza w układzie współrzędnych punkt o danych współrzędnych,


 


 


Trening przed klasówką


84 - 85


Trening przed klasówką.


Powtarza:

- klasyfikacja trójkątów

i czworokątów.


 


 


86


Praca klasowa nr 4.


 


 


 


87


Poprawa pracy klasowej.


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WYNIKOWY - MATEMATYKA KL. V

„MATEMATYKA 2001” - SEMESTR II

 


Tytuł modułu


Nr lekcji


Temat


Wymagania podstawowe


Wymagania ponadpodstawowe


Uczeń:


Uczeń:


Skarbonka i ja


88


Mnożenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne.


- pamięciowo i pisemnie mnoży liczbę dziesiętną przez liczbę naturalną,


- odtwarza brakujące cyfry

w mnożeniu liczb dziesiętnych przez liczbę naturalną,


89


Dzielenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne.


- pamięciowo i pisemnie dzieli liczbę dziesiętną przez liczbę naturalną,

- sprawdza poprawność otrzymane-go wyniku,


 


90


Szczególne przypadki dzielenia liczb dziesiętnych przez liczby naturalne. Rozwiązywanie zadań tekstowych.


- dzieli liczby dziesiętne przez liczby naturalne sposobem pisemnym (przykłady dzielenia,

w których w ilorazie jest więcej cyfr dziesiętnych niż w dzielnej),


- rozwiązuje zadania tekstowe

z zastosowaniem dzielenia liczb dziesiętnych przez liczby natural-ne,

 


Udane zakupy


91


Rozwiązywanie zadań teksto-wych związanych z edukacją ekonomiczną.


- pamięciowo i pisemnie dodaje

i odejmuje wyrażenia dwumianowa-ne,

- pamięciowo i pisemnie dodaje

i odejmuje liczby dziesiętne,

- pamięciowo i pisemnie mnoży

i dzieli liczby dziesiętne przez liczby naturalne,


- ocenia rzeczywiste koszty produktów,

- stosuje działania na ułamkach dziesiętnych w sytuacjach prakty-cznych,


92


Działania na liczbach dziesiętnych - rozwiązywanie zadań tekstowych.


- oblicza wartość nieskomplikowa-nego wyrażenia arytmetycznego,

- wykonuje obliczenia posługując się kalkulatorem,


- tworzy wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści i oblicza ich wartość,

- sprawnie wykorzystuje pamięć kalkulatora przy obliczaniu wartości działań arytmetycznych,


93


Działania łączne na liczbach dziesiętnych.


- zna kolejność wykonywania działań,

- wykonuje działania łączne na ułamkach dziesiętnych,


- oblicza wartość wyrażeń posiadających kilka działań

i nawiasów,

- wstawia znaki działań i nawiasy tak, aby otrzymać ustalony wynik,


94


Zaokrąglanie liczb dziesiętnych do liczb naturalnych. Szacowanie wyników działań.


- zaokrągla liczbę dziesiętną do liczby naturalnej,

- zaokrągla liczbę dziesiętną

z nadmiarem lub niedomiarem,


- szacuje wyniki działań,


U babci w spiżarni


95


Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną. Obliczanie ułamka liczby.


- mnoży ułamek przez liczbę naturalną,

- oblicza ułamek danej liczby naturalnej,


- rozwiązuje zadania tekstowe na obliczanie ułamka danej liczby,

- biegle mnoży ułamek przez liczbę naturalną stosując operację skracania i przedstawiając wynik w najprostszej postaci,


96


Mnożenie liczby mieszanej przez liczbę naturalną.


- zamienia liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy,

- mnoży liczbę mieszaną przez liczbę naturalną,


- mnoży liczbę mieszaną przez liczbę naturalną stosując rozdziel-ność mnożenia względem doda-wania,

- oblicza wartość wyrażenia z na-wiasami,

- dobiera metodę postępowania do rozpatrywanego przykładu,


Wielka wyprzedaż


97


Wprowadzenie pojęcia procent.


- wskazuje zastosowanie procentów w życiu codziennym,

- odczytuje, jaki procent figury zamalowano,

- maluje podaną w procentach część figury,

 


- rozwiązują zadania tekstowe dotyczące procentów,


 


98


Obliczanie procentu liczby.


- zamienia procenty na ułamki

o mianowniku 100,

- oblicza procent danej liczby naturalnej,


- zwiększa i zmniejsza liczby

o dany procent - podwyżki, obniżki i obliczanie odsetek,

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie