Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy V

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9614 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH
DLA KLASY V
2005/2006-06-04


1. Wstęp:

Program nauczania matematyki dla klasy V szkoły podstawowej zawiera wiele nowych pojęć. Podstawą ich poznania jest znajomość działań na liczbach całkowitych i ułamkach. Niektórzy uczniowie nie opanowali wiadomości o ułamkach w stopniu, który pozwoliłby im poznawanie nowych pojęć. Wynikła więc konieczność stworzenia zespołu wyrównawczego. Program zajęć zawiera treści objęte programem nauczania matematyki w klasie V.

2. Cele ogólne.
- wyrównywanie braków edukacyjnych zakresie realizowanych treści programowych,
- kształcenie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
- wyrabianie poczucia własnej wartości,
- uświadomienie potrzeby znajomości pojęć matematycznych w codziennych sytuacjach życiowych.
3. Cele dla nauczyciela.
- kształcenie umiejętności stosowania wiedzy programowej w sytuacjach typowych,
- pozytywne wzmacnianie ucznia,
- motywowanie ucznia do podejmowania wysiłku umysłowego,
4. Cele dla ucznia.
- umiejętność posługiwania się wiedzą programową w praktycznym działaniu,
- dostrzeganie własnych możliwości, budowanie właściwej samooceny,
- świadome podejmowanie wysiłku umysłowego,
- świadomość potrzeby znajomości wiedzy matematycznej w codziennymżyciu.
5. Treści ( w ujęciu modułowym ) zgodne z celami ogólnymi.
- Działania pamięciowe.

- Działania pisemne.

- Działania na ułamkach zwykłych.

- Działania na ułamkach dziesiętnych.

- Procenty.

- Figury geometryczne.

6. Pomoce dydaktyczne.
- podręczniki dla klas IV i V szkoły podstawowej,

- plansze matematyczne,

- domino matematyczne, gra „Piotruś” matematyczny, matematyczne gry planszowe,

- przyrządy geometryczne,

- programy komputerowe np. Matematyka 2001 dla klas IV i V.


7. Przewidywane osiągnięcia.
- wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie treści programowych,

- wyrobienie poczucia własnej wartości,

- chętne podejmowanie wysiłku intelektualnego,

- umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w różnych sytuacjach życiowych.

8. Sposoby oceniania osiągnięć.
- pochwała słowna,

- sprawdziany w formie zabawowej,

- prace pisemne sprawdzane przez samych uczniów i korekta nauczyciela,

- test diagnostyczny,

- test podsumowujący,

9. Uwagi o realizacji ( formy i techniki pracy ).
Program będzie realizowany jako zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 1 godzina tygodniowo

przez okres jednego roku (około 36 godzin). Podstawową formą pracy z uczniem będzie praca indywidualna z uczniem, zaś metodą – ćwiczenia praktyczne. Treści zadań pozwolą na stosowanie poznanych wiadomości w praktycznym działaniu. W pracy z uczniami będziemy ćwiczyć sprawność liczenia, w tym celu zastosujemy metody zabawowe.

10. Ewaluacja programu.
a) Ewaluacja ma służyć uczniom, dyrekcji szkoły i nauczycielom realizującym program. Wszystkie strony będą informowane o jej wynikach i będą uczestniczyły w wyciąganiu, formułowaniu wniosków i realizowaniu zaleceń na przyszłość.

b) Rodzaje ewaluacji:

- monitoring ( bieżąca obserwacja ),

- ewaluacja cząstkowa ( po 15 godzinach pracy z uczniami ),

- ewaluacja końcowa ( po realizacji programu ),

c) Techniki badawcze:

- obserwacja,

- analiza dokumentów ( testy, sprawdziany, ćwiczenia ),

- kwestionariusz ankiety,

d) Czas: 4 h,

e) Wykorzystanie ewaluacji:

O sposobie wykorzystania ewaluacji mogą decydować wszystkie zainteresowane strony.

Ewaluacja ma służyć doskonaleniu pracy zarówno ucznia, jak i nauczyciela.
Moduł Zakres treści Cele operacyjne ( oczekiwane rezultaty)Uczeń: Formy realizacji
Uwagi
1. Działania pamięciowe na liczbach naturalnych.
a) Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb naturalnych. (1h)


b) Mnożenie i dzielenie pamięciowe liczb naturalnych.(2h)

- Określa pojęcie liczby naturalnej
- Zna pojęcia: sumy, różnicy, składników, odjemnej i odjemnika.

- Zna znaki działań.

- Dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne.

- Stosuje znane prawa działań w celu usprawnienia liczenia.


- Zna pojęcia: iloczynu, ilorazu, czynników, dzielnej i dzielnika.

- Zna znaki działań.

- Zna tabliczkę mnożenia i dzielenia i wykonuje obliczenia w pamięci.

Ćwiczenia praktyczne- układanie kartoników liczbami, działaniami i nawiasami. Praca indywidualna.

Ćwiczenia praktyczne- zabawy z kalkulatorem, rywalizacja. Praca binarna.
2.Działania pisemne na liczbach naturalnych.
a) Dodawanie i odejmowanie pisemne liczb naturalnych.(2h)b) Mnożenie i dzielenie pisemne.(2h)

- Zna algorytmy działań pisemnych – dodawania i odejmowania i potrafi zastosować je do wykonywania obliczeń.


- Zna algorytmy mnożenia i dzielenia pisemnego potrafi zastosować je do wykonywania obliczeń.

Zabawy utrwalające znajomość układu dziesiątkowego, ćwiczenia praktyczne, praca indywidualna,


Zabawy utrwalające tabliczkę mnożenia i dzielenia, praca indywidualna.
3. Działania na ułamkach zwykłych.
a) Pojęcie ułamka zwykłego- właściwego, niewłaściwego i liczby mieszanej.(2h)


b) Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych.(2h)

c) Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach.(1h)
d) Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach.(3h)e) Mnożenie ułamków zwykłych.(1h)

f) Dzielenie ułamków zwykłych.(1h)g) Zastosowanie ułamków zwykłych do rozwiązywania prostych zadań.(1h)

- Zna pojęcie ułamka zwykłego, potrafi zilustrować ułamek zwykły.
- Zapisuje ułamki zwykłe.
- Zapisuje liczby mieszane i liczby całkowite w postaci ułamków i odwrotnie.


- Potrafi rozszerzyć ułamek do danego mianownika.
- Potrafi skracać ułamki, znajdować wspólne dzielniki.

- Potrafi znaleźć wspólne mianowniki i liczniki dla ułamków.


- Zna sposób dodawania i odejmowania ułamków zwykłych tych samych mianownikach.

- Stosuje dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych do rozwiązywania zadań z treścią.


- Sprowadza ułamki do wspólnego mianownika.

- Wykonuje dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.


- Umie zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy i odwrotnie.

- Rozumie pojęcie skracania i stosuje skracanie przed mnożeniem ułamków.

- Potrafi mnożyć ułamki zwykłe.


- Zna pojęcie odwrotności liczb.

- Wie, że podzielić ułamek zwykły przez dowolną liczbę, to inaczej pomnożyć go przez odwrotność dzielnika.

- Potrafi dzielić ułamki zwykłe.
- Potrafi obliczyć ułamek z liczby.

- Potrafi zapisać jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba.

- Stosuje powyższe wiadomości do rozwiązywania prostych zadań.


Zajęcia z ilustracjami, dominem ułamkowym.

Praca indywidualna.

Zajęcia z ilustracjami, dobieraną ułamkową. Praca indywidualna.

Ćwiczenia praktyczne.

Gra „ Piotruś ułamkowy”. Praca binarna.
Ćwiczenia praktyczne.

„Dobieranka ułamkowa”.

Praca indywidualna.


Praca z ilustracjami.

Ćwiczenia praktyczne.

Ćwiczenia praktyczne -uzupełnianka . Praca indywidualna.


Praca z zadaniami tekstowymi. Ćwiczenia praktyczne. Praca binarna.


4. Działania na ułamkach dziesiętnych.
a) Pojęcie ułamka dziesiętnego.(1h)


b)Dodawanie pisemne ułamków dziesiętnych.(1h)

c) Odejmowanie pisemne ułamków dziesiętnych.(1h)d) Mnożenie pisemne ułamków dziesiętnych.(2h)e) Dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych.(2h)f) Rozwiązywanie zadań praktycznych z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych.(1h)

- Zna pojęcie ułamka dziesiętnego.
- Potrafi zapisywać odczytywać ułamki dziesiętne.

- Umie zapisać ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwykłego.

- Umie zamienić ułamek zwykły na dziesiętny.


- Zna algorytm dodawania pisemnego ułamków dziesiętnych.

- Potrafi odpowiednio rozszerzyć lub skrócić ułamek dziesiętny.

- Wykonuje dodawanie ułamków dziesiętnych.


- Zna algorytm pisemnego odejmowania ułamków dziesiętnych.

- Wykonuje odejmowanie pisemne ułamków dziesiętnych.


- Zna tabliczkę mnożenia.

- Zna algorytm mnożenia pisemnego.

- Potrafi poprawnie wykonywać obliczenia.


- Zna algorytm dzielenia pisemnego ułamków dziesiętnych.

- Wie, że dzielnik musi być rozszerzony do liczby całkowitej.

- Poprawnie wykonuje proste obliczenia,

- Potrafi wykorzystać kalkulator do wykonywania obliczeń.


- Rozwiązuje zadania z zastosowaniem obliczeń pieniężnych, miar długości i wagi.

- Zna podstawowe jednostki miary: wagi, długości, objętości.Praca z planszami. Ćwiczenia praktyczne.Ćwiczenia praktyczne – uzupełnianie piramidy. Praca indywidualna.

Ćwiczenia praktyczne –uzupełnianie pętelek. Praca indywidualna.Ćwiczenia praktyczne- obliczanie cen zakupów. Praca indywidualna.Ćwiczenia praktyczne- przeliczanie ilości produktów na osobę. Praca grupowa.

Praca z zadaniami. Praca binarna.


5. Procenty.
a) Pojęcie procentu.(1h)b) Obliczanie procentu z liczby.(1h)
c) Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.(1h)d) Diagramy procentowe.(1h)

- Zna pojęcie procentu.
- Potrafi zamienić ułamek na procent i procent na ułamek.


- Wie, że obliczyć procent z liczby, to inaczej pomnożyć go przez tę liczbę uprzednio zamieniając procent na ułamek.


- Potrafi ułożyć odpowiedni ułamek i zamienić go na procent.

- Rozwiązuje zadania z treścią wymagające powyższych


- Potrafi wykonać diagram procentowy przy danych procentowych.Ćwiczenia praktyczne-praca z ilustracjami. Praca zbiorowa.


Praca indywidualna- praca z programem komputerowym. Ćwiczenia praktyczne.


Praca indywidualna- dobieranka. Ćwiczenia praktyczne.Ćwiczenia praktyczne. Praca z planszami.


6. Figury geometryczne.
a) Rozpoznawanie wielokątów. (1h)


b) Podział trójkątów.(2h)

c) Podział czworokątów.(2h)

- Rozpoznaje i nazywa wielokąty: trójkąty, kwadraty, prostokąty, równoległoboki, romby, trapezy, pięciokąty i inne, potrafi je narysować.
- Potrafi obliczyć obwody wielokątów.

- Potrafi nazwać poszczególne elementy wielokątów.


- Nazywa i rozpoznaje trójkąty ze względu na boki, kąty i obie te cechy.

- Potrafi narysować trójkąty o danych cechach.

- Zna warunek konieczny powstawania trójkąta.

- Wie jak obliczyć pole i obwód trójkąta.

- Zna jednostki pola.


- Rozpoznaje i nazywa czworokąty.

- Zna cechy charakterystyczne: kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trapezu, rombu.

- Potrafi narysować te figury.

- Wie jak obliczyć pola i obwody czworokątów.

Ćwiczenia praktyczne.

Kreślenie wielokątów .Ćwiczenia praktyczne- składanie trójkątów z patyczków. Praca indywidualna.


Ćwiczenia praktyczne- budowanie czworokątów spełniających dane warunki i nazywanie ich. Mierzenie długości i obliczanie pól i obwodów.
OPRACOWAŁA
Joanna Łukawska nauczycielka matematyki

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie