Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan wynikowy z geografii klasa III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1534 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Prezentowany plan wynikowy jest wykazem oczekiwanych wyników uczenia się ucznia z przedmiotu geografia w gimnazjum w klasie 3.  Zawiera opis i podporządkowany zakres materiału nauczania oraz oczekiwane osiągnięcia uczniów po przerobieniu danej partii materiału.

PLAN WYNIKOWY REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KL. III GIMNAZJUM
OPRACOWAŁA: p. HALINA GLEB nauczyciel Gimnazjum w Człuchowie
DZIAŁ(nazwy działu odpowiadają treścią podstaw programowych)
TTEMATYKA(liczba godzin przeznaczona do realizacji tematu)
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
K- konieczne
P- podstawowe
R- rozszerzające
D- dopełniające
W- wykraczające
Integracja międzyprzedmiotowa
Tematyka ścieżek edukacyjnych.
Szczegółowe treści geograficzne wyko-
rzystywane w danym dziale.
POTENCJAŁ NATURALNY POLSKI 

A) POŁOŻENIE POLSKI


B) ŚRODOWI-
SKO PRZYRODNICZE
POLSKI
C)REGIONY- KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKI 
- NIŻ POLSKI- WYŻYNY

- KOTLINY I GÓRY   
1.Lekcja organizacyjna. Przedmiotowy system oceniania (1) 

2. Położenie Polski w Europie i jego konsekwencje (1) 

3. Powierzchnia, granice i podział administracyjny Polski (1) 

4.Budowa geologiczna Polski (1)

5.Wpływ zlodowacenia na ukształtowanie powierzchni Polski (1)

6.Ukształtownanie powierzchni Polski- pasowy układ rzeźby (1)


7.Przejściowy charakter klimatu Polski i jego wpływ na środowisko przyrodnicze (1)

8.Sieć wodna Polski. Zasoby wodne- obszar nadmiaru i deficytu wody (1)

9.Gleby w Polsce i ich przydatność rolnicza (1)

10.Roslinność Polski. Lasy i ich znaczenie w środowisku przyrodniczym, życiu człowieka i gospodarce. Obszary chronione (1)

11.Morze Bałtyckie- jego funkcje przyrodnicze i gospodarcze (1)

12.Utrwalenie wiadomo-
ści o środowisku przyrodniczym Polski (1)

13.Sprawdzian pisemny- środowisko naturalne Polski (1)  

14.Charakterystyka Pobrzeża Południowo-
bałtyckiego (1)

15.Lądolód- jego wpływ na krajobraz pojezierzy Polski (1)

16.Zróżnicowanie krajobrazu Nizin Środkowopolskich (1)

17.Wyżyny Śląska oraz krasowy krajobraz Wyży-
ny Krakowsko- Częstochowskiej i Niecki
Nidziańskiej (1)

18.Wyżyna Kielecko- Sandomierskiej oraz charakterystyka Gór Świętokrzyskich (1) 

19.Wyżyna Lubelska z Roztoczem (1) 

 
20.Kotliny Podkarpackie (1)

21.Polskie góry- Sudety i Karpaty (1)
22.Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o krainach geograficznych Polski (1)

23.Sprawdzian pisemny- potencjał naturalny Polski (1)
K- uczeń potrafi wskazać Polskę na mapie świata i Europy, wymienia państwa graniczące z Polską, wymienia jednostki podziału administracyjnego Polski, podaje powierzchnię i liczbę ludności Polski, zna główne struktury geologiczne Polski (wymienia formy polodowcowe ),wymienia sześć pasów ukształtowania powierzchni Polski, zna podstawowe cechy klimatu Polski (np.rodzaje opadów, pory roku itd. ), zna nazwy głównych rzek i największych jezior Polski, zna podstawowe funkcje przyrodnicze M. Bałtyckiego, wymienia typowe gleby i zbiorowiska roślinne oraz formy ochrony przyrody w Polsce, zna główne krainy geograficzne i wie na jakiej krainie leży jego miejscowość.
P- uczeń zna konsekwencje wynikające z położenia Polski w Europie Środkowej ( geograficzne i polityczne ), wymienia województwa i miasta wojewódzkie, wskazuje na mapie granice pasów ukształtowania powierzchni Polski i nazywa krainy geograficzne w tych pasach,  wymienia ery geologiczne i główne struktury tektoniczne Polski, zna podstawowe formy polodowcowe naszego kraju, wymienia cechy klimatu przejściowego Polski oraz rozumie wpływ klimatu na okres wegetacji roślin i stan wód polskich rzek,
- wskazuje i nazywa ważniejsze rzeki, jeziora, kanały, dorzecza i jeziora sztuczne,
- zna obszary deficytu i nadmiaru wody w Polsce,
- rozumie wpływ M. Bałtyckiego na klimat i gospodarkę kraju ( np. na turystykę ),
- odczytuje nazwy państw leżących nad Bałtykiem, - rozpoznaje podstawowe profile glebowe,
- zna znaczenie lasów w przyrodzie, życiu i gospodarce człowieka,
- zna dominanty głównych krain geograficznych (wiodące, wyróżniające się w środowisku np.Karpaty- najwyższe góry Polski ),R- potrafi wskazać na mapie Europy naszych sąsiadów, ich granice i stolice,
- umie wymienić korzystne i niekorzystne strony położenia geograficznego Polski,
- określa współrzędne geograficzne przylądków Polski,
- zna rozciągłość Polski w stopniach i kilometrach,
- potrafi uzasadnić znaczenie podziału administra-
cyjnego ( zna szczegółowy podział ),
- wskazuje na mapie zasięg zlodowaceń, obszar młodoglacjalny i staroglacjalny,
- wyjaśnia wpływ zlodowaceń czwartorzędowych na zróżnicowanie rzeźby terenu,
- wymienia i rozróżnia podstawowe formy rzeźby terenu Polski ( np. moreny, wysoczyzny, doliny, kotliny, wąwozy itd. ),
- wymienia ery i okresy geologiczne oraz ważniejsze wydarzenia ( ruchy górotwórcze, czas powstania skał i bogactw mineralnych ),
- potrafi opisać czynniki klimatotwórcze Polski oraz analizować mapy i diagramy klimatyczne,
- wydziela na mapie dorzecza, rzeki główne i ich dopływy,
- zna przyczyny rozmieszczenia jezior, zna znaczenie kanałów i zbiorników retencyjnych,
- wyjaśnia przyczyny i podaje skutki powodzi w Polsce,
- potrafi omówić w oparciu o mapę rozmieszczenie głównych gleb w Polsce, kompleksów leśnych oraz wskazuje obszary chronione (np. parki narodowe ),
- wymienia czynniki, które przyczyniły się do zanieczyszczenia wód M. Bałtyckiego, wskazuje porty morskie i miejscowości turystyczne,
- potrafi podać podstawowe cechy krain geograficznych i ocenić ich przydatność dla rolnictwa, przemysłu, turystyki (np.Tatry-turystyka,
Żuławy Wiślane- rolnictwo itd. ), potrafi wskazać własny region i ocenić jego walory.

D- umie ocenić pozytywne i negatywne konsekwencje geograficznego i politycznego położenia Polski w Europie,
- uczeń korzystając z danych statystycznych podaje podstawowe informacje o jednostkach podziału administracyjnego, potrafi czytać mapę administracyjną, potrafi określić zakres odpowiedzialności władz województwa, powiatu i gminy,
- rozumie wpływ budowy geologicznej na ukształtowanie powierzchni kraju i własnego regionu ( np. Sudety- budowa zrębowa ),
- zna współczesne procesy kształtujące rzeźbę kraju ( erozja, kras, wietrzenie ),
- wyjaśnia wpływ lodowców i lądolodu czwartorzędowego na rzeźbę kraju i własnego regionu,
- zna nazwy i kierunki napływu mas powietrza na Polskę, wyjaśnia konsekwencje klimatyczne położenia Polski, przyczyny anomalii klimatycznych, potrafi czytać mapy synoptyczne,
- zna genezę największych i najgłębszych jezior w Polsce i ich rozmieszczenie oraz znaczenie jezior w przyrodzie i gospodarce.
- wykazuje współzależności między klimatem a siecią rzeczną, zna zlewiska Polski, 
- opisuje rodzaje lasów, główne gatunki drzew oraz  zbiorowiska roślinne własnego regionu,
- zna klasy bonitacyjne gleb i ich przydatność rolniczą,
- rozumie konieczność współpracy państw bałtyckich w celu ochrony środowiska przyrodniczego Bałtyku,
- rozumie kryteria podziału Polski na krainy  geograficzne oraz zna dominanty wiodące i wyróżniające poszczególne krainy (np. osobliwości Doliny Prądnika, piętra roślinne Tatr itd.) 
- potrafi ocenić przydatność omawianej krainy dla gospodarki kraju ( np. W. Śląska –możliwość rozwoju przemysłu ),

W- uczeń potrafi dostrzegać różne wartości tkwiące w środowisku przyrodniczym Polski,
- ocenić środowisko przyrodnicze wybranych obszarów Polski pod kątem zaspokojenia potrzeb człowieka,
- potrafi opracować pod względem merytorycznym i organizacyjnym wycieczkę do wybranego regionu geograficznego Polski.
Matematyka ( obli-
czanie rozciągłości w km i stopniach)
Biologia (parki narodowe ),Geograficzne i polityczne położenie.

Podział administracyjny Polski.


Budowa geologiczna Polski na tle Europy.Współczesne procesy rzeźbotwórcze.


Przejściowość klimatu Polski.Sieć wodna Polski.
Gleby ich przydatność rolnicza.


Roślinność Polski.
M.Bałtyckie, jego funkcje. Warunki rozwoju gospodarki morskiej.
Krainy geograficzne Polski. Charakterystyka środowiska przyrodniczego wybranych krain geograficznych.
 
POTENCJAŁ SPOŁECZNO- GOSPODARCZY POLSKI

A) POTENCJAŁ LUDNOŚCIOWYB) POTENCJAŁ GOSPODARCZY

- ROLNICTWO I
RYBOŁÓWSTWO


- PRZEMYSŁ

- USŁUGI

- POTENCJAŁ KULTUROWY

24.Ludność Polski i jej struktura demograficzna (1) 

25.Ćwiczenia- struktura ludności Polski oraz procesy urbanizacyjne (1)


26.Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa. Pro-
dukcja rolna Polski (1)
27. Rybołówstwo i rybactwo  śródlądowe Polski (1)28.Rozmieszczenie przemysłu wydobywczego Polski (1)29.Główne gałęzie przemysłu przetwórczego (1) 


30.Ośrodki i okręgi przemysłowe w Polsce- sytuacja polskiego przemysłu (1)31.Transport i łączność- rola w polskiej gospodarce (1)

32.Znaczenie turystyki oraz handlu zagranicznego dla rozwoju gospodarki Polski (1) 

33. Sprawdzian pisemny- potencjał gospodarczy Polski (1)

34.Potencjał kulturowy Polski. Region, w którym mieszkam (1) 
 
K-  uczeń podaje liczbę ludności Polski,
- zna terminy: demografia, przyrost naturalny, rze-
czywisty, struktura wieku, płci, zatrudnienia, wskaźnik bezrobocia,
- nazywa większe aglomeracje, wymienia mniejszości narodowe i religie w Polsce.
- zna czynniki rozwoju polskiego rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu, komunikacji i turystyki,
- wymienia rodzaje użytków rolnych, najważniejsze uprawy i zwierzęta hodowlane w Polsce,
- wymienia korzyści wynikające z dostępu do Morza Bałtyckiego, wymienia porty handlowe, rybackie i stocznie,
- wymienia funkcje, rodzaje przemysłu oraz działy przemysłu przetwórczego,
- podaje główne bogactwa mineralne występujące  na terenie kraju,
- dokonuje podziału transportu,
- zna pojęcie turystyki i wymienia główne regiony turystyczne Polski,
- zna pojęcie importu i eksportu,
- wymienia obiekty w Polsce wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury,
- zna pojęcie regionu i położenie własnego regionu,


P- rozumie, że liczba i rozmieszczenie ludności Polski zmienia się w wyniku przyrostu naturalnego i migracji,
- określa czynniki przyrodnicze, gospodarcze i społeczne wpływające na gęstość zaludnienia oraz wyjaśnia wpływ koncentracji ludności na środowisko przyrodnicze,
- analizuje piramidę płci i wieku,
- wymienia główne centra ,,Polonii” na świecie,
- wymienia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce,
- rozumie rolę rolnictwa w wyżywieniu ludności,
- zna różnicę między rybołówstwem a rybactwem,
- wymienia przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne czynniki lokalizacji przemysłu,
- wskazuje na mapie występowanie surowców mineralnych,
- podaje przykłady większych zakładów poszczególnych gałęzi przemysłu,
- wskazuje przebieg głównych szlaków komunikacyjnych,
- rozumie potrzeby rozwoju usług turystycznych,
- wymienia strukturę towarową handlu zagranicznego,
-rozumie związek wykształcenia Polaków z rozwojem nauki, kultury i techniki,
- zna cechy własnego regionu.

R- uczeń potrafi obliczyć średnią gęstość zaludnienia, zna wskaźnik przyrostu naturalnego i ocenia społeczne skutki ujemnego przyrostu,
- wymienia przyczyny emigracji Polaków,
- podaje przyczyny wzrostu liczby ludności miejskiej i wskazuje na mapie miasta ( aglomeracje i konurbację ),
- potrafi czytać i interpretować mapę rozmieszczenia ludności,
- zna strukturę zatrudnienia według działów gospodarki, wymienia aktualne przyczyny bezrobocia w Polsce oraz rozumie wpływ przekształceń struktury gospodarki  na bezrobocie, zatrudnienie, wykształcenie i długość życia ludzi,
- potrafi przy pomocy mapy dokonać charakterystyki rozmieszczenia upraw i chowu zwierząt w Polsce,
- wyjaśnia przyczyny zmian w strukturze upraw w naszym kraju,
- wskazuje na mapie świata główne łowiska połowowe i wymienia gatunki poławianych ryb,
- charakteryzuje czynniki lokalizacji dla poszczególnych gałęzi przemysłu oraz w wybranych okręgach przemysłowych ( GOP ), 
- wymienia okręgi i ośrodki przemysłowe,
- charakteryzuje poszczególne surowce mineralne pod względem przydatności dla gospodarki,
- opisuje zalety i wady podstawowych środków transportu,
- określa na podstawie danych statystycznych strukturę importu i eksportu Polski oraz podaje znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju polskiej gospodarki,
- potrafi czytać i interpretować dane statystyczne dotyczące produkcji ( np. wydobycie węgla, plony zbóż, połowy ryb itd. ),
- zna rodzaje turystyki i główne jej problemy (np. brak bazy noclegowej, gastronomicznej itd. ),
- rozumie wpływ dziedzictwa kultury polskiej na zainteresowanie przez turystów zagranicznych,
- rozumie wpływ mieszkańców na jakość warunków życia i pracy we własnym regionie,


D- uczeń wykazuje wpływ wydarzeń społeczno- historycznych na zmiany liczby ludności, a w szczególności po II wojnie światowej ( wymienia przyczyny i skutki ),
- analizuje zmiany w strukturze demograficznej na podstawie piramidy płci i wieku ( np.starzenie się społeczeństwa, mała liczba ludności w wieku produkcyjnym, długość życia kobiet i mężczyzn ),
- ocenia warunki życia mieszkańców wsi i skutki urbanizacji w Polsce ( zna wskaźnik urbanizacji Polski na tle innych państw Europy ),
- zna strukturę użytkowania gruntów w Polsce oraz współzależność między sposobem gospodarowania, wielkością zbiorów i plonów a produkcją zwierzęcą,
- zna główne problemy polskiego rybołówstwa i ich przyczyny, zna wskaźniki spożycia ryb w Polsce,
- zna aktualne problemy polskiego rolnictwa, przemysłu, transportu ( np. brak autostrad ),
- na podstawie różnych źródeł potrafi ocenić samowystarczalność Polski pod względem surowcowym ( wielkość zasobów )- zna ich rozmieszczenie na mapie gospodarczej,
- wymienia zmiany jakie zachodzą w poszczególnych działach przemysłu przetwórczego,
- zna rozmieszczenie  na mapie okręgów i ośrodków przemysłowych, wymienia dominujące tam branże,
- wyjaśnia przyczyny zróżnicowania gęstości sieci transportowej w Polsce,
- potrafi obliczyć saldo handlu zagranicznego, wyjaśnia różnicę między bilansem handlowym a płatniczym,
- potrafi scharakteryzować główne regiony turystyczne Polski i ocenić ich możliwości rozwoju,
- zna przykłady wkładu Polaków do dorobku nauki i kultury światowej,
- zna pozytywne i negatywne skutki rozwoju gospodarczego własnego regionu,

W- uczeń potrafi zająć stanowisko wobec procesów przemian społecznych i gospodarczych dokonujących się w Polsce ( np. zmiany restrukturyzacji przemysłu i rolnictwa ),
- potrafi podać sposoby rozwiązania aktualnych problemów polskiej gospodarki,
- potrafi ocenić możliwości rozwoju naszej gospodarki po wejściu do Unii Europejskiej oraz wyjaśnić zmiany społeczne wynikające z otwarcia granic,
- potrafi zająć stanowisko w sprawach  dotyczących współczesnego rozwoju kultury w Polsce,
- potrafi wykonać szkic sytuacyjny swojej okolicy z uwzględnieniem skali i kierunków, ocenia znaczenie własnego regionu w gospodarce kraju.

Biologia ( struktura demograficzna )

Matematyka ( obli-
czanie przyrostu na- turalnego i gęstości zaludnienia )

Chemia ( złoża pierwiastków- bogactwa mineralne )

Edukacja Regionalna
-Dziedzictwo Kulturowe w Regionie.
Liczba ludności i jej zmiany.
Rozmieszczenie ludności.
Mniejszości narodowe.
Struktura demograficzna.
Urbanizacja i osadnictwo wiejskie

Rolnictwo, rybołówstwo.
Przemysł.

Usługi.
Znaczenie między-
Narodowej wymiany handlowej w gospodarce.
Wkład Polaków w odkrycia geograficzne, rozwój nauki i kultury w ujęciu historycznym.
Znaczenie chrześci-
jaństwa w rozwoju kultury polskiej i europejskiej.
Obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury
Wybitni twórcy kultury w Polsce.

Wykształcenie Polaków na tle wykształcenia Europejczyków.
Perspektywy rozwoju własnego regionu.


POLSKA NA TLE EUROPY I ŚWIATA 
35. Polska na tle Europy i świata.
K- uczeń wie, że Polska leży w Europie Środkowej, zna konsekwencje tego położenia, wie o przynależności Polski do U.E. i NATO

P- wymienia zalety i wady wejścia Polski do struktur NATO i Unii Europejskiej,

R- rozumie potrzebę współpracy i integracji gospodarki Polski ze strukturami europejskimi i światowymi ( oraz z gospodarką państw sąsiednich)
- potrzebę utrzymania przez Polskę współpracy z Polonią,
D- potrafi w oparciu o dane statystyczne określić pozycję Polski na tle innych państw Europy i świata ( np. PKB, produkcja energii itd. )
R- podaje dominanty naszej ojczyzny na tle Europy i świata ( unikatowe zabytki, nazwiska znanych Polaków...itd. ),wymienia pozytywne i negatywne cechy naszego państwa.

Położenie geopolityczne Polski.

Polonia. Współpraca Polski z Polonią.

Rozwój gospodarczy Polski na tle innych krajów Europy i świata.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie