Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan wynikowy z geografii klasa II

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1489 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Prezentowany plan wynikowy jest wykazem oczekiwanych wyników uczenia się ucznia z przedmiotu geografia w gimnazjum w klasie 2.  Zawiera opis i podporządkowany zakres materiału nauczania oraz oczekiwane osiągnięcia uczniów po przerobieniu danej partii materiału

PLAN WYNIKOWY REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KL. II GIMNAZJUM
OPRACOWAŁA: p. HALINA GLEB nauczyciel Gimnazjum w Człuchowie
DZIAŁ( nazwy działu odpowiadają treścią podstaw programowych)
TEMATYKA( liczba godzin przeznaczona do realizacji tematy)
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
K- konieczne
P- podstawowe
R- rozszerzające
D- dopełniające
W-wykraczające
Integracja międzyprzedmiotowa.
Tematyka ścieżek edukacyjnych.
Szczegółowe treści geograficzne wykorzystywane w danym dziele.
INTERAKCJA ZIEMIA- CZŁOWIEK
( CZLOWIEK NA ZIEMI)
1. lekcja organizacyjna. Przedmiotowy system oceniania(1)

2. Stan i zmiany liczby ludności w ciągu wieków. Przyczyny i skutki eksplozji demograficznej(1) .

3.Kierunek migracji i zasiedlenia kontynentów. Bariery migracyjne.(1)  

4.Zróżnicowanie rasowe, etniczne i religijne ludności świata(1) 

5. Urbanizacja i osadnictwo wiejskie. Wielkie miasta świata.


6. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o ludności świata.
K – uczeń wie, że ludzie na świecie różnią się pod względem ras, koloru skóry, języka, religii, przekonań, poziomu i stylu życia, zna rozmieszczenie i liczbę ludności na kuli ziemskiej, zna przyczyny głodu ludności Ziemi, zna terminy: przyrost naturalny, migracja, eksplozja demograficzna,miasto , zna najludniejsze państwa i największe miasta świata.

P- uczeń rozumie potrzebę tolerancji wobec ludzi innych ras, religii i przekonań politycznych lub o odmiennym stylu życia, zna przyczyny zmian w liczbie ludności i jej rozmieszczeniu na Ziemi, umie wymienić kierunki, przyczyny  ruchów migracyjnych, problemy życia ludności miasta i wsi, rozumie pojęcia: gęstość zaludnienia, kraj, naród, rasa, przyrost naturalny rzeczywisty, emigracja, imigracja, aglomeracja i urbanizacja.

R – zna główne i mieszane odmiany ras ludzkich( stary i nowy podział ras), rodzaje języków, podstawowe cechy głównych religii świata, umie podać przyczyny występowania państw gęsto i słabo zaludnionych, sposoby likwidacji głodu na świecie, umie podać nazwy największych aglomeracji świata i wskazuje je na mapie, potrafi wyjaśnić pojęcia: megalopolis, konurbacja, slamsy, plemiona, potrafi czytać mapy rozmieszczenia ludności .

D- potrafi wskazać kraje o dodatnim i ujemnym przyroście naturalnym i podać przyczyny, potrafi wymienić różnice między religiami, wskazać ich zasięg na mapie i wyjaśnić ich wpływ na obecną sytuację polityczną świata, zna historyczne kierunki migracji geograficznych i przymusowych( np. wywożenie Murzynów do Ameryk itp.) , rozumie wpływ koncentracji ludności na środowisko, potrafi czytać, porównywać i analizować dane statystyczne, wykresy
( np. piramida wieku), diagramy dotyczące liczby i struktury ludności.

W- potrafi samodzielnie pracować z mapami tematycznymi i źródłami wiedzy geograficznej aby opisać i wyjaśnić zmiany demograficzne na świecie.

Biologia( przyrost naturalny )Biologia (równość ras pod względem biologicznym)

Stan i zmiany liczby ludności.
Przyczyny i skutki koncentracji ludności.
Eksplozja demograficzna.
Kierunki migracji.

Zróżnicowanie ludności świata.


Urbanizacja i osadnictwo wiejskie.

Antropopresja.

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI ZIEMI 


A)     ROLNICTWO    B) PRZEMYSŁ

7.Formy użytkowania powierzchni Ziemi. Przy-
rodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa na świecie (1)
8. Producenci żywności – główne regiony rolnicze świata(1)

9. Główne zwierzęta hodowlane na świecie(1)

10. Problemy wyżywienia ludności na świecie – obszary nadwyżek i nie-
doborów żywności (1)

11. Żywność – oddziały-
wanie produkcji żywności na środowisko naturalne .
Uzupełnienie wiadomości o rolnictwie (1)

12.Podział, funkcje i czynniki lokalizacji przemysłu (1)

13. Zasoby surowców mineralnych – wydobycie, produkcja i zastosowanie surowców metalicznych i chemicznych (1)

14. Przemysł energety-
czny – tradycyjne i alternatywne źródła energii na świecie. (1)
15. Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii. Energetyka jądrowa- bezpieczeństwo i składowanie odpadów radioaktywnych (1)

16. Tworzenie się okręgów przemysłowych oraz rozmieszczenie prze-
mysłu wysokiej techniki (1)

17. Znaczenie usług w rozwoju społeczno – 
- gospodarczym krajów świata (1)

18. Wskaźniki rozwoju społeczno- gospodarczego państw. Polityczny i gospodarczy podział krajów (1)

19. Uzupełnienie i powtórzenie wiadomości – wpływ przemysłu na środowisko naturalne (1)
20. Sprawdzian pisemny- gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi (1)
K- zna różne formy użytkowania ziemi ( lasy, wody, użytki rolne, obszary zasiedlone, nieużytki, wymienia główne rośliny uprawiane i zwierzęta hodowlane na Ziemi, zna przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa oraz czynniki lokalizacji przemysłu i usług, wymienia rodzaje surowców mineralnych (meta-
liczne, energetyczne, chemiczne i skalne), rodzaje
usług oraz transportu na świecie, uczeń zna przyczyny głodu na świecie,
zna terminy: zasoby naturalne, surowce odnawialne, nieodnawialne, przemysł wydobywczy i przetwórczy.

P- uczeń rozumie wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozmie-
szczenie rolnictwa, przemysłu i usług oraz
wpływ tych działów gospodarki na degradację środowiska, opisuje na podstawie map upraw i główne obszary hodowli zwierząt, wymienia przyczyny występowania na Ziemi stref głodu, niedożywienia i sytości oraz sposoby likwidacji głodu na świecie, rozumie znaczenie surowców mineralnych dla człowieka i odczytuje na mapie obszary ich występowania, zna konwencjonalne
(tradycyjne) i niekonwencjonalne (alternatywne)  źródła energii i konieczność jej oszczędzania, zna podział przemysłu przetwórczego na sektory i znaczenie komunikacji, handlu oraz innych usług w społeczno- gospodarczym rozwoju państw.

R- potrafi na przykładach opisać przyczyny i skutki zróżnicowania rolnictwa światowego, potrafi rozróżnić i podać przykłady rolnictwa intensywnego i ekstensywnego, zna zastosowanie roślin uprawnych i sposoby wykorzystania zwierząt hodowlanych, zna główne założenia 
,,Zielonej Rewolucji”, potrafi odnaleźć i wskazać na mapie rejony występowania i eksploatacji bogactw mineralnych, występowanie głównych okręgów przemysłowych i technopolii na świecie,  uczeń omawia zalety i wady różnych typów elektrowni, potrafi interpretować materiały statystyczne, wykresy i diagramy dotyczące gospodarowania zasobami naturalnymi Ziemi, potrafi scharakteryzować rodzaje transportu (lądowy, wodny, lotniczy i przesyłowy) i podać aktualne tendencje zmian , jakie zachodzą w sieci transportowej, umie wymienić wskaźniki rozwoju społeczno- gospodarczego państw świata.

D- umie czytać i interpretować mapy tematyczne dotyczące zasobów naturalnych Ziemi, umie analizować materiały statystyczne i przedstawiać je w formie graficznej, potrafi wskazać na mapie główne regiony rolnicze, przemysłowe, komunikacyjne i turystyczne świata oraz uzasadnić ich występowanie, potrafi posługując się wskaźnikami rozwoju społeczno- gospodar-
czego (np.wskaźnik PKB) rozróżniać państwa na wysoko, średnio i słabo rozwinięte, uczeń posługuje się ze zrozumieniem terminami np. turystyka, łączność, gospodarka towarowa, rynek zbytu, gospodarka wolnorynkowa, globalizacja,  obszar Sahelu itp., uczeń zna polityczną mapę świata z podziałem na państwa niezależne i zależne.
W- umie zgromadzić źródła statystyczne i karto-
Graficzne i na ich podstawie umiejętnie opisać różne sposoby gospodarowania zasobami naturalnymi Ziemi. Biologia (wskaźnik masy ciała- BMI )Edukacja prozdro-
wotna.


Edukacja ekologiczna. 
Zróżnicowanie form użytkowa-
nia Ziemi.

Gospodarka rolna.


Główne regiony rolnicze.
Problemy wyżywienia.


Przemysł:
- znaczenie przemysłu w gospodarce świata.

Główne regiony przemysłowe świata.
Usługi:
- wzrastająca rola usług we  współczesnym świecie.

Wskaźniki rozwoju społeczno- gos-
podarczego państw. Polityczny i gospodarczy podział świata.PRZYKŁADY OCHRONY KRAJOBRAZÓW NA ŚWIECIE
21. Krajobrazy naturalne i antropogeniczne na świecie, jako wynik wzajemnego oddziaływania sfer Ziemi i działalności gospodarczej człowieka (1).

22. Międzynarodowe działania państw na rzecz
ochrony środowiska przy-
rodniczego- ochrona przed skutkami powodzi, pożaru i źródłami promieniowania jądrowego (1)
K –uczeń zna terminy: krajobraz naturalny, przyrodniczy i antropogeniczny, zna przyczyny i skutki obecnych zmian w atmosferze, litosferze, biosferze i hydrosferze, zna formy ochrony krajobrazu (np. rezerwat, park narodowy i kraj-
Obrazowy, obiekty chronione itd. )

P- rozumie, że współczesny krajobraz jest wynikiem oddziaływania sfer Ziemi i działalności człowieka, rozumie konieczność ochrony kraj-
Obrazów Ziemi i potrzebę międzynarodowych działań w tym zakresie.

R- uczeń potrafi odróżnić krajobraz przyrodniczy od rolniczego, przemysłowego, miejskiego i wiejskiego, podać przykłady obszarów chronionego krajobrazu na Ziemi.

D- potrafi podać przykłady współpracy miedzy-
Narodowej państw dotyczącej ochrony krajobra-
zów Ziemi , umie wskazać na mapie świata wybrane obszary chronione i zagrożone ekologicznie.

W- uczeń rozumie i wyjaśnia potrzebę rekulty-
wacji obszarów zdegradowanych , umie wyjaśnić znaczenie recyklingu w gospodarce, swobodnie wyjaśnia wpływ nauki i techniki na przekształcenie krajobrazów Ziemi.

Biologia(wpływ człowieka na funkcjonowanie ekosystemu)

Edukacja- obrona cywilna.

Krajobraz współczesny. Formy ochrony krajobrazu.

Międzynarodo-
we działania państw na rzecz ochrony  środowiska przyrodniczego.

WSPÓŁCZESNE PRZEMIANY GOSPODARCZE, SPOŁECZNE I POLITYCZNE NA KONTYNENTACH I W WYBRANYCH PAŃSTWACH.

A) AFRYKA  
B)      AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

C) AUSTRALIA, OCEANIA I OBSZARY POLARNE-ARKTYKA I ANTARKTYDA  


D) AZJA  

E) EUROPA


F) EUROPA- SĄSIEDZI POLSKI

23. Środowisko przyrodnicze i problemy
społeczno- gospodarcze Afryki (1)

24. Egipt- wpływ położenia i historii na aktualne problemy społe-
czno- gospodarcze kraju (1) 

25. Nigeria- najludniejsze państwo Afryki (1)

26.RPA- najbogatszy kraj Afryki (1)
27. Środowisko przyrodnicze i problemy społeczno- gospodarcze obu Ameryk (1)
 
28. USA- największe mocarstwo polityczne, militarne i gospodarcze świata (1) 

29. Brazylia- kraj lasów równikowych i bogactw mineralnych (1)

30. Afryka i Ameryki- po-
dobieństwa i różnice – ćwiczenia (1)

31. Australia- środowisko przyrodnicze- odmienność fauny i flory (1) 

32.Związek Australijski- problemy społeczne i gospodarcze kraju (1) 

33. Oceania- pochodzenie wysp, podział polityczny oraz zróżnicowanie życia ludności i gospodarki (1)


34. Obszary polarne- Arktyka i Antarktyda (1)

35. Ochrona przyrody obszarów polarnych (1)

36. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o krajach Afryki, obu Ameryk, Australii i obsza-
rach polarnych (1) 

37. Sprawdzian pisemny o krajach Afryki, Ameryk, Australii i obszarach polarnych (1) 

38. Azja- największy kontynent świata. Kontynent kontrastów przyrodniczych i społeczno- gospodarczych 
(1)

39.Chiny- najludniejsze państwo świata (1)

40. Indie- środowisko przyrodnicze (1)

41. Indie- wpływ religii na poziom życia ludzi (1) 
42. Japonia- kraj nowoczesnej techniki i tradycji (1)  

43. Kraje Azji Południowo- Zachodniej-
- Bliski Wschód (Turcja) 
(1) 
44. Powtórzenie i uzupeł-
nienie wiadomości o krajach Azji (1) 
45.Sprawdzian pisemny o wybranych krajach Azji (1)
46.Środowisko przyrodni-
cze i problemy społeczno-
- gospodarcze Europy (1)
47.Mapa fizyczna i polityczna Europy- ćwi-
czenia .,,Liliputy” Europy.
(1) 
48.Państwa basenu Morza
Śródziemnego-Francja i Włochy (1)  
49.Basen M. Śródziemne-
go kolebką kultury europejskiej, filozofii i chrześcijaństwa- staroży-
ten wezwanie,,poznaj samego siebie”, ,,kim jestem”?, ,,skąd przychodzę”?. (1)
50.Państwa Beneluksu- najbardziej zurbanizowa-
ny obszar Europy (1)
 
51. Wielka Brytania i Irlandia- kraje wyspiarskie
Europy (1)

52.Państwa alpejskie- Szwajcaria i Austria (1)

53.Państwa Półwyspu
Bałkańskiego (1)

54.Europa Północna – kraje skandynawski (1)

55.Niemcy- największa potęga gospodarcza Europy (1)

56.Czechy i Słowacja- przemiany społeczne i gospodarcze u sąsiadów południowych (1)


57.Ukraina- warunki naturalne i możliwości rozwoju gospodarki u sąsiada wschodniego (1)

58.Białoruś- wpływ środowiska przyrodnicze-
go na rozwój gospodarczy
(1)

59.Litwa- znaczenie do-
stępu do morza dla gospodarki państwa (1)

60.Rosja- zasoby natural-
ne największego państwa świata (1)
 
61.Skutki przemian poli-
tyczno- gospodarczych dla społeczeństwa rosyjskiego
(1)
62.Pisemny sprawdzian o  sąsiadach Polski (1)

K- uczeń wie, że kraje świata leżące na poszczególnych kontynentach, różnią się liczbą ludności, przeszłością i gospodarką (np. kraje rolnicze- Chiny, Indie, Nigeria, kraje surowcowe-
RPA, kraje Zatoki Perskiej, kraje przemysłowe i usługowe- Niemcy, USA, Japonia itd. ), potrafi wymienić stolice wybranych państw ( zwłaszcza europejskich ), określa położenie kontynentów na mapie: Afryka, Ameryki, Australia i Oceania, Azja, Europa i obszary polarne- Antarktyda i Arktyka, uczeń zna państwa należące do Unii Europejskiej, wymienia obecnych sąsiadów Polski i zna ich położenie.P- uczeń rozumie wpływ czynników przyrodniczych na rozmieszczenie i warunki życia ludzi w różnych krajach (np. Egipt, RPA, Nigeria, USA, Brazylia, Australia, Chiny, Indie, Japonia, kraje Azji Płd.- Zach. oraz kraje Unii Europejskiej i sąsiedzi Polski, zna przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego poznanych państw na poszczególnych kontynentach, uczeń rozumie specyfikę państw wysoko rozwiniętych np. USA, Japonia, Niemcy,
zna specyfikę państw rozwijających się (Nigeria, Brazylia),zna skutki przemian polityczno- gospo-
darczych u naszych sąsiadów, zna podstawowe dominanty poznanych państw (np. Chiny- najlu-
dniejsze państwo świata, Francja- kraj mody i zdrowej kuchni itd. ), rozumie powiązania gospodarcze i społeczne między wybranymi państwami, zna i wskazuje na mapie położenie podstawowych obiektów geograficznych pozna-
nych kontynentów, państw i obszarów polarnych.R- uczeń umie czyta, interpretować i analizować mapy elementów środowiska przyrodniczego i mapy gospodarcze kontynentów i poznanych krajów, potrafi czytać, analizować, porównywać i  interpretować dane statystyczne i wykresy doty-
czące ludności i gospodarki ( przemysł, usługi, rolnictwo ) w różnych krajach świata.
- umie wyjaśnić przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego poznanych państw, rozumie problemy wynikające z niskiego
lub wysokiego przyrostu naturalnego w krajach o różnym poziomie gospodarki (np.Chiny a Niemcy
- rozumie przyczyny i skutki przeobrażeń środo-
wiska naturalnego wybranych państw np. wycina-
nie lasów równikowych w Brazylii.
- umie wskazać na mapie poznane państwa, ich stolice, większe miasta, regiony rolnicze i gospodarcze oraz elementy środowiska przyrodniczego (np.rzeki, jeziora, krainy geogr.) umie wymienić przyczyny specjalizacji gospodar-
czej wybranych państw ( np.Japonia kraj elektroniki- brak bogactw mineralnych ) , umie docenić znaczenie przestrzegania praw człowieka i swobód obywatelskich (np. Chiny- łamanie praw człowieka ).D- uczeń umie porównać efektywność systemów politycznych i gospodarczych na przykładzie poznanych państw,
wyjaśnia dominanty wybranych państw lub grupy państw (np.kraje Beneluxu, kraje Skandynawski)
zna problemy wielkich miast w omawianych państwach (np. megalopolis- USA, slamsy- Indie)
i wskazuje je na mapie,
zna przyczyny i skutki konfliktów etnicznych, religijnych i politycznych w poznanych krajach
(np. w Jugosławii, Nigerii, Rosji, Iraku itd. ) ,
wie w jakich krajach religia ma ogromny wpływ na życie ludzi (np. Indie- hinduizm, kraje Zatoki Perskiej- islam ),
wymienia obszary występowania deficytu wody i wynikające z tego konsekwencje np.Egipt- Sahara
Australia- wiele pustyń,
Potrafi wyjaśnić przyczyny występowania endemicznej fauny i flory w Australii,
Uczeń charakteryzuje cechy lodowców górskich i lądolodu Antarktydy i Grenlandii, zna skutki dla świata roztopienia tych obszarów oraz przyczyny tej sytuacji,
Zna geograficzny i polityczny podział Oceanii, opisuje proces powstawania atoli,
Zna pozytywne i negatywne skutki budowy zapór wodnych na rzekach, np. tama pod Asuanem, tamy na wielkich rzekach Chin itd.
Potrafi posługiwać się rocznikiem statystycznym, tablicami geograficznymi, publikacją ,,Świat w liczbach”, w celu uzasadniania tezy, że niektóre kraje można określić mianem gospodarczej potęgi, a inne zaliczyć do najbiedniejszych państw świata,
Umie posługiwać się mapami tematycznymi przy omawianiu regionalnego zróżnicowania gospodarki wybranych państw, zwraca uwagę na związki gospodarki ze środowiskiem przyrodniczym (np. Rosja- problemy komunikacyjne- wielkość kraju, wieczna zmarzlina).


W-potrafi na podstawie różnorodnych źródeł informacji samodzielnie opracować zagadnienia dotyczące wybranego państwa świata, 
Rozumie i zna problemy ludności autochtonicznej poznanych państw np.Indianie w Brazylii, Aborygeni w Australii,
Potrafi przedstawić swoje stanowisko wobec zachodzących przemian społeczno- gospodar-
czych w państwach i regionach,
rozumie i wyjaśnia wpływ przeobrażeń polityczno- gospodarczych zachodzących w Europie Środkowej i Wschodniej na warunki życia ludzi (np. w Rosji, na Ukrainie itd. ),
Rozumie rolę mediów w kształtowaniu opinii publicznej np. w USA, Iraku.

Edukacja
  FilozoficznaPrzyrodnicze i społeczno- go-
spodarcze problemy kontynentu afrykańskiego.

Przegląd państw na mapie politycznej.Przyrodnicze i społeczno- go-
Spodarcze problemy kontynentów amerykańskich.

Przegląd państw na politycznej mapie obu Ameryk.Przyrodnicze , społeczne i gospodarcze problemy Australii , Oceanii i obszarów polarnych.Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze problemy kontynentu azjatyckiego.

Przegląd państw.
Przyrodnicze, społeczne, gospodarcze problemy kontynentu europejskiego.


Przegląd państw na politycznej mapie Europy.
PROBLEMY INTEGRACYJNE NA ŚWIECIE, W EUROPIE I W POLSCE.
63.Międzynarodo-
we organizacje i ich rola w rozwoju społeczno-
- gospodarczym państw świata (1)


64. Unia Europejska- historia, symbole, instytucje i struktury organizacyjne (1) 

65.Polska wobec Unii Europejskiej – proces integracji Polski z U. E. 
Korzyści i obawy Polski wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej (1)

66. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o państwach Europy i U.E.  (1)

67. Sprawdzian pisemny – wybrane państwa Europy i Unii Europejskiej (1)
K- uczeń zna nazwy międzynarodowych organizacji np. ONZ, NATO, Unia Europejska,
Uczeń wymienia państwa należące obecnie do
Unii Europejskiej,
Zna symbole Unii Europejskiej,
Zna datę wejścia Polski do U.E.

P- uczeń rozumie znaczenie przynależności Polski do U.E.( wymienia korzyści i obawy Polski wynikające z przystąpienia do U.E. )
Rozumie rolę ONZ i NATO we współczesnym świecie,
R- uczeń rozumie potrzebę zdobywania kompetencji niezbędnych do życia w zintegrowanej Europie, np.nauka jezyka, elastyczność zawodowa itp. ,
Potrafi wskazać na mapie państwa należące do U.E. i lokalizację siedzib tej organizacji,
Potrafi uzasadnić konieczność współpracy międzynarodowej, gospodarczej, politycznej, społecznej i kulturowej państw,

D- potrafi podać przykłady współpracy państw w ramach U.E. i innych organizacji oraz euroregionów,
Wyjaśnia terminy: euroregion, euro, unia celna i walutowa,
W- uczeń ma swoje zdanie, poparte argumentami na tematy związane z problemami integracji światowej (np. w ramach U.E, ONZ, NATO, GRUPA G-7, INTERPOL,OPEK, CEFTA, Grupa Wyszehradzka itd. Edukacja Europejska

Międzynarodowe organizacje.

Unia EuropejskaPolska wobec U.E.
Moje miejsce we współczesnej Europie.

Przykłady współpracy państw w ramach euroregionów.


ŹRÓDLA KONFLIKTÓW I PRÓBY ICH ROZWIĄZYWANIA.
68.Przyczyny i skutki konfliktów na świecie (1).

69. Obecna mapa konfliktów na świecie(1).

70. Uzupełnienie wiadomości – znaczenie
ONZ I NATO w łagodzeniu konfliktów na świecie.(1) 
K- uczeń zna rodzaje konfliktów np. religijne, narodowościowe, związane z dostępem do bogactw naturalnych i źródeł żywności, wymienia organizacje podejmujące próby zapobiegania i ła-
Godzenia konfliktów (ONZ, NATO )

P-rozumie skutki występowania konfliktów dla ludności i gospodarki np. głód, uchodźstwo,
Rozumie potrzebę tolerancji w stosunku do różnic narodowościowych, religijnych i kulturowych istniejących wśród ludzi,

R- potrafi wskazać na mapie aktualne obszary konfliktów i scharakteryzować przyczyny wybranych konfliktów, potrafi wymienić główne założenia działalności ONZ i NATO w łagodzeniu tych konfliktów, zna państwa należące do tych organizacji.

D- potrafi wyjaśnić przyczyny występowania różnych rodzajów konfliktów zbrojnych na świecie np.Izrael- Palestyna, ,,kocioł bałkański”,
Wyjaśnia konflikt gospodarczy ,,bogata Północ” i
,,biedne Połódnie”,
Umie podać przykłady i obszary działalności organizacji terrorystycznych powstałych z pobudek religijnych, narodowo- separatysty-
cznych i ideologicznych, potrafi samodzielnie na mapie konturowej zaznaczyć obecne konflikty świata,
W-potrafi zająć stanowisko wobec występującego konfliktu i podać samodzielnie propozycję jego rozwiązania,
Umie wskazać przykłady znanych postaci, które stały się ofiarami terrorystycznych zamachów.

Konflikty na tle:
-zasobów naturalnych,
-narodowościo-
wym
-etnicznym,
-religijnym,
-gospodarczym,
Znaczenie organizacji: ONZ, NATO.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie